0

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

50 2,518 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 08:11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 2 1 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. NGÂN HÀNG ĐỀ 12 NC Một vật rắn quay đều xung quanh một trục, một điểm M trên vật rắn cách trục quay một khoảng r thì A. tốc độ góc ω tỉ lệ thuận với r. C. tốc độ dài v tỉ lệ thuận với r. B. tốc độ góc ω tỉ lệ nghịch với r. D. tốc độ dài v tỉ lệ nghịch với r. Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, sau thời gian t kể từ lúc bắt đầu quay thì góc mà vật quay được A. tỉ lệ thuận với t. C. tỉ lệ thuận với t B. tỉ lệ thuận với t2. D. tỉ lệ nghịch với t . Một momen lực không đổi tác dụng vào vật trục quay cố định. Trong các đại lượng sau đại lượng nào không phải là hằng số? A. Gia tốc góc. B. Vận tốc góc. C. Momen quán tính. D. Khối lượng. Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các điểm trên vật rắn (không thuộc trục quay) A. quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian. B. ở cùng một thời điểm, cùng vận tốc góc. C. ở cùng một thời điểm cùng vận tốc dài. D. ở cùng một thời điểm, không cùng gia tốc góc. Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật thì A. vận tốc góc luôn giá trị âm. B. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số dương. C. gia tốc góc luôn giá trị âm. D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số âm. Phát biểu nào sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay xác định? A. Momen quán tính của một vật rắn đặc trưng cho mức quán tính của vật trong chuyển động quay. B. Momen quán tính của vật rắn luôn luôn dương. C. Momen quán tính của vật rắn thể dương, thể âm tùy thuộc vào chiều quay của vật. D. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay. Động năng của vật rắn quay được quanh một trục cố định được xác định bằng công thức: A. W đ = 2 I ω . B. Wđ= Iω2 . 2 C. Wđ= 2I 2ω . D. Wđ= 2Iω2 . Xét một vật rắn quay quanh một trục cố định, tính chất nào sau đây sai? A. Trong cùng một thời gian, các điểm của vật rắn quay được những góc bằng nhau. B. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn cùng vận tốc dài. C. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn cùng vận tốc góc. D. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn cùng gia tốc góc. Xét vật rắn quay quanh một trục cố định. Khi hợp lực tác dụng vào vật rắn momen triệt tiêu thì vật rắn chuyển động A. đứng yên hoặc quay đều. C. quay chậm dần đều. B. quay nhanh dần đều. D. quay với tính chất khác. Khối tâm của hệ chất điểm không phụ thuộc vào A. gia tốc trọng trường nơi đặt hệ chất điểm. B. khối lượng của mỗi chất điểm. C. sự phân bố của các chất điểm. D. khoảng cách giữa các chất điểm. Một vật rắn quay quanh một trục cố định với gia tốc góc không đổi. Khi đó vật rắn đang quay A. đều. B. Nhanh dần đều. C. chậm dần đều. D. biến đổi đều. Một vật rắn quay quanh một trục cố định với vận tốc góc không đổi. Khi đó vật rắn đang quay A. đều. B. Nhanh dần đều. C. chậm dần đều. D. biến đổi đều. Chọn phát biểu sai về ngẫu lực A. Ngẫu lực là hai lực song song, ngược chiều, độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. B. Ngẫu lực tương đương với tổng các lực của ngẫu lực. C. Không thể thay thế ngẫu lực bằng một lực duy nhất. D. Ngẫu lực tác dụng làm quay vật. Trong chuyển động quay vận tốc ω và gia tốc γ, chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần? A. ω = 3 rad/s và γ =0. B. ω = 3 rad/s và γ = - 0,5 rad/s2. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 2 C. ω = -3 rad/s và γ = 0,5 rad/s . D. ω = -3 rad/s và γ = - 0,5 rad/s2. Một bánh xe quanh đều xung quanh một trục cố định với tần số 3600 vòng/phút. Tốc độ góc của bánh xe này là A. 120 rad/s. B. 160 rad/s. C. 180 rad/s. D. 240 rad/s.    Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên, sau 5s nó đạt vận tốc góc 25 rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là A. 2,5 rad/s2. B. 5 rad/s2. C. 75 rad/s2. D. 2 rad/s2. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay lớn thì sức ì của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn. B. Momen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khối lượng đối với trục quay. C. Momen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật. D. Momen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần. Các ngôi sao được sinh ra từ các khối khí lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác dụng của lực hấp dẫn. Vận tốc góc quay của các sao A. Không đổi. B. tăng lên. C. giảm đi. D. bằng không. Hai dĩa mỏng nằm ngang cùng trục quay thẳng đứng đi qua tâm của chúng. Dĩa 1 momen quán tính I1 đang quay với tốc độ ω0, dĩa 2 momen quán tính I2 và ban đầu đang đứng yên. Thả nhẹ dĩa 2 xuống dĩa 1, sau một khoảng thời gian ngắn hai dĩa cùng quay với tốc độ góc ω A. ω = I 1 I 2 ω0 . B. ω = I 2 I 1 ω0 . C. ω = I2 I 1 + I 2 ω0 . D. ω = I1 I 1 + I 2 ω0 . HD: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I 1 ω 0 + 0= (I 1 +I 2 ); ω = I1 I 1 + I 2 ω0 Momen lực độ lớn 10Nm tác dụng vào một bánh xe momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2. Nếu bánh xe quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì gia tốc góc của bánh xe là A. 5 rad/s2. B. 20 rad/s2. C. 10 rad/s2. D. 40 rad/s2. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Ngẫu lực là hệ hai lực đồng phẳng cùng độ lớn, cùng tác dụng vào vật. B. Ngẫu lực là hệ hai lực cùng chiều, cùng độ lớn, cùng tác dụng vào vật. C. Ngẫu lực là hệ hai lực ngược chiều độ lớn bằng nhau, cùng tác dụng vào vật. D. Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, khác giá, cùng độ lớn. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Để cho một chiếc ghế đứng cân bằng trên một chân thì trọng tâm của ghế phải nằm trên đường thẳng đứng đi qua điểm tiếp xúc. B. Để cho một chiếc ghế đứng cân bằng trên một chân thì trọng tâm của ghế phải nằm ở vị trí thấp nhất. C. Để cho một chiếc ghế đứng cân bằng trên một chân thì trọng tâm của ghế phải nằm ở vị trí cao nhất. D. Để cho một chiếc ghế đứng cân bằng trên một chân thì trọng tâm của ghế phải nằm tại điểm tiếp xúc. Ban đầu một vận động viên trượt băng nghệ thuật hai tay dang rộng đang thực hiện động tác quay quanh một trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của người đó. Bỏ qua mọi ma sát ảnh hưởng đến sự quay. Sau đó vận động viên kép tay lại thì chuyển động quay sẽ A. không thay đổi. C. quay nhanh hơn. B. quay chậm lại. D. dừng lại ngay. Một thanh đồng chất OA, khối lượng M, chiều dài L, thể quay quanh một trục qua O và vuông góc với thanh. Người ta gắn vào đầu A của thanh một chất điểm m =2M thì momen quán tính của hệ đối với trục quay O là A. I = 1 4 ML2 . B. I = 3 2 ML2 . C. I = 4 3 ML2 . D. I = 13 12 ML2 . Phương trình nào dưới đây diễn tả mối liên hệ giữa vận tốc góc ω và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều của một vật rắn quanh một trục cố định? A. ω= 4 + 3t (rad/s). B. ω= 4 – 2t (rad/s). C. ω= – 2t + 2t2 (rad/s). D. ω= – 2t – 2t2 (rad/s). Một vật rắn chuyển động quay quanh một trục cố định đi qua vật thì chuyển động quay là A. nhanh dần khi vận tốc góc và gia tốc góc đều âm. B. nhanh dần khi gia tốc góc là dương. C. chậm dần đều nếu truyền cho vật gia tốc góc âm. D. chậm dần khi vận tốc góc và gia tốc góc đều âm. Ở máy bay lên thẳng trong không khí, ngoài cánh quạt lớn quay trong mặt phẳng nằm ngang, còn một cánh quạt nhỏ ở phía đuôi. Cánh quạt nhỏ tác dụng 28. 29. mv . mv 1 2 30. ω 100.2π π 31. 32. . . 33. 34. h 35. 36. A. làm tăng vận tốc máy bay. B. giảm sức cản không khí. C. giữ cho thân máy bay không quay. D. tạo lực nâng ở đuôi. Nếu tổng các vectơ ngoại lực tác dụng lên một vật rắn bằng không thì A. tổng đại số các momen lực đối với một trục quay bất kì cũng bằng không. B. momen động lượng của vật đối với một trục quay bất kì bằng không. C. momen động lượng của vật đối với một trục quay bất kì không đổi. D. vận tốc của khối tâm không đổi cả về hướng và độ lớn. Một vành tròn đồng chất khối lượng m bán kính R, lăn không trượt trên dốc chính của mặt phẳng nghiêng. Khi khối tâm của vành vận tốc v thì động năng toàn phần của vành là A. Wđ = mv2. B. Wđ = mv 2 . C. W đ = 3 2 4 D. W đ = 2 2 3 Một vật quay đều từ trạng thái nghỉ, sau 30s đạt đến tốc độ góc 100vòng/phút. Tính góc quay trong thời gian đó? HD: ω = γτ → γ = t 6 0. 3 0 9 = = rad / s ; ϕ=γτ2= 50 rad. Một bánh đà đang quay với vận tốc góc 2000 vòng/phút thì bắt đầu quay chậm dần đều, sau 3 phút nó dừng lại. Tính gia tốc góc và số vòng quay trong thời gian đó? HD: Ad: ω=ω0 + γτ, 0 = 2000.2 /60 + γ.180 → γ = - 0,37 rad/s 2. Góc quay: ϕ=0+2000.2π.180/60 – 0,5.0,37 .180 2= 6000 Số vòng quay: n = 3000 vòng. Hai đĩa đặc đồng chất, cùng bán kính R, khối lượng m1 và m2 đang quay đồng trục với vận tốc góc ω1 và ω2. Đĩa m1 rơi dọc theo trục dính vào dĩa m2. Hệ quay với tốc độ góc ω. Xác định ω nếu: a. Ban đầu hai dĩa quay cùng chiều. b. Ban đầu hai dĩa quay ngược chiều. HD: a. Hai dĩa quay cùng chiều: Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I 1 ω 1 + I 2 ω 2 = (I 1 +I 2 ) ; ω = b. Hai dĩa quay ngược chiều: I1ω1 + I2ω2 I1 + I 2 Ad định luật bảo toàn momen động lượng: I 1 ω 1 - I 2 ω 2 = (I 1 +I 2 ) ; ω = I1ω1 − I2ω2 I1 + I2 Một bánh xe bắt đầu quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 4 giây quay được 10 vòng. a. Tính gia tốc góc và vận tốc trung bình của bánh xe. b. Tính vận tốc góc của bánh xe ở thời điểm t=2giây? HD: ϕ = 0,5. t 2 → γ = 2ϕ 2.10.2π = t 2 16 = 2,5π rad/s2; ωtb = ϕ/τ = 2,5 vòng/s=5 rad/s. b. Vận tốc góc ω = γτ = 2,5 .2 = 5 rad/s.  Một bức tranh nặng 2kg chiều cao 70cm, rộng 50cm treo nghiêng 300 so với tường, bên dưới tựa vào một điểm cố định, đầu trên được giữ nhờ sợi dây không dãn và vuông góc với tranh. Tính lực căng của dây. HD: Điều kiện cân bằng: MT = MP ⇔ T.h = P. sin 300 ⇒ T = 0,25P = 5N 2 Xác định trọng tâm của các vật phẳng đồng chất, khối lượng m của các vật sau: a. Hình vuông cạnh a bị khuyết ở góc một phần dạng hình vuông cạnh a/2 b. Hình tròn bán kính R bị khuyết ở giữa một phần dạng hình tròn bán kính R/2 và khoảng cách hai tâm là R/2 Đặt 4 chất điểm khối lượng m, 2m, 3m, 4m lần lượt tại 4 điểm A, B, C, D nằm trên cùng một đường thẳng. Khối tâm của hệ cách A một đoạn bao nhiêu? a. Cho biết A, B, C, D trên cùng một đường thẳng, hai điểm liên tiếp cách nhau một đoạn a. b. Cho biết A, B, C, D là bốn đỉnh của hình vuông cạnh a. c. Cho biết A, B, C, D là bốn đỉnh của hình chữ nhật cạnh a và 2a. HD: a. Chọn trục ox trùng thanh, gốc O trùng A Tọa độ khối tâm: x G = m.0 + a.2m + 2a.3m + 3a.4m 10m = 2a : trùng điểm C. b. Chọn hệ trục xoy, hai trục trùng với hai cạnh AB và AD, gốc O trùng A. 37. 5 2 5 2 R 2 4 38. l2 39. 40. 41. 42. x G = 0.m + 0.2m + a.3m + a.4m 10m = 0,7a ; y G = 0.m + a.2m + a.3m + 0.4m 10m = 0,5a Tọa độ khối tâm G(0,7a;0,5a) Tính momen quán tính của quả cầu đặc đồng chất, khối lượng m=5kg, bán kính R=10cm a. Đối với trục quay là trục đi qua khối tâm và vuông góc với thanh. b. Đối với trục quay là đường thẳng cách tâm R/2. HD: a. I = MR 2 = 0,02 kgm2. b. Định về trục song song: I∆=IG+md2= MR 2 + M = 0,02 + 0,0125 =0,0325kgm2. Tính momen quán tính của thanh đồng chất, khối lượng 2kg, chiều dài 1,5m a. Đối với trục quay là trục đi qua khối tâm và vuông góc với thanh. b. Đối với trục quay là đường vuông góc với thanh và cách khối tâm l/4. HD: I = 1 12 Ml 2 = 0,375 kgm2. b. I = 1 12 Ml2 + M = 0,375 + 0,28125 = 0,65625 kgm2. 16 Tính momen lực cần thiết để tăng tốc cho một bánh đà khối lượng 30kg bán kính 30cm trong 40s đạt tốc độ góc 90vòng/phút. Tính động năng của bánh đà tại thời điểm đó. HD: M=I ; với I = 0,5MR 2=0,5.30.0,32=1,35 kgm2. γ = ω 90.2π = t 60.40 = 0,075π rad/s2. Vậy M = 1,35.0,08=0,318 Nm. Động năng: Wđ = 0,5 I2= 0,5.1,35.(90.2.3,14/60)2= 60,75J Momen lực 100Nm tác dụng lên một bánh xe khối lượng 5kg bán kính 20cm. Bánh xe quay từ nghỉ, tính động năng của bánh xe khi quay được 15s. HD: M =I ; với I = 0,5MR 2 = 0,5.5.0,4 2 = 0,4 kgm 2 . γ = M 100 = I 0,4 = 250 rad/s2. Wđ = Iω2 = Iγ 2t 2 = 0,4.250 2152 = 5625kJ Bánh đà momen quán tính 1kgm2 đang quay biến đổi đều quanh một trục cố định, trong 10s momen động lượng tăng từ 1kgm2/s đến 5kgm2/s. Hãy xác định a. Momen lực trung bình tác dụng vào bánh đà và góc quay của bánh đà trong thời gian đó. b. Công đã cung cấp cho bánh đà và công suất trung bình của bánh đà. HD: ∆L = M∆t ⇒ M = ∆L 4 = ∆t 10 = 0,4 Nm. L1=I1 ⇒ ω1= 1rad/s; L2=I2 ⇒ ω2= 5rad/s. ω 2 = 1 + t ⇒ γ = ω 2 − ω 1 t = 0,4 rad/s2. ϕ=1.10+0,4.102=50 rad. b. Công bằng độ biến thiên động năng: A=0,5.1(52-12)=12J Công suất trung bình: P=A/t = 1,2w. Thanh AB dài l quay quanh một trục thẳng đứng đi qua A với vận tốc góc không đổi ω, chính giữa thanh viên bi khối lượng m. Bỏ qua mọi ma sát, xác định vận tốc góc của hệ khi m trượt đến đầu B trong các trường hợp a. Bỏ qua khối lượng thanh AB. b. Khối lượng của thanh bằng M. HD: a. Momen quán tính của thanh AB khi vật m ở giữa thanh: I= ml2/4 Khi vật m trượt đến đầu B của thanh : I’=ml2 AD: I =I’ ’ suy ra  ω=Ιω/Ι =0,25ω. Thanh quay chậm hơn 4 lần. b. Khối lượng thanh là M: I= 1 2 ml 2 Ml + 3 4 1 ω 43. suy ra a = 1 = 44. 45. 46. 47. = 48. = 49. = 50. Khi vật m trượt đến đầu B: I’= Ml2 + ml 2 3 AD: I =I’ ’ suy ra  ω=Ιω/Ι = 4M + 3m 4M + 12m Hai vật khối lượng m1=5kg và m2=15kg được treo vào hai đầu của một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn. Sợi dây được vắt qua một ròng rọc khối lượng 2kg, bán kính r=8cm, dây không trượt trên ròng rọc. Hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. Tính: a. Gia tốc của mỗi vật. b. lực căng của mỗi nhánh dây. c. Góc quay của ròng rọc khi hệ chuyển động được 4s. HD: Xét hai vật, ta có: m2g – T2 = m2a (a); T1 – m1g = m1a (b). a 1 Xét ròng rọc: (T2 – T1)R = I (c)với γ = t . I = m1R 2 R 2 Thế a, b vào c ta được: P1 P2 m 2 g – m 2 a – m 1 a – m 1 g = Ia R 2 = 0,5m1a m + m2 + 0,5m1 5 + 15 + 2,5 (m 2 − m1)g 100 = 0,225 m/s2. b. Lực căng của mỗi nhánh dây: T1 = m1(a+g)=5.1,225 = 6,125N T2 = m2 (g – a) = 15.9,775= 146,625N. Kim giờ của một chiếc đồng hồ chiều dài bằng ¾ chiều dài của kim phút. Coi như các kim quay đều. Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ là A. 12. B. 1/12. C. 24. D. 1/24. Một bánh xe đường kính 4m quay với gia tốc góc không đổi 4 rad/s2. t0= 0 là lúc bánh xe bắt đầu quay. Tại thời điểm t = 2s vận tốc góc của bánh xe là A. 4 rad/s. B. 8 rad/s. C. 9,6 rad/s. D. 16 rad/s. HD: ω =0 + t = γτ = 4.2 = 8 rad/s. Một bánh xe đang quay với vận tốc góc 36 rad/s thì bị hãm lại với một gia tốc góc không đổi độ lớn 3 rad/s2. Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng hẳn là A. 4s. B. 6s. C. 10s. D. 12s. HD: AD ω = 0 + t ⇒ t = ω − ω 0 − 3 = 12 . Một bánh xe quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc của bánh xe là A. 2 rad/s 2. HD: ω = 0 + t ⇒ γ = B. 3 rad/s 2. ω − ω0 12π − 4π t 4 C. 4 rad/s 2. = 2π rad/s2. D. 5 rad/s 2. Một bánh xe đường kính 50 cm quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là A. 157,8 m/s2. B. 162,7 m/s2. C. 183,6 m/s2. D. 196,5 m/s2. HD: a ht = R 2 ; ω = 0 + t ⇒ γ = ω − ω0 12π − 4π t 4 = 2π rad/s2. Vận tốc góc của điểm M sau 2 s: ω=4π + 2 .2 = 8 rad/s.  aht= 0,25.(8 ) 2 = 157,8 m/s2. Một bánh xe quay nhanh dần đều trong 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Vận tốc góc của điểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là A. 8 rad/s. HD: ω = 0 + t ⇒ γ = B. 10 rad/s. ω − ω0 12π − 4π t 4 C. 12 rad/s. = 2π rad/s2. D. 14 rad/s. Vận tốc góc của điểm M sau 2 s: ω=4π + 2 .2 = 8 rad/s.  Một đĩa mỏng phẳng, đồng chất thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một momen lực 960 Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc 3 2 51. 52. 53. 2 R v 54. 55. M γ 56. i i 57. ∑ m i x i 2.(−2m) + 4.0 + 3.(−6m) + 3.(4m) − 10m ∑ m 58. rad/s . Momen quán tính của đĩa đối với trục quay đó là A. I = 160 kgm2. HD: M = I ⇒ I = B. I = 180 kgm2. M 960 = 320 kgm2. = γ 3 C. I = 240 kgm2. D. I = 320 kgm2. Một ròng rọc bán kính 10cm, momen quán tính đối với trục là I = 10-2 kgm2. Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F =2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng lực được 3s thì vận tốc của nó là A. 60 rad/s. B. 40 rad/s. C. 30 rad/s. D. 20 rad/s. HD: AD ω = 0 + t = γτ = Mt Frt 2.0,1.3 = = I I 10−2 = 60 rad/s. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thì momen động lượng của nó đối với một trục quay bất kì không đổi. B. Momen quán tính của vật đối với một trục quay là lớn thì momen động lượng của nó đối với trục quay đó cũng lớn. C. Đối với một trục quay nhất định nếu momen động lượng của vật tăng 4 lần thì momen quán tính của nó cũng tăng 4 lần. D. Momen động lượng của một vật bằng không khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không. HD: AD định luật bảo toàn momen động lượng: Khi vật chuyển động tịnh tiến thẳng tức là không quay thì momen lực đối với một trục quay bất kì giá trị bằng không, do đó momen động lượng được bảo toàn. Một thanh nhẹ dài 1m quay đều trong mặt phẳng nằm ngang xung quanh trục thẳng đứng đi qua trung điểm của thanh. Hai đầu thanh hai chất điểm khối lượng 2kg và 3kg. Vận tốc của mỗi chất điểm là 5m/s. Momen động lượng của thanh là A. L = 7,5 kgm2/s. C. L = 12,5 kgm /s. HD: I = (m1+m2)R2; ω = B. L = 10,0 kgm2/s. C. L = 15,0 kgm2/s. . Mômen động lượng của thanh: L=I L = (m1+m2).R.v = 12,5 kgm2/s Một dĩa mài momen quán tính đối với trục quay của nó là 12kgm2. Đĩa chịu một momen lực không đổi 16Nm, sau 33s kể từ lúc khởi động vận tốc góc của dĩa là A. 20 rad/s. 36 rad/s. C. 44 rad/s. D. 52 rad/s. HD: AD ω = 0 + t = γτ = Mt 16.33 = I 12 = 44 rad/s. Một dĩa thể quay xung quanh trục đối xứng đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng dĩa. Dĩa chịu tác dụng của một momen lực không đổi M=3Nm. Sau 2s kể từ lúc dĩa bắt đầu quay vận tốc góc của dĩa là 24 rad/s. Momen quán tính của dĩa là A. I=3,6 kgm2. B. I=0,25 kgm2. C. I=7,5 kgm2. D. I=1,85 kgm2. HD: M = I ⇒ I = ω , mặt khác: ω=ω 0 +t=t ⇒ γ = = 12 , do đó I = t 3 12 = 0,25 kgm2. ba chất điểm khối lượng 5kg, 4kg, 3kg đặt trong hệ tọa độ xOy. Vật 5kg tọa độ (0,0), vật 4kg tọa độ (3,0), vật 3kg tọa độ (0,4). Khối tâm của hệ chất điểm tọa độ là A. (1,2). B. (2,1). C. (0,3). D. (1,1). HD: AD x G = ∑ m i x ∑ m i = 5.0 + 4.3 + 3.0 5 + 4 + 3 = 1 ; y G = ∑ m i y ∑ m i = 5.0 + 4.0 + 3.4 5 + 4 + 3 = 1 Vậy tọa độ của khối tâm G là (1,1) 4 chất điểm nằm dọc theo trục Ox. Chất điểm 1 khối lượng 2kg ở tọa độ -2m, chất điểm 2 khối lượng 4kg ở gốc tọa độ, chất điểm 3 khối lượng 3kg ở tọa độ -6m, chất điểm 4 khối lượng 3kg ở tọa độ 4m. Khối tâm của hệ nằm ở tọa độ là A. -0,83m. B. -0,72m. C. 0,83m. D. 0,72m. HD: AD x G = = = = −0,83m i 2 + 4 + 3 + 3 12 Một bánh xe momen quán tính đối với trục quay cố định là 12kgm2 quay đều với tốc độ 30 vòng/phút. Động năng của bánh xe là A. 360,0J. B. 236,8J. C. 180,0J D. 59,2J. 1 2 1 59. 60. 61. 62. 2 = 63. mdg I . 64. ∆v 1 v 2 R t 2 v 2 R 65. HD: Động năng W đ = 2 2 Iω = .12.π2 ≈ 59,2J Một thanh khối lượng không đáng kể dài 1m 100 vạch chia. Treo thanh bằng một sợi dây ở vạch thứ 50, trên thanh treo 3 vạch. Vật 1 nặng 300g ở vạch số 10, vật 2 nặng 200g ở vạch 60, vật 3 nặng 400g treo ở vị trí sao cho thanh cân bằng nằm ngang. Cho g =9,8m/s2. Lực căng của sợi dây treo thanh là A. 8,82 N. B. 3,92N. C. 2,70N. D. 1,96N. HD: gọi x là khoảng cách từ điểm treo vật thứ 3 đến trục quay. Để thanh cân bằng: P10,4 = P2.0,1+ P3x, suy ra: x =(1,176 – 0,196)/3,92 = 0,25 m. Lực căng dây bằng T=P1+P2+P3= 8,82N. Một thanh OA đồng chất, tiết diện đều, trọng lượng 50N. Thanh thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang đi qua O gắn vào tường thẳng đứng. Buộc vào đầu A của thanh một sợi dây, đầu kia của dây gắn cố định vào tường. Cả thanh và dây đều hợp với tường một góc α=600. Lực căng của sợi dây là A.10N. B. 25N. C. 45N. D. 60N. HD: T.lsin =P.0,5lsin , suy ra T =0,5P = 25N.  Một em học sinh khối lượng 36kg đu minh trên một chiếc xà đơn. Lấy g =10m/s2. Nếu hai tay dang ra làm với đường thẳng đứng một góc α= 300 thì lực mà mỗi tay tác dụng lên xà là bao nhiêu? A. 124,3N. B. 190,4N. C. 207,8N. D. 245,6N. HD. Khi hai tay không song song, lực tác dụng lên mỗi tay bằng nhau, áp dụng quy tắc hợp lực đồng quy ta được F = P/2.cos300 = 207,8N. Một đĩa tròn đồng chất khối lượng 2kg, bán kính 0,5m, thể quay quanh một trục qua tâm và vuông góc với đĩa. Ban đầu đĩa đang đứng yên thì chịu tác dụng của một lực 4N tiếp xúc với vành ngoài. Bỏ qua mọi ma sát. Sau 3s, đĩa quay được một góc là A. 12 rad. B. 18 rad. C. 24 rad. D. 36 rad. HD: M=F.d = I ⇒ γ = FR MR 4 2.0,5 = 4 rad/s. ϕ=γτ2=4.9 =36 rad. Một thanh tiết diện đều đồng chất, chiều dài L, thể dao động với biên độ nhỏ quanh điểm O cách trọng tâm G của thanh một khoảng x. Chu kì dao động của thanh giá trị nhỏ nhất khi x giá trị bằng A. L 12 . B. L 2 . C. L 2 . D. L 4 . HD: Chu kì dao động của thanh: T = 2π . T nhỏ nhất khi I nhỏ nhất. I= I G +mx 2 = 1 12 mL 2 + mx 2 . Như vậy I nhỏ nhất khi x= L 12 Một chất điểm bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên một đường tròn bán kính R=10m, cứ sau 2giây tốc độ của chất điểm tăng đều thêm 1m/s. Tại thời điểm gia tốc tiếp tuyến bằng hai lần gia tốc hướng tâm, hãy xác định: a. Tốc độ của chất điểm và thời điểm. b. Quãng đường đi trong thời gian đó. HD: a. Gia tốc của chất điểm a = = = 0,5m / s2 ∆t 2 at = 2aht ⇒ a = a 2 + a ht = a ht 5 ⇔ 0,5 = 5 ⇒ v2 = 5 ⇒ v = 1,5 m/s at = 2aht ⇔ Rγ = v2 1,52 ⇒ γ = 2 = 2 = 0,0225 rad/s2. R 10 ω v 1,5 Ad: ω = γτ suy ra t = = = γ Rγ 10.0,0225 = 6,67s b. Quãng đường đi trong thời gian t: s=vt Một cấu quay để kéo nước từ giếng lên gồm khúc gỗ hình trụ bán kính R1=8cm, khối lượng m1=10kg, tay quay độ dài 20cm, độ lớn lực tác dụng vào tay quay là F. Thùng nước khối lượng 10kg được kéo lên nhờ dây quấn quanh khúc gỗ. a. Cho F=40N, tính gia tốc của thùng nước. (g=10m/s2) b. Xác định F để thùng nước chuyển động đều. R2 o R1 T HD: M F = M T = I ⇒ F.(R 2 +R 1 ) – T.R 1 = I = I. Với thùng nước: T – P = m2a. -11(b). a t R1 (a) Từ (a) và (b) với a t = a ta có: F.(R 2 +R 1 ) – P.R 1 = a( I R 1 + m2R1) 40.0,28 – 100.0,08=a( 0,5.10.0,08 2 0,08 + 10.0,08 ) 3,2 = a.1,2 suy ra a = 2,67 m/s2 b. Để thùng nước chuyển động đều: T = P; a =0. Từ (a) suy ra: F.0,28 = P.0,08 do đó F = 28,57 N. Momen lực độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2. Nếu bánh xe quanh nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t =10s là A. 13,8kJ. B. 20,2kJ. C. 22,5kJ. D. 24,6kJ. HD: M = Iγ ⇒ γ = M 30 = I 2 = 15 rad/s2 ; ω = ω0 + γτ = γτ = 150 rad/s. 1 1 Động năng: Wđ = Iω2 = .2.1502 = 22,5kJ . 2 2 Một thanh đồng chất dài L dựa vào một bức tường nhẵn thẳng đứng. Hệ số ma sát nghỉ giữa thanh và sàn là 0,4. Góc mà thanh hợp với sàn nhỏ nhất αmin để thanh không trượt là A. 21,80. C. 51,3 . B. 38,70. D. 56,80. HD: Áp dụng điều kiện cân bằng thứ nhất, chiếu lên trục ox: N2 – Fms =0 (a) Chiếu lên trục oy: P – N1 =0 (b). Áp dụng điều kiện cân bằng thứ hai: N2lsin - P.0,5l.cos =0 (c) Từ a, b và c suy ra: tg = P/2Fms với Fms≤µΠ : tgmin = 1/2= 1/0,8 do đó αmin= 38,70. Một thanh đồng chất dài L dựa vào một bức tường nhẵn thẳng đứng. Hệ số ma sát nghỉ giữa thanh và sàn là 0,4. Phản lực N của sàn lên thanh bằng A. trọng lượng của thanh. B. hai lần trọng lượng của thanh. C. một nửa trọng lượng của thanh. D. ba lần trọng lượng của thanh. HD: Áp dụng điều kiện cân bằng thứ nhất, chiếu lên trục ox: N2 – Fms =0 (a) Chiếu lên trục oy: P – N1 =0 (b). Áp dụng điều kiện cân bằng thứ hai: N2lsin - P.0,5l.cos =0 (c)  Phản lực của sàn lên thanh: N1=P. Một thanh đồng chất tiết diện đều, trọng lượng P =100N, dài L = 2,4 m. Thanh được đỡ nằm ngang trên hai điểm tựa A và B . A nằm ở đầu bên trái, B cách đầu bên trái 1,6m. Áp lực của thanh lên đầu bên trái là A. 25N. B. 40N. C. 50N. D. 75N. HD: Chọn trục quay là B, áp dụng điều kiện cân bằng, ta có: P.(1,6-1,2)=N.1,6 suy ra: N = 25N. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = A cos(ωt + ϕ) . Vận tốc của vật biểu thức là: A. v = −A sin( ωt + ϕ) . B. v = −ωA sin( ωt + ϕ) . C. v = ωA sin( ωt + ϕ) . D. v = ωA cos(ωt + ϕ) . A B Ở nơi gia tốc trọng trường g, con lắc đơn dây treo dài l dao động điều hòa với tần số góc là A. ω = l g B. ω = 2 g l . C. ω = 1 g 2π l D. ω = g l Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động học tắt dần? A. Dao động tắt dần là dao động biên độ giảm dần theo thời gian. B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh. 66. 67. 0 68. 69. 70. 71. . . . 72. C. Trong dao động tắt dần, năng giảm dần theo thời gian. 73. 74. 76. 77. ω . ω v 79. 80. 81. . . 83. A. tgϕ = 1 B. tgϕ = 1 . . C. tgϕ = 1 D. tgϕ = 1 . . Book.Key.To – E4u.Hot.To D. Dao động tắt dần động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa. Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động A. mà không chịu tác dụng của ngoại lực. B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. C. với tần số bằng tần số dao động riêng. D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. Tần số dao động điều hòa của con lắc đơn phụ thuộc vào A. khối lượng của con lắc. B. năng lượng kích thích dao động. C. chiều dài của con lắc. D. biên độ dao động. 75. Dao động cưỡng bức A. chu kì dao động bằng chu kì biến thiên của ngoại lực. B. tần số dao động không phụ thuộc vào tần số của ngoại lực. C. biên độ dao động chỉ phụ thuộc tần số ngoại lực. D. năng lượng dao động không phụ thuộc ngoại lực. Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực đại khi A. li độ bằng không. C. gia tốc độ lớn cực đại. B. pha dao động cực đại. D. li độ độ lớn cực đại. Một vật dao động điều hòa, công thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v và tần số góc ω là: 2 2 v2 A. A = x − 2 . B. A 2 = x 2 − v ω v2 C. A2 = x 2 + 2 . D. A 2 = x 2 + . ω 78. Dao động tắt dần A. lực tác dụng lên vật giảm dần theo thời gian. B. chu kì dao động giảm dần theo thời gian. C. tần số dao động giảm dần theo thời gian. D. năng giảm dần theo thời gian. Một vật đang dao động tự do thì bắt đầu chịu tác dụng của một lực cản độ lớn không đổi. Vật sẽ A. thực hiện dao động cưỡng bức. B. chuyển sang thực hiện một dao động điều hòa với chu kì mới. C. dao động ở trạng thái cộng hưởng. D. bắt đầu dao động với biên độ giảm dần. Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật A. tăng khi vận tốc của vật tăng. B. Giảm khi vận tốc của vật tăng. C. không thay đổi. D. tăng hay giảm tuỳ thuộc vào vận tốc ban đầu của vật lớn hay nhỏ. Tần số dao động của con lắc đơn là A. f = 2π g l B. f = 1 l 2π g . C. f = 1 g 2π l . D. f = 1 g 2π k 82. Dao động tắt dần là A. dao động của một vật li độ phụ thuộc vào thời gian theo dạng sin. B. dao động của hệ chỉ chịu ảnh hưởng của nội lực. C. dao động biên độ giảm dần theo thời gian. D. dao động chu kì luôn luôn không đổi. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa phương trình dao động: x1 = A1 cos(ωt + ϕ1 ) và x 2 = A 2 cos(ωt + ϕ2 ) . Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bởi biểu thức nào sau đây? A sin ϕ1 − A 2 sin ϕ2 A1 cos ϕ1 − A 2 cos ϕ2 A cos ϕ1 − A 2 cos ϕ2 A1 sin ϕ1 − A 2 sin ϕ2 A sin ϕ1 + A 2 sin ϕ2 A1 cos ϕ1 + A 2 cos ϕ2 A cos ϕ1 − A 2 cos ϕ2 A1 sin ϕ1 − A 2 sin ϕ2 [...]... vân sáng và 16 vân tối Trong thí nghiệm Iâng, các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng Tìm khoảng cách giữa vân sáng bậc 1 của ánh sáng đỏ (=7,6m) và vân sáng bậc 2 của ánh sáng tím (  =0,40 µµ) Biết a = 0,3mm; D = 2m HD giải: Vị trí vân sáng bậc 2 ánh sáng tím : x s 2 t = 2 Vị trí vân sáng bậc 1 ánh sáng đỏ : x s1đ 326 Khoảng cách giữa hai vân: ∆ξ = xs2t – xs1đ = 0,26 mm Một nguồn S phát ánh sáng... ngoại bước sóng A nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím B lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ C nhỏ hơn bước sóng tia Rơnghen D lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại Nhận định nào sau đây là sai? A Vật được nung nóng đến 5000 C bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ B Tia X bước sóng lớn hơn tia tử ngoại C Ánh sáng nhìn thấy bước sóng trong khoảng 0,4 µµ đến 0,76 µµ D Chiết suất của môi trường đối với ánh sáng bước... trên màn cách hai khe 3m người ta đếm được 12 vân sáng trên bề rộng 5,5mm Tính khoảng cách giữa hai khe sáng, biết ánh sáng dùng trong thí nghiệm bước sóng 0,65m HD giải: Giữa 12 vân sáng 11 khoảng vân: 11i = 5,5mm → i = 0,5mm Vị trí vân sáng bậc 5: x s5 = k 323 i= 324 λD λD 0,65.10−6.3 ⇒a= = a i 0,5.10 −3 = 3,9mm Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng 2 khe Iâng, khoảng cách giữa hai... sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một chỗ B Giao thoa của hai chùm sáng từ hai bóng đèn chỉ xảy ra khi chúng cùng đi qua kính lọc sắc C Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra đối với các ánh sáng đơn sắc D Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau Hai sóng kết hợp là A hai sóng xuất phát từ hai nguồn kết hợp B hai sóng cùng tần số, hiệu số pha ở hai thời... Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, nguồn S phát ra bức xạ đơn sắc bước sóng λ Tại điểm M trên màn mà hiệu đường đi từ hai khe đến màn là 3m sẽ vân sáng bậc 6 Bước sóng dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu? HD giải: Vị trí vân sáng là nơi gặp nhau của hai sóng tới hiệu đường đi: d 2 − d1 = kλ Vân sáng bậc 6 (k=6), do đó: 6 = 3 µµ → λ =0,5 µµ Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng,... độ trên 500 0C mới bắt đầu phát ra ánh sáng khả kiến D Tia hồng ngoại nằm ngoài vùng ánh sáng khả kiến, bước sóng của tia hồng ngoại dài hơn bước sóng của ánh sáng đỏ Phát biểu nào sau đây về tia tử ngoại là không đúng ? A Mặt trời chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy và tia hồng ngoại nên ta trông thấy sáng và cảm giác ấm áp B Thủy tinh và nước là trong suốt đối với tia tử ngoại C Đèn dây tóc nóng sáng đến... 0 Một vật khối lượng 400 g, được treo vào lò xo độ cứng 40N/m Kéo vật ra khỏi VTCB 10cm rồi buông nhẹ a Viết PT dao động, chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí 5cm và đang hướng về VTCB b Tìm lực cực đại tác dụng lên vật 2 2 HD: lúc t=0: x=5, v>0 suy ra ϕ= do đó: x=10cos(10t+ ) cm 3 3 b Fmax= k( ∆l + A) =mg+kA=10+4=14N Một vật khối lượng 0,5kg được gắn vào lò xo không trọng lượng độ cứng... lượng độ cứng k=600 N/m dao động với biên độ 0,1m a Tìm gia tốc của vật ở li độ x =5cm b Tìm năng lượng dao động của vật c Viết PT dao động của vật, chọn gốc thời gian lúc vật ở vị trí biên âm HD: |a|=2x; E=0,5kA2 Khi gắn một vật khối lượng m1=4kg vào lò xo khối lượng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1=1s Khi gắn vật khác khối lượng m2 vào lò xo trên nó dao động với chu kì T2=0,5s Tìm... về đặc điểm của tia X là không đúng ? A khả năng đâm xuyên mạnh B thể đi qua lớp chì dày vài cm C Tác dụng mạnh lên kính ảnh D Gây ra hiện tượng quang điện Năng lượng của mỗi lượng tử ánh sáng phụ thuộc vào A nhiệt độ của nguồn phát sáng B tần số bức xạ ánh sáng C số lượng tử phát ra từ nguồn sáng D vận tốc ánh sáng Chiếu một chùm sáng đơn sắc đến bề mặt một kim loại, hiện tượng quang điện không... về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ vân tối thứ hai đến vân sáng thứ năm bằng bao nhiêu lần khoảng vân? A 3i B 3,5i C 4i D 4,5i 319 Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào máy quang phổ đặt ở Mặt Đất thì ta thu được quang phổ A liên tục B vạch C vạch phát xạ.D vạch hấp thụ Giao thoa khe Iâng với khoảng cách hai khe là 0,5mm Nguồn sáng cách đều hai khe phát ra ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 . Momen quán tính của vật rắn luôn luôn dương. C. Momen quán tính của vật rắn có thể dương, có thể âm tùy thuộc vào chiều quay của vật. D. Momen quán tính. = 0,25 kgm2. Có ba chất điểm có khối lượng 5kg, 4kg, 3kg đặt trong hệ tọa độ xOy. Vật 5kg có tọa độ (0,0), vật 4kg có tọa độ (3,0), vật 3kg có tọa độ (0,4).
- Xem thêm -

Xem thêm: 500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án, 500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án,

Hình ảnh liên quan

Một cơ cấu quay để kéo nước từ giếng lên gồm khúc gỗ hình trụ bán kính R1=8cm, khối lượng m1=10kg, tay quay có độ dài 20cm, độ lớn lực tác dụng vào tay quay là F - 500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

t.

cơ cấu quay để kéo nước từ giếng lên gồm khúc gỗ hình trụ bán kính R1=8cm, khối lượng m1=10kg, tay quay có độ dài 20cm, độ lớn lực tác dụng vào tay quay là F Xem tại trang 7 của tài liệu.
D. tiến 2ô trong bảng phân loại tuần hoàn. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt A - 500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

ti.

ến 2ô trong bảng phân loại tuần hoàn. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt A Xem tại trang 33 của tài liệu.