0

Một vài bàn luận về vấn đề ô nhiễm môi trường lao động và các thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe người lao động

7 84 0
  • Một vài bàn luận về vấn đề ô nhiễm môi trường lao động và các thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe người lao động

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:12

Bài viết trình bày một vài bàn luận về vấn đề ô nhiễm môi trường lao động và các thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe người lao động. Mời các bạn tham khảo! Trao đ i Bàn lu n MỘT VÀI BÀN LUẬN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC THIỆT HẠI KINH TẾ LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG Nguy n Th H i Hà Vi n Nghiên c u KHKT B o h lao đ ng ới phát triển kinh tế, trình sản xuất tạo nhiều chất thải với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp khiêm tốn nên ô nhiễm môi trường lao động (MTLĐ) tất yếu xảy doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, gây ảnh hưởng tiêu cực đến phúc lợi cộng đồng sức khỏe người lao động (SKNLĐ) Việc tính tốn thiệt hại SKNLĐ nhiễm khơng tốn kỹ thuật mà cịn tốn quản lý cung cấp thơng tin đầu vào cho nhiều ứng dụng quản lý khác (i) Đền bù thiệt hại người lao động (ii) Đầu tư giảm thiểu ô nhiễm để giảm rủi ro thiệt hại (iii) Xây dựng chương trình phịng ngừa nhiễm cho doanh nghiệp (iv) Điều chỉnh sách bảo hiểm xã hội (v) Hồn thiện sách doanh nghiệp người lao động có nhiễm xảy Nhóm tác giả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hồn thiên mơt phân phương pháp lượng giá thiệt hại ô nhiễm môi trường lao động” mã số 214/05/VBH lựa chọn V 114 việc hoàn thiện lượng hóa thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe người lao động ô nhiễm môi trường lao động cấp thiết mang tính thực tế Trên giới có nhiều nghiên cứu để đánh giá thiệt hại kinh tế đến sức khỏe người Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Mỹ, Ai Cập, Trung Quốc hay Thái Lan sử dụng phương pháp lượng giá thiệt hại kinh tế Sẵn lòng chi trả (WTP = Willing to pay); Sẵn lòng chấp nhận (WTA = Willing to accept) hay Chi phí bệnh tật (COI = cost of illness) để tính tốn thiệt hại cho số năm điều chỉnh sống-khuyết tật (DALY = Disability – Adjusted Life Years) Đây cách tiếp cận phi tài chính, họ đặt giá trị tiền cho năm sống người, đau đớn, đau khổ tử vong sớm xem xét đến Một phương pháp tiếp cận khác nhiều nhà nghiên cứu nước giới xem xét đến phương pháp tính tốn, lượng giá dựa Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 Trao đ i Bàn lu n tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe Ví dụ như: Chi phí cho loại bệnh tật công việc Úc, Tây Ban Nha; gánh nặng kinh tế bệnh hen suyễn nghề nghiệp Châu Âu; Chi phí y tế cho mười bốn bệnh nghề nghiệp Hoa Kỳ Họ đánh giá, xem xét dựa việc Chi phí trường hợp sau xảy ra, ước tính Chi phí ảnh hưởng đến chủ thể kinh tế việc Những nghiên cứu thường dựa liệu Chi phí y tế quốc gia, hay Chi phí trung bình liên quan đến loại bệnh tật Những nghiên cứu xem xét Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp (Chi phí suy giảm chất lượng sống, Chi phí đau đớn đau khổ) Tuy vậy, nghiên cứu đưa nhận định việc khó để tính Chi phí chúng thường tích hợp phép tính tỷ lệ định hay mơ hình tính tốn định Ở Việt Nam, số nghiên cứu thiệt hại kinh tế ô nhiễm, suy thối mơi trường PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, hay nghiên cứu Viện Bảo hộ lao động thiệt hại kinh tế MTLĐ TSKH Phạm Quốc Quân, GS.TS Lê Vân Trình, KS Đỗ Minh Nghĩa dựa phương pháp tiếp cận thứ hai Nhóm tác giả nghiên cứu dựa phân tích, đánh giá phương pháp tiếp cận thứ để đưa cách thức đánh giá phương pháp lượng giá thiệt hại kinh tế ô nhiễm môi trường lao động đến sức khỏe người lao động doanh nghiệp Thiệt hại sức khỏe ô nhiễm môi trường lao động gây liên quan đến nhiều yếu tố như: phương thức tác động ô nhiễm, mức độ ô nhiễm, ô nhiễm hay số yếu tố gây hay nhiều yếu tố tác động – tác động tổng hợp phương diện cộng hưởng hay bù trừ triệt tiêu nhau, chế sinh bệnh v.v Do Mức 0: Hợp vệ sinh Mức 1: Ơ nhiễm thân việc xác định ảnh hưởng ô nhiễm môi trường lao động đến sức khỏe người lao động dừng việc xác định yếu tố tác động chính, tác động theo chiều, hướng chính, nhóm nghiên cứu xác định tác động dựa việc chia mức ô nhiễm thành mức theo công thức NILP 93 Viện Bảo hộ lao động, mức có tính tốn đo đạc yếu tố ảnh hưởng đến MTLĐ mức tác động đến sức khỏe NLĐ sau: Mức 0: Không ảnh hưởng Mức 1: Hồi phục sau nghỉ ngơi Mức 2: Ô nhiễm vừa Mức 2: Suy giảm SKLĐ, giảm NSLĐ, tăng số ngày nghỉ Mức 3: Ô nhiễm nhiều Mức 3: Gây bệnh tật có yếu tố nghề nghiệp NLĐ Mức 4: Ô nhiễm nhiều Mức 4: Gây bện nghề nghiệp cho NLĐ Mức 5: Ô nhiễm nghiêm trọng Mức 5: Chết ONMTLĐ Hình 1: Các tác đ ng c a nhi m môi tr ng đ n s c kh e ng i lao đ ng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2015 115 Trao đ i Bàn lu n Qua Hình thấy tác động mức ô nhiễm phức tạp có tính liên tục Tuy nhiên hạn chế nghiên cứu, đề tài xác định đến tác động từ mức nhiễm tác động đến sức khỏe người lao động Theo công thức NILP 93, mức 0: mức hợp vệ sinh tất yếu tố môi trường lao động đạt tiêu chuẩn cho phép Tuy vậy, mức hợp vệ sinh có tác động gây ảnh hưởng cho sức khỏe người lao động, dù có tác động nhỏ phần nhỏ đến người lao động, đến chất lượng sống Tại mức hồn tồn dựa tính tốn phân tích cơng thức NILP 93 để tìm mức ô nhiễm môi trường doanh nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động thiệt hại thể Bảng Cũng cần nhấn mạnh rằng, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động ô nhiễm môi trường lao động phần nhỏ tảng băng chìm tác động đến sức khỏe người lao động Một mặt đó, tác động trực tiếp, nhìn thấy, sâu vào mặt y học lao động, y học người, tác động đến người khơng dừng lại Ví dụ như, tác động khác với đối tượng, độ tuổi giới tính Ở mức nhiễm, mức ảnh hưởng với người trẻ với người cao tuổi, nam giới khác với nữ giới; trình tích lũy khơng gây bệnh mãn tính mà cịn ảnh hưởng đến q trình sinh sản, hệ lụy đến cháu người lao động Là nhà kinh tế, xem xét quan điểm kinh tế, nhóm thực đề tài lựa chọn phần tác động đơn giản nhận thấy người lao động Những tác động lượng giá nhiều biện pháp khác (trực tiếp, gián B ng 1: Bi u hi n thi t h i c a m c nh h ng đ n s c kh e c a ng i lao đ ng TT Mức ảnh hưởng Biểu Thiệt hại Mức O: Không ảnh hưởng x Môi trường điều kiện làm việc hợp vệ sinh, sẽ, không bị ô nhiễm x Chưa gây thiệt hại cho người lao động Mức 1: Hồi phục sau nghỉ ngơi x Môi trường lao động mức 1, bắt đầu có dấu hiệu, biểu ô nhiễm x Suy giảm chất lượng sống x Mệt mỏi cần nghỉ ngơi sau làm việc trở nhà x Có thể hồi phục sau nghỉ ngơi Mức 2: Suy giảm SKLĐ, giảm NSLĐ , tăng số ngày nghỉ x Môi trường lao động mức x Giảm suất lao động (thu nhập giảm) x Số ngày nghỉ ốm nhiều số ngày nghỉ ốm bình quân NLĐ bình thường x Chi phí y tế x Chi phí bồi dưỡng sức khỏe để quay lại làm việc x Suy giảm chất lượng sống (CLCS) 116 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 Trao đ i Bàn lu n Mức 3: Gây bệnh tật có yếu tố nghề nghiệp NLĐ x Vấn đề ONMT nghiêm trọng, mức 3, x Người lao động mắc bệnh tật có yếu tố tác hại nghề nghiệp: x Tác hại nghề nghiệp liên quan đến trình công nghệ sản xuất x Tác hại nghề nghiệp liên quan tới tổ chức lao động x Tác hại nghề nghiệp liên quan đến điều kiện vệ sinh nơi làm việc Mức 4: Gây bệnh nghề nghiệp cho NLĐ 4.1 Vẫn tiếp tục làm việc x Giảm suất lao động (thu nhập giảm) x Chi phí y tế x Chi phí bồi dưỡng sức khỏe để tiếp tục làm việc x Suy giảm CLCS x Chi phí đau đớn, đau khổ 4.2 Không thể quay trở lại làm việc x Mất thu nhập lâu dài x Chi phí y tế - Chi phí bồi dưỡng SK x Suy giảm CLCS Tác hại nghề nghiệp liên quan đến tâm sinh lý người lao động x Chi phí đau đớn, đau khổ nh hưở hưởnngg đế aa ngườ i i ẢẢ nh đếnn NSLĐ NSLĐcủcủ ngườ thâ n thân x Vấn đề ONMT nghiêm trọng, mức 3, 4, 5.1 Vẫn tiếp tục làm việc x Người lao động mắc bệnh nghề nghiệp nằm danh mục 30 bệnh nghề nghiệp Bộ Y tế nhận trợ cấp từ BHXH theo quy định x Được khám, công nhận bệnh nghề nghiệp mức suy giảm khả thương tật quan cấp phép x Giảm suất lao động (thu nhập giảm) x Chi phí y tế x Chi phí bồi dưỡng sức khỏe để tiếp tục làm việc x Suy giảm CLCS x Chi phí đau đớn, đau khổ 5.2 Không thể quay trở lại làm việc x Mất thu nhập lâu dài x Chi phí y tế - Chi phí bồi dưỡng sức khỏe x Suy giảm CLCS x Chi phí đau đớn, đau khổ x Ảnh hưởng đến NSLĐ người thân Mức 5: Chết ONMTLĐ x ONMTLĐ không trực tiếp gây chết người x Các trường hợp chết mắc bệnh nghề nghiệp bệnh có yếu tố nghề nghiệp kéo dài, bị ngộ độc, nhiễm độc nặng, cố môi trường x Thu nhập giảm chết sớm x Đau đớn đau khổ cho NLĐ người thân Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2015 117 Trao đ i Bàn lu n tiếp, quy đổi, so sánh), dẫn ban đầu để nghiên cứu có cứ, có đầy đủ sở liệu, phương pháp hồn chỉnh dể tính tốn Qua việc phân tích chia thành trường hợp có tổng thiệt hại nhiễm mơi trường lao động gây cho người lao động tổng thiệt hại tất trường hợp tính từ mức 1: ảnh hưởng nhẹ bị thiệt hại mức 5: chết người với thành phần thiệt hại là: thiệt hại suất lao động người lao động (sau trừ Chi phí y tế bảo hiểm y tế có), thiệt hại suất lao động người thân người lao động bị ảnh hưởng, thiệt hại chất lượng sống, thiệt hại chết sớm, thiệt hại đau đớn đau khổ theo cơng thức đây: Trong đó: tổng thiệt hại ô nhiễm môi trường lao động đến người lao động tổng thiệt hại giảm suất lao động người lao động ONMTLĐ tổng thiệt hại giảm suất lao động người thân người lao động ONMTLĐ tổng thiệt hại chất lượng sống người lao động ONMTLĐ tổng thiệt hại chết sớm người lao động ONMTLĐ tổng thiệt hại đau đớn đau khổ người lao động ONMTLĐ Như vậy, sau phân tích, tổng hợp từ tổng quan nghiên cứu giới Việt Nam vấn đề ảnh hưởng ô nhiễm môi trường lao động, đề tài lựa chọn hồn thiện thành phần chi phí liên quan đến người lao động ô nhiễm môi trường lao động gây ra, giá trị lượng giá chủ yếu dựa sở yếu tố có sẵn, sâu vào thành phần thiệt hại liên quan đến suất lao động tính tốn dựa thơng số trực tiếp, có giá trị tiền liên quan đến người lao động người thân người lao động để tính tốn Bên cạnh đó, thành phần Chi phí đau đớn đau khổ, hay chất lượng sống đề tài khuyến nghị cần tiếp tục nghiên cứu sâu tính tốn phương pháp thích hợp với điều kiện Việt Nam, cần có hồn thiện 118 thành phần Chi phí liên quan đến người sử dụng lao động xã hội vấn đề ô nhiễm môi trường lao động xẩy TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Quốc Quân, “Phương pháp tiếp cận lượng hóa thiệt hại rủi ro sức khỏe nghề nghiệp” [2] GS.TS.Lê Vân Trình, Cơng thức NILP 2000 (Phương pháp xác định Chi phí đền bù thiệt hại nhiễm môi trường lao động điều kiện Việt Nam) [3] GS.TS Nguyễn Thế Chinh; Đề tài “Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn, đề xuất mơ hình, quy trình lượng giá kinh tế thiệt hại nhiễm, suy thối mơi trường gây phù hợp với điều kiện Việt Nam” [4] An analysis of the costs of work-related accidents and illnesses in Catalonia 2006/2007 [5] Richard Boyd, Hilary Cowie & Fintan Hurley, Jon Ayres, The true cost of occupational asthma in Great Britain, Health and Safety Exacutive, Britain, 2006 [6] Safe Work Australia, The cost of work-related injury and illness for Australia employers, workers, and the community:2008-09 [7] Y X Liang et all, The economic burden of pneumoconiosis in China, Occup Environ Med Jun 2003; 60(6): 383–384 [8] National Occupational Health and Safety Commission (2004), The Cost of Work-related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and the Community, Canberra Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 K t qu nghiên c u KHCN Tạp chí Hoạt động Khoa học - Công nghệ isSN 1859-0896 Mơc lơc Sè 1,2&3 - 2014 Công bố kết nghiên cứu KH-CN nước Tổng Biên tập: TS Đỗ Trần Hải Nghiên cứu xử lý khí SO2 khí thải lò đốt phương pháp bán khô Phó Tổng Biên tập: ThS.Nguyễn Quốc Hùng Study on semi-dry desulfurization flue TS Phạm Văn Hải PGS.TS Tăng Thị Chính 11 gas Nghiên cứu sử dụng công nghệ sinh thái để xử lý ao hồ bị ô nhiễm hữu vùng nông thôn (Viện CN môi trường) Study on the use of ecological technology for treatment of organic pollution pool in rural area Nghiên cứu thiết kế mũ an toàn công nghiệp chống nóng phù hợp với điều kiện lao động trời Việt Nam ThS Nguyễn Thu Thủy 17 ThS Ngô Thị Mai 25 CN Võ Thành Nhân 34 PGS.TS Hồ Thị Lam Trà (ĐH Nông nghieäp HN) 40 Study on safety helmet with heat control for work in open air in Vietnam Working environment and workers’ health of plastic recycling enterprises in the South of Vietnam Thiết kế mỹ thuật: Đức Chính Giấy phép số: 1367/GP-BTTTT Cấp ngày: 31/07/2012 Tòa soạn Trị sự: Số 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm - Hà Nội ĐT: (04) 38220260 E-mail: tapchihdkh@ nilp.vn Ảnh bìa 1: Đức Chính In 400 Xưởng in Đức Huy Môi trường làm việc tình trạng sức khỏe công nhân tái sinh nhựa phía Nam Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị kiểm tra dòng điện rò vỏ thiết bị điện cầm tay dung điện pha Study to design and produce pilot equipment to check electricity leak of electrical one- phase hand – held appliances Một số dạng Nitơ môi trường nước trang trại chăn nuôi lợn địa bàn Hà Nội Some types of Nitrogen in water of pig farm in Hanoi area Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe Môi trường lao động, soá 1,2&3-2014 K t qu nghiên c u KHCN Sử dụng bàn chà tích hợp hút bụi khâu chà KS Phan Văn Khải bột trét tường Combining grater with vacuum in doing mastic work Nhận diện yếu tố nguy hiểm có hại CN Trần Thanh Hiển trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Đề xuất giải pháp AT-VSLĐ để bảo vệ người lao động nơi làm việc Identification of hazards at wastewater treatment facility Proposal of OSH solutions to the problems to protect worker’s health Bước đầu khảo sát lượng Man gan máu ThS Nguyễn Thị Hiền công nhân luyện phôi thép công ty TNHH liên doanh thép Việt Hàn Initial research on manganese content in blood of workers of joint venture steel Vietnam-Korea company Đánh giá thực trạng số yếu tố môi trường PGS.TS Lê Khắc Đức việc văn phòng nhà kín tầng 12 tòa nhà ca tầng Detech Tower Thành phố Hà Nội Assessment of some factors of working environment in offic on floor 12 of conditioned building, Detech Tower, Hanoi Phát triển ma trận mối nguy sử dụng đánh TS Nhan Hồng Quang giá nguy Development of hazard matrix used for risk assessment Nghiên cứu đánh giá khả làm việc thiết bị TS Lê Thanh Sơn làm không khí công nghệ xúc tác quang (Viện Công nghệ Môi trường) điều kiện khí hậu nhiệt đới Việt Nam Study and evaluation of capability of air purification device using photocatalytic principle in tropical condition of Vietnam 47 13 Nghiên cứu thiết kết, chế tạo tổ hợp thiết bị nhiệt phân nhiệt độ thấp tái chế phế thải giầy da thành nhiên liệu Study on designing and manufacturing pyrolysis low-temperature complex for burning shoes wastes and getting combustible gases TS Dương Văn Long (Viện Nghiên cứu khí) 89 14 Nghiên cứu trình trạng sức khỏe sinh sản số yếu tố ảnh hưởng tới khả sinh sản nữ công nhân ngaønh da giaøy Study on reproductive health and factors affected on reproductive possibility of female workers of shoes industry BS Đỗ Thị Phương Hiền 94 10 11 12 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe Môi trường lao động, số 1,2&3-2014 53 64 69 75 83 ... đưa cách thức đánh giá phương pháp lượng giá thiệt hại kinh tế ô nhiễm môi trường lao động đến sức khỏe người lao động doanh nghiệp Thiệt hại sức khỏe ô nhiễm môi trường lao động gây liên quan đến. .. sớm, thiệt hại đau đớn đau khổ theo công thức đây: Trong đó: tổng thiệt hại ô nhiễm môi trường lao động đến người lao động tổng thiệt hại giảm suất lao động người lao động ONMTLĐ tổng thiệt hại. .. để tìm mức nhiễm mơi trường doanh nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động thiệt hại thể Bảng Cũng cần nhấn mạnh rằng, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động ô nhiễm môi trường lao động phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Một vài bàn luận về vấn đề ô nhiễm môi trường lao động và các thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe người lao động,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Các tác đng c$a ơ nhim mơi trng đn sc kh+e ngi lao đng - Một vài bàn luận về vấn đề ô nhiễm môi trường lao động và các thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe người lao động

Hình 1.

Các tác đng c$a ơ nhim mơi trng đn sc kh+e ngi lao đng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Qua Hình 1 cĩ thể thấy những tác động của các mức ơ nhiễm là hết sức phức tạp và cĩ tính liên tục - Một vài bàn luận về vấn đề ô nhiễm môi trường lao động và các thiệt hại kinh tế liên quan đến sức khỏe người lao động

ua.

Hình 1 cĩ thể thấy những tác động của các mức ơ nhiễm là hết sức phức tạp và cĩ tính liên tục Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan