0

Kiểm tra vật lý 10 BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA1 TIET KHỐI 10 CB-2011 DA SUA.13645

3 7 0
  • Kiểm tra vật  lý 10 BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA1 TIET KHỐI 10 CB-2011 DA SUA.13645

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:50

+ Viết được công thức tốc độ dài và chỉ được hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều. + Viết được công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển độn[r] (1)1 BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾT KHỐI 10 CB MÔN:Vật lý lớp 10 cb Thời gian: 40PHÚT Hình thức: TRẮC NGHIỆM Phạm vi kiểm tra: CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Nội dung Tổng số tiết (mi) thuyết (ni) Số tiết thực Trọng số Số câu Điểm số Tổng điểm LT (Xi=70 %ni ) VD (Y=m-X) LT Zi= i x m VD Ti= i y m LT(cấp độ 1,2) Ui =(A+B).Zi%) VD(cấp độ 3,4) Vi =(A+B).Ti%) LT Zi.10(đổi % số thập phân) VD =Ti 10 (đổi % số thập phân) Bài 1: chuyển động cơ 1 1 0,7 0,3 6,36% 2,73% 1,59≈ 0,683≈ 0,6 0,3 0,9 Bài 2: chuyển động thẳng 1 1 0,7 0,3 6,36% 2,73% 1,59≈ 0,683≈ 0,6 0,3 0,9 Bài 3: chuyển động thẳng biến đổi 3 2 1,4 1,6 12,73% 14,55 % 3,18≈ 3,64≈ 1,2 1,5 2,7 Bài 4: rơi tự 2 2 1,4 0,6 12,73 % 5,45% 3,18≈ 1,36≈ 1,2 0,6 1,8 Bài 5: Chuyển động tròn 2 2 1,4 0,6 12,73 % 5,45% 3,18≈ 1,36≈ 1,2 0,6 1,8 Bài 6: Tính tương đối chuyển động 2 1 0,7 1,3 6,36 % 11,82 % 1,59≈ 2,95≈ 0,6 1,2 1,8 Tổng 11 (m) 9 6,3 4,7 57,27 % 42,73 % 14 11 5,5 4,5 C= 10 A=14 B=11 (2)2 Thiết lâp khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Vật lí lớp 10 (Thời gian kiểm tra 40 PHÚT ) Phạm vi kiểm tra: chương Động học chất điểm Phương án kiểm tra: TRẮC NGHIỆM Tên chủ đề (Cấp độ 1) Nhận biết Thông hiểu (Cấp độ 2) Vận dụng Cộng Cấp độ thấp (cấp độ 3) Cấp độ cao (cấp độ 4) Chương I Động học chất điểm 1 Chuyển động (1tiết) +Nêu chuyển động +Nêu chất điểm +Nêu hệ quy chiếu +Nêu mốc thời gian (1Câu) Xác định vị trí vật chuyển động hệ quy chiếu cho (1Câu) 2 Câu 2 Chuyển động thẳng (1 tiết ) +Nhận biết đặc điểm vận tốc chuyển động thẳng (1Câu) +Nêu vận tốc Lập phương trình chuyển động chuyển động thẳng (1Câu) +Vận dụng phương trình x = x0 + vt đối với chuyển động thẳng hai vật +Vẽ đồ thị toạ độ - thời gian chuyển động thẳng +Vận dụng phương trình x = x0+ vt chuyển động thẳng hai vật +Dựa vào đồ thị tọa độ thời gian lập phương trình chuyển động ( câu) 3 Câu 3 Chuyển động thẳng biến đổi (2 tiết ) +Nêu vận tốc tức thời +Nêu ví dụ chuyển động thẳng biến đổi (nhanh dần đều, chậm dần đều) +Nêu đặc điểm vectơ gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, chuyển động thẳng chậm dần +Viết cơng thức tính gia tốc một chuyển động biến đổi + Viết cơng thức tính vận tốc vt = v0 + at + Viết phương trình chuyển động +Vận dụng công thức: vt = v0 + at +Vận dụng công thức : s = v0t + 1 2at 2 , v2t − v20 = 2as + Vẽ đồ thị vận tốc chuyển động biến đổi ( câu) +Vận dụng công thức: vt = v0 + at mức độ khó +Vận dụng công thức : s = v0t + 1 2at 2 , v2t −v20 = 2as ở mức độ khó + Xác định thời điểm vị trí hai vật gặp dựa vào phương trình chuyển động (2 câu) (3)thẳng biến đổi x = x0 + v0t + 1 2at 2 Từ suy cơng thức tính quãng đường (3 Câu) 4 Sự rơi tự (2 tiết) +Nêu rơi tự +Viết cơng thức tính vận tốc và quãng đường chuyển động rơi tự +Nêu đặc điểm gia tốc rơi tự do(3Câu) +Vận dụng công thức tính vận tốc quãng đường chuyển động rơi tự (1 câu) 4 Câu 5 Chuyển động tròn đều (2 tiết) + Viết công thức tốc độ dài chỉ hướng vectơ vận tốc chuyển động tròn + Viết công thức tốc độ dài hướng vectơ vận tốc chuyển động tròn + Viết công thức nêu đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số chuyển động tròn + Viết hệ thức tốc độ dài tốc độ góc + Nêu hướng gia tốc chuyển động tròn viết biểu thức gia tốc hướng tâm (4câu) Giải tập đơn giản chuyển động tròn (1Câu) 5 Câu 6 Tính tương đối của chuyển động (1 tiết) + Tọa độ (do quỹ đạo vật) vận tốc vật có tính tương đối + Viết công thức cộng vận tốc 1,3 1,2 2,3 vr = vr + vr (1Câu) Giải tập đơn giản cộng vận tốc phương (cùng chiều, ngược chiều) (1Câu) Giải tập nâng cao cộng vận tốc( ví dụ dạng tập khác phương dạng bìa tpaaj phương mức độ khó) (2Câu) 5 Câu Số câu (điểm) Tỉ lệ % 1Câu (0,6đ) 4% 13Câu (4,8đ) 52% 5 Câu (2,1đ) 20% 6 Câu (2,4) 24%
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA1 TIET KHỐI 10 CB-2011 DA SUA.13645, Kiểm tra vật lý 10 BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA1 TIET KHỐI 10 CB-2011 DA SUA.13645

Hình ảnh liên quan

1. BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA 1TIẾT KHỐI 10 CB - Kiểm tra vật  lý 10 BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA1 TIET KHỐI 10 CB-2011 DA SUA.13645

1..

BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA 1TIẾT KHỐI 10 CB Xem tại trang 1 của tài liệu.