0

bài Chính tả (Nghe - viết) Người làm đồ chơi, phân biệtTR-CH, O-Ô, dấu hỏi- dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

12 9 0
  • bài Chính tả (Nghe - viết) Người làm đồ chơi, phân biệtTR-CH, O-Ô, dấu hỏi- dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:34

Một bạn nhỏ đã lấy tiền để dành, nhờ bạn bè mua đồ chơi để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng... TaiLieu.VN.[r] (1)(2)Chính tả Nhận xét cũ: Lượm (3)Chính tả Người làm đồ chơi Bác Nhân người nặn đồ chơi bột màu Khi đồ chơi nhựa xuất hiện, (4)TaiLieu.VN Viết bảng con: xuất (5)Tư ngồi viết - Lưng thẳng, khơng tì ngực vào bàn - Đầu cúi Mắt cách khoảng 25cm - Tay trái tì nhẹ lên mép để giữ (6)TaiLieu.VN 6 Bác Nhân ……… Người làm đồ chơi Chính tả Điểm tả Điểm chữ viết (7)(8)TaiLieu.VN 1 Điền vào chỗ trống: a) trăng ……… ……khoe ………… tỏ đèn Cớ ……… phải chịu luồn đám mây? Đèn khoe đèn tỏ ……… Đèn trước gió cịn ………hỡi đèn Chính tả Trăng trăng trăng (9)1 Điền vào chỗ trống: a) cong ông phép c………, c…… rau c…………chiêng, c………lưng Chính tả ơng ong ông ong (10)TaiLieu.VN 2 Điền ch tr vào chỗ trống Chú Trường vừa …ồng ….ọt giỏi, vừa …ăn nuôi giỏi Vườn nhà …ĩu Dưới ao, cá ….ôi, cá … ép, cá ….ắm đàn Cạnh ao ….uồng lợn, … uồng trâu, … uồng gà,…….ông ngăn nắp Chính tả tr tr ch tr tr ch tr ch ch ch tr (11)2 Ghi dấu hỏi dấu ngã chữ in đậm: Ơng Dũng có hai người gioi giang Chú Nghĩa, trai ông, ki sư, làm ơ mo than Cịn Hải, gái ơng là bác si nôi tiếng ơ bệnh viện tinh (12)TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Chính tả (Nghe - viết) Người làm đồ chơi, phân biệtTR-CH, O-Ô, dấu hỏi- dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện, bài Chính tả (Nghe - viết) Người làm đồ chơi, phân biệtTR-CH, O-Ô, dấu hỏi- dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Viết bảng con:  xuất hiện  - bài Chính tả (Nghe - viết) Người làm đồ chơi, phân biệtTR-CH, O-Ô, dấu hỏi- dấu ngã | Ngữ văn, Lớp 2 - Ôn Luyện

i.

ết bảng con: xuất hiện Xem tại trang 4 của tài liệu.