0

MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

40 809 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 08:15

MC LC Module 1: KIN THC C BN V MNG, MNG LAN, GIAO THC TCP/IP VÀ A CH IP I. Gii thiu chung v mng: 2 1. S hình thành ca mng máy tính .2 2. Mng máy tính là gì? 2 3. Các mc tiêu ca vic to nên mng máy tính 3 4. Phân loi mng máy tính .3 4.1 Phân loi mng theo khong cách đa lý : .3 4.2 Phân loi theo k thut chuyn mch: .4 4.3 Phân loi theo kin trúc mng s dng 5 4.4 Phân loi theo h điu hàng mng .5 5. Các mng máy tính thông dng nht 6 5.1 Mng cc b LAN (Local Network Area) .6 5.2 Mng din rng WAN (Wide Area Network) vi kt ni LAN to LAN .6 5.3 Liên mng INTERNET 6 5.4 Mng INTRANET .6 II. Mng cc b - LAN (Local Area Network): 8 1. Khái nim 8 2. Các đc tính k thut ca LAN .8 3. Các topo mng 9 3.1. nh ngha Topo mng 9 3.2. Mng hình sao .10 3.3. Mng trc tuyn tính (Bus): 11 3.4. Mng vòng .11 3.5. Kt ni hn hp .12 4. Các loi cáp truyn và hng dn cách bm cáp mng các lo i .12 4.1. Các loi cáp truyn .12 4.2. Các thit b kt ni .16 4.3. Nhng điu cn bit v quá trình thit lp mng LAN: 21 III. Cu hình TCP/IP trên máy tính: .28 1. Cu hình TCP/IP đng: .28 2. Cu hình tnh: 30 3. Kim tra kt ni: .33 IV. X lý li trong mng LAN 34 1. Kim tra li cáp và thit b 34 2. X lý các li ca TCP/IP trong LAN 35 2.1 M ca s du nhc dòng lnh .35 Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 2 2.2. Kim tra cu hình TCP/IP: .36 I. Gii thiu chung v mng: Trong lch s phát trin ca loài ngi, th k XX đc đánh du bi cuc cách mng v công ngh thông tin, bao gm các vn đ: thu thp, x lý và phân phi thông tin. iu đc bit là khi kh nng thu thp, x lý và phân phi thông tin ca con ngi tng lên, thì nhu cu ca chính con ngi v vic x lý thông tin mt cách tinh vi, phc tp li tng nhanh hn na. Ngày nay máy tính đi n t đã đc s dng ph bin, vic kt ni máy tính trong các mng là xu hng tt yu, không ch trong lnh vc nghiên cu thun tuý mà c trong hu ht mi lnh vc hot đng ca con ngi. 1. S hình thành ca mng máy tính Giai đon đu (khong 1960) h thng máy tính đc tp trung hoá cao đ, thng thì các máy tính đc tp trung trong mt hoc mt vài v n phòng. Ch các c quan, công ty kh nng tài chính khá ln mi th trang b mt vài máy tính đin t. Trong h thng máy tính tp trung này thng ch s dng mt máy tính ln (Mainframe) và nhiu trm đu cui (Terminal) ni vi nó. Trong h thng này, máy Mainframe phi x lý tt c mi công vic, các trm làm vic ch đn thun là các màn hình và bàn phím nó không b nh, không các  đa, không kh nng tính toán và x lý d  liu. Nó ch chc nng gi đi các yêu cu và nhn v các kt qu t máy tính trung tâm ri hin th nó trên màn hình, do đó ta gi các trm làm vic này là trm câm (Dumb Terminal). Nhc đim ca h thng tp trung này là: Các máy trm phi ph thuc hoàn toàn vào máy tính trung tâm do đó h thng này không đc coi là mng máy tính 2. Mng máy tính là gì? Mng máy tính là h thng các máy tính đc lp đc kt ni vi nhau thông qua các đng truyn vt lý và tuân theo các quy c truyn thông nào đó. Khái nim máy tính đc lp  đây ngha là các máy tính không máy nào kh nng khi đng hoc đình ch mt máy khác. Các đng truyn vt lý đc hiu là các môi trng truyn tín hiu vt lý (có th là hu tuyn hoc vô tuyn nh dây dn, tia Laser, sóng ngn, v tinh nhân to .). Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 3 Các quy c truyn thông chính là c s đ các máy tính th "nói chuyn" đc vi nhau và là mt yu t quan trng hàng đu khi nói v công ngh mng máy tính. 3. Các mc tiêu ca vic to nên mng máy tính • S dng chung tài nguyên: chng trình, d liu, thit b • Tng đ tin cy ca h thng thông tin: Nu mt máy tính hay mt đn v d liu nào đó trong mng b h ng thì luôn th s dng mt máy tính khác hay mt bn sao ca đn v d liu. • Tit kim chi phí. • Qun lý tp trung • To ra môi trng truyn thông mnh gia nhiu ngi s dng trên phm vi đa lý rng. Mc tiêu này ngày càng tr nên quan trng. 4. Phân loi mng máy tính nhiu cách phân loi mng khác nhau tu thuc vào yu t chính đc chn dùng đ làm ch tiêu phân lo i, thông thng ngi ta phân loi mng theo các tiêu chí nh sau : • Khong cách đa lý ca mng • K thut chuyn mch mà mng áp dng • Kin trúc mng • H điu hành mng s dng . 4.1 Phân loi mng theo khong cách đa lý : Nu ly khong cách đa lý làm yu t phân loi mng thì ta mng cc b, mng đô th, m ng din rng, mng toàn cu. Mng cc b ( LAN - Local Area Network ) : là mng đc cài đt trong phm vi tng đi nh hp nh trong mt toà nhà, mt xí nghip .vi khong cách ln nht gia các máy tính trên mng trong vòng vài km tr li. Mng đô th ( MAN - Metropolitan Area Network ) : là mng đc cài đt trong phm vi mt đô th, mt trung tâm vn hoá xã hi, bán kính ti đa khong 100 km tr li. M ng din rng ( WAN - Wide Area Network ) : là mng din tích bao ph rng ln, phm vi ca mng th vt biên gii quc gia thm chí c lc đa. Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 4 Mng toàn cu ( GAN - Global Area Network ) : là mng phm vi tri rng toàn cu. 4.2 Phân loi theo k thut chuyn mch: Nu ly k thut chuyn mch làm yu t chính đ phân loi s có: mng chuyn mch kênh, mng chuyn mch thông báo và mng chuyn mch gói. Mch chuyn mch kênh (circuit switched network) : Khi hai thc th cn truyn thông vi nhau thì gia chúng s thit lp mt kênh c đnh và duy trì kt ni đó cho ti khi hai bên ngt liên lc. Các d liu ch truyn đi theo con đng c đnh đó. Nhc đim ca chuyn mch kênh là tiêu tn thi gian đ thit lp kênh truyn c đnh và hiu sut s dng mng không cao. Mng chuyn mch thông báo (message switched network) : Thông báo là mt đn v d liu ca ngi s dng khuôn d ng đc quy đnh trc. Mi thông báo cha các thông tin điu khin trong đó ch rõ đích cn truyn ti ca thông báo. Cn c vào thông tin điu khin này mà mi nút trung gian th chuyn thông báo ti nút k tip trên con đng dn ti đích ca thông báo. Nh vy mi nút cn phi lu gi tm thi đ đc thông tin điu khin trên thông báo, nu thy thông báo không gi cho mình thì tip tc chuyn tip thông báo đi. Tu vào điu kin ca mng mà thông báo th đc chuyn đi theo nhiu con đng khác nhau. u đim ca phng pháp này là : • Hiu sut s dng đng truyn cao vì không b chim dng đc quyn mà đc phân chia gia nhiu thc th truyn thông. • Mi nút mng th lu tr thông tin tm thi sau đó mi chuyn thông báo đi, do đó th điu chnh đ làm gim tình trng tc nghn trên mng. • th điu khin vic truyn tin bng cách sp xp đ u tiên cho các thông báo. • th tng hiu sut x dng gii thông ca mng bng cách gn đa ch qung bá (broadcast addressing) đ gi thông báo đng thi ti nhiu đích. Nhc đim ca phng pháp này là: • Không hn ch đc kích thc ca thông báo dn đn phí tn lu gi tm thi cao và nh hng đn thi gian tr li yêu cu ca các trm . Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 5 Mng chuyn mch gói (packet switched network):  đây mi thông báo đc chia ra thành nhiu gói nh hn đc gi là các gói tin (packet) khuôn dng qui đnh trc. Mi gói tin cng cha các thông tin điu khin, trong đó đa ch ngun (ngi gi) và đa ch đích (ngi nhn) ca gói tin. Các gói tin ca cùng mt thông báo th đc gi đi qua mng ti đích theo nhiu con đng khác nhau. Phng pháp chuyn m ch thông báo và chuyn mch gói là gn ging nhau. im khác bit là các gói tin đc gii hn kích thc ti đa sao cho các nút mng (các nút chuyn mch) th x lý toàn b gói tin trong b nh mà không phi lu gi tm thi trên đa. Bi vy nên mng chuyn mch gói truyn d liu hiu qu hn so vi mng chuyn mch thông báo. Tích hp hai k thut chuyn mch kênh và chuyn m ch gói vào trong mt mng thng nht đc mng tích hp s (ISDN Integated Services Digital Network). 4.3 Phân loi theo kin trúc mng s dng Kin trúc ca mng bao gm hai vn đ: hình trng mng (Network topology) và giao thc mng (Network protocol) Hình trng mng: Cách kt ni các máy tính vi nhau v mt hình hc mà ta gi là tô pô ca mng Giao thc mng: Tp hp các quy c truyn thông gia các thc th truyn thông mà ta g i là giao thc (hay nghi thc) ca mng Khi phân loi theo topo mng ngi ta thng phân loi thành: mng hình sao, tròn, tuyn tính Phân loi theo giao thc mà mng s dng ngi ta phân loi thành mng : TCPIP, mng NETBIOS . Tuy nhiên cách phân loi trên không ph bin và ch áp dng cho các mng cc b 4.4 Phân loi theo h điu hàng mng Nu phân loi theo h điu hành mng ngi ta chia ra theo mô hình mng ngang hàng, mng khách/ch hoc phân loi theo tên h  điu hành mà mng s dng: Windows NT, Unix, Novell . . . Tuy nhiên trong thc t ngui ta thng ch phân loi theo hai tiêu chí đu tiên. Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 6 5. Các mng máy tính thông dng nht 5.1 Mng cc b LAN (Local Network Area) Mt mng cc b là s kt ni mt nhóm máy tính và các thit b kt ni mng đc lp đt trên mt phm v đa lý gii hn, thng trong mt toà nhà hoc mt khu công s nào đó. Mng tc đ cao, xu hng s dng rng rãi nht. Các thông tin v mng LAN đc gii thiu chi tit t i mc II. 5.2 Mng din rng WAN (Wide Area Network) vi kt ni LAN to LAN Mng din rng là s kt ni ca các mng LAN, mng din rng th tri trên phm vi mt vùng, quc gia hoc c mt lc đa thm chí trên phm vi toàn cu. Mng tc đ truyn d liu không cao, phm vi đa lý không gii hn Hình 1.1: Mô hình kt ni mng WAN 5.3 Liên mng INTERNET Vi s phát trin nhanh chóng ca công ngh là s ra đi ca liên mng INTERNET. Mng Internet là s hu ca nhân loi, là s kt hp ca rt nhiu mng d liu khác chy trên nn tng giao thc TCP/IP. 5.4 Mng INTRANET Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 7 Thc s là mt mng INTERNET thu nh vào trong mt c quan/công ty/t chc hay mt b/ngành, gii hn phm vi ngi s dng, s dng các công ngh kim soát truy cp và bo mt thông tin . c phát trin t các mng LAN, WAN dùng công ngh INTERNET Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 8 II. Mng cc b - LAN (Local Area Network): 1. Khái nim Mng cc b LAN (Local Area Network) là h thng truyn thông tc đ cao đc thit k đ kt ni các máy tính và các thit b x lý d liu khác cùng hot đng vi nhau trong mt khu vc đa lý nh nh  mt tng ca tòa nhà, hoc mt tòa nhà… Tên gi “mng cc b” đc xem xét t quy mô ca mng. Tuy nhiên, đó không phi là đc tính duy nht ca mng c c b nhng trên thc t, quy mô ca mng quyt đnh nhiu đc tính và công ngh ca mng. Sau đây là mt s đc đim ca mng cc b: c đim ca mng cc b: - Mng cc b quy mô nh, thng là bán kính di vài km. c đim này cho phép không cn dùng các thit b dn đng vi các mi liên h phc tp - Mng cc b thng là s hu ca mt t chc. iu này dng nh v ít quan trng nhng trên thc t đó là điu khá quan trng đ vic qun lý mng hiu qu. Mng cc b tc đ cao và ít li. Trên mng rng tc đ nói chung ch đt vài Kbit/s. Còn tc đ thông thng trên mng cc b là 10, 100 Mb/s và ti nay vi Gigabit Ethernet, tc đ trên mng cc b th đt 1Gb/s. Xác xut li rt thp. 2. Các đc tính k thut ca LAN - ng truyn: Là thành phn quan trng ca mt mng máy tính, là phng tin dùng đ truyn các tín hiu đin t gia các máy tính. Các tín hiu đin t đó chính là các thông tin, d liu đc biu th di dng các xung nh phân (ON_OFF), m i tín hiu truyn gia các máy tính vi nhau đu thuc sóng đin t, tu theo tn s mà ta th dng các đng truyn vt lý khác nhau. Các máy tính đc kt ni vi nhau bi các loi cáp truyn: cáp đng trc, cáp xon đôi . - Chuyn mch: Là đc trng k thut chuyn tín hiu gia các nút trong mng, các nút mng chc nng hng thông tin ti đích nào đó trong mng. Trong m ng ni b, phn chuyn mch đc thc hin thông qua các thit b chuyn mch nh HUB, Switch . - Kin trúc mng: Kin trúc mng máy tính (network architecture) th hin cách ni các máy tính vi nhau và tp hp các quy tc, quy c mà tt c các thc th tham gia truyn thông trên mng phi tuân theo đ đm bo cho mng hot đng tt. Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 9 Khi nói đn kin trúc ca mng ngi ta mun nói ti hai vn đ là topo mng (Network topology) và giao thc mng (Network protocol). + Network Topology: Cách kt ni các máy tính vi nhau v mt hình hc mà ta gi là Topo ca mng. Các hình trng mng c bn đó là: hình sao, hình bus, hình vòng. + Network Protocol: Tp hp các quy c truyn thông gia các thc th truyn thông mà ta gi là giao thc (hay nghi thc) ca mng Các giao thc thng gp nht là: TCP/IP, NETBIOS, IPX/SPX, . - H đ iu hành mng: H điu hành mng là mt phn mm h thng các chc nng sau: + Qun lý tài nguyên ca h thng, các tài nguyên này gm: Tài nguyên thông tin (v phng din lu tr) hay nói mt cách đn gin là qun lý tp. Các công vic v lu tr tp, tìm kim, xóa, copy, nhóm, đt các thuc tính đu thuc nhóm công vic này. Tài nguyên thit b: iu phi vic s dng CPU, các thit b ngoi vi . đ ti u hóa vic s dng. + Qun lý ngi dng và các công vic trên h thng. H điu hành đm bo giao tip gia ngi s dng, chng trình ng dng vi thit b ca h thng. + Cung cp các tin ích cho vic khai thác h thng thun li (ví d Format đa, sao chép tp và th mc, in n chung .) Các h điu hành mng thông dng nht hin nay là: WindowsNT, Windows9X, Windows 2000, Unix, Novell. 3. Các topo mng 3.1. nh ngha Topo mng Cách kt ni các máy tính vi nhau v mt hình hc mà ta gi là topo ca mng. hai kiu ni mng ch yu đó là: • Ni kiu đim - đim (point - to - point). • Ni kiu đim - nhiu đim (point - to - multipoint hay broadcast). Theo kiu đim - đim, các đng truyn ni tng cp nút vi nhau và mi nút đu trách nhim lu gi tm thi sau đó chuyn tip d liu đi cho ti đích. Do cách làm vic nh vy nên mng kiu này còn đc gi là mng "lu và chuyn tip" (store and forward). Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 10 Theo kiu đim - nhiu đim, tt c các nút phân chia nhau mt đng truyn vt lý chung. D liu gi đi t mt nút nào đó s đc tip nhn bi tt c các nút còn li trên mng, bi vy cn ch ra đa ch đích ca d liu đ cn c vào đó các nút kim tra xem d liu đó phi gi cho mình không. Phân bit kiu topo ca mng cc b và kiu topo ca mng din rng. Topo ca mng din rng thông thng là nói đn s liên kt gia các mng cc b thông qua các b dn đng (router). i vi mng din rng topo ca mng là hình trng hình hc ca các b dn đng và các kênh vin thông còn khi nói ti topo ca mng cc b ngi ta nói đn s liên kt ca chính các máy tính. 3.2. Mng hình sao Hình 1.2: Kt ni hình sao Mng hình sao tt c các trm đc kt ni vi mt thit b trung tâm nhim v nhn tín hiu t các trm và chuyn đn trm đích. Tu theo yêu cu truyn thông trên mng mà thit b trung tâm th là b chuyn mch (switch), b chn đng (router) hoc là b phân kênh (hub). Vai trò ca thit b trung tâm này là thc hin vic thit lp các liên kt đim-đi m (point-to-point) gia các trm. u đim ca topo mng hình sao: Thit lp mng đn gin, d dàng cu hình li mng (ví d thêm, bt các trm), d dàng kim soát và khc phc s c, tn dng đc ti đa tc đ truyn ca đng truyn vt lý. Nhc đim ca topo mng hình sao:  dài đng truyn ni mt tr m vi thit b trung tâm b hn ch (trong vòng 100m, vi công ngh hin nay). Hub [...]... MegaVNN Module 1: Gi i thi u chung v m ng, m ng LAN, TCP/IP III Giao th c TCP/IP và a ch IP Ng i ta th ng dùng t TCP/IP ch m t s các khái ni m và ý t ng khác nhau Thông d ng nh t là nó mô t hai giao th c liên l c dùng truy n d li u TCP t c là Transmission Control Protocol (Giao th c i u khi n truy n d n) và IP ngh a là Internet Protocol (Giao th c Intermet) Khái ni m TCP/IP không ch b gi i h n hai giao. .. t p hu n K thu t MegaVNN Module 1: Gi i thi u chung v m ng, m ng LAN, TCP/IP Hình 1.17: Ü B c 3: Kích úp vào Internet Protcol (TCP/IP) Hình 1.18: Ü B - Ch n Properties V trí c a Internet Protocol c 4: ánh d u (Tích) vào Obtain an IP address automatically Obtain DNS server address automatically 29 Tài li u t p hu n K thu t MegaVNN Module 1: Gi i thi u chung v m ng, m ng LAN, TCP/IP Hình 1.19: t a ch... t nh: Ü B c 1: Kích chu t trái vào Start/ Setting/ Network Connection/ Local Area Connection 30 Tài li u t p hu n K thu t MegaVNN Module 1: Gi i thi u chung v m ng, m ng LAN, TCP/IP Hình 1. 21: Ü B c 2: Kích vào Properties Hình 1.22: Ü B M LocalArea Connection Ch n Properties c a Local Area Connection c 3: Kích úp vào Internet Protcol (TCP/IP) 31 Tài li u t p hu n K thu t MegaVNN Module 1: Gi i thi... MegaVNN Module 1: Gi i thi u chung v m ng, m ng LAN, TCP/IP IV X lý l i trong m ng LAN 1 Ki m tra l i cáp và thi t b Ü Bu c 1: Ki m tra èn tín hi u trên c c m ng (NIC và hub/switch) Hình 1.27: Ki m tra èn tín hi u Ü B c 2: N u èn sáng trên card m ng và Switch: k t n i t t, xem l i Driver card m ng và các giao th c (protocols) 34 Tài li u t p hu n K thu t MegaVNN Module 1: Gi i thi u chung v m ng, m ng LAN,. .. ch b gi i h n hai giao th c này Th ng thì TCP/IP c dùng ch m t nhóm các giao th c liên quan n TCP và IP nh UDP (User Datagram Protocol – Giao th c gói d li u ng i s d ng), FTP (File Transfer Protocol – Giao th c truy n t p), TELNET (Terminal Emulation Protocol – Giao th c mô ph ng u cu i), v.v Các m ng dùng TCP/IP g i là các TCP/IP Internet V ngu n g c, TCP/IP c thi t k trong h t nhân c a h i u... K thu t MegaVNN Module 1: Gi i thi u chung v m ng, m ng LAN, TCP/IP 1 Các t ng giao th c TCP/IP Application Application layer Program Program TCP Presentation UDP Session Transport Transport layer Network Network layer DataLink Link layer ICMP IP IGMP ARP Hardware Interface RARP Physical Hình 1.15: Các t ng c a TCP/IP so v i 7 t ng t ng ng c a OSI TCP: Transmission Control Protocol (Giao th c i u khi... (Dynamic Host Configuration Protocol – Giao th c c u hình a ch ng) Khi s d ng công ngh này thì không nh t thi t m i máy trên m ng u ph i m t a ch IP nh tr c mà nó s c máy ch c p cho m t a ch IP khi th c hi n k t n i 27 Tài li u t p hu n K thu t MegaVNN Module 1: Gi i thi u chung v m ng, m ng LAN, TCP/IP III C u hình TCP/IP trên máy tính: 1 C u hình TCP/IP ng: Ü B c 1: Kích chu t trái vào Start/ Setting /... Gateway cho phép n i ghép hai lo i giao th c v i nhau Ví d : m ng c a b n s d ng giao th c IP và m ng c a ai ó s d ng giao th c IPX, Novell, DECnet, SNA ho c m t giao th c nào ó thì Gateway s chuy n i t lo i giao th c này sang lo i khác Qua Gateway, các máy tính trong các m ng s d ng các giao th c khác nhau th d dàng "nói chuy n" c v i nhau Gateway không ch phân bi t các giao th c mà còn còn th phân... Là giao th c t ng th TCP/IP, nó trách nhi m v n chuy n các datagram qua m ng Internet ICMP: Internet Control Message Protocol (Giao th c b n tin Internet) - Th t c truy n các thông tin i u khi n trên m ng TCP/IP 3 c a i u khi n IGMP: Internet Group Management Protocol (Giao th c qu n lý nhóm Internet) - Là m t giao th c dùng i u khi n các thông tin c a nhóm 24 Tài li u t p hu n K thu t MegaVNN Module. .. t ng giao v n c a TCP/IP TCP nhi m v m b o liên l c thông su t và tính úng n c a d li u gi a hai u c a k t n i, d a trên các gói tin IP UDP: User Datagram Protocol (Giao th c gói d li u ng i dùng) - Th t c liên k t t ng giao v n c a TCP/IP Khác v i TCP, UDP không m b o kh n ng thông su t c a d li u, c ng không ch s a l i Bù l i, UDP cho t c truy n d li u cao h n TCP IP: Internet Protocol (Giao . chy trên nn tng giao thc TCP/IP. 5.4 Mng INTRANET Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 7 Thc s. Tài liu tp hun K thut MegaVNN Module 1: Gii thiu chung v mng, mng LAN, TCP/IP 2 2.2. Kim tra cu hình TCP/IP: ...........................................................................36
- Xem thêm -

Xem thêm: MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ..., MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Mô hình k tn im ng WAN - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.1.

Mô hình k tn im ng WAN Xem tại trang 6 của tài liệu.
3.2. M ng hình sao - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

3.2..

M ng hình sao Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 1.3: K t ni ki u bus - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.3.

K t ni ki u bus Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 1.4: K t ni ki u vòng - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.4.

K t ni ki u vòng Xem tại trang 11 của tài liệu.
M ng hình vòng có u n hc đi mt ng tm ng hình sao, tuy nhiên m ng hình vòng  đòi h i giao th c truy nh p m ng ph c t p h n m ng hình sao - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

ng.

hình vòng có u n hc đi mt ng tm ng hình sao, tuy nhiên m ng hình vòng đòi h i giao th c truy nh p m ng ph c t p h n m ng hình sao Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1.6: Cáp UTP 5 - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.6.

Cáp UTP 5 Xem tại trang 13 của tài liệu.
S đ chân ca chun T-568B: - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

ch.

ân ca chun T-568B: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.7: Hai chun bm cáp T-568B Và T-568A - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.7.

Hai chun bm cáp T-568B Và T-568A Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.8: Thi tb Repeater - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.8.

Thi tb Repeater Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 1.10: Thi tb Bridge - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.10.

Thi tb Bridge Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 1.11: Thi tb Switch - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.11.

Thi tb Switch Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 1.13: Thi tb Gateway - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.13.

Thi tb Gateway Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 1.14: Cu hình m ng LAN - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.14.

Cu hình m ng LAN Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 1.15: Cá ct ng ca TCP/IP sov 7t ng t ng ng ca OSI - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.15.

Cá ct ng ca TCP/IP sov 7t ng t ng ng ca OSI Xem tại trang 24 của tài liệu.
III. Cu hình TCP/IP trên máy tính: - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

u.

hình TCP/IP trên máy tính: Xem tại trang 28 của tài liệu.
1. Cu hình TCP/IP đ ng: - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

1..

Cu hình TCP/IP đ ng: Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 1.17: Ch n Properties - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.17.

Ch n Properties Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 1.20: Kim tra đa chI Pb n gl nh Ping - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.20.

Kim tra đa chI Pb n gl nh Ping Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 1.19: t đa chIP và DNS đ ng - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.19.

t đa chIP và DNS đ ng Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 1.22: Ch n Properties ca LocalArea Connection - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.22.

Ch n Properties ca LocalArea Connection Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 1.21: M LocalArea Connection - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.21.

M LocalArea Connection Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 1.23: V trí ca Internet Protocol - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.23.

V trí ca Internet Protocol Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 1.26: Kt q ul nh Ping nm ts đa ch máy tính khác - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.26.

Kt q ul nh Ping nm ts đa ch máy tính khác Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 1.25: Kim tra IP ca máy - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.25.

Kim tra IP ca máy Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 1.27: Kim tra đèn tín hi u - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.27.

Kim tra đèn tín hi u Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 1.28: Kim tra Driver card m ng và các giao t hc - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.28.

Kim tra Driver card m ng và các giao t hc Xem tại trang 35 của tài liệu.
2.2. Kim tra cu hình TCP/IP: - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

2.2..

Kim tra cu hình TCP/IP: Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 1.29: Kim tra cu hình TCP/IP - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

Hình 1.29.

Kim tra cu hình TCP/IP Xem tại trang 36 của tài liệu.
ây là thông tin cu hình TCP/IP tm t máy tính Windows sau khi đánh l nh trên:  - MỤC LỤC Module 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG, MẠNG LAN, GIAO THỨC TCP/IP ...

y.

là thông tin cu hình TCP/IP tm t máy tính Windows sau khi đánh l nh trên: Xem tại trang 37 của tài liệu.