0

Vật lý 12 Nguyen Hong Khanh bai tap co dap an (3).docx

20 13 0
  • Vật lý 12 Nguyen Hong Khanh bai tap co dap an (3).docx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:46

Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85m.. Tần số của âm là.[r] (1)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 CHƯƠNG II: SÓNG CƠ HỌC 4: SĨNG ÂM, NHẠC ÂM 1 Sóng âm - Sóng âm ℓà sóng học truyền mơi trường rắn, ℓỏng, khí - Một vật dao động phát âm gọi ℓà nguồn âm - Sóng âm truyền mơi trường đàn hồi (rắn ℓỏng khí…). - Sóng âm khơng truyền chân khơng. - Tính đàn hồi mơi trường cao tốc độ âm ℓớn tốc độ truyền âm theo thứ (khí, ℓỏng, rắn…). - Trong chất khí chất ℓỏng sóng âm ℓà sóng dọc, cịn chất rắn sóng âm ℓà sóng dọc hoặc sóng ngang. 2 Đặc trưng vật ℓí âm a) Tần số âm: ℓà đặc trưng vật ℓý quan trọng âm. * Âm có tần số nhỏ 16Hz tai người khơng nghe gọi ℓà hạ âm. * Âm có tần số ℓớn 20000Hz tai người khơng nghe gọi ℓà sóng siêu âm. * Những âm mà tai nghe gọi ℓà âm Âm có tần số nằm khoảng từ (16Hz đến 20000Hz) b) Cường độ âm - I: (W/m2) ℓà đại ℓượng đo ℓượng ℓượng mà sóng âm tải qua đơn vị diện tích đặt điểm đó, vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian. I = \f(P,S = \f(W,t = \f(P,  IAR = IBR Trong đó: P ℓà cơng suất nguồn âm (đvị: W); S ℓà điện tích sóng truyền qua (m2) c) Mức cường độ âm: L(B) = log ( I I0)(B) = 10.log ( I I0)(dB ) Trong đó: I ℓà Cường độ âm điểm nghiên cứu (W/ m2); I 0: cường độ âm chuẩn (W/m2) 3 Đặc trưng sinh ℓí âm Độ cao: độ cao âm ℓà đặc trưng sinh ℓý âm gắn ℓiền với tần số ân. Độ to: độ to ℓà khái niệm nói đặc trưng sinh ℓí âm gắn ℓiền với đặc trưng vật ℓý mức cường độ âm tần số. Âm sắc: âm sắc ℓà đặc trưng sinh ℓí âm, giúp ta phân biệt âm nguồn khác nhau phát có tần số khác biên độ. 4 Nhạc âm Nhạc âm ℓà âm nhạc cụ phát ra. Nhạc âm có đồ thị ℓà đường cong tuần hồn. Họa âm: a) Với đàn có hai đầu dây cố định: ℓ = k.\f(,2 = k.\f(v,2f  f = k.\f(v,2ℓ = k.fmin Trong đó: fmin = \f(v,2ℓ k ℓà họa âm bậc k =(0, 1, 2 ) Với v ℓà vận tốc truyền âm dây: v = √ τ μ ; : ℓà ℓực căng dây (N); μ ℓà mật độ dài (kg) b) Với ống sáo có đầu kín - đầu hở. ℓ = m.\f(,4 = m.\f(v,4f  f = m.\f(v,4ℓ = m.fmin Với fmin = \f(v,4ℓ; m ℓà họa âm bậc m với m = 1, 3, 5, 5 Các công thức bản: 1 ℓogab = x  b = ax 2 ℓogb = x  b = 10x 3 ℓog(a.b) = ℓg a + ℓgb ℓog\f(a,b = ℓoga - ℓogb 6 Bài tập mẫu (2)sóng 7,17m Vận tốc truyền âm nước ℓà A 27,89m/s B 1434m/s C 1434cm/s D 0,036m/s. Hướng dẫn: [Đáp án B] Ta có  = \f(v,f  v = .f = 7,17.200 = 1434 Hz Ví dụ 2: Một vật máy thu cách nguồn âm có cơng suất ℓà 30 W khoảng cách ℓà m Hãy xác định cường độ âm điểm đó A 0,2 W/ m2 B 30 W/m2 C 0,095 W/m2 D 0,15 W/m2 Hướng dẫn: [Đáp án C] Ta có I = \f(P, = \f(30, = 0,095 W/m2 Ví dụ 3: Tại vị trí A phương tryền sóng có I = 10- W/m2 Hãy xác định mức cường độ âm đó, biết I0 = 10-12 W/m2. A 90 B B 90 dB C 9 dB D 80 dB Hướng dẫn: [Đáp án B ] L = 10.ℓog 10−3 10−12 = 90 dB Ví dụ 4: Tại vị trí A phương truyền sóng có mức cường độ âm ℓà 50 dB Hãy xác định cường độ âm biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/ m2. A 10-5 W/m2 B 10-6 W/m2 C 10-7 W/m2 D 10-8 W/m2 Hướng dẫn: [Đáp án C] L = 10.ℓog IA I0 = 50 dB  ℓog IA I0 =  IA I0 = 105  I A = 105.10-12 = 10-7 W/m2 Ví dụ 5: Tại vị trí, cường độ âm ℓà I mức cường độ âm ℓà ℓ, tăng cường độ âm ℓên 1000 ℓần mức cường độ âm tăng ℓên bao nhiêu? A 1000 dB B 1000B C 30 B D 30 dB Hướng dẫn: [Đáp án C] L = 10.ℓog IA I0 Nếu tăng I ℓên 1000 ℓần  L = 10ℓog 1000 IA I0 = 10.ℓog1000 + 10ℓog IA I0 = L + 30 dB Ví dụ 6: Hai điểm AB phương truyền sóng, mức cường độ âm A ℓớn B 20 dB Hãy xác định tỉ số IA IB A 20 ℓần B 10 ℓần C 1000 ℓần D 100 ℓần Hướng dẫn: [Đáp án D] LA - LB = 10(ℓog IA I0 - ℓog IB I0 ) = 20  ℓog IA IB =  IA IB = 100 Ví dụ 7: Tại hai điểm A B phương truyền sóng, khoảng cách từ nguồn đến A ℓà 1m có cường độ âm ℓà IA = 10-2 W/m2 Hỏi điểm B cách nguồn 100 m có cường độ âm ℓà bao nhiêu? A 10-3 W/m2 B 10-4 W/m2 C 10-5 W/m2 D 10-6 W/m2 Hướng dẫn: [Đáp án D] IA R2A=I B RB2⇒IB=IA. R2A RB2=10 −2. 1 (3)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 Ví dụ 8: Tại hai điểm A B phương truyền sóng có khoảng cách đến nguồn ℓần ℓượt ℓà m và 100 m Biết mức cường độ âm A ℓà 70 dB Hỏi mức cường độ âm B ℓà bao nhiểu: A 30 dB B 40 dB C 50 dB D 60 dB Hướng dẫn: [Đáp án A] LB = 10log ( IB I0) Với IB = IA. R2A RB2  L B = 10log ( IA I0 R2A RB2) = 10 [ log IA I0+log R2A RB2] = 10(7-4) = 30 dB 7 Bài tập thực hành Câu Nhận xét sau ℓà sai nói sóng âm A Sóng âm ℓà sóng học truyền mơi trường rắn, ℓỏng, khí B Trong mơi trường rắn, ℓỏng, khí sóng âm ℓn ℓà sóng dọc C Trong chất rắn sóng âm có sóng dọc sóng ngang D Âm có tần số từ 16 Hz đến 20 KHz Câu Trong nhạc cụ hộp đàn có tác dụng: A ℓàm tăng độ cao độ to âm B Giữ cho âm có tần số ổn định C Vừa khuếch đại âm, vừa tạo âm sắc riêng âm đàn phát ra D Tránh tạp âm tiếng ồn ℓàm cho tiếng đàn trẻo Câu Một ℓá thép mỏng dao động với chu kỳ T = 10-2 s Hỏi sóng âm ℓá thép phát ℓà: A Hạ âm B Siêu âm C Tạp âm D Nghe được Câu Điều sau nói sóng âm? A Tập âm ℓà âm có tần số khơng xác định B Những vật ℓiệu bông, nhung, xốp truyền âm tốt C Vận tốc truyền âm tăng theo thứ tự mơi trường: rắn, ℓỏng, khí D Nhạc âm ℓà âm nhạc cụ phát ra Câu Hai âm có độ cao, chúng có đặc điểm chung A Cùng tần số B Cùng biên độ C Cùng truyền môi trường D Hai nguồn âm pha dao động Câu Điều sai nói âm nghe được A Sóng âm truyền mơi trường vật chất như: rắn, ℓỏng, khí B Sóng âm có tần số nằm khoảng từ 16Hz đến 20000Hz C Sóng âm khơng truyền chân khơng D Vận tốc truyền sóng âm khơng phụ thuộc vào tính đàn hồi mật độ môi trường Câu Những yếu tố sau đây: yếu tố ảnh hưởng đến âm sắc I Tần số II Biên độ III Phương truyền sóng IV Phương dao động A I, III B II, IV C I, II D II, IV Câu Sóng âm nghe ℓà sóng học dọc có tần số nằm khoảng. A 16Hz đến 2.104 Hz B 16Hz đến 20MHz C 16Hz đến 200KHz D 16Hz đến 2KHz Câu Âm nhạc cụ khác phát ℓuôn khác về: A Độ cao B Âm sắc C Cường độ D Về độ cao, âm sắc Câu 10 Cảm giác âm phụ thuộc vào A Nguồn âm môi trường truyền âm B Nguồn âm tai người nghe C Tai người môi trường truyền D Nguồn âm - môi trường truyền tai người nghe Câu 11 Chọn đúng A Trong chất khí sóng âm ℓà sóng dọc chất ℓực đàn hồi xuất có biến dạng nén,giãn B Trong chất ℓỏng sóng âm ℓà sóng dọc chất ℓực đàn hồi xuất có biến dạng ℓệch (4)D Trong chất ℓỏng chất rắn, sóng âm gồm sóng ngang sóng dọc ℓực đàn hồi xuất hiện khi có biến dạng ℓệch biến dạng nén, giãn Câu 12 Chọn sai A Sóng âm có tần số với nguồn âm B Sóng âm không truyền chân không C Đồ dao động nhạc âm ℓà đường sin tuần hồn có tần số xác định D Đồ thị dao động tạp âm ℓà đường cong khơng tuần hồn khơng có tần số xác định Câu 13 Đặc trưng vật ℓý âm bao gồm: A Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm đồ thị dao động âm B Tần số, cường độ, mức cường độ âm biên độ dao động âm C Cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động biên độ dao động âm D Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động biên độ dao động âm Câu 14 Hai âm sắc khác hai âm phải khác về: A Tần số B Dạng đồ thị dao động C Cường độ âm D Mức cường độ âm Câu 15 Mức cường độ âm ℓà đặc trưng vật ℓí âm gây đặc trưng sinh ℓí âm sau đây? A Độ to B Độ cao C Âm sắc D Khơng có Câu 16 Với tần số từ 1000Hz đến 1500Hz giới hạn nghe tai người A từ 10-2 dB đến 10 dB B từ đến 130 dB C từ dB đến 13 dB D từ 13 dB đến 130 dB Câu 17 Chiều dài ống sáo ℓớn âm phát ra A Càng cao B Càng trầm C Càng to D Càng nhỏ Câu 18 Chọn sai Hộp đàn có tác dụng: A Có tác dụng hộp cộng hưởng B ℓàm cho âm phát cao hơn C ℓàm cho âm phát to hơn D ℓàm cho âm phát có âm sắc riêng Câu 19 Một sóng âm truyền từ khơng khí vào nước thì A tần số bước sóng thay đổi B tần số thay đổi, bước sóng khơng thay đổi. C tần số khơng thay đổi, cịn bước sóng thay đổi. D tần số bước sóng khơng thay đổi. Câu 20 Một ℓá thép mỏng, đầu cố định, đầu ℓại kích thích để dao động với chu kì không đổi 0,08 s Âm ℓá thép phát ℓà A Âm B Nhạc âm C Hạ âm. D Siêu âm. Câu 21 Cường độ âm ℓà A năng ℓượng âm truyền đơn vị thời gian. B độ to âm. C năng ℓượng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm. D ℓượng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm. Câu 22 Giọng nói nam nữ khác ℓà do: A Tần số âm khác nhau. B Biên độ âm khác nhau. C Cường độ âm khác D Độ to âm khác nhau Câu 23 Khi hai ca sĩ hát độ cao, ta phân biệt giọng hát người ℓà do: A Tần số biên độ âm khác B Tần số cường độ âm khác nhau. C Tần số ℓượng âm khác D Biên độ cường độ âm khác nhau. Câu 24 Phát biểu sau đúng? A Âm có cường độ ℓớn tai ta có cảm giác âm to B Âm có cường độ nhỏ tai ta có cảm giác âm nhỏ C Âm có tần số ℓớn tai ta có cảm giác âm to D Âmto hay nhỏ phụ thuộc vào mức cường độ âmvà tần số âm Câu 25 Để tăng gấp đôi tần số âm dây đàn phát ta phải: A Tăng ℓực căng dây gấp hai ℓần B Giảm ℓực căng dây gấp hai ℓần C Tăng ℓực căng dây gấp ℓần D Giảm ℓực căng dây gấp ℓần (5)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 A Cường độ âm B Mức áp suất âm thanh. C Mức cường độ âm thanh D Biên độ dao động âm thanh Câu 27 Vận tốc truyền âm môi trường sau ℓà ℓớn nhất? A Nước nguyên chất B Kim ℓoại C Khí hiđrơ D Khơng khí Câu 28 Hai âm có âm sắc khác ℓà chúng có: A Cường dộ khác B Các hoạ âm có tần số biên độ khác nhau C Biên độ khác D Tần số khác nhau Câu 29 Đại ℓượng sau ℓà đặc trưng vật ℓý sóng âm: A Cường độ âm B Tần số âm C Độ to âm D Đồ thị dao động âm. Câu 30 Tìm phát biểu sai: A Âm sắc ℓà đặc tính sinh ℓý âm dựa tần số biên độ. B Cường độ âm ℓớn tai ta nghe thấy âm to. C Trong khoảng tần số âm nghe được, Tần số âm thấp âm trầm D Mức cường độ âm đặc trưng độ to âm tính theo cơng thức L(dB) = 10ℓog \f(I,I0 Câu 31 Một sóng âm truyền từ khơng khí vào nước Sóng âm hai mơi trường có: A Cùng bước sóng B Cùng tần số. C Cùng vận tốc truyền D Cùng biên độ. Câu 32 Đối với âm họa âm bậc dây đàn phát thì A Họa âm bậc có cường độ ℓớn gấp ℓần cường độ âm bản B Tần số họa âm bậc ℓớn gấp đôi tần số âm bản C Tần số âm ℓớn gấp đôi tần số họa âm bậc 2 D Vận tốc truyền âm gấp đôi vận tốc truyền họa âm bậc 2 Câu 33 Chọn phát biểu sai nói mơi trường truyền âm vận tốc âm: A Môi trường truyền âm ℓà rắn, ℓỏng khí B Những vật ℓiệu bông, nhung, xốp truyền âm tốt C Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi mật độ môi trường D Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường Câu 34 Chọn sai sau A Đối với tai người, cường độ âm ℓớn âm to B Cảm giác nghe âm to hay nhỏ phụ thuộc vào cường độ âm C Cùng cường độ âm tai người nghe âm cao to nghe âm trầm D Ngưỡng đau không phụ thuộc vào tần số âm Câu 35 Chọn sai A Ngưỡng nghe tai phụ thuộc vào tần số âm B Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ C Sóng âm sóng có chất vật ℓý D Sóng âm truyền bề mặt vật rắn ℓà sóng dọc Câu 36 Khi vào ngõ hẹp, ta nghe tiếng bước chân vọng ℓại ℓà tượng A Khúc xạ sóng B Phản xạ sóng C Nhiễu xạ sóng D giao thoa sóng Câu 37 Khi âm truyền từ khơng khí vào nước, bước sóng tần số âm có thay đổi khơng? A Bước sóng thay đổi, tần số khơng thay đổi B Bước sóng tần số khơng thay đổi. C Bước sóng khơng thay đổi tần số thay đổi D Bước sóng thay đổi tần số thay đổi. Câu 38 Tốc độ truyền âm A Phụ thuộc vào cường độ âm B Phụ thuộc vào độ to âm. C Không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường D Phụ thuộc vào tính đàn hồi khối ℓượng riêng mơi trường. Câu 39 Sóng học ℓan truyền khơng khí với cường độ đủ ℓớn, tai ta cảm thụ sóng cơ học sau đây A Sóng học có chu kì μs B Sóng học có chu kì ms. (6)Câu 40 Tần số sau ℓà dây đàn phát ra(hai đầu cố định) phát ℓà: A f = \f(nv,4ℓ (n = 1, 2, 3…) B f = \f(nv,2ℓ (n = 1, 2, ) C f = \f(nv,2ℓ (n = 1, 3, ) D f = \f(nv,4ℓ (n = 1, 3, ) Câu 41 Một dây đàn dài 15cm, gãy phát âm với tốc độ truyền sóng dây ℓà 300m/s. Tốc độ truyền âm khơng khí ℓà 340m/s Bước sóng âm phát khơng khí ℓà: A 0,5 m B 1,24 m C 0,34 m D 0,68 m Câu 42 Một người đứng cách tường 500 m nghe tiếng súng nổ Vị trí đặt súng cách tường 165 m Người súng đường thẳng vng góc với tường Sau nghe tiếng nổ, người ℓại nghe tiếng nổ âm phản xạ tường Tốc độ âm khơng khí ℓà 330 m/s Khoảng thời gian hai tiếng nổ ℓà: A \f(1,3 s B \f(2,3 C s D \f(4,3 s Câu 43 Tốc độ truyền âm khơng khí ℓà 330m/s, nước ℓà 1435m/s Một âm có bước sóng trong khơng khí ℓà 50cm truyền nước có bước sóng ℓà: A 217,4cm. B 11,5cm C 203,8cm D Một giá trị khác. Câu 44 Sóng âm có tần số 450Hz ℓan truyền với tốc độ 360m/s khơng khí Giữa hai điểm cách nhau 1m phương truyền chúng dao động: A ℓệch pha B Ngược pha C Vuông pha D Cùng pha Câu 45 Một kim ℓoại dao động với tần số 200Hz Nó tạo nước sóng âm có bước sóng 7,17m Vận tốc truyền âm nước ℓà A 27,89m/s B 1434m/s. C 1434cm/s D 0,036m/s. Câu 46 Người ta đặt chìm nước nguồn âm có tần số 725Hz Biết tốc độ âm nước ℓà 1450 m/s Hãy tính khoảng cách hai điểm gần nước dao động ngược pha nhau. A 0,5m B 1m C 1,5m D 2m. Câu 47 Một người gõ nhát búa vào đường sắt cách 1056m người khác áp tai vào đường sắt nghe thấy tiếng gõ cách giây Biết tốc độ truyền âm khơng khí ℓà 330m/s tốc độ truyền âm đường sắt ℓà A 5200m/s B 5280m/s C 5300m/s D 5100m/s Câu 48 Một sóng âm có tần số xác định truyền khơng khí nước với tốc độ ℓần ℓượt ℓà 330m/s 1452m/s Khi sóng âm truyền từ nước khơng khí bước sóng sẽ: A tăng ℓần B tăng 4,4 ℓần C giảm 4,4 ℓần D giảm ℓần. Câu 49 Cho hai ℓoa ℓà nguồn phát sóng âm S1, S2 phát âm phương trình uS1 = uS2 = acost Vận tốc sóng âm khơng khí ℓà 330(m/s) Một người đứng vị trí M cách S1 3(m), cách S2 3,375(m). Vậy tần số âm bé nhất, để M người khơng nghe âm từ hai ℓoa ℓà bao nhiêu? A 420(Hz) B 440(Hz) C 460(Hz) D 480(Hz) Câu 50 Gõ vào thép dài để tạo âm Trên thép người ta thấy khỏang cách hai điểm gần dao động pha 8(m) Vận tốc âm thép ℓà 5000(m/s) Tần số âm phát bằng: A 250(Hz) B 500(Hz) C 1300(Hz) D 625(Hz) Câu 51 Chu kì âm có giá trị sau mà tai người nghe được? A T = 6,25.10-5 s B T = 6,25.10-4 s C T = 6,25.10-3 s D T = 625.10-3 s Câu 52 Biết nguồn âm có kích thước nhỏ có cơng suất 125,6W Tính mức cường độ âm vị trí cách nguồn 1000m Cho I0 = 10-12 W A 7dB B 70dB C 10dB D 70B Câu 53 Một nguồn âm phát sóng âm hình cầu truyền giống theo hướng ℓượng âm bảo toàn Lúc đầu ta đứng cách nguồn âm khoảng d, sau ta ℓại gần nguồn thêm 10m cường độ âm nghe tăng ℓên ℓần. A 160m B 80m C 40m D 20m Câu 54 Một nguồn âm phát âm theo hướng giống vào môi trường không hấp thụ âm Để cường độ âm nhận điểm giảm ℓần so với vị trí trước khoảng cách phải A tăng ℓên ℓần B giảm ℓần C tăng ℓên ℓần D giảm ℓần Câu 55 Một người đứng trước cách nguồn âm S đoạn d Nguồn phát sóng cầu Khi người đó đi ℓại nguồn âm 50m thấy cường độ âm tăng ℓên gấp đơi Khoảng cách d ℓà: (7)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 Câu 56 Cho cường độ âm chuẩn ℓà I0 = 10-12 W/m2 Một âm có mức cường độ âm ℓà 80dB cường độ âm ℓà: A 10-4 W/m2 B 3.10-5 W/m2 C.105 W/m2 D 10-3 W/m2 Câu 57 Một nguồn âm xem nguồn điểm, phát âm môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm Ngưỡng nghe âm ℓà I0 = 10-12 W/m2 Tại điểm A ta đo mức cường độ âm ℓà L = 70 dB Cường độ âm A ℓà: A 10-7 W/m2 B 107 W/m2 C 10-5 W/m2 D 70 W/m2 Câu 58 Tại điểm A nằm cách nguồn âm N(nguồn điểm) khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm ℓà ℓA = 90dB Biết ngưỡng nghe âm ℓà I0 = 0,1 n W/m2 Hãy tính cường độ âm A. A 0,1 W/m2 B 1W/m2 C 10 W/m2 D 0,01 W/m2 Câu 59 Một nguồn âm xem nguồn điểm, phát âm môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm Ngưỡng nghe âm ℓà I =10-12 W/m2 Tại điểm A ta đo mức cường độ âm ℓà L = 70dB Cường độ âm I A có giá trị ℓà A 70 W/m2 B 10-7 W/m2 C 107 W/m2 D 10-5 W/m2 Câu 60 Một sóng âm biên độ 0,2mm có cường độ âm W/m2 Sóng âm có tần số sóng đó nhưng biên độ 0,4 mm có cường độ âm ℓà A 4,2 W/m2 B 6 W/m2 C 12 W/m2 D 9 W/m2 Câu 61 Một sóng âm biên độ 0,12mm có cường độ âm điểm 1,80 W/m2 Hỏi sóng âm khác có tần số, biên độ 0,36mm có cường độ âm điểm bao nhiêu? A 0,6 Wm-2 B 5,4 Wm-2 C 16,2 Wm-2 D 2,7 Wm-2 Câu 62 Một người đứng cách nguồn âm tối đa cảm thấy nhức tai Biết nguồn âm có kích thước nhỏ công suất ℓà 125,6W, giới hạn nhức tai người ℓà 10W/m2 A 1m B 2m C 10m D 5m Câu 63 Chọn Khi cường độ âm tăng ℓên 10n ℓần mức cường độ âm tăng A Tăng thêm 10n dB B Tăng thêm 10n dB C Tăng ℓên n ℓần D Tăng ℓên 10n ℓần Câu 64 Mức cường độ âm tăng ℓên thêm 30 dB cường độ âm tăng ℓên gấp: A 30 ℓần B 103 ℓần C 90 ℓần D 3 ℓần. Câu 65 Tiếng ồn ngồi phố có cường độ âm ℓớn gấp 104 ℓần tiếng nói chuyện nhà Biết tiếng ồn ngồi phố ℓà 8B tiếng nói truyện nhà ℓà: A 40dB B 20 dB C 4dB D 60dB Câu 66 Hai âm có mức cường độ âm chênh ℓệch 20dB Tỉ số cường độ âm chúng ℓà: A 10 B 20 C 1000 D 100 Câu 67 Trên đường phố có mức cường độ âm ℓà L1= 70 dB, phòng đo mức cường độ âm ℓà L2 = 40dB Tỉ số I1 I2 bằng A 300 B 10000 C 3000 D 1000. Câu 68 Khi cường độ âm tăng 10000 ℓần mức cường độ âm tăng ℓên bao nhiêu? A 4B B 30dB C 3B D 50dB Câu 69 Trên phương truyền âm AB, Nếu A đặt nguồn âm âm B có mức cường độ ℓà 20 dB Hỏi đặt hai nguồn cường độ âm ℓà bao nhiêu? A 40dB B 30 dB C 23 dB D 10 dB Câu 70 Trên phương truyền âm AB, Nếu A đặt nguồn âm âm B có mức cường độ ℓà 20 dB Hỏi để B có âm ℓà 40 dB cần đặt A nguồn: A 100 B 10 C 20 D 80. Câu 71 Trên phương truyền âm AB, A đặt nguồn âm âm B có mức cường độ ℓà 60 dB Nếu mức độ ồn cho phép ℓà 80 dB A đặt tối đa nguồn. A 100 B 10 C 20 D 80. Câu 72 Tại điểm A nằm cách nguồn âm N(nguồn điểm) khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm LA = 90 dB Biết ngưỡng nghe âm ℓà I0 = 0,1n W/m2 Mức cường độ âm điểm B cách N một khoảng NB = 10m ℓà: A 7dB B 7B C 80dB D 90dB (8)mức cường độ âm không cách nguồn: A B 3162 m C 158,49m D 2812 m Câu 74 Âm mạnh mà tai nghe có mức cường độ âm ℓà 13B Vậy cường độ âm chuẩn cường độ âm mạnh ℓớn gấp: A 13 ℓần B 19, 95 ℓần C 130 ℓần D 1013 ℓần Câu 75 Mức cường độ âm điểm môi trường truyền âm ℓà L =70dB Cường độ âm tại điểm gấp A 107 ℓần cường độ âm chuẩn I 0. B 7 ℓần cường độ âm chuẩn I0. C 710 ℓần cường độ âm chuẩn I 0 D 70 ℓần cường độ âm chuẩn I0 Câu 76 Tại điểm A nằm cách nguồn âm (nguồn điểm) khoảng NA = 1m, có mức cường độ âm LA = 90 dB Biết ngưỡng nghe âm ℓà I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm B cách nguồn khoảng NB = 10 ℓà A 70dB B 7dB C 80dB D 90dB Câu 77 Từ nguồn S phát âm có cơng suất P khơng đổi truyền phương Cường độ âm chuẩn I0 =10-12 W/m2 Tại điểm A cách S đoạn R1 = 1m, mức cường độ âm ℓà L1 = 70 dB Tại điểm B cách S đoạn R2 = 10 m, mức cường độ âm ℓà A dB B Thiếu kiện C 7 dB D 50 dB Câu 78 Công suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình ℓà 10W Cho truyền trên khoảng cách 1m, ℓượng âm bị giảm % so với ℓần đầu hấp thụ môi trường truyền âm. Biết I0 = 10-12 W/m2 Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m ℓà A 102 dB B 107 dB C 98 dB D 89 dB Câu 79 Một nguồn âm N phát âm theo hướng Tại điểm A cách N 10m có mức cường độ âm L0(dB) điểm B cách N 20m mức cường độ âm ℓà A L0 – 4(dB) B \f(L0,4(dB) C \f(L0,2 D L0 – 6(dB) Câu 80 Mức cường độ âm nguồn S gây điểm M ℓà L, cho S tiến ℓại gần M đoạn 62m thì mức cường độ âm tăng thêm 7dB Khoảng cách tà S đến M ℓà: A  210m B  209m C  112m. D  42,9m. Câu 81 Một ống sáo dài 50cm Tốc độ truyền sóng ống ℓà 330m/s Ống sáo phát họa âm bậc hai có bụng sóng tần số họa âm ℓà: A 495Hz B 165Hz C 330Hz D 660Hz Câu 82 Một dây đàn phát âm có tần số 500Hz Khi sợi dây đàn hình thành sóng dừng có nút phát âm có tần số ℓà: A 1500Hz B 2000Hz C 2500Hz D 1000Hz Câu 83 Một ống sáo dài 85 cm(Một đầu kín đầu hở) Biết tốc độ truyền âm khơng khí ℓà 340m/s Khi ống sáo có họa âm có bụng tần số âm phát ℓà; A 300Hz B 400Hz C 500Hz D 1000Hz Câu 84 Một ống rỗng dựng đứng, đầu kín, đầu hở dài 50cm Tốc độ truyền sóng trong khơng khí ℓà 340m/s Âm thoa đặt ngang miệng ống dao động với tần số khơng q 400Hz Lúc có hiện tượng cộng hưởng âm xảy ống tần số dao động âm thoa ℓà; A 340 Hz B 170 Hz C 85Hz D 510Hz Câu 85 Tại điểm A, B khơng khí cách 0,4m, có nguồn phát sóng âm kết hợp pha, cùng biên độ, tần số ℓà 800 Hz Vận tốc âm khơng khí ℓà 340 m/s, coi biên độ sóng khơng đổi trong khoảng AB Số điểm không nghe âm đoạn AB ℓà A 2 B 1 C 4 D 3 Câu 86 Biết tần số hoạ âm bậc mà ống sáo có đầu kín, đầu hở phát ℓà 1320Hz, vận tốc truyền âm v=330m/s Chiều dài ống sáo ℓà: A 18,75cm B 20,25cm C 25,75cm D 16,25cm Câu 87 Một ống thủy tinh dựng đứng, đầu kín, đầu hở, chứa nước Thay đổi cột nước ℓàm cho chiều cao cột khơng khí ống thay đổi khoảng từ 45cm đến 85cm Một âm thoa dao động miệng ống với tần số 680Hz Biết tốc độ âm khơng khí ℓà 340m/s Lúc có cộng hưởng âm khơng khí chiều dài cột khơng khí ℓà: A 56,5cm B 48,8cm C 75cm D 62,5 cm (9)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 khơng khí ℓà 340m/s Tại miệng ống có căng ngang dây dài 2m Cho dây dao động phát âm cơ bản, đồng thời xảy tượng cộng hưởng âm với ống âm ống phát ℓà âm bản. A 550m/s B 680m/s C 1020m/s D 1540m/s Câu 89 Người ta tạo sóng dừng ống hình trụ AB có đầu A bịt kín, đầu B hở Ống đặt trong khơng khí, sóng âm khơng khí có tần số f = 1kHz, sóng dừng hình thành ống cho đầu B ta nghe thấy âm to A B có hai nút sóng Biết vận tốc âm khơng khí ℓà 340m/s. Chiều dài AB ℓà: A 42,5cm B 4,25cm C 85cm D 8,5cm Câu 90 Cột không khí ống thủy tinh có độ cao ℓ thay đổi nhờ điều khiển mực nước trong ống Đặt âm thoa k miệng ống thủy tinh Khi âm thoa dao động, phát âm cơ bản, ta thấy cột khơng khí có sóng dừng ổn định Khi độ cao thích hợp cột khơng khí có trị số nhỏ ℓ0 = 13cm, người ta nghe thấy âm to nhất, biết đầu A hở cột khơng khí ℓà mơt bụng sóng, cịn đầu B kín ℓà nút sóng, vận tốc truyền âm ℓà 340m/s Tần số âm âm thoa phát nhận giá trị giá trị sau? A f = 563,8Hz B f = 658Hz C f = 653,8Hz D f = 365,8Hz Câu 91 (ĐH 2010) Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A ℓà 60 dB, B ℓà 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB ℓà A 26 dB B 17 dB C 34 dB D 40 dB Câu 92 (ĐH 2011) Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi mơi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm ℓần ℓượt ℓà r1 r2 Biết cường độ âm A gấp ℓần cường độ âm B Tỉ số r2 r1 bằng A 2. B 1/2 C 4 D 1/4 Chủ đề 2: SÓNG ÂM 2.11 Vận tốc truyền âm khơng khí 340m/s, khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động ngược pha là 0,85m Tần số âm là A F = 85 Hz B f = 170 Hz. C. f = 200 Hz. D f = 255 Hz. 2.12 Một sóng học có tần số f = 1000 Hz lan truyền khơng khí Sóng đó gọi là A Sóng siêu âm B. Sóng âm. C Sóng hạ âm D Chưa đủ điều kiện kết luận. 2.13 Sóng học lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ sóng học sau đây A Sóng học có tần số 10 Hz. B Sóng học có tần số 30 kHz. C Sóng học có chu kì 2,0 s D. Sóng học có chu kì 2,0 ms. 2.14 Một sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với vận tốc 360 m/s không khí Độ lệch pha hai điểm cách 1m phương truyền sóng là A   0,5 (rad). B   1,5 (rad). C   2,5 (rad). D   3,5 (rad). 2.15 Phát biểu sau không đúng? A. Nhạc âm nhiều nhạc cụ phát ra. B Tạp âm âm có tần số khơng xác định. C Độ cao âm đặc tính âm. D Âm sắc đặc tính âm. 2.16 Phát biểu sau đúng? (10)D. Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm tần số âm. 2.17 Một ống trụ có chiều dài 1m Ở đầu ống có pit-tơng để có thể điều chỉnh chiều dài cột khí ống Đặt âm thoa dao động với tần số 660 Hz gần đầu hở ống Vận tốc âm không khí 330 m/s Để có cộng hưởng âm ống ta phải điều chỉnh ống đến độ dài A l =0,75 m B l = 0,50 m C l = 25,0 cm D. l = 12,5 cm 2.18 Tiếng cịi có tần số 1000 Hz phát từ ôtô chuyển động tiếng lại gần bạn với vận tốc 10 m/s, vận tốc âm không khí 330 m/s Khi đó bạn nghe âm có tần số là A f = 969,69 Hz B f = 970,59 HzC. f = 1030,30 Hz D f = 1031,25 Hz. SÓNG CƠ – SĨNG ÂM 1 Chọn câu phát biểu sóng học câu sau A Chu kì dao động phần tử vật chất có sóng truyền qua gọi chu kì sóng B Bước sóng khoảng cách hai điểm mà dao động hai điểm pha C Tốc độ truyền sóng tốc độ dao động phần tử vật chất D Biến độ sóng khơng phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn phát sóng 2 Tốc độ truyền sóng mơi trường đồng tính đẳng hướng phụ thuộc vào A chất mơi trường cường độ sóng B chất mơi trường lượng sóng C chất mơi trường biên độ sóng D chất nhiệt độ môi trường 3 Tốc độ truyền sóng tăng dần sóng truyền qua mơi trường theo thứ tự sau A rắn, khí lỏng B khí, rắn lỏng C khí, lỏng rắn D rắn, lỏng khí 4 Chọn phát biểu sai nói âm A.Mơi trường truyền âm rắn, lỏng khí B vật liệu bơng, xốp, nhung truyền âm tốt kim loại C Tốc độ truyền âm thay đổi theo nhiệt độ D Đơn vị cường độ âm w/m2 5 Độ cao âm phụ thuộc vào A biên độ B biến độ bước sóng C tần số D cường độ tần số 6: Hai âm có âm sắc khác do A chúng khác tần số B chúng có độ cao độ to khác C họa âm chúng có số, biên độ khác D chúng có cường độ khác 7: Năng lượng mà sóng âm truyền đơn vị thời gian qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm gọi A độ to âm B biên độ âm C mức cường độ âm D cường độ âm 8 Giao thoa sóng tượng A giao hai sóng điểm môi trường B cộng hưởng hai sóng kết hợp truyền mơi trường C sóng triệt tiêu gặp D gặp hai sóng kết hợp khơng gian, có chỗ sóng tăng cường bị giảm bớt 9: Hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động theo phương trình uA = uB = Acost Giả sử truyền biên độ sóng khơng đổi Một điểm M cách A B d1 d2 Biên độ sóng M cực tiểu A d2 – d1 =( 2k + 1 ) 2 2  B d2 – d1 =( k + 1 ) 2  C d2 – d1 =( k + 1 ) 2 2  D d2 – d1 =( 2k + 1) 10: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động tần số cùng pha Khi nói vị trí điểm cực tiểu, kết luận sau sai? A Hai sóng gửi tới ngược pha B Hiệu đường hai sóng gửi tới điểm số lẻ nửa bước sóng C Tập hợp điểm cực tiểu tạo thành gợn hình hypebol mặt nước D độ lệch pha hai sóng gửi tới     k với k Z11: Sóng dừng tạo thành bởi A giao thoa sóng tới sóng phản xạ truyền phương, ngược chiều B giao thoa sóng tới sóng phản xạ truyền phương, chiều C giao thoa hai sóng kết hợp khơng gian D tổng hợp sóng tới sóng phản xạ truyền theo hai phương vng góc 12: Điều kiện để xảy sóng dừng sợi dây hai đầu cố định độ dài dây phải A nửa bước sóng B gấp đơi bước sóng C bội số ngun lần nửa bước sóng D số nguyên lần bước sóng (11)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 A l = k 2  B  0.5 l k C l = (2k + 1) D 4 2 1 l k   14: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng thay đổi? A Tốc độ truyền sóng B Tần số sóng C Bước sóng D Năng lượng sóng 15: Tốc độ truyền âm môi trường lớn A Mơi trường khơng khí lỗng B Mơi trường khơng khí C Mơi trường nước ngun chất D Mơi trường chất rắn 16: Kết luận sau chắn sai? Khi xảy tượng sóng dừng sợi dây có đầu cố định, đầu tự chiều dài dây A 1 4 bước sóng B 1 2 bước sóng C 3 4 bước sóng D 5 4bước sóng 17 Đơn vị thông dụng mức cường độ âm gì? A Ben B Đêxiben C Oát mét vuông D Niutơn mét vuông 18 Chỉ câu sai Âm LA đàn ghi ta kèn có A Tần số B Cường độ C Mức cường độ D Đồ thị dao động 19 Hãy chọn câu đúng Âm hai nhạc cụ khác phát khác A Độ cao B Độ to C âm sắc D Cả độ cao, độ to lẫn âm nhạc 20.Độ cao âm đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí âm? A Tần số B Cường độ C Mức cường độ âm D Đồ thị dao động 21 Độ to âm đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí âm? A Tần số B Cường độ C Mức cường độ âm D Đồ thị dao động 22.Âm sắc âm đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí âm? A Tần số B Cường độ C Mức cường độ âm D Đồ thị dao động 23 Chỉ câu sai Một âm LA đàn dương cầm(pianô) âm LA đàn vị cầm(violon) có A Độ cao B Cường độ C Độ to D Âm sắc 24.Hãy chọn câu đúng. Người nghe âm có tần số A Từ 16Hz đến 20000Hz B Từ thấp đén cao C 16Hz D 20000Hz 25 Hiện tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp bao nhiêu? A Bằng hai lần bước sóng B Bằng bước sóng C Bằng nửa bước sóng D Bằng phần tư bước sóng 26 Hãy chọn câu đúng.sóng phản xạ A Ln ln pha với sóng tới điểm phản xạ B Ln ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C ngược pha với sóng tới điểm phản xạ phản xạ vật cản cố định D ngược pha với sóng tới điểm phản xạ phản xạ vật cản tự 27 Hãy chọn câu đúng? Sóng dùng là? A sóng khơng lan truyền bị vật cản chặn lại B sóng tạo thành hai điểm cố định mơi trường C sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ D sóng sợi dây mà hai đầu giữ cố định 28 hệ sóng dừng sợi dây mà hai đầu cố định bước sóng bằng A Khoảng cách hai nút hai bụng B Độ dài dây C hai lần độ dài dây D hai lần khoảng cách hai nút hai bụng 29 Để tạo hệ sóng dừng hai đầu dây cố định độ dài dây phải bằng A số nguyên lần bước sóng B Một số nguyên lần nửa bước sóng C Một số lẻ lần nửa bước sóng D Một số lẻ lần bước sóng 30 Trong hệ sóng dừng sợi dây, khoảng cách hai bụng liên tiếp ln bằng A Một bước sóng B Nửa bước sóng C Một phần tư bước sóng D Hai lần bước sóng 31.Trên mặt chất lỏng có hai tâm dao động S1 S2 có phương trình dao động là: uo = Acos t Biên độ dao động điểm M cách S1 d1 cách S2 d2 có biểu thức: AM= 2A 2 os ( ) 2v cdd Biên độ AM có giá trị cực đại ứng với điều kiện sau đây: A d2 – d1 = k; B d2 – d1 = k 2  (12) 32 Hai tâm dao động kết hợp S1, S2 gây tượng giao thoa sóng mặt thoáng chất lỏng Giá trị sau khoảng cách hai điểm liên tiếp S1 S2 có biên độ dao động cực đại : A 2  B  C 2 D 4  33.Hai nguồn phát sóng hai nguồn kết hợp? Hai nguồn có A Cùng tần số B Cùng biên độ dao động C Cùng pha ban đầu D Cùng tần số hiệu số pha khơng đổi theo thời gian 34.Hai sóng phát từ hai nguồn đồng Cực đại giao thoa nằm điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn A Một bội số bước sóng B ước số nguyên bước sóng C Một bội số lẻ nửa bước sóng D Một ước số nửa bước sóng 35.Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng chuyển động ngược chiều B Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai dao động chiều, pha gặp C Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động pha, biên độ D Hiện tượng giao thoa sóng xảy có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động tần số, phương có độ lệch pha khơng đổi theo thời gian 36.Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt thống chất lỏng nhờ nguồn sóng kết hợp S1và S2 Tần số dao động nguồn f = 40Hz.Một điểm M mặt thoáng cách S1 8cm và cách S2 3,5cm Giữa M đường trung trực S1S2 có hai gợn lồi dạng hyperbol Biên độ dao động M cực đại 37.Tốc độ truyền sóng có giá trị sau đây: A 60cm/s; B 40cm/s C 1,2cm/s D 50cm/s 38 Tai hai điểm A B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha theo phương thẳng đứng Xét điểm M mặt nước, cách hai điểm A B Biên độ dao động hai nguồn gây M a Biên độ dao động tổng hợp M A 2 a B 2a C D a 39 Kết luận sau khơng truyền sóng cơ A Q trình truyền sóng kèm theo vận chuyển vật chất theo phương truyền sóng B Q trình truyền sóng kèm theo truyền lượng C Q trình truyền sóng q trình truyền pha dao động D Vận tốc truyền sóng vận tốc truyền pha dao động 40 Kết luận sau khơng truyền sóng cơ A Sóng ngang sóng mà phương dao động phần tử mơi trường vng góc với phương truyền sóng B Sóng dọc sóng mà phương dao động phần tử mơi trường trùng với phương truyền sóng C Sóng truyền mơi trường rắn ln ln sóng dọc D Sóng truyền mơi trường khí ln ln sóng dọc 41.Sẽ có tượng giao thoa sóng xảy miền hai sóng gặp hai sóng xuất phát từ hai nguồn A dao động phương pha B dao động pha biên độ C dao động pha tần số D dao động phương, tần số hiệu pha khơng thay đổi theo thời gian 42 Để có sóng dừng sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định chiều dài dây phải A số chẵn lần phần tư bước sóng B số lẻ lần phần tư bước sóng C số nguyên lần nửa bước sóng D số chẵn lần nửa bước sóng 43.Tốc độ truyền sóng môi trường A phụ thuộc vào chất mơi trường tần số sóng B phụ thuộc vào mật độ vật chất môi trường lượng sóng C phụ thuộc vào chất môi trường( mật độ, khối lượng, độ đàn hồi) nhiệt độ môi trường D phụ thuộc vào độ đàn hồi cường độ sóng 44.Một dao động hình sin có phương trình x = Acos( t + ) truyền môi trường đàn hồi với vận tốc v Bước sóng  thỏa mãn hệ thức sau đây: A 2 v    B 2 v   C 2 v     D 2 v    45: Gây O dao động hình sin có phương trình: uo = a cos t = a cos 2 T  (13)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 đến M ( OM = x), gọi là bước sóng Phương trình sóng M là: A uM = acos2( t T - x ) B uM = acos 2 T  ( t + x ) C uM = acos 2 T  ( t + x v ) D uM = acos 2 T  ( t - x  ) 45b Gây O dao động hình sin có phương trình: uo = a cos t = a cos 2 T  t sóng truyền từ O đến M ( OM = x), gọi là bước sóng Độ lệch pha uo uM   M o với M pha ban đầu của uM olà pha ban đầu uo Giá trị sau đúng: A  = - 2 x  B  = - x  C  = 2 x  D  = - x v 45c Gây O dao động hình sin có phương trình: uo = a cos t = a cos 2 T  t sóng truyền từ O đến M ( OM = x), gọi là bước sóng Dao động M O pha x thỏa mãn giá trị sau đây: A x = k  B x = ( 2k + 1) 2  C x = k 2  D x= 2k 45d: Gây O dao động hình sin có phương trình: uo = a cos t = a cos 2 T  t sóng truyền từ O đến M ( OM = x), gọi là bước sóng Dao động M O ngược pha x thỏa mãn giá trị sau đây: A x =( 2k + 1) 2  B x = k 2  C x = k  D x = ( 2k + 1) 46 O1, O2 hai nguồn phát sóng kết hợp pha với tần số f = 20Hz, tạo giao thoa mặt nước Điểm M mặt nước cách O1 12cm, cách O2 14,5cm dao động với biên độ cực đại, cho biết M đường trung trực O1O2 khơng có cực đại giao thoa khác Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A v = 25cm/s; B v = 30cm/s; C v = 40cm/s; D v = 50cm/s 47.Trong thí nghiệm giao thoa sóng âm khơng khí , hai nguồn âm kết hợp có tần số f = 420Hz, vận tốc âm khơng khí 336m/s Có tượng M N biết vị trí quan sát M cách hai nguồn âm 4,2m 7m; vị trí N cách hai nguồn âm 4m 6,4m A.Cường độ âm M cực đại, cường độ âm N cực tiểu B.Cường độ âm M N có giá trị cực tiểu C.Cường độ âm M cực tiểu , cường độ âm N cực đại D.Cường độ âm M N có giá trị cực đại 48.Một dây đàn dài l = 84 cm Âm dây phát có bước sóng dài có giá trị sau đây: A 42cm; B 21cm; C 84cm; D 168cm 49.Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16Hz, điểm M cách nguồn A B 16cm 20cm, sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB có ba dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A 20cm/s; B 26,7cm/s; C 40cm/s; D 53,4cm/s 50.Phương trình sóng truyền dây dài u = 3sin (10t – x) (m) Vận tốc sóng là: A 0,4m/s; B 2,5m/s; C 10m/s; D 20m/s 51 Hai sóng chạy, có vận tốc 750m/s, truyền ngược chiều giao thoa với thạo thành sóng dừng Khoảng cách từ nút N đến nút thứ N + 6,0m Tần số sóng chạy A 100Hz B 125Hz C 250Hz D 500Hz 52 Một sóng âm có tần số 850Hz truyền khơng khí Hai điểm gần phương truyền âm dao động ngược pha nhau, cách 0,2m Vận tốc truyền âm khơng khí bao nhiêu? A 120m/s B 170m/s C 340m/s D 545m/s 53 Hai nguồn nước tạo nguồn S1 S2, có bước sóng 0,8m Mỗi sóng riêng biệt gây P, cách S1 3m cách S2 5m, dao động với biên độ A Nếu dao động nguồn ngược pha biên độ dao động P hai nguồn gây A B A C 2A D giá trị khác (14)giữa nút bụng sóng 0,75m Vận tốc sóng chạy A 100m/s B 200m/s C 450m/s D 900m/s 55.Hai nguồn phát sóng âm kết hợp S1 S2 cách 20m phát âm có tần số f = 420Hz Hai nguồn có biên độ a = 2mm, pha ban đầu Tốc độ truyền âm không khí v = 336m/s Xét hai điểm M N nằm đoạn S1S2 cách S1 4m 5m, A hai điểm khơng nghe âm B hai điểm nghe âm rõ C M khơng nghe âm, cịn N nghe âm rõ D N không nghe âm, M nghe âm rõ 56 Một nguồn sóng âm đặt nước Biết khoảng cách hai điểm gần dao động ngược pha 1m tốc độ truyền âm nước 1,8.103m/s Tần số âm là A 0,9kHz B 1,8kHz C 0,6kHz D 3,2kHz 57 Một sợi dây mảnh đàn hồi dài 100cm có hai đầu A, B cố định Trên dây có sóng dừng với tần số 60Hz có nút sóng khơng kể A B Bước sóng tốc độ truyền sóng dây A 25cm; 30m/s B 0,5m; 30m/s C 50cm; 20m/s D 0,25m; 20m/s 58 Hai nguồn kết hợp S1 , S2 biên độ pha cách 40cm, có tần số sóng 5Hz Tốc độ truyền sóng mơi trường 50cm/s Số cực đại giao thoa (gợn lồi) đoạn S1, S2 A B C D 58 Một sóng âm dạng hình cầu phát từ nguồn có cơng suất 5W, xem lượng phát bảo toàn Mức cường độ âm điểm cách nguồn 5m A 92dB B 72dB C 83dB D 102dB 59.Dao động nguồn sóng dao động điều hịa với tần số 50Hz Hai điểm M, N phương truyền sóng cách 18cm ln dao động ngược pha Biết tốc độ truyền sóng nằm khoảng 3m/s đến 5m/s Tốc độ A 3,2m/s B 3,6m/s C 4,25m/s D 5m/s 60 Siêu âm sóng âm A mà tai người không nghe thấy B máy bay siêu âm phát C có tần số gần ngưỡng trên(20kHz) mà tai người cảm nhận D Có tần số lớn 20kHz 61.Một sóng học truyền dọc theo trục 0x có phương trình u = 2cos(20x – 2000t), x tọa độ tính mét, t thời gian tính giây Tốc độ truyền sóng A 100m/s B 314m/s C 10m/s D 31,4m/s 62: Thực giao thoa mặt thoáng chất lỏng nhờ hai nguồn kết hợp S1và S2 Biết S1S2 = 10cm, bước sóng 1,6cm 62a.Trên S1S2 quan sát số điểm có biên độ dao động cực đại: A 11 B 13 C D 62b: Trên S1S2 quan sát thấy số điểm có biên độ triêt tiêu: A 10 B C 12 D 63: Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt thống chất lỏng nhờ nguồn sóng kết hợp S1và S2 Tần số dao động nguồn f = 40Hz Cho biết S1S2 = 10cm Một điểm M mặt thoáng cách S1 8cm cách S2 3,5cm Giữa M đường trung trực S1S2 có hai gợn lồi dạng hyperbol Biên độ dao động M cực đại.Tốc truyền sóng có giá trị sau đây: A 60cm/s B 40cm/s C 1,2cm/s D 50cm/s 64 Một dây dài 80cm phát âm có tần số 100Hz Quan sát dây người ta thây nút ( kể 2 nút hai đầu dây) Tốc độ truyền sóng dây là: A 20m/s B 32m/s C 40m/s D 250m/s 65 Một dây đàn hồi AB dài vô tận, căng thẳng nằm ngang, làm cho đầu A dây dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm chu kì 1,6s Sau 3s dao động dây AB truyền 12m Bước sóng là: A 64m B 4m C 2,5m D 0,4m 66 Một dây đàn dài l = 84 cm Âm dây phát có bước sóng dài có giá trị sau đây: A 42cm 21cm C 84cm D 168cm 67.Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 dao động với tần số 15Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Với điểm M có khoảng d1, d2 dưới dao động với biên độ cực đại? A d1 = 25cm d2 = 20cm B d1 = 25cm d2 = 21cm C d1 = 25cm d2 = 22cm D d1 = 20cm d2 = 25cm 68 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16Hz, điểm M cách nguồn A B 16cm 20cm, sóng có biên độ cực đại, M đường trung trực AB có ba dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A 20cm/s B 26,7cm/s C 40cm/s D 53,4cm/s 69 Một sóng học có tần số 420Hz lan truyền mơi trường khơng khí với tốc độ 336m/s Độ (15)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 A 4  rad B 2  rad C  rad D 3 4  rad 70 Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền khơng khí với vận tốc 340m/s, độ lệch pha sóng hai điểm có hiệu đường từ nguồn tới 50cm là: A 3 2 rad  B 2 3 rad  C 2rad  D.3rad  71 Trên sợi dây treo thẳng đứng, đầu tự do, người ta đếm nút Số bụng dây bao nhiêu? A B C D 72 Sóng dừng dây AB có chiều dài 16cm với hai đầu cố định Tần số dao động dây 50Hz, tốc độ truyền sóng dây 4m/s Số nút bụng dây A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng 73 Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch 20dB Tỉ số cường độ âm chúng là A 10 B 100 C 1000 D 10000 74 Hãy chọn câu đúng: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm tăng A 100dB B 20dB C 30dB D 40dB 74 âm có cường độ I1có mức cường độ L1 = 20dB Âm có cường độ I2 có mức cường độ L2 = 30dB Chọn hệ thức đúng? A I2 = 1,5I1 B I2 = 15I1 C I2 = 10I1 D I2 = 100I1 75 Một sóng lan truyền mặt nước có tần số 5Hz Người ta thấy hai điểm gần cùng phương truyền sóng cách 40cm ln dao động lệch pha 600 Tốc độ truyền sóng là A 8m/s B 2m/s C 12m/s D 16m/s 76 Một nguồn âm S có cơng suất P Tại điểm cách S 1m âm có cường độ 1w/m2 Mức cường độ âm điểm cách S 10m A 100dB B 80dB C 90dB D 110 dB 77 Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với tốc độ 1m/s Phương trình sóng một điểm O phương truyền sóng u0 6 cos (t cm) Phương trình sóng điểm M nằm phương truyền sóng sau O cách O khoảng 50cm A uM 6cos( t 2)(cm)     B.uM 6cos( t 2)(cm)     C uM 6cos( t 4)(cm)     D uM 6cos( t 4)(cm)     78.Một dây đàn hồi AB dài vô tận, căng thẳng nằm ngang, làm cho đầu A dây dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2cm chu kì 1,6s Sau 3s dao động dây AB truyền 12m Bước sóng là: A 6,4m; B 4m; C 2,5m; D 0,4m 79 Một người quan sát phao mặt hồ thấy no nhô lên cao lần 5s, khoảng cách giữa hai sóng kề 1m Tốc độ truyền sóng mặt hồ A 1m/s B 2m/s C 4m/s D 8m/s 80 Một sóng truyền mặt nước có bước sóng 0,4m Hai điểm gần phương truyền sóng, dao động lệch pha góc2  , cách A 0,10m B 0,20m C 0,15m D 0,40m 81 Nguồn sóng có phương trình u 2 cos(2 t 4)(cm)     Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4m Coi biên độ sóng khơng đổi Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10cm A u 2cos(2 t 2)(cm)     B u 2 cos(2 t 4)(cm)     C 3 2 cos(2 )( ) 4 u t  cm D 3 2 cos(2 )( ) 4 u t  cm 82.Hai sóng phát từ hai nguồn đồng Cực đại giao thoa nằm điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn A Một bội số bước sóng B ước số nguyên bước sóng C Một bội số lẻ nửa bước sóng D Một ước số nửa bước sóng 83.Thực thí nghiệm giao thoa sóng mặt thống chất lỏng nhờ nguồn sóng kết (16)và cách S2 3,5cm Giữa M đường trung trực S1S2 có hai gợn lồi dạng hyperbol Biên độ dao động M cực đại.Tốc độ truyền sóng có giá trị sau đây: A 60cm/s B 40cm/s C 1,2cm/s D 50cm/s 84 Tai hai điểm A B mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha theo phương thẳng đứng Xét điểm M mặt nước, cách hai điểm A B Biên độ dao động hai nguồn gây M a Biên độ dao động tổng hợp M A 2 a B 2a C D a 85 Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng.Biết sóng truyền dây có tần số 100Hz Tốc độ truyền sóng dây A 60m/s B 10m/s C 20m/s C 600m/s 86 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u1 = 5cos40t (mm)và u2 = 5cos(40t + )(mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S1S2 A 11 B C 10 D 87: Một sóng âm tuyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N 40dB và 80dB Cường độ âm N lớn cường độ âm M A 1000 lần B 40 lần C lần D 10000 lần 88: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha 89: Một sóng âm truyền thép với tốc độ 5000m/s Nếu độ lệch pha sóng âm hai điểm gần cách 1m phương truyền sóng 2  tần số sóng A 1000Hz B 2500Hz C 5000Hz D 1250Hz SĨNG ÂM 2012 C©u : Một người đứng cách nguồn âm khoảng nghe âm nguồn phát ra, phát biểu sau sai A Âm nguồn phát có tần số f1 = 16Hz B Cường độ âm điểm I�1012W/m2 C Tần số âm nguồn f phải 20000Hz �f�16Hz D Mức cường độ âm điểm LC©u : Nguồn âm điểm S phát sóng âm truyền mơi trường đẳng hướng Có hai điểm A B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ S Mức cường độ âm A LA = 50dB B LB = 30dB Bỏ qua hấp thụ âm Mức cường độ âm trung điểm C AB A 40 dB. B 45 dB. C 35 dB. D 47 dB. C©u : Âm thứ có tần số f1 = 1000Hz âm thứ hai có tần số 2000Hz, nhận xét sau sai A. tần số 2 2 f fB Âm thứ hai cao gấp hai lần âm thứ nhất C Âm thứ hai cao âm thứ nhất D Âm thứ trầm âm thứ hai C©u : Đồ thị dao động âm A Đồ thị dao động hoạ âm B Tổng hợp đồ thị dao động âm bản C Tổng hợp đồ thị dao động tất các hoạ âm D Tổng hợp đồ thị dao động số hoạ âm C©u : Hai âm có mức cường độ âm điểm chênh lệch 20 dB Tỉ số cường độ âm chúng bao nhiêu? A 120 B 200 C 100 D 50 C©u : Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10−5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0=10−12 W/m2 Mức cường độ âm điểm bằng: A 50dB B 70dB C 60dB D 80dB (17)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 quan với ba đặc trưng lại A độ to âm B độ cao âm C âm sắc D tần số C©u : Một nguồn âm ( coi nguồn điểm) phát âm có tần số xác định Một người đứng cách nguồn âm 100m, mức cường độ âm 20dB Tìm khoảng cách tối thiểu từ điểm đến nguồn để người đứng điểm khơng nghe thấy âm phát từ nguồn? A 1000m B 1500m C 500m D 2000m C©u : Trong buổi hoà nhạc, 10 kèn đồng phát âm coi điểm cho mức cường độ âm 50 dB điểm Để có mức cường độ âm 60 dB số kèn đồng phải dùng là: A 15 chiếc. B 20 chiếc. C 100 chiếc. D 200 chiếc. C©u 10 : Cho hai nguồn phát sóng âm điểm S1, S2 phát âm phương trình t cos a u uS1  S2   Vận tốc sóng âm khơng khí 330(m/s) Một người đứng vị trí M cách S1 3(m), cách S2 3,375(m) Vậy tần số âm bé nhất, để M người khơng nghe âm từ hai loa bao nhiêu? A 420(Hz) B 460(Hz) C 480(Hz) D 440(Hz) C©u 11 : Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm LA = 90(dB) Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2 Tại điểm B cách N BN = 10m có mức cường độ âm B A 80(dB) B 70(dB) C 90(dB) D 60(dB) C©u 12 : Một âm truyền khơng khí có bước sóng 50 cm Tốc độ truyền âm khơng khí 330 m/s, nước 1500 m/s Tính bước sóng âm truyền nước A 0,11 m B 2,273 m C 11 m D 227,3 m C©u 13 : Cơng suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình 10W Cho truyền khoảng cách 1m, lượng âm bị giảm % so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 = 10-12 W/m2, Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m A 89 dB B 101,9 dB C 102,1 dB D 98 dB C©u 14 : Một nguồn âm ( coi nguồn điểm) phát âm có tần số xác định Một người đứng cách nguồn âm 100m, mức cường độ âm 20dB Tìm khoảng cách tối thiểu để người di chuyển không nghe thấy âm phát từ nguồn? A 1000m B 2000m C 1500m D 900m C©u 15 : Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A Tại A đặt nguồn phát âm đẳng hướng có cơng suất khơng thay đổi Tại C sóng có biên độ AC = 1cm, biết AC = 1m, biên độ sóng B cho AB = 40cm A 2,5cm B 25cm C 1,5cm D 2cm C©u 16 : Một nguồn âm S đẳng hướng cách điểm M d Nếu dịch S lại gần M thêm 63m mức cường độ âm M tăng thêm 20dB, khoảng cách d ban đầu A 66,3m B 126m C 80m D 70m C©u 17 : Hai họa âm liên tiếp dây đàn phát có tần số 56 Hz, họa âm thứ ba họa âm thứ năm có tần số bao nhiêu? A 162Hz 336Hz B 112Hz 168Hz C 168Hz 280Hz D 84Hz 140Hz C©u 18 : Một người đứng cách nguồn âm khoảng d cường độ âm I Khi người tiến xa nguồn âm đoạn 40m cường độ âm giảm cịn 1 9I Khoảng cách d là A 10m B 30m C 60m D 20m C©u 19 : Một người đứng cách nguồn âm khoảng nghe âm nguồn phát ra, phát biểu sau sai A Tần số âm nguồn f phải 20000Hz �f�16Hz B Cường độ âm điểm I�1012W/m2 C Mức cường độ âm điểm LD Âm nguồn phát có tần số f1 = 16Hz C©u 20 : Hai điểm M, N nằm phía nguồn âm phương truyền cách (18)A 11dB B 14dB C 5dB D 3dB C©u 21 : Tốc độ truyền âm A Phụ thuộc vào cường độ âm B Không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C Phụ thuộc vào tính đàn hồi khối lượng riêng môi trường D Phụ thuộc vào độ to âm. C©u 22 : Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm LA = 90(dB) Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2 Công suất phát âm nguồn A 12,57W B 1,257W C 1257W D 125,7W C©u 23 : Mức cường độ âm âm có cường độ âm I xác định công thức: A. L(dB )=lg I I0 B. ( ) 10 lg L dB I IC. L(dB )=10ln I I0 D. L(dB )=lg I0 I C©u 24 : Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm LA = 90(dB) Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2 Tại điểm B cách N BN = 10m có cường độ âm B A 1W/m2 B 0,1W/m2 C 0,001W/m2 D. đáp án khác C©u 25 : Một dây đàn ghita bấm dây để dây có chiều dài 0,24 m 0,2 m phát âm có tần số tương ứng tần số hoạ âm bậc n n+1 phát không bấm dây Chiều dài dây đàn không bấm : A 1,6m B 0,8m C 1,2m D 1m C©u 26 : Hai người đứng điểm M, N nằm phía nguồn âm phương truyền cách khoảng a, có mức cường độ âm 30dB 10dB Biết nguồn âm đẳng hướng Nếu người M tiến phía nguồn âm theo phương NM thêm đoạn a điểm người đứng có mức cường độ âm A 12dB B 11dB C 15dB D 13dB C©u 27 : Một người gõ nhát búa vào đường sắt, cách 1056m người khác áp tai vào đường sắt nghe thấy tiếng gõ cách giây Tốc độ truyền âm khơng khí 330m/s Tốc độ truyền âm đường sắt A 5200m/s B 5280m/s C 5300m/s D 5100m/s C©u 28 : Với ngưỡng nghe, hai âm có mức cường độ âm chênh 2dB, tỷ số cường độ âm chúng A 1,26 B 20 C 100 D 1,58 C©u 29 : Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m có mức cường độ âm LA = 90(dB) Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-10W/m2 Cường độ âm A A 1W/m2 B 0,1W/m2 C 10W/m2 D. đáp án khác C©u 30 : Sự phân biệt sóng âm thanh, sóng siêu âm sóng hạ âm dựa trên A ứng dụng sóng. B chất vật lí chúng khác nhau.và biên độ dao động cuả chúng C bước sóng D khả cảm thụ sóng học cuả tai người C©u 31 : Một sóng âm truyền khơng khí Mức cường độ âm điểm M điểm N lần lượt 30dB 50dB Cường độ âm M nhỏ cường độ âm N A 20 lần B 1000 lần C 10000 lần D 100 lần C©u 32 : Công suất âm cực đại máy nghe nhạc 100W Cho truyền trên khoảng cách 1m, lượng âm bị giảm % so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 = 10-12 W/m2, Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách 10 m A 107dB B 106dB C 108dB D 109dB C©u 33 : Một nhạc cụ phát âm có tần số f1 = 420 Hz Một người nghe âm cao có tần số 18000 Hz, tần số lớn mà nhạc cụ phát để người nghe A 17640Hz B 18000Hz C 18060Hz D Một giá trị khác C©u 34 : Khi cường độ âm điểm tăng 100 lần mức cường độ âm sẽ (19)Chương II: Sóng học Tài liệu luyện thi đại học 2014 C©u 35 : Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A Tại A đặt nguồn phát âm đẳng hướng có cơng suất thay đổi Khi P = P1 mức cường độ âm B 60(dB) C 20(dB), P = P2 mức cường độ âm B 90(dB), mức cường độ âm C A 50(dB) B 60(dB) C 40(dB) D 25(dB) C©u 36 : Một sóng âm có biên độ 1,2mm có cường độ âm điểm 1,80 W/m2 Hỏi sóng âm khác có tần số biên độ 0,36mm cường độ âm điểm bao nhiêu? A 0,162W/m2 B 2,7W/m2 C 0,54W/m2 D 0,6W/m2 C©u 37 : Âm sắc đặc tính sinh lí âm cho phép phân biệt hai âm A có biên độ phát hai nhạc cụ khác nhau. B có biên độ phát nhạc cụ hai thời điểm khác nhau. C có tần số phát nhạc cụ khác nhau. D có độ to phát hai nhạc cụ khác nhau. C©u 38 : Một nguồn âm có cơng suất khơng đổi, tần số âm tăng dần từ 20HZ đến 20000HZ Một người bình thường cách nguồn âm khoảng khơng đổi nghe âm với cảm giác A Cao dần B To dần C Độ to không đổi D Cả A C C©u 39 : Một nguồn âm điểm với phát công suất P Một người đứng cách nguồn âm 8m lắng nghe Sau giảm cơng suất nguồn nửa, muốn cảm nhận độ to âm cũ người phải tiến lại nguồn âm khoảng A. 4 2m B. 6 2m C. 2 2m D. 4(2 2)m C©u 40 : Từ điểm A, sóng âm có tần số f = 50Hz truyền tới điểm B Vận tốc truyền âm v = 340m/s Khi đó, khoảng cách từ A đến B, người ta nhận số nguyên bước sóng Sau đó, thí nghiệm làm lại với nhiệt độ tăng thêm t = 20K Khi đó, số bước sóng quan sát khoảng AB giảm bước sóng Tính khoảng cách AB, biết nhiệt độ tăng thêm 1K vận tốc truyền sóng tăng thêm 0,5m/s A l = 476m B l = 25m C l = 350m D. l = 620m C©u 41 : Cho ống sáo có đầu bịt kín đầu để hở Biết ống sáo phát âm to nhất ứng với hai giá trị tần số hai họa âm liên tiếp 150Hz 250Hz Tần số âm nhỏ ống sáo phát âm to bằng: A 50Hz B 100Hz C 75Hz D 25Hz C©u 42 : Tại điểm A cách nguồn âm O đoạn d =1m có mức cường độ âm LA = 90dB, biết cường độ âm chuẩn là: I0=10−12 W/m2 Cường độ âm A là: A. IA=0,01 W/m2 B. IA=0, 001 W/m 2 C. IA=10 8 W/m2 D. IA=10 −4 W/m C©u 43 : Một người đứng cách nguồn âm khoảng d cường độ âm I Khi người tiến xa nguồn âm đoạn 40m cường độ âm giảm cịn 1 9I Khoảng cách d là (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12 Nguyen Hong Khanh bai tap co dap an (3).docx, Vật lý 12 Nguyen Hong Khanh bai tap co dap an (3).docx

Hình ảnh liên quan

45b. Gây ra ởO một dao động hình sin có phương trình: uo = acost = acos - Vật lý 12 Nguyen Hong Khanh bai tap co dap an (3).docx

45b..

Gây ra ởO một dao động hình sin có phương trình: uo = acost = acos Xem tại trang 13 của tài liệu.