0

TO DE 08 LUYỆN tập về các CÔNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN IN

8 16 0
  • TO DE 08 LUYỆN tập về các CÔNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN IN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:27

http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) KHOÁ SUPER-3: TỔNG ÔN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2018 - MƠN SINH HỌC Lưu ý: Hệ thống khố học thầy THỊNH NAM có Hoc24h.vn NỘI DUNG: LUYỆN TẬP VỀ CÁC CƠNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN Câu ( ID:94264 ): Một lồi có NST 2n = 20 Giả sử cặp NST có vơ số cặp gen dị hợp trình giảm phân, tế bào có cặp NST có trao đổi chéo điểm định Theo lí thuyết, có tối đa số loại giao tử A 11 × 211 B 10 × 210 C 10 × 211 D 20 × 211 AB Câu 2( ID:94267 ): Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen giảm phân bình thường, khơng có đột biến ab Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu tế bào khơng có trao đổi chéo tạo loại giao tử (2) Nếu có tế bào có trao đổi chéo tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3 (3) Nếu có tế bào có trao đổi chéo tạo loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1 (4) Nếu có tế bào có trao đổi chéo tạo loại giao tử với tỉ lệ 9:9:1:1 A B C D Câu 3( ID:94270 ): Bộ NST đơn bội loài 24 Trên cặp NST có vơ số cặp gen dị hợp q trình giảm phân, tế bào có cặp NST có trao đổi chéo điểm định Theo lí thuyết, có tối đa số loại giao tử A 24 × 224 B 12 × 212 C 12 × 213 D 24 × 224 AbDEGh Câu 4( ID:94271 ): Một tế bào sinh dục đực lồi động vật có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo aBDEGH giao tử Biết không xảy tượng đột biến xảy hoán vị gen Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa tạo là: A B C 16 D 64 Ab Câu 5( ID:94274 ): Có 10 tế bào sinh tinh thể có kiểu gen tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, aB q trình khơng xảy tượng đột biến có xảy hốn vị gen tế bào Theo lí thuyết có phát biểu sau đúng? I Có tổng cộng loại giao tử tạo II Tỉ lệ loại giao tử tạo : : : III Loại giao tử AB chiếm tỉ lệ IV Loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 10 A B C D Câu 6( ID:94277 ): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định bầu dục Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho H thuộc loài giao phấn với loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, thu đời có tỉ lệ: thân cao, tròn : thân thấp, bầu dục : thân cao, bầu dục : thân thấp, tròn Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) - Với thứ hai, thu đời có tỉ lệ: thân cao, tròn : thân thấp, bầu dục : thân cao, bầu dục : thân thấp, tròn Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? AB (1) Kiểu gen H ab Ab aB (2) Kiểu gen thứ nhất, thứ ; ab ab (3) Nếu cho thứ giao phấn với thứ đời có kiểu hình thân thấp, trịn chiếm 25% (4) Ở đời phép lai thứ 2, có tối đa loại kiểu gen, có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, trịn A B C D ABD PQ Câu ( ID:94278 ): Một lồi động vật có kiểu gen tự thụ phấn thu F1 Biết không xảy abd PQ tượng đột biến xảy hoán vị gen tất điểm nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, F1 có tối đa số loại kiểu gen dị hợp cặp gen A 10 B 12 C D 80 Câu 8( ID:94279 ): Một thể (P) giảm phân cho loại giao tử với số lượng: 70Abd, 30ABD, 70AbD, 30abd, 70aBD, 30ABd, 70aBd, 30abD Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen thể nói Ab Dd aB II Xảy hoán vị gen với tần số 30% III Cây P lai phân tích, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 7,5% IV Cây P tự thụ phấn, kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 39,1875% A B C D Câu ( ID:94281 ): Ở loài thú, xét gen: gen A quy định màu sắc lơng gồm alen, trịn alen A trội khơng hồn tồn so với alen a; Gen B quy định màu mắt gồm alen, B trội hồn tồn so với b; hai gen nằm cặp NST thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Trong quần thể có tối đa 10 kiểu gen (2) Trong quần thể có tối đa kiểu hình (3) Các cá thể quần thể tạo tối đa loại giao tử (4) Loại kiểu hình trội tính tính trạng màu mắt có kiểu gen A B C D Câu 10 ( ID:94282 ): Một loài thực vật, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có 2000 cây, có 180 thân thấp, hoa đỏ Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Đời F1 có 1320 thân cao, hoa đỏ II Tần số hoán vị gen 40% III Nếu cho P lai phân tích thu đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 20% IV Nếu cho P giao phấn với thân thấp, hoa đỏ dị hợp thu đời có số thân cao, hoa đỏ chiếm 30% A B C D Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Câu 11 ( ID:94284 ): Ở loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định to trội hoàn toàn so với b quy định nhỏ; Hai cặp gen nằm cặp NST Thực phép AB Ab  lai P: , thu F1 có kiểu hình hoa trắng, nhỏ chiếm tỉ lệ 6% Biết không xảy đột biến ab aB xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau I Ở F1, hoa đỏ, nhỏ chủng chiếm tỉ lệ 6% II Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, nhỏ F1, xác suất thu chủng 19 III Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, to F1, xác suất thu chủng 28 12 IV Lấy ngẫu nhiên hoa đỏ, to F1, xác suất thu dị hợp cặp gen 28 A B C D Câu 12 ( ID:94287 ): Ở loài thực vật, cho biết cặp gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hồn tồn Cho có kiểu hình hạt trịn, chín muộn giao phấn với hạt dài, chín sớm (P), thu F1 có 100% hạt trịn, chín sớm F1 tự thụ phấn thu F2 có loại kiểu hình, kiểu hình hạt dài, chín sớm chiếm tỉ lệ 4,75% Biết khơng xảy tượng đột biến xảy hoán vị gen giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số hoán vị gen F1 10% II Ở F2, kiểu hình hạt trịn, chín muộn chiếm tỉ lệ 20,25% III Ở F2, kiểu hình hạt trịn, chín sớm chiếm tỉ lệ cao IV Ở F2, tỉ lệ kiểu hình hạt dài, chín muộn chiếm tỉ lệ thấp A B C D Câu 13 ( ID:94290 ): Một thể (P), xét cặp gen dị hợp Aa, Bb, Dd Trong đó, cặp Bb cặp Dd nằm cặp nhiễm sắc thể số Giả sử trình giảm phân bình thường, thể P tạo loại giao tử Abd chiếm 13% Cho biết không xảy đột biến, có phát biểu sau đúng? I Kiểu gen P Aa BD bd II Cơ thể P tạo giao tử có alen trội chiếm 12% III.Trong q trình giảm phân xảy hoán vị gen với tần số 48% IV Cho P lai phân tích, thu Facó số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử tất gen chiếm tỉ lệ 2% A B C D Câu 14( ID:94291 ): Ở loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Từ hoa đỏ, thân thấp hoa trắng, thân cao; nhóm học sinh tìm phương pháp để tiến hành xác định xem hai cặp gen A, a B, b di truyền phân li độc lập hay di truyền liên kết Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cần phải thực tối thiểu phép lai biết gen di truyền độc lập hay liên kết II Lai hai ban đầu với nhau, đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 gen phân li độc lập III Lai hai ban đầu với nhau, thu F1 Cho hoa đỏ, thân cao F1 giao phấn với nhau, thu F2 Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : gen di truyền liên kết Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) IV Lai hai ban đầu với nhau, thu F1 Cho hoa đỏ, thân cao F1 giao phấn với nhau, thu F2 Nếu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : gen di truyền phân li độc lập A B C D Câu 15 ( ID:94308 ): Ở loài thực vật, alen A quy định nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho nguyên, hoa đỏ giao phấn với nguyên, hoa trắng (P), thu F1 gồm loại kiểu hình số nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 40% Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở F1, số nguyên, hoa trắng chủng chiếm tỉ lệ 10% (2) Khoảng cách gen A B 40cM (3) Ở F1, số xẻ, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 10% (4) Ở đời F1 có tổng số kiểu gen (5) Ở đời F1, có kiểu gen quy định kiểu hình nguyên, hoa trắng A B C D Câu 16 ( ID:94342 ): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho thân cao, (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm loại kiểu hình, số thân thấp, chua chiếm 16% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Khoảng cách gen A gen B 20 cM II Ở F1, kiểu hình thấp, có kiểu gen quy định III Lấy ngẫu nhiên thân cao, chua F1, xác suất thu chủng 1/9 IV Lấy ngẫu nhiên thân cao, F1, xác suất thu chủng 8/33 A B C D Câu 17 ( ID:94306 ): Theo dõi di truyền tính trạng màu mắt độ dài cánh loài động vật người ta tiến hành cho lai cá thể mang kiểu hình mắt đỏ, cánh dài cá thể mắt đen, cánh ngắn (P) thu F1 gồm 100% cá thể mắt đỏ, cánh dài Cho F1 lai với cá thể mắt đen, cánh dài thu F2 có kiểu kiểu hình mắt đen, cánh ngắn chiếm tỉ lệ 18% Biết cặp gen quy định cặp tính trạng, khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2, kiểu hình mắt đỏ, cánh dài chiếm tỉ lệ 68% II Ở F2, kiểu hình mắt đen, cánh dài chiếm tỉ lệ 32% III Ở F2, kiểu hình mắt đỏ, cánh ngắn chiếm tỉ lệ 7% IV Ở F2, kiểu hình mắt đen, cánh dài chủng tỉ lệ mắt đỏ cánh ngắn A B C D AB MNpQ AB MNpQ  Câu 18( ID:94343 ): Cho phép lai (P) , thu F1 Biết không xảy đột biến ab mnpq ab mnpq Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 32 kiểu gen đồng hợp II F1 có tối đa kiểu gen dị hợp tất cặp gen nói III F1 có tối đa 16 kiểu gen dị hợp cặp gen IV F1 có tối đa 36 loại kiểu gen A B C D Câu 19( ID:94350 ): Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; Hai cặp gen Bb Dd quy định màu sắc hoa; kiểu gen có hai gen trội B D quy định hoa đỏ; kiểu gen Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) lại quy định hoa trắng Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ = Biết không xảy tượng đột biến Kiểu gen P là: 16 AD Ab Ad AB A B C D Dd Bb Dd Bb aB aD Ab ad Câu 20 ( ID:94355 ): Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có loại kiểu hình, thân thấp, hoa trắng chiếm 16% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số hoán vị gen 20% II Ở F1, loại kiểu gen dị hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ 34% III Ở F1, loại kiểu gen đồng hợp hai cặp gen chiếm tỉ lệ 34% IV Ở F1, loại kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 32% A B C D Câu 21 ( ID:94358 ): Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt dài; Hai cặp gen nằm cặp AB Ab  NST Cho phép lai P: , thu F1 có kiểu hình thân thấp, hạt dài chiếm tỉ lệ 12% Biết không xảy ab aB đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng: I Ở F1, thân cao, hạt tròn chủng chiếm tỉ lệ 12 % II Ở F1, thân cao, hạt dài dị hợp chiếm tỉ lệ 24% III Ở F1, thân thấp, hạt tròn chiếm tỉ lệ 18 % IV Ở F1, thân cao, hạt tròn dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 24 % A B C D Câu 22 ( ID:94361 ): Ở loài thực vật, hai cặp gen Aa Bb qui định cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi alen nhau, tính trội trội hồn tồn Khi cho P chủng khác giao phấn thu F1 Cho F1 giao phấn, F2 có tỉ lệ kiểu hình lặn tính trạng chiếm 4% Quá trình phát sinh giao tử đực diễn Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng A 38% B 54% C 42% D 19% Câu 23 ( ID:94364 ): Ở loài thực vật, gen quy định hạt dài trội hoàn toàn so với alen quy định hạt trịn; gen quy định hạt chín sớm trội hồn tồn so với alen quy định hạt chín muộn Cho có kiểu gen giống dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn, đời thu 4000 cây, có 160 có kiểu hình hạt trịn, chín muộn Biết khơng có đột biến xảy ra, trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Theo lí thuyết, số có kiểu hình hạt dài, chín sớm đời A 3840 B 840 C 2160 D 2000 Câu 24 ( ID:94359 ): Ở loài thực vật, alen A quy định trịn trội hồn tồn so với alen a quy định dài; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Hai có kiểu gen dị hợp hai cặp gen giao phấn với nhau, thu đời gồm loại kiểu hình kiểu hình trịn, chua chiếm tỉ lệ 24% Biết hoán vị gen xảy bên Theo lí thuyết, tổng số thu đời con, số có kiểu hình trịn, chiếm tỉ lệ A 56% B 51% C 24% D 54% Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Câu 25 ( ID:94365 ): Lai hai cá thể dị hợp cặp gen (Aa Bb) Trong tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai khơng đúng? A Hốn vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 40% Câu 26 ( ID:94367 ): Cho hoa đỏ tròn tự thụ phấn, người ta thu đời có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 hoa đỏ, tròn: 240 hoa đỏ, dài: 242 hoa trắng, tròn: 10 hoa trắng, dài Từ kết phép lai này, Biết q trình giảm phân tế bào sinh nỗn sinh hạt phấn Kết luận rút đúng: A Alen qui định màu hoa đỏ alen qui định tròn thuộc NST B Alen qui định màu hoa đỏ alen qui định dài thuộc NST C Alen qui định màu hoa đỏ alen qui định trịn liên kết khơng hồn tồn D Alen qui định màu hoa đỏ alen qui định tròn liên kết hoàn toàn Câu 27( ID:94368 ): Cho F1 tự thụ phấn đời F2 thu loại kiểu hình khác tỷ lệ kiểu hình mang hai tính trạng lặn chiếm 1% Nếu gen quy định tính trạng khơng có đột biến xảy tính theo lý thuyết tỷ lệ thể mang cặp gen đồng hợp trội F2 là: A 20% B 51% C 2% D 1% Câu 28 ( ID:94369 ): Cho F1 dị hợp cặp gen tự thụ phấn, đời F1 có loại kiểu hình với tỷ lệ : 51% cao, hoa đỏ: 24% cao, hoa trắng: 24% thấp, hoa đỏ: 1% thấp, hoa trắng.( cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định) Kiểu gen F1 là: A AB/ab B AaBb C Ab/aB D AB/aB Câu 29 ( ID:94370 ): Cho dị hợp cặp gen, kiểu hình cao hoa đỏ tự thụ phấn, F1 xuất kiểu hình cao hoa trắng chiếm tỷ lệ 16% Phép lai phù hợp với kết trên? (Biết cao trội hoàn toàn so với thấp , hoa đỏ hoàn toàn so với hoa trắng diễn biến giảm phân tế bào sinh hạt phấn sinh noãn giống nhau) A AB//ab x AB//ab, f = 40% B Ab//aB x Ab//aB, f = 40% C AaBb x AaBb D AB//ab x AB//ab, f = 20% Câu 30 ( ID:94372 ): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trịn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Cho giao phấn hai chủng lồi (P) khác hai cặp tính trạng tương phản, thu F1 gồm toàn thân cao, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm 50,16% thân cao, tròn; 24,84% thân cao, dài; 24,84% thân thấp, tròn; 0,16% thân thấp, dài Biết trình giảm phân hình thành giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Kiểu gen tần số hoán vị gen F1 là: A Ab/aB; 8% B AB/ab; 8% C Ab/aB; 16% D AB/ab; 16% Câu 31 ( ID:94374 ): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định dài, cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) dài chiếm tỉ lệ 4% Biết hốn vị gen xảy q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tính theo lí thuyết, có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, trịn F2 chiếm tỉ lệ A 54,0% B 66,0% C 16,5% D 49,5% Câu 32 ( ID:94376 ): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Tiến hành phép lai P: AB AB Dd x Dd , tổng số cá thể thu F1, số cá thể có kiểu hình trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ ab ab 50,73% Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình lặn ba tính trạng chiếm tỉ lệ A 27,95% B 16,91% C 22,43% D 11,04% Câu 33 ( ID:94378 ): Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Tiến hành phép lai P: AB AB Dd Dd , tổng số cá thể thu F1, số cá thể có kiểu hình trội ba tính trạng ab ab chiếm tỉ lệ 15,5625% Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ A 44,25% B 49,5% C 46,6875% D 48,0468% Câu 34 ( ID:94379 ): Ở loài đậu thơm, màu sắc hoa cặp gen không alen chi phối Kiểu gen có mặt alen A B cho hoa màu đỏ, kiểu có hai alen A B thiếu alen cho hoa màu trắng Tính trạng dạng hoa cặp gen qui định, D: dạng hoa kép ; d : dạng hoa đơn Khi cho tự thụ phấn F1 dị hợp cặp gen với nhau, thu F2: 49,5% hoa đỏ, dạng kép; 6,75% hoa đỏ, dạng đơn; 25,5% hoa trắng, dạng kép; 18,25% hoa trắng, dạng đơn Kết luận đặc điểm di truyền F1 AD BD A Kiểu gen F1 Bb , fA/D = 20% B Kiểu gen F1 Aa , fB/D = 40% ad bd Ad C Kiểu gen F1 Bb , fA/D = 20% D Kiểu gen F1 Ad , fA/D = 40% aD aD Câu 35( ID:94380 ): Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hồn tồn xảy hốn vị BD Bd gen hai bên với tần số 20% phép lai P Aa x Aa cho tỷ lệ kiểu hình A- bbdd đời F1 bD bd A 4,5% B 3% C 75% D 6% Câu 36( ID:94383 ): Cho biết tính trạng gen quy định tính trạng trội trội hồn tồn phép AB AB lai: Dd x dd, xảy hoán vị gen giới với tần số 20% kiểu hình A-B-D- đời ab ab chiếm tỷ lệ A 30% B 45% C 35% D 33% Câu 37 ( ID:94389 ): Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; alen B quy định trội hoàn toàn so với alen b quy định chua Cho hoa đỏ, giao phấn với hoa trắng, (P), thu F1 gồm loại kiểu hình, số hoa đỏ, chua chiếm 15% Cho biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A F1 có 25% số hoa trắng, B Khoảng cách gen A gen B 30 cM C F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, D F1 có 15% số hoa đỏ, Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! http://hoc24h.vn/ – Hotline: 1900.7012 Thầy THỊNH NAM (https://www.facebook.com/thaythinhnam) Câu 38 ( ID:94392 ): Cho biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn, cấu trúc nhiễm sắc thể khơng thay đổi sau giảm phân Người ta cho lai hai thể bố mẹ (P) có hai cặp gen dị hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng với Theo lý thuyết, phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? (1) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử đời có kiểu hình khác P chiếm 25% (2) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo đời có tỉ lệ kiểu hình 1: 2: (3) Nếu P có kiểu gen dị hợp tử chéo đời có kiểu hình giống P chiếm 50% (4) Nếu kiểu gen P khác đời có tỉ lệ kiểu hình lặn hai tính trạng chiếm 25% A B C D Câu 39 ( ID:94395 ): Đem lai phân tích F1 (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd) Biết gen quy định tính trạng, trội hồn tồn Nếu FB xuất loại kiểu hình Trong loại kiểu hình giống bố mẹ có tỉ lệ 45% số kết luận số kết luận I Hai loại kiểu hình lại chiếm 55% II Ba cặp gen nằm cặp NST tương đồng xảy hoán vị gen với tần số 10% III F1 tạo kiểu giao tử có tỉ lệ 45% : 45% : 5% : 5% IV Ba cặp gen nằm cặp NST tương đồng, gen trội liên kết với hoán vị gen với tần số 10% A B C D Câu 40( ID:94397 ): Trong số nhận xét điều kiện xảy hoán vị gen I Hoán vi gen xảy thể dị hợp tử cặp gen II Hoán vi gen tùy vào khoảng cách gen vị trí gen gần hay xa tâm động III Hốn vị gen xảy có trao đổi đoạn cromatit khác nguồn cặp NST kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I IV Hốn vị gen có ý nghĩa có tái tổ hợp gen cặp NST tương đồng Số nhận xét A B C D ĐÁP ÁN ĐÚNG: Lưu ý: Để xem video chữa lời giải chi tiết câu Các em xem khóa SUPER-3: TỔNG ƠN CẤP TỐC THI THPT QUỐC GIA 2018 – MÔN: SINH HỌC Câu Đáp án Câu Đáp án C 21 A B 22 B D 23 A A 24 B B 25 B A 26 B B 27 D D 28 C A 29 A 10 B 30 A 11 D 31 D 12 B 32 A 13 C 33 C 14 A 34 A 15 D 35 B 16 B 36 D 17 C 37 C 18 B 38 B 19 D 39 C 20 D 40 C Các em nên bám sát theo khố học Hoc24h.vn để có đầy đủ tài liệu ôn tập kiến thức Biên soạn: Thầy THỊNH NAM Đăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: http://hoc24h.vn/ Hoc24h.vn – Nơi biến ước mơ đại học thành thực! ... cặp gen nằm cặp NST tương đồng, gen trội liên kết với hoán vị gen với tần số 10% A B C D Câu 40( ID:94397 ): Trong số nhận xét điều kiện xảy hoán vị gen I Hoán vi gen xảy thể dị hợp tử cặp gen. .. gen II Hoán vi gen tùy vào khoảng cách gen vị trí gen gần hay xa tâm động III Hốn vị gen xảy có trao đổi đoạn cromatit khác nguồn cặp NST kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I IV Hốn vị gen có... lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khơng có đột biến xảy Kết luận sau kết phép lai không đúng? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố
- Xem thêm -

Xem thêm: TO DE 08 LUYỆN tập về các CÔNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN IN , TO DE 08 LUYỆN tập về các CÔNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN IN

Hình ảnh liên quan

còn lại quy định hoa trắng. Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F 1  có tỉ lệ kiểu hình cây thân cao, hoa đỏ  =   - TO DE 08 LUYỆN tập về các CÔNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN IN

c.

òn lại quy định hoa trắng. Cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F 1 có tỉ lệ kiểu hình cây thân cao, hoa đỏ = Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 26 ( ID:94367 ) :  Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li:  510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài - TO DE 08 LUYỆN tập về các CÔNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN IN

u.

26 ( ID:94367 ) : Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài Xem tại trang 6 của tài liệu.
ab , trong tổng số cá thể thu được ở F 1 , số cá thể có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ  50,73% - TO DE 08 LUYỆN tập về các CÔNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN IN

ab.

trong tổng số cá thể thu được ở F 1 , số cá thể có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 50,73% Xem tại trang 7 của tài liệu.
(2) Nếu P đều có kiểu gen dị hợp tử chéo thì đời con có tỉ lệ kiểu hình 1: 2: 1.   - TO DE 08 LUYỆN tập về các CÔNG THỨC TÍNH NHANH LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN IN

2.

Nếu P đều có kiểu gen dị hợp tử chéo thì đời con có tỉ lệ kiểu hình 1: 2: 1. Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan