(Luận văn thạc sĩ) nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam

109 37 0
(Luận văn thạc sĩ) nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổng công ty điện lực việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đ Ạ I MỌC Q U Ố C G I A HÀ N Ộ I KHOA KINH T Ế N G U YỀN T H Ị VÂN ANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TổNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ■ • I NHÀNH : QUẢN T R Ị KINH DOANH MẢ SỐ : 60 34 05 LUẬN VÃN THẠC SỶ QUẢN TRỊ KINH DOANH NCiưÒI HƯỚN(J DẦN KHOA HỌC: TS TÙ QUANG PHƯƠNG , Đ ẠI H O C Q U Õ C G IA HÃ NÕI I TRƯNG TÂM THÔNG TIN ĨHƯ VIỆN H Nội - 0 ĩ -— ĩ SSB— MỤC LỤC C H Ư Ơ N G I: C S Ỏ L Ý LUẬN V Ể H IỆU QUẢ K IN H DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐIỆN L ự c 1.1 Bail chát hiệu qua kinh doanh cúa doanh nghiệp điện lực [ / / / Khái niệm hiệu I/Itá kinh doanh cúư (loanli nghiệp / / Đặc (liếm C/IIỚ kinh cloanli diu cloanli nghiệp điện lự c Bản chất hiệu kinh doanh cúa doanh nghiệp điện lự c J 1.4 Ilệ thống ch i tiêu hiệu qiui kinlì doanh cùa Tốnỉị Công ty Diện lực Việt N am 1.2 C ác nhân tò eo bán ảnh luròng đến hiệu kinh doanh cùa doanh nghiệp điện lự c 19 1.2.1 Nhún rô bên tron % 20 / 2.2 Nhãn tớ bén n goài 22 1.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh doanh điện sơ quốc gia giói 25 Ị 3.1 Kinli nqliiệm Trung Q uốc 25 1.3.2 Kinh nạ/liệm cùa Hàn Q uốc 26 ỉ 3.3 Kinh nghiệm A ustralia 26 1.3.4 C ác bùi học kinh iKỊỈìiệm 27 Kết luận chương / 29 CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNCỈ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA T ổ N G CÔNG T Y ĐIỆN L ự c VIỆT NAM 30 2.1 T ỏn g quan T ổ n g công tv Điện lực Việt n a m 30 2.1.1 Quá trình liìnli thành tô chức máy Tổng cỏni> ty Điện lực Việt nam 30 2.1.2 Dặc điểm hoạt độniỉ kinh ciinlì 33 2.1.3 Đặc điếm iiỊỊttồn lự c 35 2.1.4 Một sơ kết í/ná kinh (loanh clìiử f yến 40 2.2 T h ụ c trạn g hiệu qua kinh (loanh cúa Tổng công ty Điện lực Việt nam 42 2.2.1 Hiệu C/Iicí sứcỉtuiíi c c YỜÌI tị sán xuất kinlì doan h 42 2.2.2 Đánh iỊÌứ chung 51 2.3 P hân tích nhàn tị ánh hướng đến hiệu qua kinh doanh Tổng công ty Điện lực Việt n a m 54 2.3.1 C cáu tỏ cliức CO' chí' quàn lý 54 2.3.2 Mạng lư i!ray én tài vù phún phối điện 56 2.3.3 H oạt động M arketing 57 2.3.4 Túc clộ/iíị Clill yến t ố vốn lao dộììg đến kết c/ttii kinh doanli điện EV N 58 2.3.5 Vấn đ ề vé iịịá cước đ iện 58 Kết luận chươ/ỉtị 62 C H Ư Ơ N G : NHỮNG G IẢ I PH Á P CH Ủ Y Ê U N H ẰM NÂNG C A O H IỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN L ự c VIỆT NAM 63 3.1 Q u an điểm tlịnh hướng phát triển nhằm nâng cao hiệu kinh doanh T o n g công tv điện lực Việt Nam thịi gian tói 63 3.1.1 Quan điểm phát t r iể n 63 ì Định hướng phát triển Tổng công ty Điện lực Việt nam 64 3.2 C c giải pháp chủ yếu đẽ nâng cao hiệu quii kinh doanh T công ty Điện lực Việt n a m 67 3.2.1 G iai pháp nừnỊị cao hiệu C/IIỚ sứílụng ntỉUổii lực 67 3.2.2 G iải pháp sup xếp, diêu chỉnh lại cúc doanh nghiệp thành viên thuộc TổnI> còniỊ ly Điện lực Việt nam 76 3.2.3 Đ ối c c h ế vù phương pháp quàn /y 81 3.2.4 /loà n thiện hoạt dộng Marketing 83 3.2.5 Một s ố kiến nghị k h c 89 Kết luận chưưnạ 92 DANH M Ụ C C Á C K Ý H IỆ U , C H Ữ V I Ế T T Ắ T C h ữ viết tắt Nguyên nghĩa AO Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia Xây dựng - Vận hành - chuyển giao (Build - Operate Transfer) CFH CTĐL Cổ phần hố Cơng ty điện lực CP Chi phí DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNĐL Doanh nghiệp điện lực EVN Tổng Công ty Điện lực Việt Nam H QKD Hiệu kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị IPP LN NSLĐ Nhà máy điện độc lập (Independent Power Plant) Lợi nhuận Năng suất lao động SCL Sửa chữa iớn SL Sản lượng TCT Tổng công ty TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động DANH M Ị C BẢ N G B I Ể U Trang Bánu 1.1 Bảng 2.1 Hệ thịiìH clìí tiêu hiệu qua kinh doanh doanh nghiệp điện lực Bán ụiá bán buôn nội thực tế EVN áp dụng từ 1/1/2003 19 34 Báng 2.2 Cư cấu lao động theo trình độ đào tạo EVN 36 Bảng 2.3 Sự phát triển hệ ihống truyền tái 39 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Kết hoạt độnu kinh doanh EVN giai đoạn 2002 - 2005 Hiệu sứ dụnsỉ vốn cố định EVN giai đoạn 2002 2005 Hiệu quà sứ dụng vón lưu động EVN giai đoạn 2002 - 2005 41 42 44 Bang 2.7 Cơ cấu vốn kinh doanh cùa EVN giai đoạn 200 - 2005 45 Bang 2.8 Hiệu sir dụnu vốn kinh doanh EVN lỉiai đoạn 2002 - 2005 46 Bảng 2.9 Hiệu sứ dụ ne lao động EVN ẹiai đoạn 2002 2005 48 Bá ne 2.10 Hiệu sử dụng chi phí kinh doanh EVN giai đoạn 2002 - 2005 50 Búng 2.11 So sánh tốn thấi iruyền tái phân phối EVN với nước khác 57 Bane«— 3.1 San lượng điện tlurơiìii phẩm dự báo tốc độ tăng trưởng DNĐL 80 DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình Sơ đổ tố chức bô máy cua Tỏ nu cỏiiii tv Điên lưc Viêi r, Nam 32 Hình 3.1 Mỏ hình tuyên chọn loại dần 72 Hình 3.2 Quy trình xâv dựng Íá cước tiền điện 88 MỞ ĐẨU Sự cần thiết đề tài Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) Tổng công ty 91 thành lập theo Nghị định 14/CP ngày 27/01/1995 Chính phủ Từ thành lập EVN phát huy tốt vai trò doanh nghiệp nhà nước hàng đầu lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, đóng góp tích cực vào phát triển vượt bậc ngành điện Việt Nam, đáp ứng tốt nhu cẫu điện phục vụ cho kinh tế quốc dân sinh hoạt nhân dân Tuy nhiên, đánh giá cách toàn điện, hiệu kinh doanh Tổng cơng ty Điện lực cịn thấp, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư chưa cao Yêu cầu phát triển ngành điện lực phục vụ cho nghiệp CNH HĐH đất nước xu hội nhập đặt Tổng Công ty điện lực Việt Nam đứng trước hội phát triển thách thức Đó cạnh tranh nhiều doanh nghiệp nước, nguy thiếu vốn đầu tư phát triển cơng trình điện theo Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn (hiệu chỉnh) Chính phủ phô duyệt tháng 3/2003; nguy xuất đối thủ tiềm liên kết lưới hình thành thị trường điện khu vực ASEAN dự kiến hình thành khoảng thời gian từ 015-2020 Trong bối cảnh đó, nâng cao hiệu kinh doanh điều kiện tiên đảm bảo tổn phát triển Tổng công ty Điện lực Việt Nam môi trường cạnh tranh, hội nhập tảng để Tổng công ty Điện lực Việt Nam phát huy vai trị Irong q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Chính vậy, tơi chọn đề lài: “Nâng cao hiệu kinh doanh Tổng Công ty Điện lực Việt Nam” để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Liên quan đến chủ đề có số cơng trình nghiên cứu như: “Hồn thiện mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh Tổng Công ly Điện iực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn - 2004, “Hồn thiện cơng tác kiểm tra cơng ty truyền tải điện 1”- Đậu Xuân Bình - 2003, “Những biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện tổ chức máy quản lý công ty truyền tải điện 1”- Trịnh Tuấn Sơn - 0 Qua nghiên cứu cơng trình khoa học đâv, tác giá có nhận xét: Các cơng trình nghiên cứu số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp điện lực quản lý nguồn nhân lực, sản xuất kinh doanh Cho đến nay, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu sở lý luận hiệu kinh doanh cách tồn diện đánh giá cách có hệ thống hiệu kinh doanh Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, giải pháp tổng thể nhằm nâng cao hiệu kinh doanh TCT Điện lực Việt Nam chưa đề cập đề cập M ụ c đích nhiệm vụ nghiên cứu - V ề mặt lý luận: Nghiên cứu, góp phần hồn thiện lý luận hiệu kintị 'ì doanh doanh nghiệp điện lực điểu kiện kinh tế vận hành theo che"~' thi trường đinh hướng xã hôi chủ nghĩa, mở cửa hội nhâp._ / r - _ ị Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng^niệu kinh doanh Tông công ty điện lực Việt nam, đề xuất giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống khả thi nhằm nâng cao hiệu kinh doanh T C T Điện lực Việt Nam giai đoạn tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu hiệu kinh doanh doanh nghiệp điện lực - Phạm vi nghiêm cứu hiệu kinh doanh điện Tổng công ty Điện lực Việt nam khoảng thời gian nghiên cứu: 200 - 20 05 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp vật biện chứng vậl lịch sử Chủ nghĩa Mác-Lê Nin Các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh, phương pháp thống kê kết hợp với khảo sát thực tế Dự kiến đóng góp luận văn - Về mặt ]ý luận: Làm rõ chất hiệu kinh doanh doanh nghiệp điện lực sở hệ thống hoá, quan niệm hiệu kinh doanh doanh nghiệp xem xét toàn diện đặc điểm sản xuất kinh doanh điện ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp điện lực - v ề mặt thực tiễn: Nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm nâng cao hiệu kinh doanh điện số nước giới Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh EVN Đề xuất giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống khả Ihi nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Tổng công ty Điện lực Việt nam giai đoạn tới B ố cục luận văn Nội dung luận văn trình bày thành chương: Chương / : C sở lý luận hiệu kinh doanh củ a doanh nghiệp điện lực Chương 2: T h ự c trạ n g hiệu kinh doanh T ổn g công ty Điện lực Việt Nam Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh doanh củ a T ổ n g công ty Điện lực V iệt Nam í C H Ư Ơ N G 1: C O S Ở L Ý LUẬN V Ể H IỆ U Q U Ả K IN H DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐIỆN L ự c 1.1 B ả n ch ấ t hiệu kinh doanh doanh ngiệp điện lực Phạm trù hiệu hiệu kinh doanh sử dụng phổ biến đời sống xã hội Tuy nhiên, phương diện lý luận thực tiễn nhiều quan niệm, ý kiến khác vấn đề Để hiểu hiệu kinh doanh, trước hết cẩn hiểu hiệu phân loại hiệu 1.1.1 K h i niệm hiệu kinh doanh doanh nghiệp Quan niệm vê Theo đại từ điển tiếng việt “Hiệu kết đích thực” [35] Khái niệm đồng phạm trù kết hiệu Quan niệm thứ hai cho ràng: “Hiệu chi' tiêu phản ánh mức độ thu lại kết nhằm đạt mục đích tương ứng với đơn vị nguồn lực phải bỏ trình thực hoạt động định” [21] Với cách tiếp cận này, người gắn với mục liêu định Các hoạt động đánh giá có hiệu hay khơng phải tính đến mục tiêu, để so sánh đánh giá, Hiệu đánh giá góc độ khác nhau, phạm vi thời kỳ khác Do đó, để hiểu rõ chất phạm trù hiệu kinh doanh, cần phải đứng góc độ cụ thể đế' phân tích loại hiệu Nếu ta cân vào mục tiêu chu kỳ tái sản xuất xã hội, hiệu chia thành hiệu kinh doanh hiệu trị xã hội [7], - Hiệu kinh doanh mơ tả mối quan hệ lợi ích - chi phí mà đối tượng hay chủ thể nhận sở chi phí bỏ để có lợi ích kinh tế Đối với chủ thể doanh nghiệp, lợi ích doanh thu bán hàng, lợi nhuận chi phí gắn liền với việc tạo lợi ích chi phí sản xuất, vốn - Hiệu trị xã hội hiệu mà chủ thể nhận việc thực mục tiêu kinh tế xã hội Điều giải cơng ãn việc làm, công xã hội, cải thiện điều kiện làm việc bảo vệ mơi trường 86 - Phân tích, đánh giá điểm mạnh điểm yếu EVN, đơn vị thành viên, từ dự đốn khả cạnh tranh so với nhà khai thác khác Trên sở đặc Ihù lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, hệ thống thông tin marketing cần tổ chức gổm phận sau: - Hệ thống thông tin nội bộ: Hệ thống nơi tập hợp, xếp xử lý thông tin doanh thu, sán lượng, chi phí, nguồn lực tài thực trạng mạng lưới, dịch vụ khách hàng Các thông tin phải cập nhật thường xuyên lưu trữ dạng sở liệu để dẻ liên kết truy xuất nhanh chóng - Hệ thống thơng tin bên ngồi: Đây hệ thống thơng tin thu thập từ bên ngồi liên quan đến thay đổi môi trường bên ngồi ảnh hưởng đến thị trường Các thơng tin phải cập nhật thường xuyên, nguồn thông tin tài liệu, ấn phẩm cua quan quản lý nhà nước, thông tin phương tiện thông tin đại chúng phát thanh, truyền hình, báo c h í - Hệ thống thông tin thu từ nghiên cứu thị trường' Hệ thống iưu trữ thông tin thu thơng qua việc khảo sát nghiên cứu thị trường, ví dụ thông tin nhận dạng khách hàng tại, khách hàng tiềm năng, yếu tố ảnh hương đến mức độ sử dụng dịch vụ khách hàng - Hệ thống thơng tin d ã qua phân tíc h : Đây hệ thống thông tin thu qua việc xử lý thông tin từ ba hệ thống thơng tin chương trình chun để xử lý, phân tích, kiểm tra để hỗ trợ cho việc kiểm định giả thuyết dự báo định cụ thể J Đẩy m ạnh công tác nghiên cứu thị trường Hoạt động chế thị trường theo phương châm hướng thị trường, coi thị trường đối tượng chủ yếu hoạt động marketing, công tác nghiên cứu thị trường công việc cẩn thiết công ty, đặc biệt EVN - doanh nghiệp coi nhẹ công tác nghiên cứu thị trường từ đời, ngành điện lực Việt Nam ngành sán xuất kinh doanh độc quyền 87 Mục liêu chủ yếu hoạt động thu (hập, xử lý, phân tích thơng tin có liên quan đến khách hàng Căn vào kết xử lý thông tin thu mà doanh nghiệp điện lực có sở khoa học, khách quan để đề sách phát triển thích hợp, nâng cao khả cạnh tranh thị trường Trong nghiên cứu thị trường, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp vô cần thiết cấp bách để Ihu thơng tin có độ xác cao làm sở cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương pháp quan sát: phương pháp dùng giác quan thiết bị hỗ trợ để thu thập thông tin sơ cấp mà khơng cần hợp tác đối tượng quan sát Trong kinh doanh sản phẩm điện theo định hướng phút triển thị trường điện với nhiều nhà cung cấp thị trường, phương pháp quan sát nên sử dụng để nghiên cứu thói quen hành vi khách hàng để điều chỉnh nhằm nang cao hoạt động kinh doanh dịch vụ khách hàng lên mức hoàn thiện Phương pháp hỗ trợ việc sản xuất kinh đoanh dịch vụ viễn thông điện lực, giúp viễn thông điện lực sớm trở thành nhà cung cấp dịch vụ bưu viễn thông mạnh thị trường - Phương pháp thực nghiệm: Phương pháp thực nghiôm phương pháp thu thập liệu sơ cấp cách tuyển chọn nhóm đối tượng so sánh với nhau, tạo cho nhóm có hồn cảnh khác nhau, kiểm tra thành phần biến động xác định mức độ quan trọng thông tin quan sát Dùng phương pháp tìm quy luật tượng nảy sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh EVN tìm mối quan hệ nhân cách sàng lọc lời giải thích mâu thuẫn kết quan sát 3.2A.4 Đổi mói chiến lược, sách giá cước tiền điện EVN cần đổi chiến lược, sách giá cước tiền điện theo hướng: 88 - Giá cước phải xây dựng linh hoạt sở kết nghiên cứu thị trường hiệu kinh doanh sản xuất điện năng, phù hợp với chủ trương sách phát triển kinh tế Đảng, Nhà nước xu hội nhập kinh tế khu vực giới - Giá cước phải xây dựng sở giá thành phù hợp với khu vực giới, đần dần xoá bỏ việc bù giá chéo khu vực Từng bước điều chỉnh giá cước điện mức điện áp, nhiên việc thay đổi giá cước phải phù hợp tương ứng với chất lượng sản phẩm điện cung cấp khách hàng Trên thực tế nghiên cứu cho thấy ràng, sản phẩm điện cung cấp cho xã hội đầy đủ đảm bảo chất lượng, hiệu kinh doanh đem lại lớn - Giá cước phải khách hàng chấp nhận, đồng thời có tác dụng điều chỉnh nhu cầu, nhằm mục đích tăng doanh thu cho doanh nghiệp điện lực - Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá cước gổm hai yếu lố: Yếu tố kiểm sốt (chi phí sản xuất kinh doanh) yếu tố khó kiểm soát (quan hệ cung cầu thị trường, nhịp độ phát triển kinh tế đất nước, cạnh tranh thị trường, sách kinh tế phủ )- Chúng tơi đề xuất quy trình xác định giá Hình 3.2: Quy trình xây dựng xây dựng giá cước tiền điện 89 3.2.5 Một số kiến nghị khác Ngoài số giải pháp nêu trên, số kiến nghị có liên quan trực tiếp đến trình đổi mơ hình tổ chức EVN xây dựng thị trường điện Tiếp tục xây dựng hoàn thiện Luật điện lực làm c sở pháp lý cho hoạt động điện lực Các quan quản lý nhà nước quan điều tiết hoạt động điện lực cần phải tiếp tục xây dựng hồn thiện Luật Điện lực nhằm đảm bảo tính quán với mục tiêu chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam Bộ Luật điện lực phải khuyến khích nhà đầu tư irong ngồi nước thuộc thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh ngành điện trừ hai khâu truyền tải điều độ hệ thống điện hai lĩnh vực Nhà nước nắm giữ độc Thông qua luật mới, quyền lợi hợp pháp đáng nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh điện khách hàng mua điện đảm bảo # Vê' việc tách hoạt động cơng ích với hoạt động kinh doanh EVN Hiện EVN tiến hành kinh doanh điện thời với việc thực nghĩa vụ cơng ích EVN phải thực sách giá bù chéo ảnh hưởng lớn tới kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để thực đổi tổ chức sản xuất kinh doanh EV N , kiến nghị Nhà nước cho tách hoạt động kinh doanh với hoạt động cơng ích Nhà nước mua dịch vụ cơng ích từ EVN Trên sở đó, Nhà nước cần quy định rõ mức độ đóng góp cụ thể tất doanh nghiệp hoạt động kinh doanh điện lực thực hiộn nghĩa vụ cơng ích Nhà nước hỗ trợ cung cấp từ ngân sách quốc gia trường hợp quỹ cơng ích khơng đủ # Đổi m ói việc tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước chun sang hoạt động theo mơ hình tổ chức mói Để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp này, bên cạnh số giải pháp nêu luận văn đòi hỏi Nhà nước phải đưa số văn quy định sau quan hệ Nhà nước với doanh nghiệp 90 Một /ờ, quy định rõ nhiệm vụ thành viên HĐQT doanh nghiệp có vốn Nhà nước Nhà nước cần quy định rõ HĐQT đại diện cho Chính phủ, làm chủ sở hữu trực tiếp phần vốn Nhà nước doanh nghiệp, toàn quyền định việc sử dụng vốn Nhà nước vào hoạt động kinh doanh bao gồm việc định thuê, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc Hai là, Nhà nước cần phân định rõ trách nhiệm thành viên HĐQT với kết kinh doanh doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp đồng cam kết thực nhiệm vụ với cán cử làm thành viên HĐQT Các điều khoản hợp đồng bao gồm nội dung nhiệm vụ, tiền lương, tiền thưởng Các thành viên HĐQT bị cách chức, miễn nhiệm khơng hồn thành nhiệm vụ, chịu trách nhiệm bổi thường thiệt hại gây trường hợp đưa định sai dẫn đến việc doanh nghiệp bị thua lỗ, phá sản Ba là, xác định rõ quyền hạn trách nhiệm Nhà nước vai trò chủ sở hữu doanh nghiệp có vốn nhà nước Nhà nước thực quyền chủ sở hữu việc xây dựng vãn thoả thuận hàng năm với HĐQT xác định rõ mục tiêu, phạm vi kinh doanh doanh nghiệp, tiôu kinh tế tài chính, sách tài đáu tư phân chia lợi tức doanh nghiệp, phạm vi hoạt động cơng Ích.-.HĐQT xây dựng phương án kinh doanh nhàm đạt mục tiêu giao giao cho Tổng Giám đốc thực # Vê hoạt động nhà máy thuỷ điện Các nhà máy thuỷ diện đóng vai irị quan trọng hộ thống điện nước ta Chính vậy, việc chuyển đổi nhà máy thuỷ điện sang thành công ty kinh doanh tham gia thị thường điện cần kiến nghị Nhà nước số vấn đề sau: Một là, Nhà nước cho xác định rõ quyền nghĩa vụ nhà máy thuỷ điện hệ thống việc tham gia công tác thuỷ lợi Hai là, xây dựng vãn thoả thuận xác định rõ việc phối hợp quản lý điều hành tài sản, nhủn lực phục vụ cho công tác phát điện phục vụ cho thuỷ lợi 91 Trong cần nêu rõ nội dung phối hợp vân hành, sửa chữa tài sản; tính tốn chi phí điều khoản toán, n ợ Bơ là, yêu cầu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện, việc chào giá toán điện thương phẩm nhà máy thuỷ điện cần nghiên cứu kỹ đưa vào thành nội dung văn pháp lý mà Nhà nước ban hành cải cách mơ hình tổ chức EVN xây dựng thị trường điện Trong trình xây dựng văn pháp lý liên quan đến sách nhà máy thuỷ điện, nhà nước cần tham khảo ý kiến nhà máy thuỷ điện lớn hệ thống điện nhằm đảm bảo văn bản hành phù hợp với thực tế quản iý điều hành nhà máy thuỷ điện 92 K ết ỉuận chưorng Căn vào chủ trương, đường lối Đảng Nhà nước, sở lý luận hiệu kinh doanh DNĐL, xuất phát lừ thực trạng hiệu kinh doanh EVN, lừ kinh nghiệm hoạt động doanh nghiệp điện lực giới, chương luận văn dã đề giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống khả thi nhằm nâng cao hiệu kinh doanh EVN, gồm: - Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực: Nâng cao hiệu sử dụng vốn (vốn cô' định, vốn lưu động), nâng cao hiệu sử dụng lao động (nàng cao lực hoạt động nhà quản trị, nâng cao lực hoạt động cán công nhân viên EVN) - Giải pháp xếp, điều chỉnh lại doanh nghiệp thành vicn thuộc Tổng công ly Điện lực Việt nam: xếp lựa chọn quy mô hợp lý công ty phát điện, sấp xếp lựa chọn quy mô hợp lý công ty phát điện, thành lập công ly truyền tải điện quốc gia - Đổi chế phương pháp quản lý: Đổi chế hạch toán nội đẩy mạnh cổ ph

Ngày đăng: 02/12/2020, 22:29

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • MỤC LỤC

 • DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

 • DANH MỤC BẢNG BIỂU

 • DANH MỤC HÌNH VẼ

 • MỞ ĐẨU

 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐIỆN LỰC

 • 1.1. Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh ngiệp điện lực

 • 1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

 • 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp điện lực

 • 1.1.3. Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp điện lực

 • 1.2. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp điện lực.

 • 1.2.1. Nhân tố bên trong

 • 1.2.2. Nhân tố bên ngoài

 • 1.3. Kinh nghiệm nâng cao hiệu qủa kinh doanh điện của một số quốc gia trên thế giới

 • 1.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc

 • 1.3.2. Kinh nghiệm cua Hàn Quốc

 • 1.3.3. Kinh nghiệm cùa Australia

 • 1.3.4. Các bài học kinh nghiệm rút ra đối với Việt Nam

 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG IIIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

 • 2.1. Tổng quan về Tổng công ty Điện lực Việt nam.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan