0

[Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

8 15 0
  • [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:24

Thớ mì tôm có dạng hình trụ, hộp mì có dạng hình nón cụt được cắt ra bởi hình nón có chiều cao 9cm và bán kính đáy 6cm.. Nhà sản xuất tìm cách sao cho thớ mì tôm có được thể tích lớn nhấ[r] (1)SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT PHÚC TRẠCH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 003 Câu 1: Hàm số f x   2019x có đạo hàm A f x' ln 2019x1 B   1 ' 2019 2019 x f x  C   2019 ' ln 2019 x f x  D f x '  2019 ln 2019x Câu 2: Cho     1 1 2; f x dx f x dx      , Khi   3 1 2 f x dx    A -14 B 14 C 12 D 6 Câu 3: Trong không gian Oxyz, mp(P): x 2y 2z 0 qua điểm A   1; 2; Q   B N8;0; 2  C P8;0; 4 D M8;0; 2 Câu 4: Bảng biến thiên sau hàm số x   -1  y’ -y 2    2 A 1 x y x    B 1 x y x    C x y x    D x y x    Câu 5: Tập nghiệm bất phương trình 4x2 24xA  ;0  2; B 0; 2 C 0;2 D 0;2 Câu 6: Thể tích khối nón trịn xoay có bán kính đáy 3cm độ dài đường sinh 5cm là A 12 cmB 12 cmC 36 cmD 12cm3 Câu 7: Đạo hàm hàm số ylnx1 khoảng 1: A   2 ' y x   B ' y x    C   2 ' y x    D ' y x   Câu 8: Diện tích mặt cầu bán kính a bằng A 4 aB 2 4 aC 4 aD 3 4 aCâu 9: Phần ảo số thức liên hợp z4i 7 là A 4 B 7 C 7 D 4 Câu 10: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số 3 x y x    là: (2)Câu 11: Hàm số y2x3 x25 có điểm cực đại là: A 1 x  B x 0 C M0;5 D y 5 Câu 12: Cho hàm số f x có       2 ' f xx xx Số điểm cực trị hàm số cho A 2 B 3 C 4 D 1 Câu 13: Tập xác định hàm số   1 log y  x A D   ( ;2) B D [2;) C D   ( ; 2] D D (2;) Câu 14: Kí hiệu: Cnk vớik n, số nguyên dương k n là A Chỉnh hợp chập k n phần tử B Số tổ hợp chập k n phần tử C Tổ hợp chập k n phần tử D Số chỉnh hợp chập k n phần tử Câu 15: Cho hàm số yf x  có đồ thị hình vẽ bên Hàm số cho đồng biến khoảng sau đây? A   ; 1 B   ;  C 1;  D (0 ; 1) Câu 16: Phương trình logx  2 1 có nghiệm A x 12 B Vô nghiệm C x e 2 D x 3 Câu 17: Thể tích vật thể trịn xoay sinh hình phẳng giới hạn đồ thịyf x , trục Ox đường thẳng x a x b a b ,  ,   quay quanh trục Ox tính theo cơng thức A   2 b a V f x dx B   2 b a V f x dx C   b a V f x dx D   b a V f x dx Câu 18: Cho a b c, , số thực dương, a 1 Mệnh đề sai. A log (a b c ) log ablogac B loga loga loga b b c c   C logab log log ,(c 1)cb ac   D log ( ) loga b cablogac Câu 19: Trong không gian Oxyz Cho véc tơ OM  j5k                                           Khi tọa độ điểm M A  1;0;5 M  B M  1;5;0 C M0;1; 5  D M0; 1;5  Câu 20: Số giao điểm đồ thị hàm số 5 x y x    đường thẳng y2x là (3)Câu 21: Trong không gian Oxyz, tọa độ tâm mặt cầu (S): x2y2z2 2x 4y 0 A 2; 4;0 I B I1; 2;0 C I1; 2;3 D I2;4;6 Câu 22: Tính mơ đun số phức z, biết: 1 2 i z   2 i 12i A 5 B C 1 5 D 2 Câu 23: Cho cấp số nhân có số hạng đầu u 1 số hạng thứ 11 11 512 u  Tìm cơng bội q cấp số nhân Biết q 0 A 1 q  B q 2 C 1 q  D 1 q  Câu 24: Cho số phức 3 i z i i    Mô đun số phức z là A 370 10 B 10 10 C 10 D 3 10 10i   Câu 25: Cho hàm số y f x xác định R, đồ thị hình Số điểm cực đại hàm số  x f y  f(x)=-(x^2-1)*(x-2) -4 -3 -2 -1 -4 -3 -2 -1 x y A 2. B 1. C 3. D 0. Câu 26: Cho hình chópS ABC có đáy ABC tam giác vuông tạiA,AB 1cm,AC  3cm Tam giác SAB, SAC vuông B C Khối cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC tích bằng 3 5 cm  Tính khoảng cách từ C tới SAB A 5 cm 2 B 5 cm 4 C 3 4 cm D 3 cm Câu 27: Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup có 12 đội tham gia, có đội Việt Nam Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành bảng đấu, bảng đội Tính xác suất để đội Việt Nam nằm bảng đấu A 1 110 B 1 330 C 6 55 D 3 55 Câu 28: Biết phương trình log2 x 15log 2x  có hai nghiệm x1, x2 x1x2 Giá trị của 1 16 xx bằng A 4095  B 34 C 30 D (4)Câu 29: Tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số  C :y2x33x22m1 cắt trục hoành ba điểm phân biệt A 1 0 2 m   B 1 0 2 m   C 1 4m2 D 1 2 m    Câu 30: Đối với hàm số 1 ln 1 y x   , Khẳng định sau khẳng định đúng? A ' y xy  e B xy' 1 ey C xy' 1 ey D xy' 1 ey Câu 31: Cho hàm sốyf x  Có bảng xét dấu đạo hàm sau: Bất phương trình   2 2 x x f x em    x 0;2 khi A mf  0 1 B   1 m f e   C mf  0 1 D   1 m f e   Câu 32: Người ta cần đổ ống cống nước hình trụ với chiều cao2m, độ dày thành ống 10cm Đường kính ống 50cm Tính lượng bê tơng cần dùng để làm ống nước đó? A 0,08 ( m3) B 0,18 ( m3) C 0,5 ( m3) D 0,045 ( m3) Câu 33: Cho hàm số 3 2 1 ( 1) ( ) 3 yxmxmm x Có tất giá trị nguyên tham số m thuộc [ 100;100] để hàm số đồng biến (0;) A 101 B 100 C 99 D 98 Câu 34: Cho số phức z thỏa mãn 2020 2 zi  zi Tập hợp điểm biểu diễn số phức 2 wz  i mặt phẳng tọa độ đường thẳng Khoảng cách từ I2; 3  đến đường thẳng đó bằng A 10 3 . B 18 5 . C 10 5 . D 18 13 13 . Câu 35: Tính ( ) x F x xe dx Chọn kết A 3 ( ) 3( 3) x F xxeC B ( ) ( 3) x F xxeC C 3 3 ( ) 3 x x F x   eC D 3 3 ( ) 3 x x F x   eC Câu 36: Biết 1 2 d ln ln ln 5 x a b c x x         , với a b c, , số hữu tỉ Giá trị a b c  bằng (5)Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 2 : 1 1 xyz     và mặt phẳng  P x: 2y 3z 4 Phương trình tham số đường thẳng d nằm  P , cắt vng góc đường thẳng  là: A x t y t z t            B 3 x t y t z t            C 3 x t y t z t            D x t y t z t            Câu 38: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số 2 4 x y x x     là: A 0 B 3 C 2 D 1 Câu 39: Cho khối lăng trụ ABC A B C    tích V Tính thể tích khối đa diện ABCC B . A V B V C V D 4 V Câu 40: Cho hình chóp tứ giác có tất cạnh a Tính cosin góc hai mặt bên không liền kề A B C D Câu 41: Cho tứ diện ABCD có    3, 4, 90O BCCDABC BCD ADC   , góc hai đường thẳng AD BC 60o Tính cos góc hai mặt phẳng ABC ACD A 43 43 B 43 86 C 43 43 D 43 43 Câu 42: Xét số thực dương x, y thỏa mãn   2 1 1 2 2 log xlog ylog x y Tìm giá trị nhỏ Pmin của biểu thức P x 3y A 17 P  B P min C 25 P  D P min Câu 43: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A2; 2;1 ,  B1; 2; 3  đường thẳng 1 : 2 xyz     Tìm véc tơ phương đường thẳng d qua A vng góc với đường thẳng đồng thời cách điểm B khoảng bé A 2;2; 1 u   B u 1;0; 2  C u 2;1;6  D u 25; 29; 6    (6)A 48 B 81 2  C 36 D 54 Câu 45: Trong không gian Oxyz Cho điểm A1;0;0 , B0; 2;0 , C0;0;3 , D2; 2;0  Có tất mặt phẳng phân biệt qua điểm O A B C D, , , , ? A 10 B 7 C 5 D 6 Câu 46: Có giá trị nguyên m   2019; 2019 để hàm số 4036 3 x y mx    có hai đường tiệm cận ngang A 0 B 2018 C 4036 D 25 Câu 47: Cho hàm số yf x  có đạo hàm đoạn 0;3 , thỏa mãn         3 , 0;3 1 f x f x x f x           và  0 f  Tính tích phân       3 2 0 ' 1 x f x I dx f x f x         A 3 I  B 1 I  C I 1 D 5 I  Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn z 4 i  z 2i biểu thức iz 2 i đạt giá trị nhỏ Tìm phần ảo số phức z. A 2 2 B 5  C 3  D 5 Câu 49: Một trang trại rau ngày thu hoạch rau Mỗi ngày, bán rau với giá 30000 đồng/kg hết rau, giá bán tăng thêm 1000 đồng/kg số rau thừa lại tăng thêm 20kg Số rau thừa thu mua làm thức ăn chăn nuôi với giá 2000 đồng/kg Hỏi số tiền bán rau nhiều mà trang trại thu ngày bao nhiêu? A 32400000 đồng B 34400000 đồng C 32420000 đồng D 34240000 đồng Câu 50: Cho hàm số yf x  xác định tập số thực, có đạo hàm f x'  Đồ thị hàm số   ' yf x cho hình bên Biết f  0  f  1  2f  2 f  4  f  3 Giá trị nhỏ của (7)A  1 f B f  2 C f  0 D f  4 - HẾT -(Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: SBD: Mã đề: 003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (8)D 21 22 23 24 25 A B C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A
- Xem thêm -

Xem thêm: [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh, [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

Hình ảnh liên quan

có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

c.

ó đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 25: Cho hàm số y x xác định trên R, và đồ thị như hình dưới đây. Số điểm cực đại của hàm số - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

u.

25: Cho hàm số y x xác định trên R, và đồ thị như hình dưới đây. Số điểm cực đại của hàm số Xem tại trang 3 của tài liệu.
. Có bảng xét dấu đạo hàm như sau: - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

b.

ảng xét dấu đạo hàm như sau: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 40: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính cosin của góc giữa hai mặt bên không liền kề nhau. - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

u.

40: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính cosin của góc giữa hai mặt bên không liền kề nhau Xem tại trang 5 của tài liệu.
A. 32400000 đồng B. 34400000 đồng C. 32420000 đồng D. 34240000 đồng - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

32400000.

đồng B. 34400000 đồng C. 32420000 đồng D. 34240000 đồng Xem tại trang 6 của tài liệu.
y fx được cho bởi hình bên. Biết rằng 1 2  3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f x  - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 2 trường Phúc Trạch – Hà Tĩnh

y.

 fx được cho bởi hình bên. Biết rằng 1 2  3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f x  Xem tại trang 6 của tài liệu.