0

QĐ-TCT

46 9 0
  • QĐ-TCT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:48

a.3) Sau khi người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin tài liệu đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế và chứng minh số thuế đã khai là đúng thì công chức kiểm tra báo cáo trưởng[r] (1)BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 746/QĐ-TCT Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 21/11/2012 văn hướng dẫn thi hành; Căn Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; Căn Quyết định số 109/2009/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Thuế; Xét đề nghị Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy trình kiểm tra thuế, thay Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế việc ban hành quy trình kiểm tra thuế Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Thủ trưởng Vụ, đơn vị tương đương thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như điều 2; - Lãnh đạo Bộ Tài (để b/c); - Vụ PC (BTC); - Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để b/c); - Đại diện VP.TCT TPHCM; - Website Tổng cục Thuế; - Lưu: VT, TTr (6b) TỔNG CỤC TRƯỞNG (2)QUY TRÌNH KIỂM TRA THUẾ (Ban hành kèm theo định số 746/QĐ-TCT ngày 20 tháng năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế). Phần I QUY ĐỊNH CHUNG I MỤC ĐÍCH 1 Tăng cường công tác kiểm tra thuế theo quy định Luật quản lý thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế sở áp dụng chế quản lý rủi ro nhằm phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm thuế, chống thất thu thuế Nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế người nộp thuế việc thực kê khai thuế, tính thuế nộp thuế 3 Thực cải cách hành việc kiểm tra thuế, từ tránh gây phiền nhiễu tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ II PHẠM VI ÁP DỤNG Quy trình quy định trình tự, thủ tục thực công việc kiểm tra thuế trường hợp sau: - Kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế; - Kiểm tra trụ sở người nộp thuế trường hợp người nộp thuế khơng giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu theo thông báo quan thuế; không khai bổ sung hồ sơ thuế giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không chứng minh số thuế khai đúng; quan thuế không đủ để ấn định số thuế phải nộp (còn gọi kiểm tra từ hồ sơ khai thuế); - Kiểm tra trụ sở người nộp thuế trường hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật (cịn gọi kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm); (3)- Kiểm tra trụ sở người nộp thuế trường hợp lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề thủ trưởng quan quản lý thuế cấp định (còn gọi kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề); - Kiểm tra trụ sở người nộp thuế người nộp thuế chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa, đóng mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo đạo cấp có thẩm quyền (còn gọi kiểm tra khác) III ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Quy trình áp dụng cho Lãnh đạo quan Thuế, phận kiểm tra thuế, phận quản lý thuế thu nhập cá nhân, người giao nhiệm vụ kiểm tra thuế thuộc quan thuế cấp trường hợp nêu Mục II Quy trình Quy trình không áp dụng trường hợp kiểm tra hóa đơn (kiểm tra hóa đơn thực theo Quyết định số 381/QĐ-TCT ngày 31/3/2011 Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quy trình kiểm tra hóa đơn) IV GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Những từ ngữ sử dụng quy trình hiểu sau: 1 Bộ phận kiểm tra thuế phận giao nhiệm vụ thực công tác kiểm tra thuế; trực tiếp kiểm tra hồ sơ khai thuế; kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế, bao gồm: Bộ phận tra thuế; phận kiểm tra thuế; phận quản lý thuế thu nhập cá nhân cấp Cơ quan Thuế 2 Lãnh đạo phận kiểm tra thuế: Vụ trưởng, Phó vụ trưởng, trưởng phịng, phó trưởng phịng Thanh tra Tổng cục Thuế; Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân; Trưởng phịng, Phó trưởng phịng kiểm tra; Trưởng phịng, Phó trưởng phịng quản lý thuế thu nhập cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố; Đội trưởng, Phó đội trưởng Đội kiểm tra, Đội trưởng, Phó đội trưởng Đội quản lý thuế thu nhập cá nhân thuộc Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 3 Lãnh đạo quan thuế: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng; Cục trưởng; Phó Cục trưởng; Chi cục trưởng; Phó chi cục trưởng 4 Cơ quan thuế: Tổng cục Thuế, Cục Thuế Chi cục Thuế; 5 Người giao nhiệm vụ kiểm tra thuế công chức thuộc biên chế quan thuế cấp giao thực nhiệm vụ kiểm tra thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế, kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế (4)1 Áp dụng phần mềm tin học để hỗ trợ kiểm tra loại hồ sơ khai thuế giao mà người nộp thuế gửi đến quan Thuế Trong trường hợp ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng cơng tác kiểm tra thuế quan thuế bố trí cơng chức trực tiếp kiểm tra thuế theo quy định Điều 60 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài 2 Chịu trách nhiệm trình tự, thủ tục kết kiểm tra trường hợp giao 3 Nắm bắt kịp thời triển khai áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin ngành vào công tác kiểm tra thuế 4 Giữ bí mật thơng tin kết kiểm tra thuế trừ trường hợp công khai thông tin vi phạm pháp luật thuế người nộp thuế theo quy định Điều 73, Điều 74 Luật Quản lý thuế Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 Phần II NỘI DUNG QUY TRÌNH I KIỂM TRA HỒ SƠ KHAI THUẾ TẠI TRỤ SỞ CƠ QUAN THUẾ 1 Cập nhật liệu, thông tin vào phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác kiểm tra - Bộ phận kiểm tra, công chức làm công tác kiểm tra phận có liên quan cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, liệu người nộp thuế vào ứng dụng hỗ trợ tra, kiểm tra (TTR); ứng dụng lập kế hoạch tra, kiểm tra thuế (TPR) hệ thống liệu ngành - Bộ phận kiểm tra thuế công chức kiểm tra thuế sử dụng liệu kê khai thuế người nộp thuế liệu thông tin người nộp thuế cập nhật vào hệ thống liệu ngành để phục vụ cho việc kiểm tra hồ sơ khai thuế người nộp thuế gửi đến quan thuế - Thủ trưởng quan phụ trách cơng tác kiểm tra có trách nhiệm thường xun nắm bắt đôn đốc phận kiểm tra, công chức làm công tác kiểm tra thực nghiêm túc cơng việc nhằm mục đích triển khai tốt công tác quản lý, kiểm tra thuế theo chế quản lý rủi ro quản lý thuế 2 Kiểm tra hồ sơ khai thuế 2.1 Nguyên tắc kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế (5)77, Luật Quản lý thuế kiểm tra theo chế quản lý rủi ro quy định khoản 4, Điều 1, Luật bổ sung sửa đổi số điều Luật quản lý thuế - Hồ sơ khai thuế phải kiểm tra trụ sở quan thuế bao gồm tất hồ sơ khai thuế tổ chức gửi đến quan thuế trừ: hồ sơ khai thuế tổ chức kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp; hồ sơ khai thuế nộp tiền thuế sử dụng đất giao đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất; thuế môn bài; lệ phí trước bạ; phí loại lệ phí khác - Đối với trường hợp đóng mã số thuế nhà thầu, mã số thuế chi nhánh chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh thực kiểm tra trụ sở quan thuế ghi nhận biên tiến hành thủ tục đóng mã số thuế theo quy định - Đối với loại hồ sơ khai thuế gửi đến quan thuế có phần mềm tin học hỗ trợ kiểm tra áp dụng phần mềm ứng dụng tin học ngành thuế để kiểm tra tính đầy đủ, xác thơng tin kịp thời phát rủi ro hồ sơ khai thuế 2.2 Trình tự kiểm tra hồ sơ khai thuế 2.2.1 Trình tự kiểm tra phương pháp thủ công - Lựa chọn danh sách người nộp thuế để kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế tối thiểu 20% số lượng doanh nghiệp hoạt động quản lý thuế sau: + Từ 15% số lượng người nộp thuế trở lên lựa chọn ứng dụng lập kế hoạch tra, kiểm tra thuế theo rủi ro (TPR); + Từ % số lượng người nộp thuế trở lên lựa chọn qua thực tiễn quản lý thuế địa phương có rủi ro cao, có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế, khai sai số thuế phải nộp Danh sách người nộp thuế lựa chọn theo rủi ro nêu để kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế không trùng lắp với danh sách kế hoạch tra kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra Danh sách phải trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan thuế trước ngày 20 tháng 12 hàng năm Thủ trưởng quan thuế phê duyệt trước ngày 30 tháng 12 hàng năm Danh sách người nộp thuế để kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế bổ sung, điều chỉnh hàng quý tháng tùy thuộc vào thực tiễn phát sinh phát hành vi vi phạm thuế địa phương Việc bổ sung, điều chỉnh danh sách người nộp thuế Thủ trưởng quan thuế trực tiếp quản lý định (6)Chậm 25 ngày sau ngày kết thúc hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơng chức kiểm tra thuế có trách nhiệm kiểm tra tất loại hồ sơ khai thuế bao gồm: Hồ sơ khai thuế theo lần phát sinh; loại hồ sơ khai thuế theo tháng; loại hồ sơ khai thuế theo quý; loại hồ sơ khai thuế theo năm người nộp thuế giao - Kiểm tra tính thuế để xác định số thuế phải nộp; số tiền thuế miễn, giảm; số tiền hoàn thuế theo phương pháp đối chiếu, so sánh sau: + Đối chiếu với quy định văn pháp luật thuế + Đối chiếu tiêu tờ khai thuế với tài liệu kèm theo (nếu có) + Đối chiếu tiêu phản ánh tờ khai thuế, tài liệu kèm theo tờ khai thuế (nếu có) với tờ khai thuế, tài liệu kèm theo tờ khai thuế (nếu có) tháng trước, quý trước, năm trước + Đối chiếu với liệu người nộp thuế có quy mơ kinh doanh tương đương, có ngành nghề, mặt hàng đăng ký kinh doanh + Đối chiếu với thông tin, tài liệu thu thập từ nguồn khác (nếu có) - Kết thúc kiểm tra hồ sơ khai thuế, công chức kiểm tra thuế phải nhận xét hồ sơ khai thuế theo mẫu số 01/QTKT kèm theo quy trình này: + Đối với hồ sơ khai thuế khai đầy đủ tiêu; đảm bảo tính hợp lý, xác thông tin, tài liệu; chưa phát dấu hiệu rủi ro nhận xét hồ sơ khai thuế lưu lại với hồ sơ khai thuế + Đối với hồ sơ khai thuế qua đối chiếu, so sánh, phân tích xét thấy có nội dung khai chưa đúng, số liệu khai khơng xác có nội dung cần xác minh liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế miễn, số tiền thuế giảm, số tiền thuế hoàn công chức kiểm tra thuế phải báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan thuế thông báo văn đề nghị người nộp thuế giải trình bổ sung thơng tin tài liệu theo mẫu số 01/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài 2.2.2 Trình tự kiểm tra phần mềm ứng dụng - Kiểm tra tính thuế liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp; số tiền thuế miễn, giảm; số tiền hoàn thuế (7)thấp giúp cho việc phân loại người nộp thuế (hồ sơ khai thuế) theo mức độ rủi ro thuế Riêng thuế thu nhập cá nhân áp dụng phần mềm quản lý thuế TNCN để phát rủi ro hồ sơ khai thuế TNCN, cá nhân có thu nhập từ nơi trở lên chưa khấu trừ thuế, khơng tự tốn thuế theo quy định + Công chức kiểm tra in danh sách người nộp thuế xếp theo mức độ rủi ro in nhận xét, cảnh báo rủi ro người nộp thuế hệ thống - Bản nhận xét (cảnh báo rủi ro) người nộp thuế in từ hệ thống, công chức kiểm tra tiếp tục xem xét, đối chiếu hồ sơ khai thuế để bổ sung nhận xét (nếu có) vào mẫu số 01/QTKT kèm theo quy trình này: + Đối với người nộp thuế (hồ sơ khai thuế) chưa phát rủi ro, chưa có dấu hiệu vi phạm cơng chức kiểm tra in danh sách người nộp thuế chưa có rủi ro từ hệ thống trình trưởng phận kiểm tra ký duyệt để lưu hồ sơ kiểm tra + Đối với người nộp thuế (hồ sơ khai thuế) có rủi ro thấp cơng chức kiểm tra in nhận xét hồ sơ khai thuế để trình trưởng phận kiểm tra ký lưu hồ sơ mà ban hành thông báo, trừ trường hợp có đạo trưởng phận kiểm tra, thủ trưởng quan thuế có dấu hiệu nghi vấn cần phải làm rõ + Đối với người nộp thuế (hồ sơ khai thuế) có rủi ro cao rủi ro vừa: nhận xét hồ sơ khai thuế có cảnh báo rủi ro thuế công chức kiểm tra thuế in thông báo người nộp thuế theo thứ tự rủi ro cao đến rủi ro vừa để báo cáo trưởng phận kiểm tra trình thủ trưởng quan Thuế ký thông báo đề nghị người nộp thuế giải trình bổ sung thơng tin tài liệu theo mẫu số 01/KTTT ban hành kèm theo Thơng tư số 156/2013/TT-BTC Bộ Tài 2.3 Xử lý kết kiểm tra hồ sơ khai thuế a) Xử lý sau ban hành thông báo a.1) Thời hạn người nộp thuế phải giải trình bổ sung thông tin tài liệu ghi thông báo không 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nhận thông báo quan Thuế hồi báo (nếu gửi qua đường bưu điện) a.2) Người nộp thuế gửi văn giải trình trực tiếp đến làm việc trụ sở quan thuế Trường hợp người nộp thuế trực tiếp đến quan Thuế giải trình bổ sung thơng tin tài liệu theo thông báo quan Thuế, công chức kiểm tra thuế phải lập biên làm việc theo mẫu số 02/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC Bộ Tài (8)a.4) Trường hợp người nộp thuế giải trình bổ sung thông tin, tài liệu mà không đủ chứng minh số thuế khai cơng chức kiểm tra báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan thuế phát hành thông báo yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung (theo mẫu số 02/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) Thời hạn khai bổ sung mười ngày làm việc kể từ ngày quan thuế có thơng báo yêu cầu khai bổ sung a.5) Hết thời hạn theo thông báo quan thuế mà người nộp thuế khơng giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu; khơng khai bổ sung hồ sơ thuế; giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không chứng minh số thuế khai quan thuế: - Quyết định ấn định số thuế phải nộp theo mẫu Quyết định số 01/AĐTH ban hành kèm theo Thơng tư số 156/2013/TT-BTC Bộ Tài chính; - Quyết định kiểm tra trụ sở người nộp thuế trường hợp không đủ để ấn định số thuế phải nộp Quyết định kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế theo mẫu số 03/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC Bộ Tài b) Thủ tục hành công chức kiểm tra thuế báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan Thuế thơng báo giải trình (bổ sung thơng tin tài liệu) Quyết định ấn định thuế sau b.1) Thủ tục trình Thủ trưởng quan thuế để thực thơng báo giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu, thông báo khai bổ sung: - Thông báo (Thơng báo giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu), phải có tờ trình kèm theo tài liệu: + Dự thảo thông báo; + Bản nhận xét kết kiểm tra; + Hồ sơ khai thuế - Thơng báo khai bổ sung phải có tờ trình kèm theo tài liệu: + Dự thảo thông báo khai bổ sung; + Bản giải trình thơng tin tài liệu người nộp thuế bổ sung theo thông báo lần thứ biên làm việc (đối với trường hợp người nộp thuế trực tiếp đến quan Thuế giải trình, bổ sung thơng tin, tài liệu) + Tồn hồ sơ trình theo thơng báo giải trình, bổ sung thơng tin tài liệu b.2) Hồ sơ trình Quyết định ấn định số thuế phải nộp gồm: (9)- Dự thảo thông báo ấn định số thuế phải nộp - Các tài liệu kèm theo thông báo giải trình, bổ sung hồ sơ thơng báo u cầu khai bổ sung thuế II KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 1 Nguyên tắc kiểm tra trụ sở người nộp thuế 1.1 Hằng năm quan thuế cấp giao nhiệm vụ kiểm tra thuế cho quan thuế cấp với số lượng người nộp thuế dựa tiêu chí tỷ lệ số người nộp thuế hoạt động quản lý thuế cho (năm) trường hợp: kiểm tra từ hồ sơ khai thuế; kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm; kiểm tra hoàn thuế; kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề; kiểm tra khác 1.2 Đối với trường hợp kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm quan thuế thực kiểm tra trụ sở người nộp thuế không lần năm 1.3 Đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau kiểm tra sau hoàn thuế, trường hợp kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, trước kiểm tra trụ sở người nộp thuế quan thuế yêu cầu người nộp thuế giải trình, cung cấp thơng tin tài liệu trường hợp kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế (nếu cần thiết) 1.4 Đối với trường hợp kiểm tra người nộp thuế chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa, đóng mã số thuế (kể đóng mã số thuế nhà thầu), chuyển địa điểm kinh doanh trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo đạo cấp có thẩm quyền áp dụng linh hoạt hình thức kiểm tra từ hồ sơ khai thuế, kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề quy định văn hướng dẫn thi hành 1.5 Đối với loại hồ sơ khai thuế: Thuế nhà thầu nước ngoài; tổ chức kê khai theo phương pháp trực tiếp; nộp tiền thuế sử dụng đất giao đất; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền th đất; thuế mơn bài; lệ phí trước bạ; phí loại lệ phí khác việc kiểm tra trụ sở người nộp thuế thực sở rủi ro thuế 1.6 Nội dung kiểm tra trụ sở người nộp thuế cho trường hợp cụ thể sau: - Trường hợp kiểm tra từ hồ sơ khai thuế khoản mục người nộp thuế khơng giải trình khơng khai bổ sung sau thời hạn thông báo quan thuế; - Trường hợp kiểm tra hoàn thuế số thuế đề nghị hoàn số thuế hoàn theo định quan thuế; (10)- Trường hợp kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề nội dung có dấu hiệu rủi ro qua phân tích chuyên sâu hồ sơ khai thuế (tối thiểu năm) người nộp thuế; - Đối với trường hợp kiểm tra người nộp thuế chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa, đóng mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo đạo cấp có thẩm quyền nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế 1.7 Xử lý chồng chéo hoạt động kiểm tra - Kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra hàng năm quan thuế cấp có chồng chéo với kế hoạch kiểm tra, tra quan cấp thực theo kế hoạch quan cấp - Trường hợp hoạt động kiểm tra địa phương có trùng lặp đối tượng kiểm tra với kế hoạch tra, kiểm tra thuế Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, quan tra địa phương Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài để xử lý; báo cáo Tổng cục Trưởng xem xét định cần thiết 2 Lập kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra 2.1 Nguyên tắc lập kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra - Áp dụng phần mềm ứng dụng rủi ro để lập kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra; - Các bước lập kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra thực hướng dẫn quy trình tra thuế; - Số lượng người nộp thuế đưa vào kế hoạch, chuyên đề hàng năm phải đạt tối thiểu 60% số người nộp thuế giao nhiệm vụ kiểm tra hàng năm (nhiệm vụ kiểm tra hàng năm nêu Khoản 1.1, Điểm 1, Mục II, Phần B quy trình này) - Việc lập kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra phải giao cho phận (Phòng Đội) chịu trách nhiệm làm đầu mối để tổng hợp, báo cáo trình Thủ trưởng quan Thuế phê duyệt kế hoạch kiểm tra chuyên đề kiểm tra 2.2 Lập kế hoạch kiểm tra a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra (11)thời thực tiễn quản lý thuế địa phương lựa chọn người nộp thuế có rủi ro để đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế - Kế hoạch kiểm tra hàng năm phải cân đối sở nguồn nhân lực hoạt động kiểm tra; số lượng thực tế người nộp thuế tình hình thực tế địa bàn quản lý, để xác định danh sách đối tượng cần kiểm tra - Người nộp thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra lựa chọn sau: + Lựa chọn phần mềm ứng dụng TPR: Đạt từ 80% - 85% số lượng người nộp thuế thuộc danh sách người nộp thuế xếp theo mức độ rủi ro ứng dụng TPR (sau lựa chọn đưa vào kế hoạch tra thuế); việc lựa chọn người nộp thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra phải thực rà soát, chọn lọc loại trừ người nộp thuế có rủi ro thấp, đồng thời bổ sung người nộp thuế có rủi ro cao phù hợp với tiêu chí rủi ro thuế địa phương + Lựa chọn người nộp thuế từ thực tiễn quản lý thuế địa phương: Đạt 15% - 20% số lượng người nộp thuế có rủi ro cao, có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế, khai sai số thuế phải nộp qua thực tiễn quản lý thuế địa phương - Kế hoạch kiểm tra bao gồm nội dung chủ yếu sau đây: danh sách tên, mã số thuế, địa đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra; chuyên đề kiểm tra, thời gian dự kiến kiểm tra (Mẫu số 03/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) b) Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra hàng năm - Cục thuế lập danh sách người nộp thuế thuộc kế hoạch kiểm tra gửi đến Tổng cục Thuế chậm vào ngày 25 tháng 11 hàng năm - Tổng cục trưởng phê duyệt kế hoạch kiểm tra Cục thuế trước ngày 15 tháng 12 hàng năm - Chi cục Thuế lập danh sách người nộp thuế thuộc kế hoạch kiểm tra gửi đến Cục Thuế trước ngày 05 tháng 12 hàng năm - Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt Kế hoạch kiểm tra Chi cục Thuế trước ngày 20 tháng 12 hàng năm - Kế hoạch kiểm tra phê duyệt cần điều chỉnh phải Thủ trưởng quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra định việc điều chỉnh Kế hoạch điều chỉnh thuộc trường hợp sau: Theo đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng quan thuế cấp trên, đề xuất quan giao nhiệm vụ kế hoạch kiểm tra (12)kiểm tra lại chưa kiểm tra hết phải ưu tiên chuyển sang kế hoạch kiểm tra năm sau liền kề 2.3 Lựa chọn kiểm tra theo chuyên đề a) Các trường hợp kiểm tra theo chuyên đề gồm: - Trường hợp kiểm tra theo chuyên đề quan quản lý thuế cấp chủ trì giao cho quan quản lý thuế cấp thực phối hợp thực - Trường hợp kiểm tra theo chuyên đề riêng quan quản lý thuế cấp chủ động xây dựng trình quan quản lý thuế cấp phê duyệt b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề hàng năm - Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề hàng năm tiến hành đồng thời với xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm quy định điểm 1, mục II nêu - Báo cáo xây dựng chuyên đề kiểm tra gồm nội dung: Mục tiêu, nội dung cụ thể chuyên đề; thời gian dự kiến thực chuyên đề; danh sách tên mã số thuế, địa người nộp thuế thuộc chuyên đề (Mẫu số 03/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) - Số lượng người nộp thuế kiểm tra theo chuyên đề tổng hợp chung vào số lượng người nộp thuế kế hoạch kiểm tra hàng năm quan quản lý thuế - Thẩm quyền, thời gian phê duyệt chuyên đề kiểm tra hàng năm thực theo quy định kế hoạch kiểm tra quy định điểm 1, mục II nêu - Việc điều chỉnh chuyên đề kiểm tra phê duyệt trường hợp: + Điều chỉnh danh sách người nộp thuế thuộc chuyên đề; dừng thực chun đề + Trong q trình thực cơng tác quản lý thuế, quan thuế vào yêu cầu tình hình thực tế, đặc thù riêng địa bàn quản lý nguồn nhân lực hoạt động kiểm tra, xét thấy cần thiết xây dựng bổ sung chuyên đề kiểm tra Các trường hợp thực điều chỉnh không lần năm, thời gian đề nghị điều chỉnh chậm trước ngày 30/9 hàng năm phải Thủ trưởng quan có thẩm quyền phê duyệt định việc điều chỉnh 2.4 Hồ sơ trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch, chuyên đề (13)- Danh sách người nộp thuế kiểm tra theo kế hoạch, theo chuyên đề (kèm theo Mẫu số 03/QTKT) 3 Chuẩn bị kiểm tra trụ sở người nộp thuế 3.1 Ban hành định kiểm tra a) Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ khai thuế điểm 2.2, mục I nêu mà không đủ sở để ấn định thuế ban hành định kiểm tra trụ sở người nộp thuế Hồ sơ trình ban hành định kiểm tra gồm - Tờ trình nêu rõ lý phải kiểm tra; nội dung kiểm tra ghi cụ thể kiểm tra vấn đề - Dự thảo định kiểm tra thuế theo mẫu số 03/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC - Các tài liệu kèm theo thơng báo giải trình, bổ sung hồ sơ thông báo yêu cầu khai bổ sung thuế b) Trường hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật Phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật thuế sở liệu có xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, quan thuế thực ban hành định kiểm tra trụ sở người nộp thuế Hồ sơ trình ban hành định kiểm tra gồm - Tờ trình nêu rõ lý phải kiểm tra; nội dung kiểm tra ghi cụ thể kiểm tra vấn đề - Dự thảo định kiểm tra thuế (như nêu trên) - Các tài liệu phân tích rủi ro kèm theo (kèm theo Mẫu số 04/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) (14)Hồ sơ trình ban hành định kiểm tra gồm - Tờ trình nêu rõ lý phải kiểm tra; nội dung kiểm tra ghi cụ thể kiểm tra vấn đề - Dự thảo định kiểm tra thuế (như nêu trên) - Hồ sơ đề nghị hoàn thuế (đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau) hồ sơ giải hoàn thuế (đối với trường hợp kiểm tra sau hồn thuế) - Các tài liệu phân tích rủi ro kèm theo (nếu có) d) Kiểm tra trường hợp lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề trường hợp sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, cổ phần hóa doanh nghiệp trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo đạo cấp có thẩm quyền Căn vào kế hoạch, chuyên đề kiểm tra duyệt, trường hợp phát sinh sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, cổ phần hóa doanh nghiệp trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo đạo cấp có thẩm quyền trưởng Bộ phận kiểm tra phân cơng cơng chức thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin chuyên sâu người nộp thuế kiểm tra (Mẫu số 04/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) để ban hành định kiểm tra Hồ sơ trình ban hành định kiểm tra gồm - Tờ trình nêu rõ lý phải kiểm tra; nội dung kiểm tra ghi cụ thể kiểm tra vấn đề - Dự thảo định kiểm tra thuế (như nêu trên) - Các tài liệu phân tích (kèm theo Mẫu số 04/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) kèm theo kế hoạch, chuyên đề kiểm tra phê duyệt công văn đề nghị kiểm tra toán thuế trường hợp sáp nhập, chia tách giải thể, phá sản, cổ phần hóa doanh nghiệp trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo đạo cấp có thẩm quyền 3.2 Quyết định kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế phải gửi cho phận kê khai kế toán thuế gửi cho người nộp thuế chậm ba ngày làm việc kể từ ngày ban hành định 3.3 Trước công bố định kiểm tra, Trưởng đồn kiểm tra phải phân cơng thành viên đoàn thực kiểm tra phần việc theo nội dung ghi định kiểm tra (theo Mẫu số 05/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) (15)a) Bãi bỏ định kiểm tra trường hợp sau: - Đối với trường hợp kiểm tra điểm 2, mục nêu trên, trước thời điểm tiến hành kiểm tra trụ sở người nộp thuế mà người nộp thuế chứng minh số thuế khai thời hạn ngày làm việc Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan Thuế định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế - Cơ quan thuế ban hành định kiểm tra người nộp thuế bỏ kinh doanh; người đại diện người nộp thuế vắng mặt thời gian dài lý bất khả kháng; văn phịng đại diện thương nhân nước ngồi chấm dứt hoạt động chưa chấm dứt hoạt động khơng cịn liên lạc với quan quản lý nhà nước sau có xác minh; quan điều tra, quan tra điều tra, tra doanh nghiệp - Hồ sơ trình bãi bỏ định kiểm tra thuế gồm: + Tờ trình nêu rõ lý bãi bỏ định kiểm tra thuế + Dự thảo định bãi bỏ định kiểm tra thuế (mẫu số 19/KTTT ban hành kèm theo Thơng tư số 156/2013/TT-BTC Bộ Tài chính) + Các tài liệu người nộp thuế chứng minh số thuế khai b) Hoãn kiểm tra Trường hợp nhận Quyết định kiểm tra, người nộp thuế đề nghị hoãn thời gian tiến hành kiểm tra phải có văn gửi quan thuế nêu rõ lý thời gian hoãn để xem xét định Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận văn đề nghị hỗn thời gian kiểm tra, quan thuế thơng báo (Mẫu số 06/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) cho người nộp thuế biết việc chấp nhận hay khơng chấp nhận việc hỗn thời gian kiểm tra Việc chấp nhận hoãn định kiểm tra tiến hành lần với thời gian hỗn khơng q tháng c) Xử lý vi phạm trường hợp người nộp thuế từ chối nhận định kiểm tra thuế Trường hợp người nộp thuế hoạt động kinh doanh bình thường thực kê khai thuế, quan thuế ban hành định kiểm tra người nộp thuế từ chối nhận định kiểm tra, cố tình trốn tránh khơng nhận định kiểm tra cơng chức kiểm tra phải lập biên để xử phạt vi phạm hành theo khoản 1, Điều 11, Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Bộ Tài (16)4 Thực kiểm tra trụ sở người nộp thuế 4.1 Việc kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế phải tiến hành chậm 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định kiểm tra thuế Trưởng đồn kiểm tra thuế có trách nhiệm công bố định kiểm tra thuế giải thích nội dung kiểm tra theo định Sau cơng bố định kiểm tra, Đồn kiểm tra thuế người nộp thuế phải có biên xác định thời gian nội dung công bố định kiểm tra theo Mẫu số 05/KTTT ban hành kèm theo Thơng tư số 156/2013/TT-BTC Bộ Tài 4.2 Các thành viên đoàn kiểm tra phải thực phần cơng việc theo phân cơng Trưởng đồn kiểm tra chịu trách nhiệm phần công việc giao Kết thúc phần việc giao, thành viên đoàn kiểm tra phải lập biên xác định số liệu kiểm tra với đại diện người nộp thuế (Mẫu số 07/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) 4.3 Trong q trình thực kiểm tra, Đồn kiểm tra quyền kiểm tra tài sản, vật tư, hàng hóa, xem xét chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, tài liệu có liên quan phạm vi nội dung Quyết định kiểm tra thuế Đối với thông tin, tài liệu, số liệu người nộp thuế nộp cho quan thuế theo quy định hành như: Tài liệu, hồ sơ đăng ký, kê khai nộp thuế báo cáo sử dụng hóa đơn, đồn kiểm tra khơng u cầu người nộp thuế cung cấp mà khai thác, tra cứu quan thuế để phục vụ cho việc kiểm tra Trường hợp người nộp thuế thực kế tốn máy vi tính phần mềm kế tốn (đáp ứng quy định Thông tư 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 Bộ Tài hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện phần mềm kế tốn) đồn kiểm tra yêu cầu cung cấp sổ kế toán lưu trữ liệu điện tử đọc phần mềm văn phịng thơng dụng, có nội dung người nộp thuế in để lưu trữ theo quy định, mà không yêu cầu in giấy Trường hợp cần phải tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế Trưởng đồn kiểm tra phải báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan Thuế có định áp dụng biện pháp tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định Luật quản lý thuế 4.4 Trưởng đoàn kiểm tra thành viên đồn kiểm tra khơng u cầu người nộp thuế cung cấp thông tin tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra; thông tin tài liệu thuộc bí mật Nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác 4.5 Trường hợp thời gian kiểm tra, người nộp thuế tự phát nộp số tiền thuế khai sai gian lận vào ngân sách nhà nước Đồn kiểm tra ghi nhận chứng từ nộp tiền, số tiền thuế nộp vào biên để xử lý vi phạm theo quy định Luật quản lý thuế (17)nhất trước ngày kết thúc thời hạn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan Thuế để có định bổ sung thời hạn kiểm tra (theo Mẫu số 18/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) Mỗi kiểm tra bổ sung thêm thời hạn kiểm tra lần Thời gian bổ sung không (năm) ngày làm việc thực tế 4.7 Trong thời gian kiểm tra trụ sở người nộp thuế phát sinh trường hợp bất khả kháng phải tạm dừng kiểm tra người nộp thuế phải có văn đề nghị nêu rõ lý tạm dừng, thời gian tạm dừng Theo đó, trưởng đồn kiểm tra báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan thuế ban hành thông báo việc tạm dừng kiểm tra Trường hợp phải tạm dừng lý bất khả kháng từ quan thuế trưởng đồn kiểm tra báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan thuế ban hành thông báo việc tạm dừng kiểm tra Thời gian tạm dừng khơng tính thời hạn kiểm tra 4.8 Trường hợp người nộp thuế không chấp hành định kiểm tra thuế thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phải chấp hành định quan có thẩm quyền từ chối, trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồ sơ tài liệu hóa đơn, chứng từ, sổ kế tốn liên quan đến nghĩa vụ thuế thời hạn 06 (sáu) làm việc kể từ nhận yêu cầu quan có thẩm quyền thời gian kiểm tra trụ sở người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành theo quy định Việc xử phạt vi phạm hành thực thơng qua biên vi phạm hành có chữ ký người nộp thuế đại diện người nộp thuế Trường hợp người vi phạm, đại diện đơn vị vi phạm khơng có mặt cố tình trốn tránh lý khách quan mà không ký vào biên biên phải có chữ ký đại diện quyền sở nơi xảy vi phạm người chứng kiến 5 Lập biên kiểm tra 5.1 Biên kiểm tra thuế phải lập theo Mẫu số 04/KTTT ban hành kèm theo Thơng tư số 156/2013/TT-BTC Bộ Tài Căn để lập biên kiểm tra số liệu tình hình phản ánh biên kiểm tra phần việc mà Trưởng đoàn kiểm tra giao cho thành viên đoàn thực 5.2 Biên kiểm tra gồm nội dung sau: - Các pháp lý để thiết lập biên - Mô tả diễn biến việc theo nội dung kiểm tra Nêu kết số liệu Đoàn kiểm tra so với số liệu kê khai, báo cáo người nộp thuế; giải thích lý do, nguyên nhân có chênh lệch (18)5.3 Biên kiểm tra lập vào kết biên xác nhận số liệu thành viên đoàn kiểm tra phải thống Đoàn kiểm tra trước cơng bố cơng khai với người nộp thuế Nếu có thành viên Đồn khơng thống Trưởng đồn kiểm tra có quyền định chịu trách nhiệm nội dung Biên kiểm tra Trong trường hợp này, thành viên đồn kiểm tra có quyền bảo lưu số liệu theo biên phần việc giao 5.4 Trong thời hạn (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn kiểm tra, Trưởng đồn kiểm tra phải cơng bố cơng khai Biên kiểm tra trước người nộp thuế thành viên Đoàn kiểm tra Nếu người nộp thuế yêu cầu, Trưởng đồn kiểm tra thuế phải giải thích nội dung chưa rõ biên kiểm tra thuế 5.5 Biên kiểm tra phải Trưởng đoàn kiểm tra người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp người nộp thuế) ký vào trang đóng dấu người nộp thuế (nếu có) ngày công bố công khai Trường hợp người nộp thuế bảo lưu ý kiến Biên kiểm tra Trưởng đồn kiểm tra phải tạo điều kiện để người nộp thuế thực quyền bảo lưu Trường hợp cịn vướng mắc chế sách phải xin ý kiến cấp ghi nhận biên bản; có văn trả lời cấp đồn kiểm tra phận kiểm tra lập phụ lục biên với người nộp thuế để xử lý theo quy định pháp luật 5.6 Trường hợp công bố biên kiểm tra người nộp thuế khơng ký Biên kiểm tra thuế chậm 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên vi phạm hành (theo hướng dẫn khoản 4.8, điểm 4, Mục II, Phần B nêu trên), báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan thuế ban hành định xử phạt vi phạm hành theo quy định, đồng thời thông báo yêu cầu người nộp thuế ký biên kiểm tra Nếu người nộp thuế khơng ký biên kiểm tra thời hạn tối đa không 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày công bố công khai biên kiểm tra, Thủ trưởng quan thuế ban hành định xử lý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành thuế kết luận kiểm tra thuế theo nội dung biên kiểm tra liệu, số liệu thu thập trình kiểm tra 5.7 Trường hợp không công bố biên kiểm tra người nộp thuế không ký vào biên kiểm tra người nộp thuế khơng có mặt trụ sở doanh nghiệp, cố tình trốn tránh, lý khách quan chậm vòng (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải lấy chữ ký đại diện quyền sở nơi xảy vi phạm hai người chứng kiến vào biên kiểm tra Theo đó, Thủ trưởng quan thuế ban hành định xử lý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành thuế kết luận kiểm tra thuế theo nội dung biên kiểm tra liệu, số liệu thu thập trình kiểm tra (19)- 01 người nộp thuế giữ - 01 trưởng Đoàn kiểm tra giữ - 01 gửi cho phận kê khai kế toán thuế - 01 gửi cho phận quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế; - 01 lưu phận thực kiểm tra thuế 6 Xử lý kết kiểm tra trụ sở người nộp thuế 6.1 Chậm (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên kiểm tra thuế, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo trưởng phận kiểm tra để trình Thủ trưởng quan thuế kết kiểm tra thuế (Mẫu số 08/QTKT ban hành kèm theo quy trình này) dự thảo định xử lý thuế (Mẫu số 20/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) kết luận kiểm tra thuế (Mẫu số 06/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) Trường hợp phải xử lý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành thuế thời hạn khơng q 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký biên kiểm tra (trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thời hạn tối đa khơng q 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày ký biên kiểm tra), Thủ trưởng quan Thuế phải ban hành Quyết định xử lý vi phạm thuế theo Mẫu số 20/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC Trường hợp xử lý truy thu thuế; khơng phải xử phạt vi phạm hành thuế thời hạn khơng q (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký biên kiểm tra, Thủ trưởng quan Thuế phải ký kết luận kiểm tra thuế Quyết định xử lý vi phạm thuế kết luận kiểm tra thuế gửi cho phận sau: - 01 gửi cho người nộp thuế - 01 trưởng đoàn kiểm tra lưu - 01 gửi cho phận kê khai kế toán thuế - 01 gửi cho phận quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế; - 01 lưu phận thực kiểm tra thuế với định kiểm tra biên kiểm tra thuế (20)có thẩm quyền lập biên việc khơng nhận định có xác nhận quyền địa phương coi định giao Đối với trường hợp gửi qua bưu điện hình thức bảo đảm, sau thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày định xử lý vi phạm gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại tổ chức, cá nhân vi phạm cố tình khơng nhận; định xử lý vi phạm niêm yết nơi cư trú cá nhân trụ sở tổ chức bị xử phạt có cho người vi phạm trốn tránh khơng nhận định xử phạt coi định giao 6.2 Trường hợp qua kiểm tra thuế mà phát hành vi vi phạm thuế có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế thời hạn (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra (trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp thời hạn tối đa không 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra), Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo trưởng phận kiểm tra trình thủ trưởng quan thuế để ban hành định xử lý sau kiểm tra, chuyển hồ sơ sang phận tra xem xét xử lý theo quy định pháp luật Hồ sơ chuyển sang tra gồm: - Tờ trình nêu rõ lý chuyển hồ sơ; - Quyết định kiểm tra; - Biên kiểm tra; - Tài liệu, chứng chứng minh dấu hiệu trốn thuế người nộp thuế 6.3 Trường hợp qua kiểm tra thuế mà phát hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện, trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo trưởng phận kiểm tra trình Thủ trưởng quan thuế chuyển hồ sơ cho quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định pháp luật tố tụng hình Hồ sơ chuyển giao quan điều tra gồm: - Quyết định chuyển hồ sơ cho quan điều tra có thẩm quyền; - Biên kiểm tra (bản sao); - Kết giám định, xác minh (bản sao, có); - Chứng biên niêm phong tang vật vi phạm (bản sao, có) - Tài liệu khác có liên quan (bản sao, có) (21)Bộ phận kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với phận Quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế theo dõi đôn đốc việc thực nộp khoản thuế truy thu, truy hoàn, tiền phạt theo kết kiểm tra vào NSNN quy định thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp vào NSNN khoản kiến nghị qua kiểm tra ghi định xử lý vi phạm thuế III TỔNG HỢP BÁO CÁO VÀ LƯU GIỮ TÀI LIỆU KIỂM TRA THUẾ 1 Nhập liệu vào hệ thống - Lãnh đạo phận kiểm tra có trách nhiệm đạo Bộ phận kiểm tra nhập tồn liệu cơng tác kiểm tra bao gồm: kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế; kiểm tra trụ sở người nộp thuế vào Hệ thống hỗ trợ tra kiểm tra (TTR) - Việc nhập liệu kiểm tra vào Hệ thống hỗ trợ tra, kiểm tra (TTR) phải đảm bảo yêu cầu thời gian phục vụ công tác báo cáo kết kiểm tra đột xuất định kỳ theo quy định - Vụ Thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đơn đốc Cục Thuế nhập liệu kiểm tra vào Hệ thống tổng hợp tình hình thực Cục Thuế để báo cáo Tổng cục Thuế làm đạo điều hành công tác kiểm tra thuế - Cục thuế giao nhiệm vụ cho phịng kiểm tra chủ trì có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Chi cục Thuế nhập liệu kiểm tra vào Hệ thống tổng hợp tình hình thực Chi cục Thuế để báo cáo Cục Thuế làm đạo điều hành công tác kiểm tra thuế địa phương - Trưởng đoàn kiểm tra doanh nghiệp chịu trách nhiệm tính kịp thời, tính đầy đủ tính xác tình hình số liệu người nộp thuế kiểm tra nhập vào hệ thống TTR 2 Chế độ báo cáo Ngoài việc phải thực báo cáo đột xuất có yêu cầu quan có thẩm quyền, định kỳ hàng tháng, năm, phận kiểm tra quan thuế cấp phải rà soát kết thực công tác kiểm tra ứng dụng hỗ trợ tra kiểm tra (TTR); đồng thời báo cáo kết thực công tác kiểm tra trình thủ trưởng quan thuế cấp ký Trong thời gian ứng dụng hỗ trợ tra, kiểm tra (TTR) nâng cấp, báo cáo kết thực công tác kiểm tra lập gửi quan thuế cấp trực tiếp, với số nội dung yêu cầu cụ thể sau: 2.1 Thời điểm chốt số liệu báo cáo (22)cáo kỳ báo cáo phải đảm bảo nguyên tắc số liệu chốt từ kỳ trước đến cuối kỳ báo cáo (báo cáo tháng kết tháng; báo cáo năm kết năm) 2.2 Các loại báo cáo định kỳ - Trong thời gian ứng dụng hỗ trợ tra, kiểm tra (TTR) nâng cấp, quan Thuế cấp phải tổng hợp báo cáo quan Thuế cấp văn hàng tháng, năm kết kiểm tra hồ sơ thuế trụ sở quan Thuế trụ sở người nộp thuế theo mẫu báo cáo số 09/QTKT; 10/QTKT mẫu báo cáo số 11/QTKT ban hành kèm theo quy trình - Thủ trưởng quan Thuế giao cho phòng kiểm tra (hoặc đội kiểm tra) tập hợp chung báo cáo phòng kiểm tra (hoặc đội kiểm tra) theo mẫu báo cáo số 09/QTKT; 10/QTKT; 11/QTKT ban hành kèm theo quy trình để báo cáo quan Thuế cấp 2.3 Thời gian báo cáo - Báo cáo hàng tháng: Chi cục Thuế báo cáo Cục Thuế trước ngày 05 tháng sau tháng báo cáo; Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 10 tháng sau tháng báo cáo - Báo cáo năm: Chi cục Thuế báo cáo Cục Thuế trước ngày 15 tháng đầu năm sau; Cục Thuế báo cáo Tổng cục Thuế trước ngày 20 tháng đầu năm sau 2.4 Hình thức báo cáo - Báo cáo văn gửi qua đường văn thư, đồng thời phải chuyển qua hộp thư điện tử (Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế; Phòng kiểm tra Cục Thuế) với nội dung theo mẫu nêu tiết 2.2, Điểm 2, Mục III, Phần B quy trình - Báo cáo văn phải đồng với báo cáo in từ ứng dụng hỗ trợ tra, kiểm tra (TTR) Cơ quan thuế cấp thực chốt số liệu báo cáo tháng theo thời gian báo cáo theo quy định điểm 2.3 Mục III, Phần B ban hành kèm theo Quy trình để phục vụ cơng tác đạo điều hành công tác kiểm tra báo cáo kết kiểm tra 3 Lưu trữ hồ sơ kiểm tra 3.1 Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký định xử lý vi phạm pháp luật thuế, kết luận kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm bàn giao hồ sơ kiểm tra cho phận, người giao nhiệm vụ theo quy định pháp luật quy chế quan Hồ sơ, tài liệu bàn giao phải lập thành biên (Mẫu số 12/QTKT ban hành kèm theo quy trình này), lưu hồ sơ kiểm tra (23)- Đối với hồ sơ kiểm tra thuế trụ sở quan Thuế; hồ sơ kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế lưu giữ thời hạn (năm) năm, kể từ ngày kết thúc kiểm tra - Đối với báo cáo tổng hợp lưu giữ quan Thuế thời hạn (năm) năm kể từ năm báo cáo Phần III TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1 Vụ Thanh tra quan Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn, đạo quan Thuế cấp thực quy trình 2 Thủ trưởng quan Thuế cấp tổ chức, triển khai thực kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế, kiểm tra trụ sở người nộp thuế theo quy định quy trình này; định kỳ đột xuất quan thuế cấp tổ chức kiểm tra việc thực quy trình quan thuế cấp áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật theo chế độ quy định 3 Trong trình tổ chức thực có vướng mắc, Cục Thuế tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế để giải quyết./ Mẫu số 01/QTKT CƠ QUAN THUẾ ĐỘI (PHÒNG) …… -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -PHIẾU NHẬN XÉT HỒ SƠ KHAI THUẾ Kỳ thuế: tháng (quý) năm (24)I PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 1 Thuế GTGT: Thuế TNDN Thuế khác (cán thuế tự ghi): II NHẬN XÉT HỒ SƠ KHAI THUẾ III KIẾN NGHỊ ĐỘI TRƯỞNG (TRƯỞNG PHÒNG) (ký ghi rõ họ tên) …, Ngày… tháng… năm 201… CÔNG CHỨC THUẾ (ký ghi rõ họ tên) Mẫu số 02/QTKT TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THƠNG BÁO CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (25)- -Số: ……/TB… …, ngày… tháng… năm 201… THÔNG BÁO Về việc khai bổ sung số thuế khai thiếu Kính gửi: Mã số thuế: Địa nhận thông báo: Căn qui định pháp luật thuế hành trách nhiệm người nộp thuế việc kê khai thuế; Căn biên làm việc …(tên quan thuế) với …… (tên doanh nghiệp) ngày tháng năm …; Yêu cầu người nộp thuế khai bổ sung số thuế khai thiếu: - Kỳ khai thuế: - Số thuế thiếu: - Lý khai thiếu: Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày quý đơn vị nhận thông báo mà không kê khai bổ sung, Chúng định kiểm tra trụ sở doanh nghiệp Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với quan thuế theo số điện thoại: địa chỉ: (Tên quan thuế thông báo) thông báo để (tên người nộp thuế) biết thực hiện./ Người nộp thuế nhận thông báo Ngày… tháng… năm… (26)Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT,… THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO (27)Mẫu số 03/QTKT CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN THUẾ -KẾ HOẠCH KIỂM TRA THUẾ NĂM… Stt Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ chuyên đề kiểm traNội dung; dự kiến kiểm traThời gian Ghi chú A KẾ HOẠCH KIỂM TRA THEO RỦI RO I Danh sách doanh nghiệp lựa chọn sở áp dụng phần mềm ứng dụng Danh sách doanh nghiệp lựa chọn sở áp dụng phần mềm ứng dụng Danh sách doanh nghiệp lựa chọn sở áp dụng phần mềm ứng dụng Công ty 2 Công ty Cộng I II Danh sách doanh nghiệp lựa chọn theo phương pháp phân tích rủi ro excell (28)excell Danh sách doanh nghiệp lựa chọn theo phương pháp phân tích rủi ro excell 1 Cộng II Tổng cộng (I+II) B KẾ HOẠCH KIỂM TRA THEO CHUYÊN ĐỀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA THEO CHUYÊN ĐỀ 1 Cộng B C TỔNG CỘNG (A+B) NGƯỜI LẬP BIỂU (29)Mẫu số 04/QTKT TÊN CƠ QUAN THUẾ TÊN ĐƠN VỊ PHÂN TÍCH -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ……, ngày… tháng… năm… PHÂN TÍCH THƠNG TIN CHUN SÂU NGƯỜI NỘP THUẾ I THƠNG TIN CHUNG: 1 Đồn kiểm tra (Nhóm phân tích): a) Trưởng đồn: Chức vụ: Bộ phận kiểm tra: b) Thành viên đoàn kiểm tra: - Chức vụ: Bộ phận kiểm tra: Đối tượng kiểm tra: a) Tên người nộp thuế: b) Mã số thuế: c) Địa chỉ: d) Số chi nhánh, sở phụ thuộc: e) Niên độ kế toán: f) Mục lục Ngân sách (cấp, chương, loại, khoản): h) Ngành nghề kinh doanh: II TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ: (30)a) Tình hình nộp tờ khai thuế: b) Tình hình nộp báo cáo toán thuế: c) Quyết định xử lý vi phạm hành chính: d) Vi phạm chế độ hóa đơn: e) Nộp thuế hạn: f) Lỗ liên tục từ năm trở lên: g) Có hồn thuế GTGT: h) Tình hình kiểm tra, tra quan thuế: Thông tin thu thập quan thuế: III PHÂN TÍCH THEO CÁC YẾU TỐ RỦI RO: 1) Phân tích tiêu báo cáo tài chính: Nhận xét, đánh giá tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, khoản mục bảng cân đối kế toán theo chiều ngang, cột dọc 2) Phân tích tiêu tờ khai thuế: 3) Phân tích mức độ tuân thủ nộp thuế (nếu có): 4) Phân tích yếu tố thay đổi sách thuế làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp (nếu có). IV CÁC NGHI NGỜ QUA PHÂN TÍCH: V ĐỀ XUẤT NỘI DUNG KIỂM TRA: ……, Ngày … tháng… năm … TRƯỞNG ĐỒN KIỂM TRA/PHÂN TÍCH (31)Mẫu số 05/QTKT TÊN CƠ QUAN THUẾ TRỰC TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC ĐỒN KIỂM TRA tại ……… Căn định số……ngày tháng… năm… Cơ quan thuế việc công ty: Địa chỉ: Mã số thuế: Căn nội dung phân tích chuyên sâu người nộp thuế Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại……, địa , Đồn kiểm tra thống phân cơng cơng việc cho thành viên đoàn kiểm tra sau: 1 Đ/c Trưởng đoàn kiểm tra Đ/c Phó trưởng đồn kiểm tra Đ/c thành viên đồn kiểm tra 4 Yêu cầu thành viên công việc phân công thực theo quy định khoản 2, điều 80 Luật quản lý thuế ……, Ngày … tháng… năm … TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA (ký ghi rõ họ tên) Mẫu số 06/QTKT (32)TÊN CƠ QUAN THUẾ - Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: ……/… Về việc hoãn kiểm tra trụ sở NNT …, ngày…… tháng…… năm…… Kính gửi: Theo đề nghị văn ngày Công ty việc hỗn định kiểm tra thuế Cơng ty Về vấn đề này, (Cơ quan thuế) có ý kiến sau: Căn Điều 62 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ Cơ quan thuế (Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế) đồng ý hoãn thời gian kiểm tra doanh nghiệp Sau thời gian Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theo quy định Hoặc: Không chấp nhận hoãn việc kiểm tra doanh nghiệp theo đề nghị Công ty Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra trụ sở NNT ngày… Cơ quan thuế thông báo để Công ty biết thực hiện./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT,… THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu số 07/QTKT TÊN CƠ QUAN THUẾ TRỰC TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA -CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - BIÊN BẢN (33)Căn định số……ngày tháng… năm… Cơ quan thuế việc công ty: Địa chỉ: Mã số thuế: Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại……, địa , chúng tơi gồm có Đại diện đồn kiểm tra: Ông (bà): Chức danh Đại diện Người nộp thuế kiểm tra: Ông (bà): Chức danh Căn sổ sách kế tốn, chứng từ tài liệu xuất trình, hai bên tiến hành xác nhận số liệu kiểm tra sau: Nội dung kiểm tra: 1 2 Thuyết minh nội dung kiểm tra: - Giải trình số liệu liên quan đến nội dung kiểm tra - Nêu rõ pháp lý, quy định cụ thể liên quan đến số liệu kiểm tra ĐẠI DIỆN NGƯỜI NỘP THUẾ XÁC NHẬN SỐ LIỆU (Ký ghi rõ họ, tên) ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (Ký ghi rõ họ, tên) Mẫu số 08/QTKT (34)TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA QĐ SỐ… -Độc lập - Tự - Hạnh phúc -…………, ngày…… tháng…… năm…… BÁO CÁO Kết kiểm tra (1) Thực Quyết định kiểm tra số ngày tháng năm……của………… (2) Từ ngày tháng…… năm…… đến ngày…… tháng…… năm……Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại…… (1) Căn Biên kiểm tra ký ngày tháng năm … Trưởng đoàn kiểm tra đại diện người nộp thuế kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan Đồn kiểm tra báo cáo kết sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG (Nêu khái qt đặc điểm, tình hình tổ chức hoạt động đơn vị có liên quan đến nội dung kiểm tra) II NỘI DUNG KIỂM TRA 1 Nội dung (1): Nội dung (2): ; (Nêu rõ nội dung kiểm tra, thời kỳ kiểm tra; Các đơn vị thành viên có tiến hành kiểm tra; Kết luận cụ thể nội dung kiểm tra đơn vị; nêu rõ quy định pháp luật làm xử lý sai phạm ) III ĐÁNH GIÁ VỚI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Căn vào kết phân tích đánh giá rủi ro trước kiểm tra (hoặc nội dung kiểm tra theo yếu tố, nội dung kiểm tra hồn thuế), Đồn kiểm tra có đánh giá nội dung phân tích với kết kiểm tra thực tế đơn vị IV KIẾN NGHỊ XỬ LÝ (35)- Kiến nghị xử phạt: (nêu cụ thể hình thức xử phạt; quy định xử phạt; cách tính phạt ); - Các đề nghị người nộp thuế kiểm tra quan quản lý thuế trực tiếp Trên báo cáo kết kiểm tra (1), Đồn kiểm tra báo cáo Trình dự thảo Quyết định xử lý vi phạm thuế dự thảo kết luận kiểm tra thuế để…… (2) xem xét, ký duyệt./ TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA (Ký ghi rõ họ tên) (1) Tên đơn vị kiểm tra (2) Chức danh người định kiểm tra TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN THUẾ -BÁO CÁO Kết kiểm tra trụ sở quan thuế Tháng…… năm……… ĐVT: 1000 đồng Stt Chỉ tiêu Tổngsố HS đã KT (hồ sơ) Hs chấp nhận (hồ sơ) Hs chờ giải trình (hồ sơ) Hs điều chỉnh (h ồ sơ) Hs ấn định (hồ sơ) Hs đề nghị kiểm tra tại DN (hồ sơ) Tổng số tiền thuế phải nộp điều chỉnh tăng, giảm Tổng số tiền thuế phải Ấn địnhGiảmkhấu trừ Giảm lỗ được miễn, giảmSố tiền thuế (36)nộp điều chỉnh tăng, giảm Tăng Giảm Tăng Giảm I VP Cục 1 Phòn g KT1 Phòn g KT2 … II Chi Cục 1 Đội KT1 Đội KT2 … III Cộng ps trong kỳ IV Cộng lũy kế từ đầu năm NGƯỜI LẬP BIỂU (ký ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (37)TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN THUẾ -Mẫu số 10/QTKT BÁO CÁO Kết kiểm tra trụ sở người nộp thuế Tháng…… năm… ĐVT: 1000 đồng Stt Chỉ tiêu Nhiệm vụ kiểm tra QĐ KT MST Nội dung chuyên đề kiểm tra QĐ xử lý sau kiểm tra Kết luận kiểm tra Doanh nghiệp có vi phạm Phân loại DN hồn thành theo qui mơ (DN) Phân loại theo HTSH Số thuế truy thu Số thuế không hoàn Số thuế truy hoàn Ấn định Tiền phạt Tổng số thuế phải nộp sau TTKT (truy thu+phạt + truy hoàn) Nợ đọng năm trước Nợ phát sinh năm Số thuế nộp Số thuế phải nộp Miễn, giảm, ưu đãi thuếGiảm lỗ Giảm khấu trừ Số Ngà y thán g Số Ngà y thán g Số Ngà y thán g Lớn Vừa NhỏDNNNNNĐTCPKhác TWDNDNĐPTổng sốGTGTTNDNTNCNTTĐBKhác Tổn g số tiền phạt Về hàn h vi trốn lậu thuế (phạ t lần thuế KK sai Phạt nộp chậ m Về hàn h vi vi phạ m hàn h chín h c Nộp cho nợ đọn g năm trư ớc Nộp cho số thuế phát sinh tron g năm Nợ đọn g năm trướ c Phát sinh tron g năm Số thuế đượ c miễ n giả m, ưu đãi theo kê khai Số thuế đượ c miễ n giả m, ưu đãi theo TT KT Chê nh lệch (1) (2) (3 ) (4) (5 ) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12 ) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24 (38)(39)(40)(41)(42)CH UY ỂN SA NG KẾ T QU Ả KIỂ M TR A CÁ C DO AN H NG HIỆ P ĐÃ BA N HÀ NH QU YẾ T ĐỊN H NĂ M TR ƯỚ C CH UY ỂN SA NG -Công ty… -Công ty… (43)(44)(45)ch -Công ty… -Công ty… Cộn g lũy kế từ đầu năm Cộn g lũy kế từ đầu năm Kết kiể m tra theo chu yên đề Kết kiể m tra theo chu yên đề Kết kiể m tra theo chu yên đề Chuyê n đề… -Công ty… (46)(47)-Công ty… -Công ty… Cộn g lũy kế từ đầu năm Cộn g lũy kế từ đầu năm III Kết kiể m tra theo dấu hiệu vi phạ m Kết kiể m tra theo dấu hiệu vi phạ m Kết kiể m tra theo dấu hiệu vi phạ m Kết kiể m tra theo dấu hiệu vi phạ m -Công ty… -Công ty… (48)n thuế Kết kiể m tra hoà n thuế Kết kiể m tra hồ n thuế -Cơng ty… -Cơng ty… (49)Kết kiể m tra doa nh nghi ệp c theo nhiệ m vụ đượ c giao Kết kiể m tra doa nh nghi ệp c theo nhiệ m vụ đượ c giao Kết kiể m tra doa nh nghi ệp c theo nhiệ m vụ đượ c giao Kết kiể m tra doa nh nghi ệp c theo nhiệ m vụ đượ c giao Kết kiể m tra doa nh nghi ệp c theo nhiệ m vụ đượ c giao -Công ty… -Công ty… (50)(51) dấu hiệu chu yển giá Doa nh ngh iệp dấu hiệu chu yển giá -Công ty… -Công ty… Cộn g lũy kế từ đầu năm Cộn g lũy kế từ đầu năm 2 Doa nh ngh iệp chu yển giá Doa nh ngh iệp chu yển giá -Công ty… -Công ty… (52)(53)ÀN TH ÀN H NHI ỆM VỤ TR ON G NĂ M TỶ LỆ (%) HO ÀN TH ÀN H NHI ỆM VỤ TR ON G NĂ M TỶ LỆ (%) HO ÀN TH ÀN H NHI ỆM VỤ TR ON G NĂ M NGƯỜI LẬP BIỂU (ký, họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) Ghi chú: 1 Cuộc kiểm tra coi hồn thành có Kết luận tra định xử lý vi phạm 2 Số liệu báo cáo năm tính từ 1/1 đến 31/12, đơn vị thực năm có kết xử lý sau đề nghị ghi nhận kết năm sau 3 Số liệu báo cáo kết quả, đề nghị cục thuế báo cáo chi tiết theo doanh nghiệp Tại Điểm C: Tổng cộng lũy kế từ đầu năm, ghi nhận số thuế qua kiểm tra; không cộng số lượng doanh nghiệp ban hành kết năm trước chuyển sang CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN THUẾ (54)BÁO CÁO Kết kiểm tra hoàn thuế Tháng ……… năm…… ĐVT: 1000 đồng STT TÊN DOAN H NGHI ỆP MÃ SỐ THUẾ TRƯỜ NG HỢP HOÀN THUẾ SỐ THUẾ ĐỀ NGHỊ HỒN SỐ THUẾ KHƠN G ĐƯỢC HOÀN SỐ THUẾ TRUY HOÀN PHẠT NỘPĐÃ CHI TIẾT HÀNH VI VI PHẠM GHI CHÚ I KIỂM TRA TRƯỚ C HỒN - Cơng ty… - Cơng ty… … Cộng tháng (…DN) Cộng lũy kế từ đầu năm (…DN) Cộng lũy kế từ đầu năm (…DN) II CÁC (55)HOÀN (…DN) CÁC TRƯỜ NG HỢP KIỂM TRA SAU HOÀN (…DN) CÁC TRƯỜ NG HỢP KIỂM TRA SAU HOÀN (…DN) 1 Kiểm (56)hoàn thuế Kiểm tra sau hoàn trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định hồn thuế Kiểm tra sau hoàn trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định hồn thuế Kiểm tra sau hoàn trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế (57)… … Cộng tháng Cộng lũy kế từ đầu năm (…DN) Cộng lũy kế từ đầu năm (…DN) 2 Kiểm tra hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro Kiểm tra hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro Kiểm tra hoàn thuế theo nguyên tắc quản lý rủi ro (58)… - Công ty … … Cộng tháng (=I+II) (…DN) III CỘNG LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM (=I+II) (…DN) CỘNG LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM (=I+II) (…DN) NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Các nội dung khác báo cáo kết kiểm tra hoàn thuế thực theo quy trình hồn thuế ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-TCT (59)Mẫu số 12/QTKT TÊN CƠ QUAN THUẾ TRỰC TIẾP ĐỒN KIỂM TRA QĐ SỐ… -CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ Kiểm tra ……… Hôm nay, vào lúc giờ.… ngày… tháng.… năm… tại:…………(1) Đoàn kiểm tra theo Quyết định số.…ngày.… tháng… năm…của… (2) việc kiểm tra việc (3) tiến hành bàn giao hồ sơ kiểm tra, cụ thể sau: Đại diện Bên bàn giao (Đoàn kiểm tra): Ông (bà): Chức vụ: Đại diện Bên nhận bàn giao Ông (bà): Chức vụ: Hồ sơ kiểm tra bàn giao gồm có: 1 Hồ sơ người nộp thuế kiểm tra: Hồ sơ, tài liệu Đoàn kiểm tra thu thập được: (60)3 Hồ sơ, tài liệu liên quan thủ tục hành quan thuế: - Hồ sơ phân tích; - Các báo cáo liên quan đến kiểm tra; - Biên kiểm tra; - (tất tài liệu có liên quan đến việc xử lý sau kiểm tra) Việc giao nhận hoàn thành vào lúc…giờ…ngày…tháng…năm… Biên lập thành 02 có nội dung nhau, bên giữ 01 bản./ ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO (Ký ghi rõ họ, tên) ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký ghi rõ họ, tên) (1) Địa điểm giao nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: QĐ-TCT, QĐ-TCT

Hình ảnh liên quan

- Kiến nghị xử phạt: (nêu cụ thể các hình thức xử phạt; quy định xứ phạt; và cách tính phạt...):  - QĐ-TCT

i.

ến nghị xử phạt: (nêu cụ thể các hình thức xử phạt; quy định xứ phạt; và cách tính phạt...): Xem tại trang 35 của tài liệu.