0

Bo cau hoi trac nghiem on tap cuoi nam

19 17 0
  • Bo cau hoi trac nghiem on tap cuoi nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:21

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm Môn: Toán lớp Câu Ngày thứ An đọc sách Ngày thứ hai An đọc tiếp sách Hỏi cịn lại phần sách An chưa đọc? A B C D Câu cm Tổng độ dài đoạn thẳng có hình là: A 7cm B 10 cm C 6cm D 3cm Câu Có số có chữ số mà chữ số hàng chục 7: A số B số Câu KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh A 14 12 B 14 B D số : lµ: 12 Câu Ph©n sè b»ng ph©n sè A C 10 số C 14 35 D 14 15 C D 13 17 lµ: 12 28 Câu Có phần mời nửa: A 20 B 10 C D Câu An có 24 viên bi, Bình có nhiều trung bình cộng số bi hai bạn viên Hỏi Bình có viên bi? A 40 viên B 36 viªn C 34 viªn D 32 viªn Câu Tổng số tự nhiên liên tiếp 21 Tìm số tự nhiên ? A 21, 22, 23 B 19, 20, 21 C 7, 8, D 6, 7, Cõu Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36 m, chiều rộng b»ng chiỊu dµi DiƯn tÝch cđa thưa rng ®ã lµ: A 24 m2 B 60 m2 C 864 m2 D 744 m2 Câu 10 Thứ tự thực phép tính biểu thức: 224 + 376 : x là: A Chia, nhân, cộng B Cộng chia, nhân C Nhân, chia,cộng D Cộng, nhân, chia Cõu 11 Số lớn có chữ số mà tổng chữ số 27 là: A 98 765 B 98 730 C 99 900 D 99 999 Câu 12 Trong 10 ngày, trung bình ngày cửa hàng bán 50kg đường Trong ngày đầu, cửa hàng bán 420kg đường Hỏi ngày thứ mười, cửa hàng bán kg đường? A 80kg B 30kg C 47kg D 50kg Câu 13 Có số có chữ số mà khơng có chữ số 5: A 72 số B Khơng thể tính C 50 số D 18 số Câu 14 Trong tích đây, tích có kết gần 4000 nhất? A 528 x B 748 x C 812 x D 409 x 10 C 10 đoạn thẳng D đoạn thẳng Câu 15 Hình có đoạn thẳng? A đoạn thẳng B 13 đoạn thẳng Câu 16 Biểu thức có kết 34 x 78? A (30 x 78) x (4 x 78) B (30 x 78) + (4 x 78) C (30 + 78) x ( x 78) D (30 + 78) + (4 + 78) Câu 17 Cả hai lớp 4A 4B có 44 học sinh BiÕt r»ng 1/3 sè häc sinh líp 4A th× b»ng 2/5 sè häc sinh líp 4B Hái líp 4A cã bao nhiªu häc sinh? A 33 häc sinh B 24 häc sinh C 20 häc sinh D 30 häc sinh Cõu 18 Thông có nhiều Minh 12 bi Hỏi Thông phải cho Minh bi để hai bạn có số bi A 12 B hßn C hßn D 10 hßn Câu 19 Số hạng dãy số sau : 2, 3, 5, 9, 17, , là: A 30 B 26 C 33 D 31 Câu 20 §Ĩ sè 196* chia hết cho chữ số cần điền vào vị trí dấu * là: A B C D Câu 21 Trong hộp bi có viên bi vàng, viên bi xanh viên bi đỏ.Hỏi khơng nhìn vào hộp phải lấy viên bi để chắn có loại viên bi? A 15 viên Câu 22 Biết B 18 viên C 16 viên D 17 viên bao gạo cân nặng 10kg Hỏi bao gạo cân nặng kg? A 22kg B 16kg C 20kg D 26kg Câu 23 Ph©n sè lín nhÊt phân số dới là: A B C 7 D Câu 24 Số thiếu dãy 1, 2, 4, 7, , 16 là: A 11 B 10 C 15 Câu 25 Phân số dới phân số A 15 16 B 20 24 C D 12 ? 15 24 D 10 24 Câu 26 Khi mẹ sinh mẹ 24 tuổi bố 27 tuổi Hỏi lên 10 tuổi tổng số tuổi bố, mẹ bao nhiêu? A 71 B 61 C 81 D 51 C D 12 Câu 27 Hình có đoạn thẳng: A 10 B Cõu 28 Điền thêm số vào dÃy số sau cho hợp quy luật: , , , 14 , … A 23 B 20 C 19 D 21 C 4200030 D 42000030 Câu 29 Số gồm triệu, chục nghìn, chục viết là: A 4020030 B 420030 Câu 30 KÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh 47 082 - 628 lµ: A 46 464 B 30 802 Câu 31 KÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh C 45 454 D 45 464 1 + lµ: 3 A B C D Câu 32 15 m2 dm2 = dm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 1509 B 1590 C 159 D 1500 Câu 33 Biết cạnh ô vng hình dài 1cm Tổng chu vi tất hình vng có hình là: A 20 cm B 16 cm C cm D 24 cm Câu 34 Khi mẹ sinh mẹ 24 tuổi bố 27 tuổi Hỏi lên tuổi tuổi bố gấp lần tuổi A lần B lần C lần D lần B C D 16 B 62m C 102m D 52m Câu 35 Hình có góc vng: A 12 Câu 36 Ta có A 92m 65m là: Câu 37 KÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh 73 968 + 819 lµ: A 78 787 B 122 158 C 77 777 D 77 787 Câu 38 Từ chữ số: 1, 2, 3, 4, viết số có chữ số khác A 10 số Câu 39 Biết: A A = B B 16 số C 20 số D 12 số A = a + 23 357 ; B = 23 375 + a Hãy so sánh A B: B A > B C Không thể so sánh D B > A Câu 40 Trong lớp học, số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam Sau học sinh nữ chuyển lớp khác số học sinh nữ lớp nhiều số học sinh nam em Hỏi lớp học có học sinh (sau chuyển)? A 24 học sinh B 30 hc sinh Cõu 41 Giá trị X biÓu thøc A 21 Câu 42 Biết: B C 33 học sinh D 27 học sinh xX= lµ: 12 C 21 D 12 A = a - 135 ; B = a - 153 Hãy so sánh A B: A Không thể so sánh B A > B C A = B D A < B Câu 43 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm phút 30 giây = giây là: A 240 B 830 C 510 D 110 C 900 D 500 Câu 44 Cã số lẻ có ba chữ số? A 999 B 450 Câu 45 Ta có 24kg bằng: A 35kg B 32kg C 30kg D 27kg Câu 46 KÕt phép cộng: 372 + 983 là: A 255 B 355 C 235 D 255 Cõu 47 Trong phân số dới đây, phân số bé là: A B C 7 D 8 Câu 48 Chu vi hình chữ nhật 48cm Nếu chiều dài 15cm diện tích hình chữ nhật là: A 135cm2 B 126cm2 C 720cm2 D 24cm2 Câu 49 Trong khoảng thời gian sau, khoảng thời gian dài nhất? A 25 phút B 85 phút Câu 50 Phân số nằm A Câu 51 T×m x biÕt: A x = B 2 C phút D 128 phút ? C D  10  15 B x = C x = D x = Cõu 52 Kết phép nhân: 837 x 103 lµ: A 20 002 B 10 881 C 86 211 D 85 201 Cõu 53 Giá trị phân số thay đổi nh nÕu ta nh©n TS víi MS víi A gấp lần gấp lần B không thay đổi Câu 54 Phân số lớn phân số A vµ B C gÊp lÇn D ; ; ; là: 3 C D 7 Câu 55 yÕn kg = kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 65 B 56 C 50 D 60 Câu 56 Dãy số sau có số hạng: 2, 5, 8, 11, 14, , 200 A 66 B 67 C 200 D 99 Câu 57 Có số có chữ số mà chữ số lẻ? A 125 B 60 C 150 D 300 Câu 58 Có số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị 7: A số B 10 số C số D số Câu 59 Sè 20052005 2005 gåm 100 sè 2005 ghÐp l¹i Hái chia sè nµy cho sÏ d mÊy? A B C D Câu 60 Trong số đây, số số hạng thuộc dãy số: 1, 4, , 10, 13, … A 1122 B 2222 C 1111 D 2345 Câu 61 Cho A = 3275 + 4618 B = 4215 + 3678 Khơng làm tính cụ thể, so sánh tổng A với B A Không thể so sánh B A < B C A > B D A = B Câu 62 Có số chẵn có chữ số mà chữ số hàng đơn vị 7: A số B Khơng có số C số D 10 số Câu 63 Dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …, 100 có số lượng số hạng là: A 30 số B 34 số C 50 số D 33 số Câu 64 Hình có đoạn thẳng: A 18 đoạn thẳng B 21 đoạn thẳng C 14 đoạn thẳng D đoạn thng Cõu 65 Để số 38a chia hết cho a bằng? A B C D Câu 66 Phân tích số 20 187 thành tổng Cách phân tích đúng: A 2000 + 100 + 80 + B 20 000 + 100 + 80 + C 20 000 + 100 + + D 20 000 + 1000 + 80 + Câu 67 Trong c¸c phân số sau, phân số khác với phân số lại : A 11 B 145 150 C 2003 2007 D Câu 68 Hình có hình tam giác, hình vng: A hình tam giác, hình vng B hình tam giác, hình vng C hình tam giác, hình vng D hình tam giác, hình vng Câu 69 Từ chữ số: 1, 2, viết số có chữ số khác A số B số C số D số Câu 70 Trong hộp bi có viên bi vàng, viên bi xanh viên bi đỏ.Hỏi khơng nhìn vào hộp phải lấy viên bi để chắn có viên bi đỏ? A 15 viên B viên C 16 viên D viên Câu 71 Hình có hình tam giác, hình tứ giác? A 10 hình tam giác, 10 hình tứ giác B 10 hình tam giác, hình tứ giác C hình tam giác, 10 hình tứ giác D hình tam giác, hỡnh t giỏc Cõu 72 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m225 cm2 = cm2 là: A 6025 B 60 025 Câu 73 Líp 4A cã 32 b¹n, biÕt C 600 025 D 625 1 số bạn trai số bạn gái Lớp 4A có số bạn trai là: A 15 bạn B 16 b¹n C 12 b¹n D 20 b¹n Câu 74 Từ ba chữ số 2; 4; viết số bé có ba chữ số khác chia hết cho là: A 452 B 245 C 542 D 254 Cõu 75 Kể từ trái sang phải chữ số số 53 683 230 lần lợt chØ A triƯu, ngh×n, chơc B chục triệu, nghìn, chục C vạn, nghìn, chục D trăm nghìn, nghìn, đơn vị Cõu 76 S lin sau s 1000000 l: A 999999 B 10000001 C 1000001 D 1000010 Câu 77 Tích sau có tận chữ số nào: x 13 x 23 x 33 x x 93 A Ch÷ sè B Ch÷ sè Câu 78 Phân số bé phân số A B 14 C Ch÷ sè D Ch÷ sè 3 ? C 21 D 16 Cõu 79 Tổ em có 10 bạn, có bạn nữ Tỉ số số bạn nữ số bạn nam tổ là: A B 10 C D Câu 80 KÕt qu¶ cđa biĨu thøc + x - : lµ: A B 49 C D 29 Câu 81 Phép tính có kết lớn 10 km? A 100km : 10 B 5.000m + 4990m C 3203m x D 16km - 5320m Câu 82 KÕt qu¶ cđa phÐp trõ: 035 - 578 lµ: A 457 B 467 C 357 D 557 Câu 83 KÕt qu¶ cđa d·y tÝnh: 94 x 73 + 621 : 23 lµ: A 6879 B 6989 C 6862 D 6889 Cõu 84 Điền thêm số vào dÃy số sau cho hợp quy luật: , , , 13 , 21 , A 27 B 29 C 31 D 33 Câu 85 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 4km 32m = m là: A 4320 B 40032 Cõu 86 Sắp xếp phân số: C 432 D 4032 , , , , theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 12 12 sau: A , , , , 12 12 B , , , , 12 12 C , , , , 12 12 D , , , , 12 12 Câu 87 Trong c¸c biĨu thøc dới đây, biểu thức là: A 10 - x = B 10 : + = C 10 - x = 24 D 10 + x = 36 Câu 88 Hình có đoạn thẳng? A 15 đoạn thẳng B 30 đoạn thẳng C đoạn thẳng D 24 đoạn thẳng Câu 89 Cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 700 B 7000 C 70 D Câu 90 Cộng phân số với phân số A B phân số lớn 1? Cõu 91 Giá trị X biểu thøc X + A 15 B C D D 15 = là: C 19 15 Cõu 92 Điền thêm số vào dÃy số sau cho hợp quy luËt: 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7, … A B C 10 D Câu 93 Hình có hình tam giác, hình tứ giác: A hình tam giác, hình tứ giác B hình tam giác, hình tứ giác C hình tam giác, hình tứ giác D hình tam giác, hình tứ giác Câu 94 Cho 303 x 30 = ( x 30) + ( x 30) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A B 303 C 300 D 30 Cõu 95 Diện tích hình chữ nhật thay đổi nh gấp chiều dài lên lần chiều rộng lên lần: A gÊp lÇn B gÊp lÇn C gÊp lần D gấp lần Cõu 96 Kết phÐp chia: 50 050 : 25 lµ: A 20 002 B 202 C 2002 D 220 Câu 97 Hình có hình tam giác, hình tứ giác? 10 A hình tam giác, hình tứ giác B hình tam giác, hình tứ giác C hình tam giác, hình tứ giác D hình tam giác, hình tứ giác Câu 98 Trong số đây, số không thuộc dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, … A 100 B 1234 C 1000 Câu 99 Một hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng D 2007 chiều dài Tính diện tích hình chữ nhật? A 200cm2 B 160cm2 C 180cm2 D 100cm2 Câu 100 KÕt phép nhân: 123 x 19 là: A 2317 B 1230 C 237 D 2337 Câu 101 Nếu viết tiếp số số số hạng dãy số sau: 2, 5, 8, 11, 14, A 2008 B 2011 C 2010 D 2009 Câu 102 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm dãy số 3; 7; 11; 15; ; 23; 27 là: A 19 B 16 C 18 D 17 Cõu 103 Có điểm điểm thẳng hàng với nhau, em muốn chọn điểm để vẽ hình tam giác Hỏi có cách chọn? A 20 cách B 30 cách C 10 cách D 15 cách Cõu 104 DÃy phân số dới đợc xếp theo thứ tự từ bé ®Õn lín A 2 ; ; B 2 ; ; C 2 ; ; D 2 ; ; Câu 105 12 m2 = cm2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 12000 B 120 000 C 200 D 120 Câu 106 Hình có đoạn thẳng? 11 A đoạn thẳng B 18 đoạn thẳng C 15 đoạn thẳng D 12 đoạn thẳng Câu 107 NÕu viÕt giÊy c¸c sè tõ đến 100 phải viết chữ số lần? A 19 lần B 20 lần C 11 lÇn D 10 lÇn C đoạn thẳng D 12 đoạn thẳng Câu 108 Hình có đoạn thẳng? A 15 đoạn thẳng B 10 đoạn thẳng Câu 109 Số "hai mươi triệu khơng nghìn bốn trăm linh tám " viết là: A 2000408 B 20004008 C 2040008 D 20000408 Câu 110 Cho ch÷ sè: 1, 0, 2, Hỏi viết đợc số có chữ số khác nhau? A 18 số B sè Câu 111 KÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh A 35 B C 12 sè D 24 sè x lµ: 35 C 12 D 12 Câu 112 Chữ số số 7685320705 có giá trị là: A 8000000 B 800000 C 800000000 D 80000000 Cõu 113 Phân số bé phân số dới là: A 11 23 B C Câu 114 Một người nuôi 40 thỏ Sau bán 10 22 D 11 số thỏ, người nhốt số thỏ cịn lại vào chuồng Hỏi chuồng nhốt thỏ? A thỏ B thỏ C thỏ D 32 thỏ Câu 115 Trong biểu thức đây, biểu thức có giá trị bé nhất? A x B + C D : Cõu 116 Tìm số tự nhiên a lín nhÊt ®Ĩ: 238 x a < 1193 A a = B a = C a = D a = Câu 117 m2 dm2 = dm2 Số thích hợp điền vào chỗ chấm lµ: A 4020 B 420 C 42 D 402 Câu 118 Một lớp học có 18 học sinh nữ 12 häc sinh nam Hái sè häc sinh nam chiÕm phần số học sinh lớp? 12 A B C D 3 10 C 30 D 30 30 Câu 119 Số viết thành: A 30 10 B Câu 120 Trong số đây, số không thuộc dãy số: 2, 5, 8, 11, 14, … A 333 B 23 456 C 21 345 D 000 Cõu 121 Hôm ngày thứ năm Hái 100 ngµy sau sÏ lµ ngµy thø mÊy cđa tn lƠ A Thø bÈy B Thø hai C Chủ nhât D Thứ sáu Cõu 122 Cho số: 1, 2, 3, 4, 5, Hái cã cách chọn số từ số đà cho để tổng số số chẵn? A B 10 C D 11 Câu 123 Ch÷ thứ 100 dÃy: KINHMONKINHMONKINH chữ nào? A Ch÷ N B Ch÷ I C Ch÷ K D Chữ O Cõu 124 Điền thêm số vào d·y sè sau cho hỵp quy lt: , , 11 , 23 , … A 41 B 35 C 34 D 47 Câu 125 KÕt qu¶ cđa phÐp chia 13800 : 24 lµ: A 557 B 575 C 455 D 475 Câu 126 Hình có hình tam giác, hình tứ giác? A 10 hình tam giác, hình tứ giác B hình tam giác, hình tứ giác C hình tam giác, hình tứ giác D 10 hình tam giác, hình tứ giác Câu 127 Ph©n sè b»ng ph©n sè A 12 40 B 11 42 lµ: C 16 20 D 25 35 Câu 128 Cho hình vẽ: 13 Đỉnh A đỉnh chung hình tam giác? A hình B hình C hình D hình Câu 129 Nh©n sè tự nhiên liên tiếp với nhau, bạn đợc kết nh dới Hỏi kết đúng? A sai B 6284 C 6824 D 8624 Cõu 130 Số gồm triệu, trăm nghìn, nghìn, trăm, đơn vị viết là: A 70250803 B 7205083 Câu 131 Phân số phân số A 10 24 B C 7205803 D 725803 ? 15 24 C 15 16 D 20 24 Câu 132 Tổng số 130 Trung bình cộng số đầu 40 Hỏi số thứ tư bao nhiêu? A 30 B 10 C 40 D 90 Câu 133 Có 2.135 xếp vào thùng Hỏi thùng có vở? A 1.525 B 35 C 705 quyn Cõu 134 Phân số thiếu d·y sau: , , 12 D 305 , 30 1 , , 56 132 lµ: A 94 B 90 Câu 135 KÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh + A 4 B C 86 D 98 C D D 10 lµ: Cõu 136 Phân số bé phân số dới là: A 11 B 12 C 11 14 B Câu 137 A Biết cạnh vng hình vẽ dài 1cm Em tìm xem có đường gấp khúc từ A tới B dài cm A đường B đường C đường D đường C 50 D 90 Câu 138 Có số có chữ số? A 99 B 89 phút phút = giây là: Cõu 139 Kết phép tính A giây B giây Cõu 140 Kết biểu thức A 17 30 B C gi©y D gi©y 1   lµ: 5 15 C 23 55 D 17 150 Câu 141 Mét h×nh chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng cm Hỏi hình vuông có chu vi với hình chữ nhật có diện tích bao nhiªu? A 40 cm2 B 160 cm2 C 96 cm2 D 100 cm2 Cõu 142 Số gồm có năm vạn tám nghìn hai chục sáu đơn vị đợc viết lµ: A 58 260 B 58 206 C 508 026 D 58 026 Câu 143 km2 265m2 = m2 Số thích hợp điền vào trống là: A 1000265 B 10265 C 100265 D 1265 Câu 144 Để số 2007a chia hết cho th× a b»ng: A B C D Câu 145 Biểu thức sau có kết 34 x 78 ? A (30 x 78) + (4 x 78) B (30 + 78) + ( + 78) C (30 x 78) x ( x 78) D (30 + 78) x (4 x 78) Câu 146 Dãy số: 2, 4, 6, 8, 10, ,100 có chữ số: A 98 B 97 C 100 D 99 15 Câu 148 Giá trị biểu thức A - x là: B C D 6 Câu 149 Trung bình cộng số 14, biết trung bình cộng số số 15 Tìm số cịn lại A 15 B 13 C 11 D 12 Câu 150 Trung bình số đo chiều cao bạn nam bạn nữ 140cm Chiều cao ban nam thứ tư 124cm Hỏi trung bình số đo chiều cao bạn nam bạn nữ bao nhiêu? A 128cm B 140cm C 124cm D 138cm Câu 151 Số lớn số 876459; 867459; 867549; 876549 là: A 876549 B 867459 Câu 152 Phân số sau phân số A 14 B C 867549 D 876459 ? 16 C D 21 Câu 153 Hằng ngày Lan thường tập chạy Ngày thứ Lan chạy 500m, ngày thứ hai chạy 620m, ngày thứ ba chạy 500m Như ba ngày, trung bình ngày Lan chạy là: A 500m B 560m C 520m D 540m Câu 154 Cho chữ số: 1, 2, 3, Từ chữ số viết số chẵn có chữ số khác A 15 số B 12 số C 24 số D 10 số A 33 B 36 C 163 D 243 Câu 156 Biết: A = 345 678 - a ; B = 345 768 - a A A > B Hãy so sánh A B: B Không thể so sánh C B > A D A = B Câu 157 Hình có số đoạn thẳng là: A 16 đoạn B 13 đoạn C 15 đoạn D 18 đoạn Câu 158 Sè cßn thiÕu d·y : , , 10 , 22 , lµ: A 46 B 36 C 44 D 32 16 Câu 159 Bốn phần ngày? A ngày 12 B ngày C ngày D ngày Câu 161 Chu vi hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng Hỏi chiều dài gấp lần chiều rộng? A lÇn B lÇn C lÇn D lÇn Câu 162 Biết cạnh vng hình dài 1cm Tổng diện tích tất hình vng có hình là: A 24 cm2 B cm2 C cm2 D 16 cm2 Cõu 163 Điền số thiếu vào dÃy số sau cho hỵp lÝ: 1, 3, 4, , ,18 A 11 B C 14 D 15 Câu 164 Hình có số hình tam giác tứ giác là: A tam giác, tứ giác B tam giác, tứ giác C tam giác, tứ giác D tam giác, tứ giác Câu 165 KÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh - A Câu 166 Rút gọn phân số A B lµ: C D 4 D 12 , ta phân số sau đây: 18 B C 17 Câu 167 Số bé số 145372; 145732; 145723; 145327 là: A 145723 B 145327 C 145372 D 145732 Câu 168 Hình có hình tam giác, hình tứ giác? A hình tam giác, hình tứ giác B hình tam giác, hình tứ giác C hình tam giác, hình tứ giác D hình tam giác, hình tứ giác Câu 169 Cho dãy số 4836; 5236; 5636;…; 6436 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 6236 B 5836 C 5736 D 6036 B Câu 170 A Biết cạnh ô vuông hình vẽ dài 1cm Em tìm xem có đường gấp khúc từ A tới B dài cm A đường B đường C đường D đường A 305 B 350 C 3050 D 35 Câu 173 Cho 2 + + =…x Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 13 13 13 13 A 16 Câu 174 Hiệu A B 19 11 12 D là: Câu 176 Trong phân số A C 11 B 4 C D 21 D 5 11 ; ; ; phân số gần là: B C Câu 177 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm yến = …là: 18 A 9060 B 9006 C 960 D 96 Câu 178 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 1km2 265m2 = .m2 là: A 1265 B 1000265 C 10265 D 100265 19 ... Không thể so sánh D B > A Câu 40 Trong lớp học, số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam Sau học sinh nữ chuyển lớp khác số học sinh nữ lớp nhiều số học sinh nam em Hỏi lớp học có học sinh (sau... häc cã 18 học sinh nữ 12 học sinh nam Hỏi số học sinh nam chiếm phần số học sinh c¶ líp? 12 A B C D 3 10 C 30 D 30 30 Câu 119 Số viết thành: A 30 10 B Câu 120 Trong số đây, số không thuộc dãy số:... B 13 C 11 D 12 Câu 150 Trung bình số đo chiều cao bạn nam bạn nữ 140cm Chiều cao ban nam thứ tư 124cm Hỏi trung bình số đo chiều cao bạn nam bạn nữ bao nhiêu? A 128cm B 140cm C 124cm D 138cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo cau hoi trac nghiem on tap cuoi nam , Bo cau hoi trac nghiem on tap cuoi nam

Hình ảnh liên quan

Cõu 9. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 36 m, chiều rộng bằng - Bo cau hoi trac nghiem on tap cuoi nam

u.

9. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 36 m, chiều rộng bằng Xem tại trang 1 của tài liệu.
Cõu 95. Diện tích 1 hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu gấp chiều dài - Bo cau hoi trac nghiem on tap cuoi nam

u.

95. Diện tích 1 hình chữ nhật sẽ thay đổi như thế nào nếu gấp chiều dài Xem tại trang 10 của tài liệu.
Cõu 141. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8cm. Hỏi một hình - Bo cau hoi trac nghiem on tap cuoi nam

u.

141. Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8cm. Hỏi một hình Xem tại trang 15 của tài liệu.
Cõu 161. Chu vi một hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp - Bo cau hoi trac nghiem on tap cuoi nam

u.

161. Chu vi một hình chữ nhật gấp 10 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp Xem tại trang 17 của tài liệu.