0

Anh huong cua anh sang len doi song SV

18 309 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THÀY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ! Những đặc điểm của cây Khi cây sống nơi quang đãng Khi cây sống trong bóng râm, dưới tán cây khác, trong nhà,… Hình thái Sinh lí Lá Thân Cách xếp lá Quang hợp Thoát hơi nước Hô hấp Các cụm từ lựa chọn 1. Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt 2. Phiến lá lớn, màu xanh thẫm 3. Lá thường nằm ngang, xếp xen kẽ nhau để nhận được nhiều ánh sáng tán xạ 4. Lá thường xếp nghiêng tránh bớt diện tiếp xúc với cường độ cao của ánh sáng 5. Thân thấp, số cành cây nhiều 6. Thân cây thấp do bị hạn chế bởi tán cây phía trên, trần nhà,… 7. Có khả năng quang hợp trong điều kiện ánh sáng yếu, quang hợp yếu trong điều kiện ánh sáng mạnh 8. Cường độ quang hợp cao trong điều kiện ánh sáng mạnh 9. Cây điều tiết thoát hơi nước linh hoạt: thoát hơi nước tăng trong điều kiện ánh sáng mạnh, thoát hơi nước giảm khi cây thiếu nước 10. Cây điều tiết thoát hơi nước kém: thoát hơi nước tăng cao trong điều kiện ánh sáng mạnh, khi thiếu nước cây dễ bị héo 11. Cường độ hô hấp thấp hơn 12. Cường độ hô hấp cao hơn Đặc điểm của cây Khi cây sống nơi quang đãng Khi cây sống trong bóng râm, dưới tán cây khác, trong nhà… Hình thái Sinh lí Lá Thân Cách xếp lá Quang hợp Thoát hơi nước Hô hấp 2 3 7 10 11 12 9 8 4 5 1 6 Những đặc điểm của cây Khi cây sống nơi quang đãng Khi cây sống trong bóng râm, dưới tán cây khác, trong nhà… Hình thái Sinh lí Lá Thân Cách xếp lá Quang hợp Thoát hơi nước Hô hấp Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt Phiến lá lớn, màu xanh thẫm Thân thấp, số cành nhiều Thân cây thấp do bị hạn chế bởi tán cây phía trên, trần nhà,… Cường độ quang hợp cao trong điều kiện ánh sáng mạnh Có khả năng quang hợp trong điều kiện ánh sáng yếu, quang hợp yếu trong điều kiện ánh sáng mạnh Cây điều tiết thoát hơi nước linh hoạt: thoát hơi nước tăng trong điều kiện ánh sáng mạnh, thoát hơi nước giảm khi cây thiếu nước Cây điều tiết thoát hơi nước kém: thoát hơi nước tăng cao trong điều kiện ánh sáng mạnh, khi thiếu nước cây dễ bị héo Cường độ hô hấp thấp hơnCường độ hô hấp cao hơn Lá thường nằm ngang, xếp xen kẽ nhau để nhận được nhiều ánh sáng tán xạ Lá thường xếp nghiêng tránh bớt diện tiếp xúc với cường độ cao của ánh sáng Cây tre . nước Hô hấp Các cụm từ lựa chọn 1. Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt 2. Phiến lá lớn, màu xanh thẫm 3. Lá thường nằm ngang, xếp xen kẽ nhau để nhận được. xếp lá Quang hợp Thoát hơi nước Hô hấp Phiến lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt Phiến lá lớn, màu xanh thẫm Thân thấp, số cành nhiều Thân cây thấp do bị hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh huong cua anh sang len doi song SV, Anh huong cua anh sang len doi song SV,

Hình ảnh liên quan

Hình thái Sinh lí L á Th ânC ách  xếp lá Quang hợp Thoát  hơi  nước - Anh huong cua anh sang len doi song SV

Hình th.

ái Sinh lí L á Th ânC ách xếp lá Quang hợp Thoát hơi nước Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình thái - Anh huong cua anh sang len doi song SV

Hình th.

ái Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình thái - Anh huong cua anh sang len doi song SV

Hình th.

ái Xem tại trang 7 của tài liệu.