0

Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài).

2 809 0
  • Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài).

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 14:53

Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------------------------------ĐƠN XIN ĐĂNG KHAI SINH(Dùng cho trường hợp yếu tố nước ngoài)Tôi là (Họ và tên người làm đơn): .Ngày, tháng, năm sinh: Nơi thường trú: .Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: Số , cấp tại: , ngày, tháng, năm cấp: Quan hệ với người được khai sinh: . Xin đăng khai sinh cho người tên dưới đây:Họ và tên: .Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: .Nơi sinh: . Dân tộc: .Quốc tịch: .Con thứ mấy: Số con trong một lần sinh: .Phần khai về cha, mẹCHA MẸHọ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc Quốc tịch Quê quán Nơi thường trú tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài Nơi tạm trú tại Việt Nam (nếu có0Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng , ngày .tháng .năm Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên) . phúc--------------------------------------ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH( Dùng cho trường hợp có yếu tố nước ngoài)Tôi là (Họ và tên người làm đơn) :.........................................Ngày,. cấp:................Quan hệ với người được khai sinh: ....................................... Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:Họ và tên:.......................................Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài). , Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài). ,