0

Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 8)

6 1,133 35
  • Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 8)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 14:15

▶▶ 문장 쓰기 아, 여기 있어요. 고마워요. ,있어요 . 고 마 워 요. 아여기 아, 여기 있어요. 고마워요. http://e-campaign.kdu.edu | 43 제 7 강 44 | 한국어 쓰기 1 ▶▶ 연습 문제 11 다음 그림을 보고 물건이 어디에 있는지 찾아 쓰세요. 사과는 어디에 있어요? 책책상상 위위에에 있어요. 시계는 어디에 있어요? 책상위에 있어요. ❶ 우유는 어디에 있어요? 책상위에 있어요. ❷ 사과가 어디에 있어요? 책상위에 있어요. ❸ 과자가 어디에 있어요? 책상위에 있어요. ❹ 마이는 남편의 어느 쪽에 있어요? 책상위에 있어요. ❺ 남편은 마이의 어느 쪽에 있어요? 책상위에 있어요. ❻ 예 http://e-campaign.kdu.edu | 45 연습하세요. | 1강 | 1. 중국 2. 우즈베키스탄 3. 베트남 4. 일본 5. 필리핀 | 2강 | 1. ① 저는 마이예요. ② 인천에 살아요. ③ 베트남에서 왔어요. 2. ① 어디에 살아요? ② 어디에서 왔어요? ③ 이름이 뭐예요? | 3강 | 1. 과자 2. 사탕 3. 비누 4. 우유 5. 휴지 | 4강 | 1. 김치를 먹어요. 2. 텔레비전을 봐요. 3. 친구를 만나요. | 5강 | 1 . 네 시 이십오 분 2. 다섯시십분 3. 한시 | 6강 | 1. 주부 2. 선생님 3. 회사원 4. 학생 | 7강 | 1. 책상 아래에 2. 책상 옆에 3. 상자 안에 4. 상자 밖에(상자 옆에) 5. 남편의 왼쪽에 6. 마이의 오른쪽에 46 | 한국어 쓰기 1 한국어 쓰기 1 * 본 교재는 한국디지털대학교₩포스코가 함께 진행하는「다문화가정 e-배움 캠페인」의 한국어1 교육용 쓰기 교재로 제작되었으며, 비매품입니다. 발행인 김중순 초판 1쇄 발행 2007년 3월 25일 초판 2쇄 발행 2007년 6월 21일 초판 3쇄 발행 2008년 3월 03일 전화 02-6361-1962~5 주소 (110-800) 서울특별시 종로구 계동 1-21 이메일 e-campaign@kdu.edu 웹사이트 http://e-campaign.kdu.edu 서울특별시 종로구 계동 1-21 「다문화가정 e-배움 캠페인」추진 사업단 전화 : 02-6361-1962~5 팩스 : 02-6361-1966 이메일 : e-campaign@kdu.edu . 계동 1-2 1 이메일 e-campaign@kdu.edu 웹사이트 http://e-campaign.kdu.edu 서울특별시 종로구 계동 1-2 1 「다문화가정 e-배움 캠페인」추진 사업단 전화 : 0 2-6 36 1-1 962~5 팩스 : 0 2-6 36 1-1 966 이메일 : e-campaign@kdu.edu. 진행하는「다문화가정 e-배움 캠페인」의 한국어1 교육용 쓰기 교재로 제작되었으며, 비매품입니다. 발행인 김중순 초판 1쇄 발행 2007년 3월 25일 초판 2쇄 발행 2007년 6월 21일 초판 3쇄 발행 2008년 3월 03일 전화 0 2-6 36 1-1 962~5 주소 (11 0-8 00)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 8), Tập viết tiếng Hàn - cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn (Phần 8),

Từ khóa liên quan