0

Đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung mỗi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn

10 28 0
  • Đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung mỗi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:23

Nội dung bài viết đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung mỗi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn. Kết nghiên cứu KHCN Đánh giá ảnh hưởng nhóm dung hữu benzen, toluen, xylen nồng độ thấp đến số số huyết học người lao động số sở sản xuất sơn D Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lưu Phi Long, Long Thùy Dương Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động I ĐẶT VẤN ĐỀ ung môi hữu hỗn hợp hóa học phức tạp có chứa nhiều loại hydrocarbon khác alkan, rượu, xeton, andehit, este phân tử thơm nhỏ, bay tích hợp vào mơi trường khơng khí tạo thành hợp chất hữu dễ bay (VOCs) Đối với ngành sản xuất sơn, da giày, in sử dụng dung mơi hữu có chứa toluen với tỉ lệ cao, bên cạnh xylen benzen Mặc dù benzen hạn chế nhiều thay chất độc toluen toluen thường chứa lượng benzen định Chính mà người lao động (NLĐ) phải tiếp xúc với nhiều chất khác Đối với công nhân sản xuất sơn phổ biến tiếp xúc với nhóm benzen, toluen, xylen (nhóm BTX) Ở Việt Nam, ảnh hưởng nhóm benzen, toluen, xylen đến sức khỏe NLĐ nghiên cứu nhiều cho thấy dung môi hữu ảnh hưởng đến sức nghe, chức hô hấp, gây thiếu máu người lao động [3,6] Tuy nhiên ảnh hưởng nhóm BTX tiêu chuẩn cho phép (TCCP) tiếp xúc thời gian dài chưa thật quan tâm Do vậy, tiến hành nghiên cứu “Đánh giá ảnh hưởng nhóm BTX nồng độ thấp đến số số huyết học NLĐ số sở sản xuất sơn” Nghiên cứu thực mục tiêu: Xác định mức nồng độ VOCs nhóm BTX môi trường lao động số sở sản xuất sơn Đánh giá mức độ thiếu máu số huyết học (bạch cầu, hồng cầu tiểu cầu) NLĐ tiếp xúc với nhóm BTX số sở sản xuất sơn Hình minh hoạ: nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2018 37 Kết nghiên cứu KHCN II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Người lao động: Trong có nhóm tiếp xúc nhóm so sánh (nhóm khơng tiếp xúc) - Quy trình cơng nghệ: Khảo sát tồn quy trình cơng nghệ - Mơi trường lao động: Lấy mẫu nhóm BTX môi trường sản xuất Tại số sở sản xuất sơn địa bàn Hà Nội 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: Theo phương pháp mơ tả cắt ngang có so sánh 2.2.2 Cỡ mẫu kỹ thuật chọn mẫu: * Đối tượng lấy máu xét nghiệm - Nhóm tiếp xúc: Cỡ mẫu tính theo cơng thức ước lượng cho tỷ lệ (cỡ quần thể không xác định) n = Z21-α/2p(1-p)/d2 Trong n: cỡ mẫu; p: 10,9% tỷ lệ thiếu máu NLĐ có tiếp xúc với dung mơi hữu nồng độ thấp – tiêu chuẩn cho phép theo nghiên cứu S Wilbur [1]; d: sai số mong muốn so với p, lấy theo giá trị 0,05 (5%); Z: Là giá trị tương ứng với mức ý nghĩa thống kê mong muốn thường lấy Z =1,96; 38 Để tăng độ xác chúng tơi lấy tăng cỡ mẫu thêm 10%n Tổng số mẫu nhóm tiếp xúc khoảng 165 người - Nhóm khơng tiếp xúc: cơng nhân cơng ty may có tuổi nghề từ năm trở lên, làm việc môi trường không sử dụng dung hữu Số lượng xấp xỉ 1/2 nhóm tiếp xúc 85 người * Tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu Tiêu chí chọn mẫu nghiên cứu Nhóm tiӃp xúc Nhóm so sánh Cơng nhân trӵc tiӃp tham gia Công nhân làm viӋc tҥi cѫ sӣ sҧn xuҩt có tiӃp xúc vӟi dung may khơng có nguy cѫ tiӃp xúc môi hӳu cѫ trӵc tiӃp dung môi hӳu cѫ * Tiêu chún lΉa chͥn chung + Tuәi nghӅ tӯ năm trӣ lên, ÿӗng ý tham gia nghiên cӭu + Công nhân khӓe mҥnh, không mҳc bӋnh, không thiӃu máu trѭӟc vào làm viӋc tҥi cѫ sӣ + Nhӳng ngѭӡi ÿӗng ý tham gia nghiên cӭu * Mẫu môi trường: đánh giá nồng độ toluen, benzen, xylen mơi trường lao động nhóm nghiên cứu tiến hành đo sở sản xuất - Xác định cỡ mẫu mơi trường nhóm BTX theo Thường quy kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp môi trường 2015 (Tập 2) - Số lượng mẫu 15 mẫu, mẫu gồm có tiêu benzen, toluen, xylen 2.2.3 Biến số/chỉ số nghiên cứu BiӃn sӕ 1.1.Quy trình cơng nghӋ 1.2 Khҧo sát dung môi hӳu cѫ môi trѭӡng lao ÿӝng 1.3 Ĉһc ÿiӇm cӫa ÿӕi tѭӧng nghiên cӭu 1.4 Xét nghiӋm công thӭc máu ChӍ sӕ nghiên cӭu YӃu tӕ phát thҧi benzen, toluen, xylen - Nӗng ÿӝ benzen; toluen; xylen - Tuәi ÿӡi, tuәi nghӅ, giӟi, vӏ trí làm viӋc - TiӅn sӱ bӋnh tұt, sӱ dөng thuӕc - Thói ăn uӕng sinh hoҥt 24 giӡ: sӱ dөng thuӕc lá, rѭӧu, bia Hӗng cҫu, bҥch cҫu, tiӇu cҫu 2.3 Công cụ kỹ thuật thu thập thông tin Đo môi trường Kỹ thuật lấy mẫu thực theo thường quy kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp mơi trường 2015 cụ thể sau: Nhóm BTX môi trường hấp thu vào ống than Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2018 Kết nghiên cứu KHCN bơm bút mẫu Sibata Nhật với tốc độ hút 0,2ml/phút - Thời gian đo: Đo ca làm việc, thời gian lấy mẫu:1 tiếng - Chỉ tiêu lấy mẫu: Nồng độ toluen benzen, xylen môi trường lao động - Thiết bị lấy mẫu không khí: Bơm lấy mẫu nhân Sibata Nhật - Thiết bị phân tích: GC/MS ngưỡng phát ppb, sai số ± 10% - Phương pháp phân tích: Sắc ký khí - theo phương pháp 8015 NIOSH Mỹ TT Mӭc ÿӝ ҧnh hѭӣng Giҧm Bҥch cҫu 1.1 Mӭc ÿӝ (nhҽ) 1.2 Tӹ lӋ (%) giҧm Phân tích số huyết học Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu máy Sysmex 24 số Tiêu chuẩn đánh giá - Đánh giá nồng độ B,T,X môi trường theo tiêu chuẩn 3733/2002 Bộ Y tế - Đánh giá thiếu máu theo tiêu chuẩn OSHA: Số lượng tế bào hồng cầu; bạch cầu tiểu cầu - Tình trạng thiếu máu theo tiêu chuẩn Việt Nam (Thông tư số 15/2016/TT-BYT Bộ Y tế: Quy định bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội) TT Mӭc ÿӝ ҧnh hѭӣng Giҧm hӗng cҫu 11 - 15 2.1 Mӭc ÿӝ (nhҽ) Mӭc ÿӝ (vӯa) 21 - 25 2.2 1.3 Mӭc ÿӝ (nһng) 31 - 35 1.4 Mӭc ÿӝ (rҩt nһng) 51 - 55 Tӹ lӋ (%) giҧm Mӭc ÿӝ ҧnh Tӹ lӋ (%) hѭӣng giҧm Giҧm TiӇu cҫu 11 - 15 3.1 Mӭc ÿӝ (nhҽ) 11 - 15 Mӭc ÿӝ (vӯa) 26 - 30 3.2 Mӭc ÿӝ (vӯa) 21 - 25 2.3 Mӭc ÿӝ (nһng) 41 - 45 3.3 Mӭc ÿӝ (nһng) 31 - 35 2.4 Mӭc ÿӝ (rҩt nһng) 61 - 65 3.4 Mӭc ÿӝ (rҩt nһng) 41 - 45 Giới hạn cho phép tế bào máu Ĉһc ÿiӇm cӫa chӍ sӕ Giҧm tӃ bào hӗng cҫu (SL) Hӗng cҫu TT Bình thѭӡng(SL) Giѫi hҥn cho phép Nӳ Nam 4-5,4 T/L 4-5,9 T/L 4-10 G/L* 4-10 G/L 150-450 G/L** 150-450 G/L Tәng (n) Bҥch cҫu TiӇu cҫu Giҧm tӃ bào bҥch cҫu (SL) Bình thѭӡng(SL) Tәng (n) Giҧm tӃ bào tiӇu cҫu (SL) Bình thѭӡng(SL) Tәng (n) GHCP-Giới hạn cho phép; Hồng cầu: Nam: 4-5,9T/, Nữ: 4-5,4T/L; Bạch cầu: 4-10G/L(cả Nam Nữ); Tiểu cầu: 150-450G/L(cả Nam Nữ); T/L: 1012 tế bào hồng cầu/Lít máu; G/L: 109 tế bào/Lít máu; Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2018 39 Kết nghiên cứu KHCN Lấy mẫu, bảo quản mẫu Lấy mẫu máu: lấy 2ml máu tĩnh mạch cho vào ống đủ tiểu chuẩn có chứa chất chống đơng EDTA Mẫu phân tích sau đưa phịng thí nghiệm Theo hướng dẫn cục an toàn vệ sinh lao động Mỹ - Mẫu máu xét nghiệm: lấy máu tĩnh mạch có sử dụng chất chống đơng EDTA sau phân tích sớm tốt, nhiệt độ phịng khơng để 12h Bảo quản ngăn mát tủ lạnh không nên để 48h ảnh hưởng đến kết phân tích (0,05 - >0,05 4,15 (0,48-35,99)* 1,83 (041-8,07)* - >0,05 - Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2018 41 Kết nghiên cứu KHCN Kết Bảng cho thấy: Thời gian tiếp xúc NLĐ có tuổi nghề 10 năm phát 3/65 (4,61%) đối tượng nhóm tiếp xúc giảm dịng tế bào máu; khơng có đối tượng nhóm khơng tiếp xúc, khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê Nhóm có tuổi nghề từ 11-20 năm bị giảm dịng tế bào nhóm tiếp xúc cao nhóm khơng tiếp xúc 4,15 lần Nhóm có tuổi nghề từ 21- 30 năm bị giảm dịng tế bào nhóm tiếp xúc cao nhóm khơng tiếp xúc 1,8 lần khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê Nhóm có tuổi nghề 30 năm nhóm tiếp xúc có tỷ lệ đối tượng suy giảm ba dòng tế bào 5/22 (22,72%) nhóm so sánh khơng có đối tượng Kết Bảng cho thấy: Nhìn chung nhóm tuổi đời khác khác biệt số lượng đối tượng bị giảm dịng tế bào máu chưa có ý nghĩa thống kê Tuy nhiên, nhóm có tuổi đời từ 31- 40 tuổi có giảm dịng tế bào cao nhóm khơng tiếp xúc 1,73 lần Nhóm có tuổi đời từ 41 – 50 tuổi có nguy suy giảm ba dịng tế bào cao nhóm khơng tiếp xúc 2,18 lần Nhóm có tuổi đời 50 tuổi, nhóm khơng tiếp xúc khơng có trường hợp bị thiếu máu suy giảm ba dòng tế bào, nhiên nhóm tiếp xúc có tới 5/31 (16,12%) bị giảm ba dòng tế bào máu Bảng 5: Số lượng đối tượng theo tuổi đời bị giảm ba dòng tế bào máu đối tượng nghiên cứu Nhóm ÿӡi Ĉһc ÿiӇm cӫa chӍ sӕ Giҧm dịng tӃ bào (SL) Bình thѭӡng(SL) Tәng (SL) Giҧm dòng tӃ bào (SL) Tuәi ÿӡi Bình thѭӡng(SL) 31-40 Tәng (SL) Giҧm dịng tӃ bào (SL) Tuәi ÿӡi Bình thѭӡng(SL) 41-50 Tәng (SL) Giҧm dòng tӃ bào (SL) Tuәi ÿӡi Bình thѭӡng(SL) > 50 Tәng (SL) Tәng (n) Tuәi ÿӡi 20-30 Nhóm TX 19 24 87 94 22 26 26 31 175 TX - Tiếp xúc; KTX-Khơng tiếp xúc; * - Khoảng tin cậy 95% Nhóm KTX 13 13 43 45 24 26 1 85 OR(CI 95%) P >0,05 1,73 (0,34-8,62)* >0,05 2,18 (0,36-13,11)* (0,36-13,11)* >0,05 >0,05 Bảng 6: Ảnh hưởng BTX phân tích theo số đối tượng bị giảm ba dịng tế bào máu nhóm nghiên cứu Nhóm TX Nhóm KTX Giҧm dịng tӃ bào (SL) 21 Bình thѭӡng (SL) 154 81 175 85 Ĉһc ÿiӇm cӫa chӍ sӕ Tәng (n) OR(CI 95%) P 2,76 (0,92–8,32)* >0,05 TX-Tiếp xúc; KTX-Không tiếp xúc; * - Khoảng tin cậy 95% 42 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2018 Kết nghiên cứu KHCN Bảng 7: Ảnh hưởng BTX phân tích theo số trường hợp bị giảm ba dòng tế bào máu nhóm nghiên cứu Ĉһc ÿiӇm cӫa chӍ sӕ Nhóm TX Nhóm KTX Giҧm dịng tӃ bào (SL) 27 Bình thѭӡng (SL) 148 81 Tәng (n) 175 85 TX - Tiếp xúc; KTX-Không tiếp xúc Từ kết phân tích cho thấy thời gian tiếp xúc với BTX lâu, tuổi đời cao giảm số lượng tế bào máu rõ rệt nhóm có tuổi nghề tuổi đời thấp Kết nghiên cứu Bảng cho thấy, chưa có khác biệt có ý nghĩa thống kê số lượng đối tượng suy giảm dòng tế bào máu nhóm tiếp xúc so với nhóm khơng tiếp xúc (p>0,05) Nhưng nhóm tiếp xúc bị giảm ba dòng tế bào – thiếu máu cao nhóm khơng tiếp xúc 2,76 lần Qua Bảng cho thấy: số trường hợp giảm dòng tế bào nhóm tiếp xúc cao nhóm khơng tiếp xúc 3,69 lần, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung mỗi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn,

Hình ảnh liên quan

Hình minh hoạ: nguồn Internet - Đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung mỗi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn

Hình minh.

hoạ: nguồn Internet Xem tại trang 1 của tài liệu.
Theo kết quả Bảng 1 cho thấy: nồng độ các dung mơi nhĩm BTX tại cơ sở sản xuất đều thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam - Đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung mỗi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn

heo.

kết quả Bảng 1 cho thấy: nồng độ các dung mơi nhĩm BTX tại cơ sở sản xuất đều thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép của Việt Nam Xem tại trang 4 của tài liệu.
Qua Bảng 3 cho thấy, sự giảm từng dịng tế bào trên tổng số đối tượng nghiên cứu cả nam và nữ giữa 2 nhĩm nghiên cứu là cĩ sự khác biệt cĩ ý nghĩa thống kê đối với tế bào bạch cầu (p < 0,05), nhĩm tiếp xúc cĩ nguy cơ suy giảm dịng tế bào bạch cầu cao gấ - Đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung mỗi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn

ua.

Bảng 3 cho thấy, sự giảm từng dịng tế bào trên tổng số đối tượng nghiên cứu cả nam và nữ giữa 2 nhĩm nghiên cứu là cĩ sự khác biệt cĩ ý nghĩa thống kê đối với tế bào bạch cầu (p < 0,05), nhĩm tiếp xúc cĩ nguy cơ suy giảm dịng tế bào bạch cầu cao gấ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Kết quả Bảng 4 cho thấy: Thời gian tiếp xúc của NLĐ cĩ tuổi nghề dưới 10 năm phát hiện 3/65 (4,61%) đối tượng nhĩm tiếp xúc giảm 1 trong 3 dịng tế bào máu; khơng cĩ đối tượng nào ở nhĩm khơng tiếp xúc, nhưng sự khác biệt này chưa cĩ ý nghĩa thống kê - Đánh giá ảnh hưởng của nhóm dung mỗi hữu cơ benzen, toluen, xylen ở nồng độ thấp đến một số chỉ số huyết học của người lao động tại một số cơ sở sản xuất sơn

t.

quả Bảng 4 cho thấy: Thời gian tiếp xúc của NLĐ cĩ tuổi nghề dưới 10 năm phát hiện 3/65 (4,61%) đối tượng nhĩm tiếp xúc giảm 1 trong 3 dịng tế bào máu; khơng cĩ đối tượng nào ở nhĩm khơng tiếp xúc, nhưng sự khác biệt này chưa cĩ ý nghĩa thống kê Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan