0

ĐỀ KT HẰNG TUẦN số 14___kiến thức đến bài 13

6 9 0
  • ĐỀ KT HẰNG TUẦN số 14___kiến thức đến bài 13

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:31

Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 14cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha, theo phương vuông góc với mặt nước.. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng[r] (1)Câu Dao động học điều hòa đổi chiều khi: A Lực tác dụng có độ lớn cực đại B Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu C Lực tác dụng không D Lực tác dụng đổi chiều Câu (LT.141.018) Một vật nhỏ có chuyển động tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương Hai dao động có phương trình x1=A1cosωt x2 = A2 cos (ωt + π 2) . Gọi E vật Khối lượng vật A 2 E ω2√A12+A22 B E ω2√A12+A22 C E ω2(A12+A22) D 2 E ω2(A12+A22) Câu Một lắc đơn dao động với biên độ góc 0nhỏ (0 tính rad) Chọn mốc vị trí cân Cơng thức tính lượng dao động lắc A W= 1 2mgl α0 B W=mgl α0 C W= 1 2mgl α02 D W=mglα0 Câu (LT.321.002) Công thức xác định cảm kháng cuộn cảm L tần số f là A ZL 2fL B ZL fL C fL 1 ZL   D fL 1 ZL   Câu (BT.324.001) Đặt điện áp u=U0cos(100t - /3) (V) vào hai đầu tụ điện có điện dung 2.10- 4/ (F) Dung kháng tụ điện là A 50 B 100 C 150 D 200 Câu Chọn câu đúng: Trên phương truyền sóng cơ, xét điểm M N cách nhau đoạn d M N vuông pha A d=k B d=(2k+1) C d=(2k+1)/2 D d=(2k+1)/4 Câu (BT.132.012) Tại nơi chu kỳ dao động lắc 2s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21cm chu kỳ dao động 2,2s Chiều dài ban đầu lắc A 101cm B 99cm C 98cm D 100cm Câu Đồ thị biểu diễn mối quan hệ lực kéo li độ A đoạn thẳng B đường thẳng dốc lên C đường elip D đường hình sin Câu (BT.122.010) Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A=3cm có gia tốc cực đại 9m/s2 Biết lị xo lắc có độ cứng k=30N/m Khối lượng vật nặng là A 0,05 kg B 0,1 kg C 200 g D 150 g Câu 10 (BT.312.001) Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vịng dây, diện tích vòng 220cm2 Khung quay với tốc độ 50 vòng/giây quanh trục đối xứng nằm mặt phẳng khung dây, từ trường có véc tơ cảm ứng từ ĐỀ ĐỊNH KỲ – số 14 + Kiến thức đến 13 (2)⃗ B vng góc với trục quay có độ lớn √2/5 π (T) Suất điện động cực đại trong khung dây A 110 √2 V B 220 √2 V C 110V D 220V Câu 11 (LT.241.022) Âm sắc âm đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí âm ? A Tần số B Cường độ C Mức cường độ D Đồ thị dao động Câu 12 Một hệ học có tần số dao động riêng 10Hz ban đầu dao động cưỡng bức tác dụng ngoại lực biến thiên điều hoà F1=Fo cos(ωt +ϕ) với ω=20 π (rad/s) Nếu ta thay ngoại lực cưỡng F1 ngoại lực cưỡng bức F2=Fo cos(2ωt +ϕ 2) , biên độ dao động cưỡng hệ A khơng đổi biên độ lực khơng đổi B tăng tần số biến thiên lực tăng C giảm cộng hưởng D giảm pha ban đầu lực giảm Câu 13 (BT.324.005) Một tụ điện mắc vào nguồn u1=U √2 cos(50πt+π) (V) cường độ hiệu dụng qua mạch 5A Nếu mắc tụ vào nguồn u2=Ucos(100πt + 0,5π) (V) cường độ hiệu dụng qua mạch bao nhiêu? A 1, 2A B 1,2 A C 2A D 7,5 A Câu 14 Trên sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng A v 2l B v 4l C 2 v l D v l . Câu 15 Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(2ft) (V) vào đầu điện trở R Biểu thức đúng là A u2 U2+ i2 I2=1 B u2 U02+ i2 I02=1 C u2 U02− i2 I02=0 D. u2 U2+ i2 I2=√2 Câu 16 (BT.122.006) Một lò xo chịu tác dụng lực kéo 1N giãn thêm 1cm Treo vật nặng 1kg vào lị xo cho dao động thẳng đứng Chu kì dao động vật A 0,314s B 0,628s C 0,157s D 0,5s Câu 17 Một vật dao động điều hòa có tần số f, động vật biến đổi tuần hoàn với tần số A 4f B 8f C f D 2f Câu 18 (BT.248.005) Một nguồn âm O, phát sóng âm theo phương Tại điểm B cách nguồn đoạn rB có mức cường độ âm 48dB Tại điểm A, cách nguồn đoạn rA=¼rB có mức cường độ âm (3)Câu 19 (BT.232.023) Một dây đàn hồi AB dài 2m căng ngang, B giữ cố định, A dao động điều hịa theo phương vng góc với dây với tần số f thay đổi từ 63Hz đến 70Hz Tốc độ truyền sóng dây 24m/s Để dây có sóng dừng với A, B nút giá trị f A 66 Hz B 64 Hz C 68 Hz D 72 Hz Câu 20 Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động lắc đơn cách dùng đồng hổ bấm giây Em học sinh dùng đồng hồ bấm giây đo lần thời gian 10 dao động toàn phần kết 15,45s; 15,10s; 15,86s; 15,25s; 15,50s Coi sai số dụng cụ 0,01 Kết đo chu kỳ dao động viết A T 15, 432 0, 229 s    B T 1,543 0, 016 s    C T 15, 432 0,115 s    D T 1,543 0,031 s    Câu 21 Cường độ dòng điện xoay chiều đoạn mạch có phương trình i=I0cos(ωt + φ) Giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện A I0. B C D ωI0. Câu 22 (LT.321.024) Đặt hiệu điện xoay chiều u=U0cost vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R Gọi U hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i, I0, I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện mạch Hệ thức liên lạc sau đúng? A i I0+ u U0=1 . B 0  I0 1 I U U C I I0+ U U0=√2 D 2 2   I i U u Câu 23 (BT.214.022) Sóng truyền sợi dây dài nằm ngang với tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng dây 2m/s Tại thời điểm đó, điểm M vị trí cao cịn điểm N qua vị trí cân hướng lên Xác định khoảng cách hai điểm M N? Biết M, N có hai điểm dao động ngược pha với M sóng truyền từ M đến N? A 12,5 cm B 7,5 cm C 17,5 cm D 22,5 cm Câu 24 (BT.142.013) Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, cùng tần số có biên độ trung bình cộng hai biên độ thành phần; có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ 900 Góc lệch pha hai dao động thành phần A 1200 B 1050. C 143,10 D 126,90. Câu 25 (BT.223.001) Tại hai điểm M N môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5cm Vận tốc truyền sóng mơi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 26 (BT.315.004) Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=220cos(100t+ /2) V Tại thời điểm t1 điện áp giảm có giá trị tức thời 110 √2 V Hỏi vào thời điểm t2=t1+0,005 (s) điện áp có giá trị tức thời ? A - 110 V B 110 V C -110 V D 110 V (4)A 20 B 25 C 50 D Câu 28 (BT.312.011) Từ thông qua khung dây dẫn kín có biểu thức   = cos 100 t    (Φ tính Wb; thời gian t tính giây) Suất điện động cảm ứng xuất khung dây có giá trị hiệu dụng A 100 (V) B 200 (V) C 100 (V) D.200 (V) Câu 29 (BT.313.013) Cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức: i=I0cos(100 πt−2 π 3 )(A) Ở thời điểm t=2/5s, cường độ dòng điện mạch có giá trị là -10A Tính I0 A 10 √2 A B 10 √2 A. C 20 √2 A D. 20A Câu 30 (BT.233.021) Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn với nguồn dao động đầu B tự Khi dây rung với tần số f dây xuất sóng dừng ổn định có n điểm nút dây với A nút B bụng Nếu đầu B giữ cố định tốc độ truyền sóng dây khơng đổi tăng giảm tần số lượng nhỏ ∆fmin=f/9, dây tiếp tục xảy tượng sóng dừng ổn định Tìm n A B C D Câu 31 Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, hai phần tử M N lệch pha góc A 2  B 5  C  D  Câu 32 (BT.322.007) Một đèn điện có ghi 100V-100W mắc nối tiếp với điện trở R vào mạch điện xoay chiều có U=200 2cos100t (V) Đèn sáng bình thường Tính cơng suất tỏa nhiệt R? A 100W B 121W C 12W D 9W Câu 33 (BT.323.024) Đặt vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm có độ tự cảm 1/π (H) điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V) Nếu thời điểm t1 điện áp 80 (V) cường độ dòng điện thời điểm t1 + 0,005 (s) A –0,8 A B 0,8 A C 1,5 A D –1,5 A Câu 34 (BT.222.005) Thực thí nghiệm giao thoa mặt nước A, B hai nguồn kết hợp có phương trình uA=uB=acost biên độ sóng tổng hợp M (với MA=d1 MB=d2) A 2acos π( (d1+d2)f v ) . B 2asin π( (5) C 2acos |π( d1−d2 λ )| . D 2a |cos π (d1−d2)f v | . Câu 35 (BT.322.009) Một vịng dây có diện tích S=100cm2 điện trở R=0,45, quay đều với tốc độ góc =100rad/s từ trường có cảm ứng từ B=0,1T xung quanh trục nằm mặt phẳng vịng dây vng góc với đường sức từ Nhiệt lượng tỏa vịng dây quay 1000 vòng A 1,39J B 7J C 0,7J D 1,256mJ Câu 36 (BT.324.023) Cho đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện với điện dung C=2.10-4/() (F) Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch cường độ dịng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i=I0cos(100t+/6) A Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 100 V cường độ dịng điện mạch 2A Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện A u = 100cos(100t + 2/3) V B u = 200cos(100t - /2) V C u = 100cos(100t - /3) D u = 200cos(100t - /3) V Câu 37 (LT.211.028) Một sóng học lan truyền mơi trường A với vận tốc vA truyền mơi trường B có vận tốc vB=½vA Tần số sóng môi trường B A lớn gấp lần tần số môi trường A B tần số mơi trường A C ½ tần số môi trường A D ¼ tần số môi trường A Câu 38 (BT.144.010) Một vật thực đồng thời hai dao động điều hịa phương, có phương trình li độ 1 π x = A cos(ωt + ) (cm) 6 và 5π x = A cos(ωt + ) (cm) 6 . Phương trình dao động vật có dạng x = 3 cos(ωt + φ)(cm) Để biên độ A2có giá trị lớn giá trị biên độ A1 bằng A cm B cm C cm D cm Câu 39 (BT.214.031) Tạo sóng trịn đồng tâm O mặt nước Hai vịng sóng liên tiếp có đường kính 3,2 cm Hai điểm A, B mặt nước đối xứng qua O dao động ngược pha với nguồn O Một điểm C mặt nước có AC ¿ BC Trên đoạn CB có điểm pha với nguồn O đoạn AC có 12 điểm dao động lệch pha 2  với nguồn O Khoảng cách từ A đến C gần giá trị sau đây? A 20 cm B 25 cm C 15 cm D 45 cm Câu 40 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp đặt A B cách 14cm, dao động điều hòa tần số, pha, theo phương vng góc với mặt nước Sóng truyền mặt nước với bước sóng 0,9cm Điểm M nằm đoạn AB cách A đoạn cm Gọi Ax, By hai nửa đường thẳng mặt nước phía so với AB vng góc với AB Cho điểm C di chuyển Ax điểm D di chuyển By cho MC ln vng góc với MD Khi tổng diện tích tam giác ACM BMD có giá trị nhỏ số điểm dao động với biên độ cực đại MD (6)Thầy cô cần File WORD ĐỀ THI KIỂM TRA vui lòng liên hệ số điện thoại (Zalo): 0932.192.398 (Thầy Mr Đông) MA TRẬN ĐỀ: Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 Bài 10 2 1 2 1 3 1 3 4 3 4 Bài 11 Bài 12 Bài 13
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KT HẰNG TUẦN số 14___kiến thức đến bài 13, ĐỀ KT HẰNG TUẦN số 14___kiến thức đến bài 13

Hình ảnh liên quan

A. đoạn thẳng. B. đường thẳng dốc lên. C. đường elip. D. đường hình sin. - ĐỀ KT HẰNG TUẦN số 14___kiến thức đến bài 13

o.

ạn thẳng. B. đường thẳng dốc lên. C. đường elip. D. đường hình sin Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 31. Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng - ĐỀ KT HẰNG TUẦN số 14___kiến thức đến bài 13

u.

31. Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình vẽ bên là hình dạng Xem tại trang 4 của tài liệu.