0

2017

3 7 0
  • 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:39

Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng. Theo đó, chế độ tiền lươn[r] (1)Quy định tiền lương, phụ cấp có hiệu lực từ tháng 4/2017 Trong tháng 4/2017, số sách liên quan đến tiền lương, phụ cấp bắt đầu có hiệu lực Quy định tiền lương, phụ cấp công nhân, viên chức quốc phịng Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CP chế độ tiền lương cơng nhân quốc phịng phụ cấp thâm niên viên chức quốc phịng Theo đó, chế độ tiền lương cơng nhân quốc phịng quy định sau: Mức lương thực hệ số lương nhân với mức lương sở theo quy định Chính phủ (2)đến 6.65 thấp 2.70 Ngoài ra, quy định loại phụ cấp, trợ cấp công nhân quốc phòng sau: Phụ cấp thâm niên vượt khung;Phụ cấp khu vực phụ cấp đặc biệt; Phụ cấp độc hại nguy hiểm; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp công vụ; Phụ cấp, trợ cấp công tác vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Nghị định 19/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/4/2017, chế độ tính hưởng từ tính hưởng kể từ ngày 01/07/2016 Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo Thanh tra ngành GTVT Từ ngày 01/4/2017, Thông tư 01/2017/TT-BNV phụ cấp chức vụ lãnh đạo chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ tra ngành Giao thơng vận tải bắt đầu có hiệu lực thi hành Trường hợp hưởng, hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo vào cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo nêu Điều Thông tư thực theo hướng dẫn Mục II Khoản III Thông tư 02/2005/TT -BNV ngày 05/01/2005 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2017, 2017

Hình ảnh liên quan

Hệ số lương được quy định chi tiết tại Bảng lương ban hành kèm theo Nghị định; trong đó, phân thành ba loại A, B, C với 4 nhóm đối tượng, 10 bậc lương, hệ số cao nhất lên - 2017

s.

ố lương được quy định chi tiết tại Bảng lương ban hành kèm theo Nghị định; trong đó, phân thành ba loại A, B, C với 4 nhóm đối tượng, 10 bậc lương, hệ số cao nhất lên Xem tại trang 1 của tài liệu.