0

Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

8 66 0
  • Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:36

Nội dung bài viết nghiên cứu và đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung. Kết nghiên cứu KHCN ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO TIẾP XÚC VỚI CÁC HƠI KHÍ ĐỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHU VỰC MIỀN TRUNG Lê Đức Anh, Võ Trọng Quang Phân viện Khoa học ATVSLĐ&BVMT Miền Trung TÓM TẮT Chế biến thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn khu vực miền Trung, trình làm việc người lao động phải thường xuyên đối mặt với nguy tiềm ẩn, đặc biệt nguy liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp Người lao động ngành chế biến thủy sản làm việc thủ công, nặng nhọc tiếp xúc với nhiều yếu tố có hại mơi trường chủ yếu khí độc phát sinh q trình sản xuất Kết đánh giá mức độ rủi ro tiếp xúc với khí cho thấy người lao động tiếp xúc với khí Mercaptan có 18,75% người lao động tiếp xúc mức rủi ro cao, 81,25% người lao động mức rủi ro cao; khí NH3 50% người lao động sở mức rủi ro cao; khí CO2 45,84% mức cao, khí H2S hầu hết người lao động sở khảo sát tiếp xúc mức cao MỞ ĐẦU gành thủy sản có vị trí đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Trong năm qua sản xuất thủy sản đạt thành tựu đáng kể đóng góp cho GDP khoảng 4,46% [1] Vùng duyên hải miền Trung có chiều dài bờ biển khoảng 1.000km, biển vùng thuận lợi cho việc phát triển ngành khai thác, nuôi trồng chế biến thủy sản [2] Các sở chế biến thủy sản chủ yếu tập trung vùng Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung, nơi có điều kiện thuận lợi nguồn nguyên liệu từ khai thác, nuôi trồng cho sản lượng lớn [3] N Trong trình chế biến thủy sản nhiều yếu tố độc hại phát sinh ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Người lao động ngành chế biến thủy sản tiếp xúc với yếu tố khí độc vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép chiếm tỷ lệ 10%, cảm nhận có mùi khó chịu lên tới 95,1%, môi trường lạnh 89,5% [4] Bên cạnh người lao động thường xuyên phải làm việc đứng liên tục suốt chí lên tới 12-14 tháng cao điểm đánh bắt chế biến thủy sản [5] Đặc điểm lao động ngành chế biến thủy sản lao động thủ công, người lao động thường xuyên tiếp xúc với điều kiện bất lợi vi khí hậu, khí độc, vi sinh vật phát sinh trình sản xuất Đo đánh giá rủi ro tiếp xúc với khí độc người lao động chế biến thủy sản công việc cần thiết Trong nội dung báo này, tác giả trình bày số liệu khảo sát đánh giá rủi ro tiếp xúc khí độc đặc trưng phát sinh trình sản xuất nhà máy chế biến thủy sản Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 97 Kết nghiên cứu KHCN ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU việc giúp việc đánh giá dễ dàng đầy đủ 2.1 Đối tượng nghiên cứu Kết khảo sát 06 sở chế biến thủy sản cho thấy sản phẩm khác cá đông lạnh nguyên con, cá hấp, cá tẩm bột, tơm đơng lạnh quy trình cơng nghệ trải công đoạn gần tương tự Đối tượng nghiên cứu khí độc phát sinh người lao động làm việc công đoạn sản xuất 06 sở chế biến thủy sản 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Tiến hành vấn người lao động 08 công đoạn sản xuất nhà máy chế biến thủy sản Thu thập, thống kê tài liệu liên quan, số liệu từ báo cáo sở, đề tài nghiên cứu liên quan 2.2.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích Để đánh giá thực trạng chất lượng khí độc phát sinh trình sản xuất nhà máy chế biến thủy sản Chúng tiến hành đo đạc tiêu H2S, NH3, CH3HS, CO2 08 phận sản xuất gồm tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, tinh chế-phân cỡ, cân xếp khuôn, cấp đông, tách khn, bao gói bảo quản kho lạnh 2.2.3 Phương pháp đánh giá rủi ro Phương pháp đánh giá rủi ro sử dụng đề tài - Phương pháp MCHRA (Malaysia Chemical Health Risk Assessment) Bộ Lao động Malaysia [6] KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Kết khảo sát dây chuyền công nghệ Phân chia đơn vị cơng việc nhằm chia người lao động thành nhóm có nguy tương tự hay đơn vị cơng việc cho việc đánh giá tiến hành đơn vị cơng việc nơi có tiếp xúc với mối nguy Mỗi đơn vị công việc có khu vực làm việc, tiếp xúc mối nguy thực công việc tương tự Do cần phải phân người lao động thành nhóm đơn vị cơng 98 Một quy trình chế biến thủy sản chung bao gồm công đoạn sau: Nguyên liệu Rửa xử lý Chế biến (cắt cưa) Cấp đơng Hấp, sấy Bao gói, đóng thùng Tách khay, phủ bảng Hình 1: Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến đông lạnh Nguyên liệu tươi sau đưa vào kiểm tra tiếp nhận, rửa sạch, phân loại, xử lý đưa vào sơ chế (tùy theo loại thủy sản, tôm bóc vỏ, bỏ đầu, cịn cá cắt đầu lấy nội tạng, tách lột da hai miếng phi lê thủ cơng máy) Thủy sản sau sơ chế rửa đưa vào cấp đông, thành phẩm thủy sản chạy đông dạng Block miếng phi lê rời 3.2 Kết khảo sát chất lượng số khí độc đặc trưng q trình chế biến thủy sản Để đánh giá rủi ro tiếp xúc với khí độc sức khỏe người lao động nhà máy chế biến thủy sản, nhóm nghiên cứu tiến hành xác định khí độc thường phát Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN sinh trình chế biến thủy sản khu vực miền Trung Đó khí CH3SH, CO2, NH3, H2S, 08 vị trí làm việc (mỗi vị trí tiến hành đo đạc 03 mẫu) 06 sở chế biến thủy sản khu vực miền Trung Qua diễn biến nồng độ khí Mercaptan vị trí làm việc nhà máy chế biến thủy sản cho thấy khu vực tiếp nhận nguyên liệu trung bình 0,886±0,413mg/m3, sơ chế 1,129±0,654mg/m3, tinh chế, phân cỡ 1,152±0,662mg/m3 vượt ngưỡng cho phép tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo định 3733/2002/BYT (Hình 1) sinh cho phép (Hình 2), với nồng độ trung bình cao nằm 02 vị trí Sơ chế 1652±464mg/m3, Tinh chế, phân cỡ 1605±357mg/m3, vị trí thường tập trung số lượng lớn người lao động nhà máy chế biến thủy sản Nồng độ khí CO2 vị trí làm việc 06 sở khảo sát cho thấy hầu hết vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn vệ Bên cạnh 02 khí cịn lại NH3, H2S khơng vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép, nhiên theo ý kiến người lao động sở cho thấy cảm nhận thấy có mùi khó chịu, ngun nhân trình xử lý chế biến thủy sản làm phát sinh mùi tanh, hôi 3.3 Kết đánh giá rủi ro tiếp xúc với số khí độc đặc trưng q trình chế biến thủy sản 3.3.1 Kết xác định mức độ mối nguy Hình Diễn biến nồng độ khí Mercaptan sở chế biến thủy sản Hình Diễn biến nồng độ khí CO2 sở chế biến thủy sản Các loại khí độc xác định gồm loại khí độc thường phát sinh trình sản xuất, chế biến thủy sản sở khu vực miền Trung Đó CO2 , NH3, H2S, CH3SH Trên sở tổng hợp thơng tin khí độc từ nguồn thông tin khác nhau, tác giả đối chiếu với hóa chất xác định mức độ mối nguy riêng khí độc phát sinh sở Bảng Qua bảng tổng hợp cho thấy mức độ mối nguy khí H2S xếp hạng mức cao, khí NH3 CH3SH xếp mức cao Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 99 Kết nghiên cứu KHCN Bảng Phân hạng mức độ mối nguy (HR) b Thời gian tiếp xúc TT Tên hóa chҩt Phân hҥng mӕi nguy bҵQJÿӝc tӕ cҩp tính Theo LC50 (mg/lit) Phân hҥng mӕi nguy dӵa mô tҧ vӅ mӕi nguy Phân hҥng Mӕi nguy (HR) CO2 846 - 2 NH3 5,11 R10, R23, R34, R50 H2S 0,992 R: 12, 26, 50 CH3SH 2,656 R12, R23, R50/53 3.3.2 Kết xác định mức độ tiếp xúc Mức độ tiếp xúc ước tính tuyến đường tiếp xúc khác Các tuyến đường xâm nhập tiếp xúc định cách xem xét cấu trúc hóa học, vật lý hóa chất tác dụng thơng qua đường xâm nhập hay tiếp xúc Ước tính mức độ tiếp xúc dựa thông số sau: - Tần suất tiếp xúc F (Frequency of Exposure) - Thời gian tiếp xúc D (Duration of Exposure) - Cường độ/mức độ tiếp xúc: M Exposure) (Intensity of Magnidude of Để đánh giá khả xảy ảnh hưởng cấp tính, tần số tiếp xúc có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tiếp xúc Ví dụ tần suất phơi nhiễm lớn gấp hai lần làm tăng tiếp xúc gấp đơi Tần suất tiềm tàng ước tính từ quan sát hoạt động làm việc phản ánh từ người lao động nhà quản lý a Tần suất tiếp xúc Bảng Phân hạng tần suất tiếp xúc Phân hҥng Mô tҧ 7Kѭӡng xuyên Có khҧ QăQJ TiӃS[~FKѫQOҫn tuҫn ThӍnh thoҧng TiӃS[~FKѫQOҫn tháng Ít TiӃp xúc lӟQKѫQOҫQWURQJQăP Khơng có khҧ QăQJ TiӃS[~FtWKѫQOҫQWURQJQăP 100 ĈӏQKQJKƭD TiӃp xúc tiӅm tàng mӝt hoһFKѫQ mӝt lҫn ca sҧn xuҩt Phân hạng thời gian tiếp xúc (Bảng 3) để đánh giá phơi nhiễm thông thường hay kéo dài Thời gian tiếp xúc có ảnh hưởng đáng kể đến phơi nhiễm, thời gian tiếp xúc dài gấp đôi làm tăng phơi nhiễm lên gấp đôi Để đánh giá phơi nhiễm kéo dài người ta thường dùng thời gian tiếp xúc tổng cộng thay cho tần số tiếp xúc Thời gian tiếp xúc tổng cộng tích lần tiếp xúc thời gian trung bình lần tiếp xúc c Cường độ tiếp xúc Phân hạng cường độ thực sở so sánh kết đo giới hạn cho phép giới hạn tiếp xúc cực đại, chọn có mức phân hạng cao (Bảng 4) Qua kết đo đạc khảo sát thời gian, tần suất tiếp xúc nồng độ khí độc vị trí khảo sát nhà máy chế biến thủy sản cho thấy rằng: Đối với khí NH3, mức độ tiếp xúc mức trung bình 15/48 vị trí khảo sát, chiếm 31,25%, mức thấp chiếm 68,75%; khí H2S, mức độ tiếp xúc mức trung bình chiếm 27,08%, mức thấp chiếm 72,92%; Khí CO2 người lao động tiếp xúc mức cao với 47,96%, mức cao 37,88%, mức trung bình 4,16%; khí Mercaptan người lao động tiếp xúc mức cao chiếm 18,75%, mức cao 56,25%, mức trung bình chiếm 25% Kết tổng hợp xác định mức độ tiếp xúc trình bày Bảng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN Bảng 3: Phân hạng thời gian tiếp xúc Phân hҥng 3.3.3 Kết xác định mức độ rủi ro Tәng thӡi gian tiӃp xúc (*) % Thӡi gian làm viӋc Thӡi gian /8 giӡ ca hoһc 40h/tuҫn > 87,5% > 7giӡ/ca hay > 35giӡ/tuҫn 50 ÷ 87,5% ÷ 7giӡ/ca; 20 ÷ 35giӡ/tuҫn 25÷ 50% ÷ 4giӡ/ca; 10 ÷ 20giӡ/tuҫn 12,5 ÷ 25 % ÷ 2giӡ/ca; ÷ 10giӡ/tuҫn < 12,5%
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ chế biến đơng lạnh - Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

Hình 1.

Sơ đồ quy trình cơng nghệ chế biến đơng lạnh Xem tại trang 2 của tài liệu.
sinh cho phép (Hình 2), với nồng độ trung bình cao nhất nằm ở 02 vị trí Sơ chế 1652±464mg/m3, Tinh chế, phân cỡ 1605±357mg/m3, đây là vị trí thường tập trung số lượng lớn người lao động trong các nhà máy chế biến thủy sản - Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

sinh.

cho phép (Hình 2), với nồng độ trung bình cao nhất nằm ở 02 vị trí Sơ chế 1652±464mg/m3, Tinh chế, phân cỡ 1605±357mg/m3, đây là vị trí thường tập trung số lượng lớn người lao động trong các nhà máy chế biến thủy sản Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 1. Phân hạng mức độ mối nguy (HR) - Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

Bảng 1..

Phân hạng mức độ mối nguy (HR) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4: Mức độ tiếp xúc trên cơ sở đo đạc khơng khí hơ hấp - Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

Bảng 4.

Mức độ tiếp xúc trên cơ sở đo đạc khơng khí hơ hấp Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 3: Phân hạng thời gian tiếp xúc - Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

Bảng 3.

Phân hạng thời gian tiếp xúc Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 7. Kết quả xác định mức độ rủi ro - Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

Bảng 7..

Kết quả xác định mức độ rủi ro Xem tại trang 7 của tài liệu.
tình hình sức khoẻ bệnh tật của lao động nữ tại cơng ty cổ phần phát triển thuỷ sản Huế, - Đánh giá rủi ro do tiếp xúc với các hơi khí độc đối với người lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản khu vực miền Trung

t.

ình hình sức khoẻ bệnh tật của lao động nữ tại cơng ty cổ phần phát triển thuỷ sản Huế, Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan