0

HCN

8 202 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

Bài 8 Bài 8 HÌNH CHỮ NHẬT HÌNH CHỮ NHẬT ? ? Cho tứ giác ABCD, nhận Cho tứ giác ABCD, nhận xét về các góc của tứ giác? xét về các góc của tứ giác? A A = = B B = = C C = = D D =90 =90 0 0 Tứ giác ABCD ở trên là một chữ nhật Tứ giác ABCD ở trên là một chữ nhật A D C B 1.Định nghĩa: 1.Định nghĩa: • Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông. A=B= C = D=90 0 Tứ giác ABCD là hình chữ nhật  A D C B ?1 ?1 Hình ch Hình ch ữ nhật ữ nhật có phải là hình có phải là hình b b ình hành, hình thang cân ình hành, hình thang cân không không ? ? • Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân. A D C B 2.Tính chất: 2.Tính chất: • Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, của hình thang cân. • Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 3.Dấu hiệu nhận biết: 3.Dấu hiệu nhận biết: • 1.Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. • 2.Hình thang cân có ……………………… là hình chữ nhật. • 3.Hình bình hành có ……………………… là hình chữ nhật • 4. Hình bình hành có…………………… ………………………………… là hình chữ nhật một góc vuông hai đường chéo bằng nhau một góc vuông • Chứng minh: • ABCD là hình bình hành nên AB//CD, AD//BC • Hình bình hành ABCD có hai đường chéo:AC=BD nên nó là hình thang cân.  ADC=BCD Mà ADC và BCD là cặp góc trong cùng phía bù nhau nên ADC=BCD=90 0  DAC=CBD=90 0 Vậy tứ giác ABCD có bốn góc vuông nên là hình chữ nhật A D C B • Chứng minh dấu hiệu 4 • Gt:ABCD là hình bình hành • AC = BD • KL: ABCD là hình chữ nhật Thực hành: Thực hành: A D C B • Kiểm tra một tứ giác có phải là một hình chữ nhật không chỉ bằng compa. AB=CD AD=BC DB=AC Cạnh đối Đường chéo Dễ thấy:Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. Hình bình hành có hai đường chéo bẳng nhau là hình chữ nhật Dấu hiệu 4
- Xem thêm -

Xem thêm: HCN, HCN,

Hình ảnh liên quan

HÌNH CHỮ NHẬT - HCN
HÌNH CHỮ NHẬT Xem tại trang 1 của tài liệu.
• Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông. - HCN

Hình ch.

ữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông Xem tại trang 3 của tài liệu.
?1 Hình ch Hình chữ nhật ữ nhật có phải là hình có phải là hình b - HCN

1.

Hình ch Hình chữ nhật ữ nhật có phải là hình có phải là hình b Xem tại trang 4 của tài liệu.
• Hình chữ nhật có tất cả các tính - HCN

Hình ch.

ữ nhật có tất cả các tính Xem tại trang 5 của tài liệu.
• 1.Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ  nhật. - HCN

1..

Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật Xem tại trang 6 của tài liệu.
• ABCD là hình bình hành nên AB//CD, AD//BC - HCN

l.

à hình bình hành nên AB//CD, AD//BC Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan