0

Câu hỏi thảo luận 2 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

1 5 0
  • Câu hỏi thảo luận 2 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:42

Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.. Di truyền giới tính[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 196 SGK SINH 9 Đề bài: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2 quy luật di truyền Trả lời: Bảng 66.2 Các quy luật di truyền Quy luật di truyền Nội dung Giải thích Phân li Trong q trình phát sinh giao tử, nhân tố di truyền cặp nhân tố di truyền phân li giao tử giữ nguyên chất thể chủng P Bằng phân li cặp nhân tố di truyền trình phát sinh giao tử tổ hợp chúng cách ngẫu nhiên thụ tinh Phân li độc lập Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) phân li độc lập trình phát sinh giao tử Bằng phân li độc lập tổ hợp tự cặp gen quy định cặp tính trạng q trình phát sinh giao tử thụ tinh Di truyền giới tính Tính đực, quy định cặp NST giới tính Ở loài giao phối tỉ lệ đực : xấp xỉ : Sự tự nhân đôi, phân li tổ hợp cặp NST giới tính trình phát sinh giao tử thụ tinh Di truyền liên kết Di truyền liên kết tượng nhóm tính trạng di truyền nhau, quy định gen NST phân li trình phân bào
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 2 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9, Câu hỏi thảo luận 2 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

Hình ảnh liên quan

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2 về các quy luật di truyền - Câu hỏi thảo luận 2 trang 196 sgk Sinh 9 |Giải bài tập SGK Sinh học lớp 9

y.

điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2 về các quy luật di truyền Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan