0

Quyet dinh thanh lap to thu vien 2011

1 1,095 0
  • Quyet dinh thanh lap to thu vien 2011

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 06:11

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHỤNG HIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường : THCS Tây Đô Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số : /QĐ Phương Bình, ngày … tháng 0 năm 20…. QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂY ĐÔ V/v : Thành lập tổ công tác thư viện trường học năm học : ………… Căn cứ quyết đònh bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Tây Đô, huyện Phụng Hiệp của UBND huyện Phụng Hiệp (hoặc ) hoặc quyết đònh của Phòng GD Phụng Hiệp số…582………/QĐ. Ký ngày… tháng…… năm ……… Căn cứ vào quyết đònh 01/QĐ.BGD & ĐT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, ký ngày 02 tháng 01 năm 2003 và Quyết đònh 01/QĐ/2004 ký ngày 29 tháng 01 năm 2004 về sữa đổi bổ sung một số điều khoản của Quyết đònh 01/ QĐ. 2003 về các tiêu chuẩn công nhận thư viện hoàn chỉnh của Bộ GD & ĐT. Căn cứ vào kế hoạch năm học : …………… Xét đề nghò của bộ phận thư viện nhà trường QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập tổ công tác thư viện trường THCS Tây Đô , gồm các ông bà có tên sau: Trưởng ban: ( Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng chuyên môn ) 1/ Phó trưởng ban: ( Giáo viên phụ trách thư viện ) 2/ Các uỷ viên: (CT Công đoàn + tổ trưởng + Đoàn TN +Đội TN + Đại diện hội PHHS +một số học sinh tiêu biểu có năng khiếu về tuyên truyền giới thiệu sách ) Điều 2 : Tổ công tác thư viện có nhiệm vụ tổ chức phân công cho mỗi tổ viên chủ động thực hiện những nhiệm vụ của thư viện ( xem trang 6 của sổ tay thư viện ). Tổ công tác thư viện bắt đầu làm việc từ ngày…………… . Điều 3 : Các bộ phận có liên quan và các ông, bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết đònh thi hành. HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyet dinh thanh lap to thu vien 2011, Quyet dinh thanh lap to thu vien 2011,