0

VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu

4 75 0
  • VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 10:38

VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA HỌC Tên chương trình: Name of program: Trình độ đào tạo: Education level: Ngành đào tạo: Major: Mã ngành: Program codes: Thời gian đào tạo: Duration: Bằng tốt nghiệp: Degrees: Khối lượng kiến thức tồn khóa: Credits in total: Kỹ tḥt Cơ Điện tử Mechatronics Engineering Thạc sĩ Master Kỹ thuật Cơ Điện tử Mechatronics Engineering 8520114 (Thạc sĩ) 8520114 (Master) 1,5-2 năm 1,5-2 years Thạc sĩ khoa học Kỹ thuật Cơ điện tử Master of Science in Mechatronics Engineering 60 tín 60 credits (Ban hành Quyết định số /QĐ-ĐHBK-ĐT ngày tháng Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm Cấu trúc chung chương trình đào tạo (General Program Structure) Khối kiến thức Tín Ghi (Professional component) (Credit) (Note) Kiến thức chung (General Education) Triết học (Philosophy) Môn Triết học khối ngành kinh tế TC Tiếng Anh tự học Sinh viên đạt chuẩn đầu B1 Tiếng Anh (English) Kiến thức ngành rộng (Major knowledge) Kiến thức ngành nâng cao (Advanced specialized knowledge) Sinh viên theo học CTĐT tích hợp cơng nhận 12 tín 12 Sinh viên khơng theo học CTĐT tích hợp cơng nhận tối đa tín cần thực đồ án nghiên cứu đề xuất với thời lượng tín Đây khối kiến thức ngành nâng cao, chuyên sâu theo định hướng chuyên môn ngành đào tạo 21 Khối kiến thức ngành nâng cao gồm phần: (i) Tín dành cho học phần dạng thơng thường (ii) Tín dành cho 02 chuyên đề/seminar; chuyên đề/seminar TC Khối tín Mô đun định hướng nghiên cứu 10 (Research-oriented elective module) Luận văn thạc sĩ KH (Master thesis) Tổng cộng chương trình thạc sĩ khoa học (Total) 15 Có thể xây dựng nhiều mô đun định hướng nghiên cứu Sinh viên lựa chọn nhiều mơ đun, chọn mơ đun phải hồn thành tồn học phần mơ đun Số lượng tín điều chỉnh khoảng 12-15 tín chỉ; phải đảm bảo tổng số tín khối kiến thức ngành nâng cao mô đun định hướng nghiên cứu 30 tín Nội dung luận văn thạc sĩ phát triển từ nội dung Đồ án nghiên cứu bậc học cử nhân 60 tín (60 credits) Danh mục học phần (Course list) TT MÃ SỐ TÊN HỌC PHẦN Kiến thức chung (3TC) SS6010 Triết học (Philosophy) FL6010 Tiếng Anh (English) Kiến thức ngành nâng cao (Advanced specialized knowledge) ME6008 Chuyên đề nghiên cứu (Research project 1) ME6996 Chuyên đề nghiên cứu (Research project 2) ME5510 Tự động hóa thủy khí (Automation of hydraulic - Pneumatic systems) ME5511 Thiết kế hệ thống CĐT (Mechatronic System Design) ME5512 ĐA Thiết kế hệ thống CĐT (Project of Mechatronic System Design) IT3083 Mạng máy tính (Computer Network) EE6868 Động điện điều khiển (Motor Systems and Control Design) IT4735 Internet vạn vật ứng dụng 10 (IoT and Applications) Kiến thức theo định hướng Hệ thống SX tự động (Học viên phải chọn tối thiểu 10 TC) (Research –oriented Elective Modules)(Module 1: Automatic Manufacturing System) ME6601 Quản lý sản xuất có trợ giúp máy tính 11 (Computer Aided Manufacturing Management) KHỐI LƯỢNG (TC) 3(2,5-1-0-6) Tự học 21 3(0-0-6-6) 3(0-0-6-6) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 3(3-0-1-6) 2(2-1-0-4) 10 2(2-1-0-4) Hệ thống CĐT máy công cụ (Mechatronic Systems for Machine Tools) ME5092 Trang bị điện cho máy 13 (Electrical Equipment in Machines) ME6616 Động lực học hệ nhiều vật 14 (Dynamics of Multibody Systems) ME6603 Máy TB công nghệ cao 15 (Advanced Machines and Equipments in Production Processes) ME6604 Xử lý ảnh CĐT 16 (Image processing in Mechatronics) Kiến thức theo định hướng Thiết bị tự động (Học viên phải chọn tối thiểu 10 TC) (Research –oriented Elective Modules) (Module 2: Automatic Equiment) ME6211 Mô số hệ động lưc 17 (Numerical Simulation of Dynamical Systems) ME6605 Hệ điều hành Robot 18 (Robot Operating System) ME6606 FBGAs 19 (FBGAs) ME6607 Hệ thống CĐT Thiết bị 20 (Mechatronics system in Equiment) ME6318 Qui hoạch xử lý số liệu thực nghiệm 21 (Planning and processing experimental data) ME6608 FMS&CIM 22 (FMS&CIM) Kiến thức theo định hướng Robot Học viên phải chọn tối thiểu 10 TC (Research –oriented Elective Modules) (Module 3: Robot) ME6350 Hệ thống đo lường tự động chế tạo khí 23 (Automatic measurement systems in mechanical engineering) ME6352 Nghiên cứu ƯD ĐK CNC 24 (Research application CNC control) ME6609 Micro Robot 25 (Micro Robot) ME6610 Thiết kế Robot 26 (Design of robot) EE6122 Hệ thống giám sát điều khiển thời gian thực 27 (Real-time supervisory control system) ME6612 Cảm biến Nano đo đại lượng khác điện 28 (Nano sensors measure other electrical quantities) Kiến thức theo định hướng Hệ thống điện tử thông minh (Học viên phải chọn tối thiểu 10 TC) (Research –oriented Elective Modules) (Module 4: Inteligent mechatronics system) ME6602 2(2-1-0-4) 12 29 ME6613 ME6614 30 Hệ thống vi điện tử (Micro-Electro-Mechanical Systems) Độ tin cậy tuổi thọ thiết bị 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 10 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 10 2(2-0-1-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) 10 2(2-1-0-4) 2(2-1-0-4) (Reliability and durability of mechanical equipments) EE6122 31 ME6606 32 ME6615 33 IT6606 34 2(2-1-0-4) Hệ thống giám sát điều khiển thời gian thực (Real-time supervisory control system) 2(2-1-0-4) FPGAs (FPGAs) 2(2-1-0-4) Hệ thống CĐT thông minh (Inteligent Mechatronics System) 2(2-1-0-4) Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence) Luận văn tốt nghiệp (Master Thesis) 35 Luận văn tốt nghiệp (Master thesis) Tổng số tín tồn phần 15 15(0-0-30 -50) 181 ... –oriented Elective Modules)(Module 1: Automatic Manufacturing System) ME6601 Quản lý sản xuất có trợ giúp máy tính 11 (Computer Aided Manufacturing Management) KHỐI LƯỢNG (TC) 3(2,5-1-0-6) Tự học... CĐT (Project of Mechatronic System Design) IT3083 Mạng máy tính (Computer Network) EE6868 Động điện điều khiển (Motor Systems and Control Design) IT4735 Internet vạn vật ứng dụng 10 (IoT and Applications)... application CNC control) ME6609 Micro Robot 25 (Micro Robot) ME6610 Thiết kế Robot 26 (Design of robot) EE6122 Hệ thống giám sát điều khiển thời gian thực 27 (Real-time supervisory control system)
- Xem thêm -

Xem thêm: VCK2020 CTDT ths ky thuat co dien tu,