0

Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

2 6 0
  • Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:47

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu. nhé..[r] (1)CƠ QUAN BÁO CÁO - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự - Hạnh phúc -TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HỒN TRẢ (Số liệu tính từ / / đến / / ) ST T Số tiền đã chi trả xong cho người yêu cầu bồi thường (ng hìn đồng) Xem xét trách nhiệm hoàn trả Giảm mứchoàn trả Số vụ việc hỗn hồn trả (v ụ việc) Số tiền hồn trả Số tiền cịn phải hồn trả (ngh ìn đồng) Tổn g số vụ việc xem xét Số vụ việc xem xét Số vụ việc đan g xe m xét (vụ việc ) Số vụ việc không xem xét (vụ việc) Số vụ việc (vụ việc ) Số tiền (ng hìn đồng) Số vụ việc có Quy ết định có hiệu lực pháp luật thực hoàn trả (vụ việc) Số tiền phải hồn trả (ngh ìn đồng) Ngư ời thi hành cơng vụ khơn g có lỗi Ngư ời thi hành cơng vụ chết trước quyế t định hồn trả Tổng số (ngh ìn đồng) Số tiền hồn trả kỳ báo cáo (ng hìn đồng) Số tiền hồn trả kỳ trước chuyển sang (ng hìn đồng) 1 10 11 12 13 14 15 I TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH II TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ III TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG DÂN SỰ (2)V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VI TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Người lập biểu (ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm Thủ trưởng quan (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Mời bạn đọc tham khảo thêm mục thủ tục hành chính mục biểu mẫu thủ tục hành chính biểu mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả, Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả

Hình ảnh liên quan

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ - Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM HOÀN TRẢ Xem tại trang 1 của tài liệu.
V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - Mẫu tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả
V TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan