0

Kiểm tra vật lý 11485

4 16 0
  • Kiểm tra vật  lý 11485

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:19

A. a) Xác định lực điện tác dụng lên mỗi điện tích. a) Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực AB, cách trung điểm của AB một khoảng 4 cm.. Trắc nghiệm: ( 5 điểm)[r] (1) SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT SÀO NAM ***** ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ I ; MÔN VẬT LÝ 11 Năm học 2017-2018 Thời gian : 45 phút ( Trắc nghiệm tự luận) ************** I Trắc nghiệm:( điểm) Câu 1: Trong đoạn mạch có điện trở R, hiệu điện hai đầu đoạn mạch U, dòng điện chạy mạch I Điện mà đoạn mạch tiêu thụ thời gian t: A A = E.I B A = I2R C A = UI D A= UIt Câu 2:Tác dung dòng điện là: A Tác dụng sinh lý B Tác dụng từ C Tác dụng hoá học D Tác dụng nhiệt Câu 3: Cường độ dịng điện khơng đổi tính theo cơng thức cơng thức sau đây? A I = q2t B I = 2 q t C I = qt D I = q t Câu 4: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện ε1, r1 ε2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngồi có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: A 2 ε +ε I= R+r +r B 1 2 ε +ε I= R+r -r C 1 2 ε -ε I= R+r +r D 1 2 ε -ε I= R+r -r Câu 5:Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho: A khả tích điện cho hai cực nguồn điện B khả tác dụng lực nguồn C khả thực công nguồn D khả dự trữ điện tích nguồn điện Câu 6:Điện tích tụ điện có điện dung C= 10µF mắc vào hiêu điện U= 12 V là: A 120 µC B 120C C 1,2 C D 12.10-5C Câu 7: Trong cách nhiễm điện có di chuyển electron từ vật sang vật khác? A Nhiễm điện hưởng ứng, nhiễm điện cọ xát, nhiễm điện tiếp xúc B Nhiễm điện hưởng ứng, nhiễm điện cọ xát C Nhiễm điện hưởng ứng, nhiễm điện tiếp xúc D Nhiễm điện cọ xát, nhiễm điện tiếp xúc Câu 8:Hai điểm M N nằm đường sức điện trường có cường độ E, hiệu điện M N UMN, khoảng cách MN = d Công thức sau không đúng? A E = UMN.d B AMN = q.UMN C UMN = E.d D UMN = VM - VN Câu 9:Đặt điện tích q điện trường với vectơ cường độ điện trường có độ lớn E Lực điện tác dụng lên điện tích có độ lớn: A E q B qU C qE D q E Câu 10: Cường độ điện trường điểm điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường : A Về khả thực công điểm xét B Về tốc độ biến thiên điện trường C Về lượng cho điện trường D Về khả tác dụng lực điện điểm xét Câu 11: Một điện tích thử q>0 đặt điểm có E = 0,32V/m Lực tác dụng lên điện tích bằng 4.10-4N Độ lớn điện tích đó: A 0,25.10-5C B 1,25.10-3C C 25.10-5C D 12,5.10-5C Câu 12:Nếu tăng độ lớn điện tích lên hai lần tăng khoảng cách hai điện tích hai lần lực tương tác hai điện tích A giảm lần B giảm hai lần C Không đổi D tăng lần (2)Câu 13: Hai cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) 4.10-7 (C), tương tác với lực 0,1 (N) chân không Khoảng cách chúng là: A r = 0,6 (m) B r = 0,6 (cm) C r = (cm) D r = (m) Câu 14: Điện tiêu thụ đo bằng: A Tĩnh điện kế B Công tơ điện C Ampe kế D Vôn kế Câu 15:Điều kiện để có dịng điện là: A chỉ cần có hiệu điện B duy trì hiệu điện hai đầu vật dẫn C chỉ cần có vật dẫn D chỉ cần có nguồn điện Câu 16: Một điện tích q= 5.10-4C di chuyển hai điểm A B có hiệu điện 2000V Công của lực điện trường: A 2J B 4J C 1J D 0,4J Câu 17: Độ lớn lực tương tác hai điện tích điểm khơng khí A tỉ lệ nghịch với khoảng cách hai điện tích B tỉ lệ với bình phương khoảng cách hai điện tích C tỉ lệ với khoảng cách hai điện tích D tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách hai điện tích Câu 18: Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện U nhiệt lượng tỏa vật dẫn thời gian t là: A Q = U2Rt. B Q =RI2t. C Q = IR2t. D Q = 2 U R t Câu 19: Trong nguồn điện hố học( pin, acquy) có chuyển hố: A từ hoá thành điện B từ nội thành điện C từ thành điện D từ quang thành điện Câu 20: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ε, điện trở r, điên trở mạch ngồi R Biểu thức định luật Ơm toàn mạch: A I= ε R+r B ε I= R-r C R-r I= ε D R+r I= ε I Tự luận:( điểm) Bài 1: (2 điểm) Cho hai điện tích q1 =4.10-8 C, q2 = -4.10-8 C đặt hai điểm A B cách khoảng a=6cm khơng khí a) Xác định lực điện tác dụng lên điện tích a) Xác định cường độ điện trường điểm M nằm trung trực AB, cách trung điểm AB khoảng cm Bài 2: (3 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: ξ= 18 V, r = Ω, R1= Ω, R2= Ω, Đèn có ghi: 6V -3W a) Tính điện trở đèn, điện trở tương đương mạch ngồi b) Cường độ dịng điện qua điện trở, đèn sáng so với định mức? c) Tính cơng suất mạch ngồi, hiệu suất nguồn điện - HẾT - (3)PHIẾU TRẢ LỜI KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 11 Họ tên thí sinh : ……… CHỮ KÝ GIÁM THỊ Lớp : 11/ I Trắc nghiệm: ( điểm) Dùng bút chì tơ kín trịn lựa chọn 1 13 17 2 10 14 18 3 11 15 19 4 12 16 20 II Tự luận: ( điểm) ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… (4)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11485, Kiểm tra vật lý 11485

Hình ảnh liên quan

Bài 2 : (3 điểm)  Cho mạch điện như hình vẽ:   - Kiểm tra vật  lý 11485

i.

2 : (3 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: Xem tại trang 2 của tài liệu.