0

TT-BTC

36 11 0
  • TT-BTC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:42

- Đối với dự án do cấp huyện quản lý, Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngay trước khi trình UBND huyện quyết định, đảm bảo các dự án phả[r] (1)BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 22/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TỐN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CĨ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO VÀ CÁC HUYỆN CÓ TỶ LỆ HỘ NGHÈO CAO Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Căn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn Nghị định Chính phủ: số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 sửa đổi Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Căn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Căn Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP hợp đồng hoạt động xây dựng; Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo; Thực Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/4/2011 Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 07 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao áp dụng chế, sách đầu tư sở hạ tầng theo quy định Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 62 huyện nghèo; (2)27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững đối với 62 huyện nghèo; Thực Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 Thủ tướng Chính phủ bổ sung huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu; huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào danh mục các huyện nghèo hưởng chế, sách hỗ trợ theo Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 62 huyện nghèo; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thơng tư quy định quản lý, toán, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư địa bàn huyện nghèo các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh 1 Thông tư áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội sử dụng vốn đầu tư, vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn hợp pháp khác (gọi chung dự án) địa bàn huyện nghèo huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ áp dụng chế, sách đầu tư sở hạ tầng theo quy định Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện nghèo (gọi chung huyện nghèo) 2 Đối tượng áp dụng tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng, quản lý, toán, toán dự án địa bàn huyện nghèo Điều Nguồn vốn Vốn đầu tư, vốn nghiệp có tính chất đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo, bao gồm: 1 Nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm: a) Nguồn vốn ngân sách trung ương: - Nguồn vốn Bộ, ngành Trung ương quản lý; - Nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương hàng năm; - Nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu b) Nguồn vốn ngân sách địa phương; c) Vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngồi (vốn vay ưu đãi), vốn viện trợ khơng hồn lại tài trợ từ tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ; (3)3 Vốn hỗ trợ, đóng góp tổ chức, cá nhân nước nguồn tài hợp pháp khác Điều Nguyên tắc quản lý, toán, toán 1 Việc quản lý, toán, toán vốn đầu tư dự án địa bàn huyện nghèo đảm bảo mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả; chấp hành chế độ quản lý tài - đầu tư - xây dựng Nhà nước theo nội dung hướng dẫn Thông tư 2 Việc quản lý, sử dụng, toán, toán vốn đầu tư nguồn vốn: ngân sách cấp xã, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA vay ưu đãi thực sau: - Các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách cấp xã thuộc thẩm quyền phê duyệt Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực theo Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 Bộ Tài quy định quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); - Các dự án đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực theo quy định Thông tư số 231/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 Bộ Tài quy định quản lý, toán, toán vốn đầu tư dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); - Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi thực theo quy định Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài quy định quản lý tài chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vay ưu đãi nước ngồi nhà tài trợ văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); Riêng nội dung mang tính đặc thù như: thời gian điều chỉnh kế hoạch vốn, thời gian thực hiện, thời gian toán vốn thực theo quy định Thơng tư văn cấp có thẩm quyền Điều Cơ quan kiểm soát, toán vốn 1 Cơ quan Kho bạc Nhà nước thực kiểm soát toán vốn theo nhiệm vụ giao 2 Cơ quan, đơn vị khác giao nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho số dự án đặc thù theo định Thủ tướng Chính phủ Đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi: thực theo quy định Thơng tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có) Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục PHÂN BỔ, THẨM TRA PHÂN BỔ VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH Điều Phân bổ, thẩm tra phân bổ điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư (4)tư, Tài việc hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn thực Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững địa bàn huyện nghèo, văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có), quy định hành hướng dẫn xây dựng dự toán hàng năm Bộ Tài Để phục vụ cho cơng tác quản lý kiểm soát toán vốn, Bộ, ngành địa phương giao kế hoạch vốn cho dự án, đảm bảo điều kiện nguyên tắc sau: 1 Điều kiện dự án giao kế hoạch vốn a) Đối với dự án Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo danh mục mức vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách trung ương (bao gồm vốn hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương), vốn trái phiếu Chính phủ, phải đảm bảo đủ thủ tục đầu tư dự án theo quy định; dự án khởi công mới, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư phải thẩm định nguồn vốn theo quy định hành; b) Đối với vốn đầu tư từ ngân sách địa phương phải đảm bảo đủ thủ tục đầu tư dự án theo quy định, địa phương thực thẩm định nguồn vốn trước phê duyệt dự án theo quy định hành 2 Về mã số dự án kế hoạch vốn Các Bộ, ngành Ủy ban nhân dân (UBND) cấp phân bổ vốn đầu tư phát triển cho dự án theo mã dự án đầu tư ngành kinh tế (loại, khoản) theo Phụ lục số 02 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Bộ trưởng Bộ Tài Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, Thông tư số 110/2012/TT-BTC Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 Bộ trưởng Bộ Tài Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Thông tư số 147/2013/TT-BTC ngày 23/10/2013 Bộ Tài quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có) a) Đối với dự án Bộ, ngành trung ương quản lý: - Căn vào kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn (nếu có) kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm giao, Bộ, ngành phân bổ tiêu kế hoạch vốn hàng năm cho Chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện quy định, đảm bảo với mức vốn giao; cấu vốn nước, vốn nước, cấu ngành kinh tế; đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài Kho bạc Nhà nước thời gian quy định để theo dõi quản lý; - Kho bạc Nhà nước (trung ương) nhận kế hoạch vốn đầu tư Bộ, ngành Trung ương phân bổ chi tiết cho dự án, thực chuyển kế hoạch vốn dự án (có chi tiết theo mã chương, mã dự án đầu tư ngành kinh tế (loại, khoản) Bộ, ngành Kho bạc Nhà nước (địa phương) để làm kiểm soát, toán vốn b) Đối với dự án địa phương quản lý: (5)của dự án; tuân thủ quy định đối tượng đầu tư mục tiêu sử dụng nguồn vốn đầu tư (thuộc thẩm quyền phân bổ vốn địa phương); đồng thời gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Sở Tài Kho bạc Nhà nước thời gian quy định để theo dõi quản lý làm kiểm soát, toán vốn; - UBND huyện gửi kế hoạch vốn đầu tư Sở Tài chính, đồng gửi Phịng Tài - Kế hoạch Kho bạc Nhà nước huyện để theo dõi, làm kiểm soát, toán vốn Đối với huyện, phường, xã nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân thực theo Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Bộ Tài quy định việc cơng tác lập dự toán, tổ chức thực dự toán toán ngân sách huyện, quận, phường, xã nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân 3 Nội dung thời gian giao kế hoạch vốn đầu tư: sau nhận kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm (bao gồm kế hoạch vốn bổ sung) cấp có thẩm quyền giao theo quy định, Bộ, ngành địa phương khẩn trương giao kế hoạch vốn cho dự án theo Mẫu biểu số 01/PBKH han hành kèm theo Thông tư này; thời gian giao kế hoạch vốn đảm bảo quy định cấp có thẩm quyền 4 Thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư a) Đối với dự án Bộ, ngành trung ương quản lý: Bộ Tài có ý kiến thẩm tra phân bổ gửi Bộ, ngành thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận kế hoạch phân bổ vốn đầu tư Bộ, ngành, bao gồm kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Trường hợp có dự án phân bổ khơng quy định, Bộ Tài có ý kiến để Kho bạc Nhà nước dừng toán, tốn thực thu hồi số vốn tốn cho dự án Các Bộ, ngành có trách nhiệm đạo chủ đầu tư dự án phân bổ vốn khơng quy định hồn trả ngân sách nhà nước số vốn toán chịu trách nhiệm hậu việc phân bổ không quy định gây b) Đối với dự án địa phương quản lý: - Đối với dự án cấp tỉnh quản lý, trình tham gia với đơn vị liên quan kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, bao gồm kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (bao gồm vốn ngân sách trung ương vốn ngân sách địa phương), Sở Tài đồng thời thực nhiệm vụ thẩm tra kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trước quan trình UBND cấp tỉnh định, đảm bảo dự án phải có đầy đủ thủ tục đầu tư đáp ứng nguyên tắc phân bổ vốn Căn định kế hoạch vốn đầu tư UBND cấp tỉnh giao, Kho bạc Nhà nước thực kiểm soát toán theo quy định Trường hợp có dự án khơng đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh dừng tốn thơng báo cho Sở Tài để trình UBND cấp tỉnh xử lý theo quy định; (6)- Trong q trình Bộ Tài có ý kiến nhận xét phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm bổ sung năm dự án hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách trung ương, trường hợp phát có dự án khơng đủ thủ tục đầu tư, không thuộc danh mục giao kế hoạch, không đối tượng, không mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, Bộ Tài có ý kiến thông báo gửi UBND cấp tỉnh Kho bạc Nhà nước dừng tốn; trường hợp tốn thực thu hồi số vốn toán cho dự án UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đạo chủ đầu tư hoàn trả ngân sách nhà nước số vốn toán chịu trách nhiệm hậu việc phân bổ không quy định gây 5 Tài liệu để phục vụ cho quan thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư bao gồm: a) Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp có thẩm quyền; - Văn phê duyệt dự tốn chi phí cơng tác chuẩn bị đầu tư b) Đối với dự án thực đầu tư: - Văn thẩm định nguồn vốn theo quy định dự án khởi công mới, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư; - Quyết định đầu tư dự án cấp có thẩm quyền (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật), định điều chỉnh dự án (nếu có) 6 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư a) Nguyên tắc: - Các Bộ, ngành trung ương địa phương rà soát tiến độ thực mục tiêu đầu tư dự án năm để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, chuyển vốn từ dự án khơng có khả thực sang dự án đủ điều kiện có khối lượng để toán; - Trước gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư dự án theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền; Bộ, ngành Trung ương địa phương đạo Chủ đầu tư dừng toán thời điểm dự kiến điều chỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước để xác nhận số vốn thuộc kế hoạch năm toán cho dự án, xác định số vốn dư không thực được, đảm bảo kế hoạch dự án sau điều chỉnh không thấp số vốn Kho bạc Nhà nước toán theo Mẫu biểu số 02/XNVTT ban hành kèm theo Thông tư Các Bộ, ngành trung ương, địa phương chịu trách nhiệm số liệu giải ngân số kế hoạch vốn điều chỉnh Thời hạn gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư chậm ngày 30 tháng năm sau năm kế hoạch b) Các Bộ, ngành trung ương địa phương thực việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo quy định, gửi quan Tài đồng cấp Kho bạc Nhà nước để làm toán Thời hạn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm cho dự án chậm ngày 31 tháng năm sau năm kế hoạch Việc thẩm tra điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư thực quy định khoản Điều này; (7)kế hoạch Chủ tịch UBND cấp tỉnh, UBND huyện giao nguồn vốn ngân sách địa phương theo Mẫu biểu số 03/ĐCKH ban hành kèm theo Thông tư này. Mục TẠM ỨNG, THANH TOÁN VÀ THU HỒI VỐN ỨNG Điều Tạm ứng, toán vốn đầu tư thu hồi vốn ứng Mở tài khoản Chủ đầu tư Ban quản lý dự án (sau gọi chung chủ đầu tư) thực mở tài khoản Kho bạc Nhà nước theo quy định Điều 8, Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 Bộ Tài việc hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có) 2 Hồ sơ tốn Để phục vụ cho cơng tác quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tư, chủ đầu tư gửi đến Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản toán hồ sơ dự án; hồ sơ y chính, gửi lần dự án kết thúc đầu tư kể trường hợp dự án sử dụng nhiều nguồn vốn, trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh, bao gồm: a) Đối với công tác chuẩn bị đầu tư: - Dự tốn chi phí cho cơng tác chuẩn bị đầu tư duyệt; - Văn phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); - Hợp đồng phụ lục hợp đồng (nếu có) chủ đầu tư với nhà thầu; - Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện: hồ sơ gồm dự tốn chi phí cho cơng tác chuẩn bị đầu tư duyệt, văn giao việc hợp đồng nội b) Đối với công tác thực đầu tư: - Dự án đầu tư xây dựng cơng trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) kèm định đầu tư cấp có thẩm quyền, định điều chỉnh dự án (nếu có); - Văn phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); - Hợp đồng phụ lục hợp đồng (nếu có) chủ đầu tư với nhà thầu bao gồm tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định pháp luật, trừ tài liệu mang tính kỹ thuật; (8)- Văn thẩm định nguồn vốn theo quy định (áp dụng dự án địa phương quản lý) c) Đối với trường hợp Chủ đầu tư tự thực hiện: - Dự án đầu tư xây dựng cơng trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) định đầu tư cấp có thẩm quyền, định điều chỉnh dự án (nếu có); - Dự toán định phê duyệt dự toán chủ đầu tư công việc, hạng mục công trình, cơng trình; - Văn cấp có thẩm quyền cho phép tự thực dự án (trường hợp chưa có định đầu tư cấp có thẩm quyền); - Văn giao việc hợp đồng nội Tạm ứng vốn a) Hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn: hồ sơ tài liệu quy định khoản Điều mức vốn tạm ứng quy định điểm b, khoản Điều này; Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị tạm ứng gửi tới Kho bạc Nhà nước gồm: - Giấy đề nghị toán vốn đầu tư tạm ứng vốn đầu tư theo Mẫu biểu số 04/GĐNTTVĐT ban hành kèm theo Thông tư này; - Chứng từ chuyển tiền (theo quy định hệ thống chứng từ kế tốn Bộ Tài chính); - Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng nhà thầu thực theo quy định văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có): + Đối với hợp đồng ký kết kể từ ngày Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng có hiệu lực thi hành (ngày 01/02/2014) thực theo quy định Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 Chính phủ văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); Riêng trường hợp tự thực hiện, thực theo hướng dẫn Bộ Xây dựng bảo lãnh tạm ứng hợp đồng số trường hợp đặc thù; + Đối với hợp đồng ký kết thực trước ngày có hiệu lực thi hành Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 Chính phủ (ngày 01/02/2014) thực theo quy định b) Mức vốn tạm ứng thực theo quy định văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có): (9)Tổng số dư vốn tạm ứng chưa thu hồi tối đa 30% kế hoạch vốn giao năm dự án Trường hợp mức vốn tạm ứng chưa thu hồi cao 30% kế hoạch sau điều chỉnh, chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thu hồi để đảm bảo tổng số dư vốn tạm ứng theo quy định trên; Đối với công việc giải phóng mặt bằng, mức vốn tạm ứng theo yêu cầu, nhu cầu phương án giải phóng mặt duyệt cấp có thẩm quyền khơng vượt kế hoạch vốn hàng năm bố trí kế hoạch cho phần việc giải phóng mặt bằng; c) Việc tạm ứng vốn thực sau hợp đồng có hiệu lực; đề nghị tạm ứng chủ đầu tư, kế hoạch vốn giao năm (bao gồm kế hoạch điều chỉnh) hợp đồng kinh tế ký kết chủ đầu tư nhà thầu, Kho bạc Nhà nước thực kiểm sốt, chuyển vốn tạm ứng đảm bảo khơng vượt mức vốn tạm ứng quy định điểm b, khoản Điều này; d) Thanh toán thu hồi vốn tạm ứng: Vốn tạm ứng toán qua lần tốn khối lượng hồn thành hợp đồng, bắt đầu toán từ lần toán thu hồi hết toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng Mức toán lần Chủ đầu tư thống với nhà thầu quy định cụ thể hợp đồng; Giá trị bảo lãnh tạm ứng hợp đồng khấu trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng thu hồi qua lần toán bên giao thầu bên nhận thầu Chủ đầu tư đảm bảo chịu trách nhiệm giá trị bảo lãnh tạm ứng tương ứng với số dư tiền tạm ứng cịn lại Thời gian có hiệu lực bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải kéo dài chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng - Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất: + Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ: sau chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư tập hợp chứng từ, làm thủ tục toán thu hồi tạm ứng thời hạn chậm 30 ngày làm việc kể từ ngày chi trả cho người thụ hưởng; + Đối với công việc khác: vốn tạm ứng thu hồi vào kỳ tốn khối lượng hồn thành thu hồi hết thực xong công việc bồi thường, hỗ trợ đ) Chủ đầu tư có trách nhiệm với nhà thầu tính tốn mức tạm ứng hợp lý, quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tạm ứng mục đích, đối tượng, hiệu có trách nhiệm thu hồi tạm ứng từ lần toán khối lượng theo tỷ lệ chủ đầu tư nhà thầu thống hợp đồng thu hồi số vốn tạm ứng tốn khối lượng hồn thành đạt đến 80% giá trị hợp đồng; Trường hợp vốn tạm ứng thời hạn tháng theo quy định hợp đồng tiến độ giải phóng mặt theo phương án giải phóng mặt cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực khối lượng mà nhà thầu đơn vị giao nội dung cơng việc giải phóng mặt chưa thực nguyên nhân khách quan hay chủ quan sau ứng vốn mà nhà thầu đơn vị giao nhiệm vụ giải phóng mặt sử dụng sai mục đích chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước để xác định số thu hồi chịu trách nhiệm thu hồi hoàn trả vốn tạm ứng cho ngân sách nhà nước; (10)chuyển toàn số tiền tạm ứng tài khoản tiền gửi chủ đầu tư Kho bạc Nhà nước để thuận tiện cho việc kiểm soát toán thu hồi tạm ứng; Trường hợp đến hết năm kế hoạch mà vốn tạm ứng chưa thu hồi hết hợp đồng chưa toán đạt đến tỷ lệ quy định tiếp tục thu hồi kế hoạch năm sau khơng trừ vào kế hoạch tốn vốn đầu tư năm sau e) Nhà nước cấp vốn cho Chủ đầu tư để tạm ứng năm kế hoạch chậm đến ngày 31 tháng 12 (trừ trường hợp tốn tạm ứng để thực giải phóng mặt thực đến hết ngày 31/01 năm sau) Chủ đầu tư tạm ứng lần nhiều lần cho hợp đồng vào nhu cầu tốn vốn tạm ứng khơng vượt mức vốn tạm ứng theo quy định nêu trên; trường hợp kế hoạch vốn bố trí khơng đủ mức vốn tạm ứng theo hợp đồng Chủ đầu tư tạm ứng tiếp kế hoạch năm sau 4 Thanh tốn khối lượng hồn thành a) Đối với công việc thực thông qua hợp đồng xây dựng thực theo quy định sau văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có): Việc tốn hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng điều kiện hợp đồng Số lần toán, giai đoạn toán, thời điểm toán, thời hạn toán, hồ sơ toán điều kiện toán phải quy định rõ hợp đồng Chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ điều kiện áp dụng loại giá hợp đồng theo quy định Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động xây dựng: - Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỉ lệ phần trăm (%) giá hợp đồng giá cơng trình, hạng mục cơng trình, khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn toán ghi hợp đồng; - Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: Thanh toán sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể khối lượng tăng giảm phê duyệt theo thẩm quyền, có) nghiệm thu đơn giá hợp đồng; - Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Thanh toán sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể khối lượng tăng giảm phê duyệt theo thẩm quyền, có) nghiệm thu đơn giá điều chỉnh trượt giá theo thỏa thuận hợp đồng; - Đối với hợp đồng theo thời gian: + Chi phí cho chuyên gia xác định sở mức lương cho chuyên gia chi phí liên quan bên thỏa thuận hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ); + Các khoản chi phí ngồi mức thù lao cho chun gia toán theo phương thức quy định hợp đồng; (11)- Đối với khối lượng công việc phát sinh ngồi hợp đồng: Việc tốn khối lượng phát sinh (ngồi hợp đồng) chưa có đơn giá hợp đồng, thực theo thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà bên thống trước thực phải phù hợp với quy định pháp luật có liên quan Trường hợp bổ sung cơng việc phát sinh chủ đầu tư nhà thầu phải ký phụ lục bổ sung hợp đồng theo nguyên tắc sau đây: + Trường hợp khối lượng công việc phát sinh lớn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi hợp đồng khối lượng phát sinh chưa có đơn giá hợp đồng tốn sở bên thống xác định đơn giá theo nguyên tắc thỏa thuận hợp đồng đơn giá cho khối lượng phát sinh; + Trường hợp khối lượng phát sinh nhỏ 20% khối lượng công việc tương ứng ghi hợp đồng áp dụng đơn giá hợp đồng, kể đơn giá điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có) để tốn; + Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định hợp đồng theo thời gian giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định Luật Giá có biến động bất thường nhà nước thay đổi sách thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng tốn sở điều chỉnh đơn giá phép cấp định đầu tư bên có thỏa thuận hợp đồng; + Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, đơn giá hợp đồng điều chỉnh cho khối lượng công việc mà thời điểm ký hợp đồng, bên giao thầu bên nhận thầu cam kết điều chỉnh lại đơn giá trượt giá sau khoảng thời gian định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; + Đối với hợp đồng trọn gói: trường hợp có phát sinh hợp lý cơng việc ngồi phạm vi hợp đồng ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng khối lượng nằm ngồi phạm vi cơng việc phải thực theo thiết kế; hợp đồng tư vấn khối lượng nằm nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) Trường hợp này, điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư không vượt tổng mức đầu tư phê duyệt chủ đầu tư nhà thầu tính tốn, thỏa thuận ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư phê duyệt phải Người có thẩm quyền định đầu tư xem xét, định; trường hợp thỏa thuận không khối lượng cơng việc phát sinh hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực gói thầu theo quy định hành - Hồ sơ tốn: Khi có khối lượng hoàn thành nghiệm thu theo giai đoạn toán điều kiện toán hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị toán gửi Kho bạc Nhà nước, bao gồm: + Giấy đề nghị toán vốn đầu tư toán tạm ứng vốn đầu tư; (12)thầu theo Mẫu biểu số 06/BXNKLPS ban hành kèm theo Thông tư này; + Chứng từ chuyển tiền (theo quy định hệ thống chứng từ kế tốn Bộ Tài chính) b) Đối với công việc thực không thông qua hợp đồng (như trường hợp tự làm, số công việc quản lý dự án Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện), việc toán sở bảng kê khối lượng cơng việc hồn thành (có chữ ký đóng dấu chủ đầu tư) dự tốn duyệt phù hợp với tính chất loại cơng việc Hồ sơ tốn bao gồm: bảng kê khối lượng cơng việc hồn thành dự tốn duyệt cho công việc; giấy đề nghị tốn vốn đầu tư tạm ứng (nếu có) chứng từ chuyển tiền Đối với chi phí đền bù, bồi thường hỗ trợ tái định cư, hồ sơ toán bao gồm: bảng kê xác nhận khối lượng đền bù, giải phóng mặt thực hiện, việc tạm ứng, toán thực dự án gói thầu xây dựng cơng trình Riêng chi phí cho cơng tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, Kho bạc Nhà nước vào dự tốn chi phí đền bù giải phóng mặt duyệt, chuyển tồn tiền tốn theo đề nghị chủ đầu tư cho tổ chức thực đền bù giải phóng mặt Việc quản lý, sử dụng chi phí tổ chức thực đền bù giải phóng mặt chịu trách nhiệm thực theo quy định Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 Bộ Tài quy định việc lập dự tốn, sử dụng tốn kinh phí tổ chức thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có) c) Đối với trường hợp có thực việc phúc tra nghiệm thu kết thực dự án theo quy định kết phúc tra nghiệm thu sau để tốn khối lượng cơng việc thực dự án 5 Kiểm soát toán Kho bạc Nhà nước a) Căn hồ sơ đề nghị toán chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước vào điều khoản toán quy định hợp đồng, văn giao việc hợp đồng nội (đối với trường hợp chủ đầu tư tự thực dự án), số lần toán, giai đoạn toán, thời điểm toán, điều kiện toán giá trị lần toán để toán cho chủ đầu tư; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự tốn loại cơng việc, chất lượng cơng trình; Kho bạc Nhà nước khơng chịu trách nhiệm vấn đề Kho bạc Nhà nước hồ sơ toán thực toán theo hợp đồng b) Kho bạc Nhà nước thực kiểm soát toán theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho lần toán “kiểm soát trước, toán sau” lần toán cuối hợp đồng Kho bạc Nhà nước hướng dẫn cụ thể phương thức kiểm soát toán hệ thống Kho bạc Nhà nước, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu quy định Nhà nước; (13)d) Số vốn tốn cho cơng việc, hạng mục cơng trình, cơng trình khơng vượt dự tốn duyệt giá gói thầu; tổng số vốn tốn cho dự án khơng vượt tổng mức đầu tư phê duyệt Số vốn toán cho dự án năm (bao gồm toán tạm ứng tốn khối lượng hồn thành) khơng vượt kế hoạch vốn năm bố trí cho dự án; đ) Kế hoạch vốn năm dự án tốn cho khối lượng hồn thành nghiệm thu, thời hạn tốn (trong có tốn để thu hồi vốn tạm ứng) theo quy định khoản Điều này; e) Đối với số dự án đặc biệt quan trọng cần phải có chế tạm ứng, toán vốn khác với quy định đây, sau có ý kiến cấp có thẩm quyền, Bộ Tài có văn hướng dẫn riêng; 6 Việc quản lý, toán, thu hồi toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau cho dự án thực sau: a) Việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau thực theo quy định khoản 3, Điều 57 Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Điều 61 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước Thông tư số 59/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); b) Căn văn ứng trước vốn cấp có thẩm quyền, Bộ Tài thơng báo cho Bộ, ngành, địa phương nguồn vốn từ ngân sách trung ương danh mục, tổng mức ứng, nguồn vốn ứng, niên độ ứng thu hồi; đồng gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước để quản lý, toán cho dự án Các Bộ, ngành, địa phương phân bổ danh mục mức vốn giao; Trường hợp Bộ, ngành, địa phương phân bổ sai danh mục mức vốn ứng theo thông báo Bộ Tài Kho bạc Nhà nước dừng tốn đồng thời báo cáo Bộ Tài xem xét, xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh việc dừng toán (đối với dự án địa phương quản lý); c) Thời hạn toán thực thời hạn toán vốn đầu tư kế hoạch năm ứng trước Trường hợp khác Thủ tướng Chính phủ định Hết thời hạn toán, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục hủy bỏ mức vốn ứng trước chưa sử dụng; d) Thu hồi vốn: Các Bộ, địa phương có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn cho dự án dự toán ngân sách năm sau để hoàn trả vốn ứng trước Khi thẩm tra phân bổ vốn đầu tư kế hoạch hàng năm, ngân sách trung ương, Bộ Tài đồng thời thông báo thu hồi vốn ứng trước, số thu hồi vốn tối đa mức vốn ứng trước, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép chưa thu hồi; vốn ngân sách địa phương vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp dưới, trường hợp UBND cấp khơng bố trí bố trí khơng đủ số vốn thu hồi theo quy định, Kho bạc Nhà nước địa phương thơng báo cho Sở Tài chính, Phịng Tài - Kế hoạch để báo cáo UBND cấp bố trí thu hồi số vốn ứng trước theo quy định; (14)thanh toán chưa bố trí để thu hồi chuyển sang năm sau toán phù hợp với kế hoạch thu hồi vốn 7 Thời hạn thực toán vốn đầu tư a) Thời gian thực toán vốn kế hoạch năm đến hết ngày 30 tháng năm năm kế hoạch; Trường hợp sau thời hạn Thủ tướng Chính phủ quy định Hết thời hạn toán, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục hủy bỏ mức vốn ứng trước chưa sử dụng b) Kéo dài thời gian thực toán vốn: - Hết ngày 30 tháng năm sau năm kế hoạch, kế hoạch vốn giao cho dự án chưa sử dụng sử dụng chưa hết hủy bỏ; trừ trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm sau (nếu có); - Việc xét chuyển vốn kéo dài dự án: Sau kết thúc thời hạn toán vốn hàng năm theo quy định (ngày 30 tháng năm sau), vào tình hình thực tốn vốn dự án, theo đề nghị chủ đầu tư, dự án thuộc đối tượng (tại gạch đầu dòng thứ điểm b, khoản Điều này), quan chủ quản tổng hợp, có văn đề nghị kèm theo xác nhận Kho bạc Nhà nước nơi dự án mở tài khoản số vốn toán đến hết ngày 30 tháng năm sau gửi Bộ Tài (đối với dự án thuộc ngân sách trung ương) Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với dự án thuộc ngân sách địa phương) để xem xét, giải quyết; - Thời gian xét chuyển kéo dài: + Văn đề nghị kéo dài quan chủ quản kết thúc chậm ngày 31 tháng hàng năm, ghi rõ tên dự án, kế hoạch vốn năm, số vốn toán đến hết 30 tháng năm sau, số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực toán, thời gian kéo dài, lý kéo dài; + Căn văn đề nghị quan chủ quản, Bộ trưởng Bộ Tài (đối với dự án thuộc ngân sách trung ương) Chủ tịch UBND cấp tỉnh (đối với dự án thuộc ngân sách địa phương) định danh mục, thời hạn dự án đầu tư phép kéo dài; + Việc định danh mục, thời hạn dự án phép kéo dài kết thúc trước ngày 30 tháng hàng năm; Hết ngày 30 tháng năm sau, trường hợp khơng có văn quan có thẩm quyền chấp nhận cho kéo dài thực kế hoạch sang ngân sách năm sau chi tiếp số vốn lại bị hủy bỏ; - Thời hạn tốn vốn kéo dài: khơng q ngày 31 tháng 12 năm sau năm kế hoạch Trường hợp khác Thủ tướng Chính phủ định Mục QUYẾT TỐN Điều Quyết tốn vốn đầu tư Quyết toán vốn đầu tư hàng năm (15)vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm) văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có) 2 Quyết tốn dự án hồn thành a) Việc tốn dự án hoàn thành thực theo hướng dẫn Bộ Tài tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 Bộ Tài hướng dẫn tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước) văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); b) Cơng tác tiếp nhận hồ sơ trình tự thẩm tra tốn dự án hồn thành theo quy định Quy trình thẩm tra tốn dự án hồn thành dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/QĐ-BTC ngày 02/01/2014 Bộ trưởng Bộ Tài văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có) Mục QUẢN LÝ, THANH TỐN VỐN SỰ NGHIỆP CĨ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ Điều Sử dụng vốn Vốn nghiệp có tính chất đầu tư dự tốn ngân sách nhà nước quan, đơn vị hành nghiệp sử dụng cho trường hợp đầu tư cải tạo mở rộng, nâng cấp sở vật chất có (bao gồm việc xây dựng hạng mục cơng trình sở có quan, đơn vị hành nghiệp) Khơng bố trí vốn nghiệp cho dự án đầu tư mới, đầu tư dự án có bổ sung hạng mục cịn thiếu Điều Lập kế hoạch, phân bổ thẩm tra phân bổ vốn Việc lập kế hoạch, phân bổ, thẩm tra phân bổ vốn thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước hướng dẫn Bộ Tài vốn nghiệp Điều 10 Tạm ứng, toán vốn nghiệp có tính chất đầu tư Hồ sơ tạm ứng, tốn: - Các dự án có tổng mức đầu tư từ 01 tỷ đồng trở lên, hồ sơ tạm ứng toán thực quy định dự án đầu tư nguồn vốn đầu tư phát triển quy định Điều Thông tư (riêng định đầu tư dự án báo cáo kinh tế - kỹ thuật không bắt buộc phê duyệt trước 31/10 năm trước năm kế hoạch); - Các dự án có tổng mức đầu tư 01 tỷ đồng, hồ sơ tạm ứng, toán thực quy định vốn nghiệp 2 Tạm ứng toán vốn: - Việc tạm ứng toán vốn dự án có tổng mức đầu tư từ 01 tỷ đồng trở lên thực dự án đầu tư nguồn vốn đầu tư; - Việc tạm ứng toán vốn dự án có tổng mức vốn 01 tỷ đồng thực theo quy định Bộ Tài chế độ quản lý, cấp phát, toán khoản vốn nghiệp Điều 11 Chế độ báo cáo, toán kiểm tra (16)dự án hoàn thành thực quy định vốn đầu tư theo Thông tư hướng dẫn Bộ Tài Mục QUẢN LÝ, THANH TỐN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ, ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Điều 12 Quản lý nguồn vốn hỗ trợ, đóng góp tổ chức, cá nhân và ngoài nước (gọi chung Nhà tài trợ) Việc quản lý nguồn vốn hỗ trợ, đóng góp Nhà tài trợ thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước quy định Thơng tư 1 Trường hợp đóng góp có địa cụ thể: a) Trường hợp Nhà tài trợ đóng góp tiền để xây dựng cơng trình: Nhà tài trợ chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản UBND huyện mở Kho bạc Nhà nước huyện UBND huyện thông báo cho chủ đầu tư cơng trình thực Việc quản lý tốn, tốn vốn đóng góp Nhà tài trợ thực theo quy định vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo (trừ trường hợp Nhà tài trợ có yêu cầu khác); b) Trường hợp Nhà tài trợ đóng góp vật (như vật tư, thiết bị, ngày công lao động) để xây dựng cơng trình: Chủ đầu tư, Nhà tài trợ, nhà thầu (nếu có) quan chức có liên quan huyện (Phịng Tài - Kế hoạch, quan quản lý xây dựng) tổ chức nghiệm thu xác định giá trị vật tư, thiết bị, ngày công lao động theo định mức, đơn giá Nhà nước để bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng Chủ đầu tư báo cáo Phịng Tài - Kế hoạch (đối với cơng trình cấp huyện quản lý) UBND xã (đối với cơng trình cấp xã quản lý) để thực ghi thu, ghi chi theo chế độ quy định; c) Trường hợp Nhà tài trợ tự tổ chức xây dựng đóng góp cơng trình hồn thành: Việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơng trình Nhà tài trợ định Sau cơng trình hoàn thành, Nhà tài trợ, đơn vị giao quản lý sử dụng cơng trình, nhà thầu (nếu có) quan chức có liên quan huyện (Phịng Tài - Kế hoạch, quan quản lý xây dựng) tổ chức nghiệm thu xác định giá trị cơng trình theo định mức, đơn giá Nhà nước để bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng Trường hợp đóng góp chung cho Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện; khơng có địa cụ thể: a) Đối với đóng góp tiền: Nhà tài trợ chuyển trực tiếp vào tài khoản Ủy ban nhân dân huyện mở Kho bạc Nhà nước huyện UBND huyện tổ chức phân phối sử dụng thống phạm vi địa phương theo kế hoạch hàng năm dự án duyệt Việc quản lý toán, toán vốn đóng góp Nhà tài trợ thực theo quy định vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo (trừ trường hợp Nhà tài trợ có yêu cầu khác); b) Đối với đóng góp vật: UBND huyện tiếp nhận quản lý khoản đóng góp vật Nhà tài trợ; tổ chức nghiệm thu xác định giá trị theo định mức, đơn giá Nhà nước; tổ chức phân phối sử dụng thống phạm vi địa phương theo kế hoạch hàng năm dự án duyệt (17)hiện Chương trình báo cáo UBND cấp tỉnh Mục CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA Điều 13 Chế độ báo cáo, kiểm tra 1 Báo cáo: a) Đối với chủ đầu tư, Bộ UBND cấp tỉnh: thực chế độ báo cáo theo quy định Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 Thủ tướng Chính phủ Chế độ báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư nhà nước, Thông tư số 05/2007/TT-BKH ngày 09/8/2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc ban hành biểu mẫu báo cáo hướng dẫn thực Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 văn sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); b) Đối với Sở Tài Kho bạc Nhà nước: - Thực chế độ báo cáo vốn đầu tư dự án theo quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính; - Kết thúc năm kế hoạch, Kho bạc Nhà nước tổng hợp số liệu toán vốn đầu tư báo cáo quan tài đồng cấp theo quy định toán ngân sách nhà nước xác nhận số toán năm, lũy kế số toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho dự án chủ đầu tư lập theo thời điểm: đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau đến hết ngày 30 tháng năm sau 2 Kiểm tra: a) Các Bộ, UBND cấp tỉnh, quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước định kỳ đột xuất kiểm tra chủ đầu tư, nhà thầu tham gia dự án tình hình sử dụng vốn tạm ứng, vốn toán khối lượng hồn thành việc chấp hành sách, chế độ tài đầu tư phát triển Nhà nước; b) Các Bộ, UBND cấp tỉnh, UBND huyện, xã tự thực việc kiểm tra phạm vi chức quản lý; c) Cơ quan Tài cấp định kỳ đột xuất kiểm tra Kho bạc Nhà nước việc thực chế độ toán vốn đầu tư Mục TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN Điều 14 Trách nhiệm, quyền hạn quan có liên quan 1 Đối với chủ đầu tư a) Thực chức năng, nhiệm vụ giao theo quy định, tiếp nhận, quản lý sử dụng vốn mục đích, đối tượng, tiết kiệm có hiệu Chấp hành quy định pháp luật chế độ quản lý tài đầu tư; Chịu trách nhiệm tính xác, hợp pháp khối lượng thực tuân thủ theo định mức, đơn giá, dự tốn loại cơng việc cấp có thẩm quyền phê duyệt; chất lượng cơng trình giá trị đề nghị tốn; đảm bảo tính xác, trung thực, hợp pháp số liệu, tài liệu hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà nước quan chức Nhà nước; (18)thời, lập đầy đủ hồ sơ toán đề nghị toán cho nhà thầu theo thời gian quy định hợp đồng; c) Căn quy định hành văn hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm Luật Xây dựng, Chủ đầu tư mua bảo hiểm dự án đầu tư; d) Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo quy định cho quan định đầu tư quan nhà nước có liên quan; cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu, tình hình theo quy định cho Kho bạc Nhà nước quan Tài để phục vụ cho cơng tác quản lý toán vốn; chịu kiểm tra quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước quan định đầu tư tình hình sử dụng vốn đầu tư chấp hành sách, chế độ tài đầu tư phát triển Nhà nước; đ) Thường xuyên kiểm tra tình hình thực vốn tạm ứng nhà thầu, phải kiểm tra trước, sau thực ứng vốn cho nhà thầu đảm bảo thu hồi vốn ứng theo quy định; e) Thực hạch toán kế toán theo chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư toán vốn đầu tư theo quy định hành; hạch toán vốn nghiệp theo chế độ kế toán đơn vị hành nghiệp tốn vốn có tính chất đầu tư theo quy định Hết năm kế hoạch, lập bảng đối chiếu số liệu toán vốn đầu tư năm gửi Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư giao dịch để xác nhận theo thời điểm: đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau đến hết ngày 30/6 năm sau theo Mẫu biểu số 07/ĐCSLTT ban hành kèm theo Thông tư này; g) Được u cầu tốn vốn có đủ điều kiện yêu cầu Kho bạc Nhà nước trả lời giải thích nội dung chưa thỏa đáng việc toán vốn 2 Kho bạc Nhà nước a) Kiểm soát, toán vốn kịp thời cho dự án có đủ điều kiện thời gian quy định; b) Thực theo quy trình tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư Kho bạc Nhà nước hướng dẫn Tổ chức cơng tác kiểm sốt, tốn vốn theo quy trình nghiệp vụ quy định Nhà nước; c) Có ý kiến văn gửi chủ đầu tư khoản giảm toán từ chối toán, trả lời vướng mắc mà chủ đầu tư đề nghị việc toán vốn; d) Kho bạc Nhà nước kiểm soát toán tài liệu chủ đầu tư cung cấp theo nguyên tắc toán quy định, khơng chịu trách nhiệm tính xác khối lượng, định mức, đơn giá, chất lượng cơng trình; đ) Được quyền u cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ, tài liệu, thơng tin có liên quan để phục vụ cho cơng tác kiểm sốt toán vốn; (19)bản sửa đổi, bổ sung thay (nếu có); g) Thực chế độ thơng tin báo cáo tốn sử dụng vốn đầu tư theo chế độ quy định; h) Hết năm kế hoạch, xác nhận số toán năm, lũy kế số toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách nhà nước cho dự án theo thời điểm: đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau đến hết ngày 30 tháng năm sau với nội dung theo Mẫu biểu số 07/ĐCSLTT ban hành kèm theo Thông tư xác nhận số vốn toán theo yêu cầu quản lý; i) Không tham gia vào Hội đồng nghiệm thu cơng trình, dự án; k) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài pháp luật Nhà nước việc nhận toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 3 Đối với Bộ, UBND tỉnh, huyện, xã a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực kế hoạch đầu tư, tiếp nhận sử dụng vốn đầu tư mục đích, chế độ Nhà nước; b) Trong phạm vi thẩm quyền giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước định 4 Sở Kế hoạch Đầu tư Chủ trì phối hợp với Sở Tài quan liên quan chức năng, nhiệm vụ quy định hành, dự kiến phân bổ vốn đầu tư địa phương quản lý để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt theo quy định 5 Sở Tài a) Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư quan liên quan thẩm tra việc phân bổ vốn đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trước trình UBND cấp tỉnh định giao kế hoạch vốn tham mưu giúp UBND cấp tỉnh việc đạo, điều hành chủ đầu tư thực kế hoạch giao; b) Phối hợp với quan chức hướng dẫn kiểm tra chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước, nhà thầu thực dự án việc chấp hành chế độ, sách tài đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình tốn vốn đầu tư để có giải pháp xử lý trường hợp vi phạm, trình cấp có thẩm quyền định thu hồi khoản, nội dung chi sai chế độ Nhà nước; c) Chủ trì phối hợp với quan liên quan thực thẩm tra toán dự án địa phương quản lý để trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; d) Thực chế độ báo cáo theo quy định; đ) Được quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước, chủ đầu tư cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết để phục vụ cho cơng tác quản lý nhà nước tài đầu tư phát triển, bao gồm tài liệu liên quan đến cơng tác quản lý tốn, tốn vốn đầu tư 6 Phịng Tài - Kế hoạch (20)cấp huyện quản lý theo quy định; thực thẩm định dự án, thẩm tra toán dự án cấp huyện quản lý để trình UBND huyện phê duyệt tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch vốn hàng năm theo quy định; b) Được quyền yêu cầu Kho bạc Nhà nước huyện chủ đầu tư cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết điểm đ, khoản Điều này; c) Được quyền kiểm tra chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước huyện, nhà thầu thực dự án việc chấp hành chế độ, sách tài đầu tư phát triển, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình tốn vốn đầu tư để có giải pháp xử lý trường hợp vi phạm, trình cấp có thẩm quyền định thu hồi khoản, nội dung chi sai chế độ Nhà nước Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 15 Hiệu lực thi hành 1 Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng năm 2015 Thông tư thay Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/4/2010 Bộ Tài quy định quản lý, tốn, toán vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo thực Nghị số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện nghèo hết hiệu lực thi hành 2 Trong q trình thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./ Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phịng Trung ương Đảng; - Văn phịng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tịa án nhân dân tối cao; - Kiểm tốn Nhà nước; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Tài chính, KBNN tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Tài chính; - Cơng báo; - Cục Kiểm tra văn (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ ĐT (380) KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu (21)KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM (Kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính) Mã chương: Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Địa điểm xây dựng Địa điểm mở tài khoản dự án (chi tiết quận, huyện) Mã số dự đầu tư Mã ngành kinh tế (loại khoản) Năng lực thiết kế Thời gian khởi cơng hồn thành Quyết định đầu tư dự án (lần đầu) Quyết định đầu tư dự án (điều chỉnh nếu có) Kế hoạch vốn NSTW trung hạn (nếu có) Vốn tốn từ khởi cơng đến hết kế hoạch năm trước vốn Số, ngày, tháng, năm Tổng mức vốn đầu tư Số, ngày, tháng, năm Tổng mức vốn đầu tư Tổng cộng Tổng số Trong đó: phần vốn NSNN Tổng số Trong đó: phần vốn NSNN 1 10 11 12 13 14 15 16 17=(18 +20) Tổng số I chuẩn bịVốn đầu tư Dự án 2 Dự án II Vốn thực hiện dự án Dự án … Dự án … Dự án … Ghi : + Khi tổng hợp vốn nước, vốn nước theo dự án; theo nguồn vốn chia thành dự án hồn thành, chuyển tiếp khởi cơng theo nhóm cơng trình (A, B, C) …, ngày … tháng … năm 20… BỘ TRƯỞNG (CHỦ (22)+ Cột 17 phản ánh số vốn phân bổ năm (bao gồm số vốn bố trí để thu hồi số vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau nguồn vốn nước) Nơi nhận: - Bộ Kế hoạch Đầu tư; - Bộ Tài chính; (23)Mẫu biểu số 02/XNVTT XÁC NHẬN VỐN ĐÃ THANH TỐN, VỐN CỊN DƯ CỦA KẾ HOẠCH NĂM …. (Kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính) Tên dự án: Mã dự án đầu tư: Chủ đầu tư: Thời gian khởi công - hoàn thành: Quyết định đầu tư duyệt (số, ngày, tháng, năm): Tổng mức đầu tư duyệt: Tình hình tốn vốn: Đơn vị: đồng Số TT Nội dung Kế hoạch vốn giao năm … Số vốn tốn Tổng số vốn kế hoạch năm cịn dư chưa toán Ghi Tổng số Trong đó: Thanh tốn khối lượng hồn thành Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi 1 7=3-4 1 Kế hoạch vốn năm - Vốn nước + Vốn Ngân sách trung ương + Vốn Ngân sách địa phương - Vốn ngồi nước Vốn cịn lại kế hoạch năm trước phép kéo dài chuyển sang: Vốn nước + Vốn Ngân sách trung ương + Vón Ngân sách địa phương (24)CHỦ ĐẦU TƯ …., ngày … tháng … năm 20… KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (25)BỘ … (UBND TỈNH, THÀNH PHỐ) Số… Mẫu biểu số 03/ĐCKH KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU THUỘC NSNN NĂM …. (Kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính) Đơn vị: Triệu đồng ST T Nội dung Địa điể m xây dựn g Địa điểm mở tài khoả n dự án (chi tiết quận, huyệ n) Mà số dự đầ u tư Mã ngàn h kinh tế (loại khoả n) Năn g lực thiết kế Thời gian khởi cơng hồn thàn h Quyết định đầu tư dự án (lần đầu) Quyết định đầu tư dự án (điều chỉnh có) Kế hoạc h vốn NST W trung hạn (nếu có) Vốn than h tốn từ khởi cơng đến hết kế hoạc h năm trướ c Kế hoạch vốn đầu tư năm Số vốn thự c hiệ n từ đầu nă m đến Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm Gh i ch ú Số, ngày , thán g, năm Tổng mức vốn đầu tư Số, ngày , thán g, năm Tổng mức vốn đầu tư Tổng cộng Vốn nước Vốn nướ c ngo ài Tổng cộng Vốn nước Vốn nướ c ngo ài Tổn g số Tron g đó: phần vốn NSN N Tổn g số Tron g đó: phần vốn NSN N Tổn g số Tron g đó: thu hồi vốn ứng (nếu có) Tổn g số Tron g đó: thu hồi vốn ứng (nếu có) 1 10 11 12 13 14 15 16 17=(18 +20) 18 19 20 21 22=(23 +25) 23 24 25 26 (26)I Vốn chuẩn bị đầu tư Dự án… Dự án… Dự án… II Vốn thực hiện dự án Dự án… Dự án… Dự án… Ghi chú: + Cột 17 phản ánh số vốn phân bổ năm (bao gồm vốn bố trí để thu hồi số vốn ứng trước năm kế hoạch) + Cột 22 phản ánh số vốn điều chỉnh năm (bao gồm vốn bố trí để thu hồi số vốn ứng trước năm kế hoạch) …, ngày … tháng … năm 20… BỘ TRƯỞNG (CHỦ TỊCH UBND TỈNH) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Nơi nhận: - Bộ Kế hoạch Đầu tư; - Bộ Tài chính; (27)Mẫu biểu số 04/GĐNTTVĐT CHỦ ĐẦU TƯ…… Số: … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ (Kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính) Kính gửi: Kho bạc Nhà nước ……… - Tên dự án, cơng trình: - Chủ đầu tư/Ban QLDA ……… mã số ĐVSDNS: - Số tài khoản Chủ đầu tư: - Vốn nước: ……… Tại: - Vốn nước: ……… Tại: - Căn hợp đồng số …… ngày … tháng … năm ……… - Căn bảng xác định giá trị KLHT đề nghị toán số …… ngày … tháng … năm … - Số dư tạm ứng hạng mục/gói thầu đề nghị tốn: ……… đồng - Số tiền đề nghị: Tạm ứng Thanh tốn Theo nội dung sau (khung khơng sử dụng gạch chéo) - Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT, ) - Thuộc kế hoạch vốn: ……… Năm: Đơn vị: đồng Nội dung Dự toán duyệt giá trị trúng thầu giá trị hợp đồng Luỹ kế vốn tốn từ khởi cơng đến cuối kỳ trước (gồm tạm ứng) Số đề nghị tạm ứng, toán KLHT kỳ (gồm thu hồi tạm ứng) Vốn nước Vốn nước Vốn nước Vốn nước Ghi tên cơng việc, hạng mục gói thầu hợp đồng đề nghị toán Cộng (28)+ Vốn nước: + Vốn nước: - Thuế giá trị gia tăng: - Chuyển tiền bảo hành: (bằng số) - Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số): + Vốn nước: (bằng số): + Vốn nước: (bằng số): Tên đơn vị thụ hưởng: Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ……… Tại: KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) … , ngày … tháng … năm … CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày nhận Giấy đề nghị toán vốn đầu tư: ……… Theo nội dung sau: Tạm ứng Thanh toán Theo nội dung sau: (Khung khơng sử dụng gạch chéo) Đơn vị tính: đồng Nội dung Tổng số Vốn nước Vốn nước Số vốn chấp nhận: + Mục ……., tiểu mục ……… + Mục ……., tiểu mục ……… + Mục ……., tiểu mục ……… + Mục ……., tiểu mục ……… Trong đó: + Số thu hồi tạm ứng: Các năm trước: Năm nay: + Thuế giá trị gia tăng ……… + Số trả đơn vị thụ hưởng: (29) Số từ chối: Lý từ chối: Ghi chú: CÁN BỘ THANH TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi rõ họ tên) ……, ngày … tháng … năm 20… (30)Mẫu biểu số 05a/BXĐKLHT BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CƠNG VIỆC HỒN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (Kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính) Tên dự án: Mã dự án: Tên gói thầu: Hợp đồng số: ngày tháng năm Bên giao thầu: Bên nhận thầu: Thanh toán lần thứ: Căn xác định: Biên nghiệm thu số …… ngày … tháng … năm … Số TT Tên công việc Đơn vịtính Khối lượng Đơn giá toán Thành tiền Ghi Theo hợp đồng Thực Theo hợp đồng Thực Luỹ hết kỳ trước Thực kỳ Luỹ hết kỳ trước Thực kỳ 1 10 11 Tổng số: Giá trị hợp đồng: (31)4 Luỹ kế giá trị khối lượng thực đến cuối kỳ này: 5 Số tiền thu hồi tạm ứng kỳ (theo quy định hợp đồng): Giá trị đề nghị toán kỳ này: + Số tạm ứng: + Thanh toán khối lượng hoàn thành: Số tiền chữ: ……… (là số tiền đề nghị toán kỳ này) Luỹ kế giá trị toán: ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) …., ngày … tháng … năm 20… ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) Mẫu biểu số 05b/BXNKLĐB BẢNG KÊ XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐÃ THỰC HIỆN (Kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính) STT Nội dung QĐ phê duyệt phương án đền bù GPMB (dự án ……… ) Số tiền Hội đồng đền bù GPMB chi trả cho đơn vị thụ hưởng theo phương án duyệt Ghi Số, ngày, tháng, năm Số tiền 1 (32)1…… 2…… II Thanh toán trực tiếp cho hộ dân: CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) …., ngày … tháng … năm 20… HỘI ĐỒNG ĐỀN BÙ GPMB (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) Mẫu biểu số 06/BXNKLPS BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CƠNG VIỆC, KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGỒI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TỐN (Kèm theo Thơng tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính) Tên dự án: Mã dự án: Tên gói thầu: Hợp đồng số: ngày tháng năm Bên giao thầu: Bên nhận thầu: Thanh toán lần thứ: Căn xác định: Biên nghiệm thu số … ngày … tháng … năm … (33)tính đồng thanh tốn Tổng giá trị phát sinh Thực Luỹ hết kỳ trước Thực kỳ Luỹ hết kỳ trước Thực kỳ 1 10 Tổng số: 1 Tổng giá trị phát sinh: 2 Giá trị tạm ứng theo hợp đồng lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Số tiền tốn cơng việc, khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Luỹ kế giá trị công việc, khối lượng, phát sinh thực đến cuối kỳ này: Số tiền thu hồi tạm ứng kỳ (theo quy định hợp đồng): 6 Giá trị đề nghị toán kỳ này: + Số tạm ứng: + Thanh tốn cơng việc, khối lượng phát sinh hoàn thành: Số tiền chữ: ……… (là số tiền đề nghị toán kỳ này) Luỹ kế giá trị toán: ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếucó) (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) (34)Mẫu biểu số 07/ĐCSLTT BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM (Kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Tài chính) Tên dự án: Mã dự án đầu tư: Chủ đầu tư: Thời gian khởi cơng - hồn thành: Quyết định đầu tư duyệt (số, ngày, tháng, năm): Tổng mức đầu tư duyệt: Tình hình tốn vốn: Đơn vị: đồng Số TT Nội dung Kế hoạch năm Số vốn toán năm Tổng số vốn theo kế hoạch cịn lại chưa tốn Ghi Tổng số Trong đó: Thanh tốn khối lượng hoàn thành Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi 1 7=3-4 A Số liệu chủ đầu tư: I Vốn toán năm (1+2+3) Vốn nước Vốn ngồi nước Trong chia ra: 1 Kế hoạch vốn năm Vốn nước Vốn nước 2 Vốn ứng trước kế hoạch năm sau (vốn nước) 3 Vốn lại kế hoạch năm trước phép kéo dài chuyển sang: (35)khởi công đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch: Vốn nước Vốn nước B Số liệu Kho bạc nơi giao dịch: I Vốn toán năm (1+2+3) Vốn nước Vốn ngồi nước Trong chia ra: 1 Kế hoạch vốn năm Vốn nước Vốn nước 2 Vốn ứng trước kế hoạch năm sau (vốn nước) 3 Vốn lại kế hoạch năm trước phép kéo dài chuyển sang: Vốn nước Vốn nước II Luỹ kế vốn toán từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch: Vốn nước Vốn nước C Chênh lệch vốn toán trong năm: I Vốn tốn năm (1+2+3): Vốn nước Vốn ngồi nước Kế hoạch vốn năm (36)2 Vốn ứng trước kế hoạch nămsau (vốn nước) 3 Vốn lại kế hoạch năm trước phép kéo dài chuyển sang: Vốn nước Vốn nước II Luỹ kế vốn tốn từ khởi cơng đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch: Vốn nước Vốn nước Ghi : + Số vốn toán năm số vốn toán theo niên độ NSNN theo quy định (đến hết 31/1 năm sau) + Số vốn ứng trước kế hoạch năm sau số vốn toán đến 31/1 năm sau + Số vốn kéo dài KH năm trước chuyển sang: (bao gồm số vốn kế hoạch năm toán từ ngày 01/2 đến ngày 30/6 năm sau số vốn cấp thẩm quyền cho phép kéo dài) + Luỹ kế vốn tốn từ khởi cơng đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch tổng số vốn kế hoạch phân bổ vốn toán cho dự án đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch - Vốn nước: vốn ngân sách nhà nước cấp trung ương, địa phương - Vốn nước: vốn vay vốn viện trợ nước - Cột 6: vốn tạm ứng theo chế độ lại chưa thu hồi đến 31/1 năm sau … , ngày … tháng … năm 20… CHỦ ĐẦU TƯ …., ngày … tháng … năm 20…KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: TT-BTC, TT-BTC

Hình ảnh liên quan

Tình hình thanh toán vốn: - TT-BTC

nh.

hình thanh toán vốn: Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số …… ngày …. tháng …. năm …. - TT-BTC

n.

cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số …… ngày …. tháng …. năm … Xem tại trang 27 của tài liệu.
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC, KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN - TT-BTC
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC, KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Xem tại trang 32 của tài liệu.
Tình hình thanh toán vốn: Đơn vị: đồng - TT-BTC

nh.

hình thanh toán vốn: Đơn vị: đồng Xem tại trang 34 của tài liệu.