0

giưa kỳ 1(10-11) - Đề + Đáp án

2 213 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

UBND HUYỆN VĨNH BẢO TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG Lời dặn hs: + Không chép lại đề + Không làm bài vào đề ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - Toán 9 Thời lượng làm bài : 60 phút Ngày kiểm tra 12/11/2010 PHẦN TRẮC NGHIỆM: Bài 1. Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau Câu 1. Điều kiện để 1 − x có nghĩa là A) x>1 B) x = 1 C) x≤ 1 D) x≥1 Câu 2. 2 )12( + = ? A) 223 + B) 12 + C) 3 D) 2+ 3 Câu 3. Kết quả so sánh nào sau đây là không đúng A) 2332 < B) 22).1822( −=− C) 0)35)(35( >−+ Câu 4. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số 1 2 3 + − = x y A) Điểm M(1;0) B) điểm N( 3 2 ;0 ) C) Điểm P(-1;1) D) điểm Q(2;-2) Sử dụng hình vẽ cho sau đây để trả lời từ câu hỏi 5 đến câu hỏi 8 Câu 5. Nếu AB = 3, AC = 4 thì cosinC = ? A) 0,6 B) 0,75 C) 0,8 D) 21 − Câu 6. Biết AC = 5 cm, BC = 13 cm thì AH = ? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thậpphân) A) 5,42 cm B) 4,62 cm C) 4,61 cm D) 5,41cm Câu 7. Cho AB = 3 cm và AC = 4 cm thì tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính là A) 5 cm B) 2,5 cm C) 1,5cm D) 3,5 cm Câu 8. Nếu ∠B = 78 0 và AC = 4cm thì BC =? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thậpphân) A) 3,91 cm B) 19,24 cm C) 18,82 cm D) 4,10 cm Bài 2: Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau Câu 9. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây ấy Câu 10. Nếu OM = 4 cm thì M nằm trong đường tròn (O, 15 cm) Câu 11. Tam giác ABC có hai góc nhọn thì có tâm đường tròn ngoại tiếp nằm ngoài tam giác đó Câu 12. Cho đường tròn (O) đường kính 26 cm và dây MN = 24cm. Khi đó, khoảng cách từ O đến dây MN là 5cm PHẦN TỰ LUẬN: Bài 3. Câu 13. Tính 52)10238( −+− Câu 14. Tìm x biết 93144 −=−+− xxx Câu 15. Thu gọn biểu thức A =         − − −         + + + 1 1 1 1 a aa a aa với a≥0 và a≠1 Bài 4. Cho đường tròn tâm (O;4cm) đường kính AB. Gọi M là trung điểm AO. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại M Câu 16. Tính độ dài dây CD (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân) Câu 17. Chứng minh rằng ACOD là hình thoi Câu 18. Chứng tỏ rằng C nằm trên đường tròn (D,DB) - ĐÁP ÁN SƠ LƯỢC VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA giữa kỳ 1 – Toán 9 Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm Câu 1 Câu 2 Câu 3` Câu4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 D A C D C B B 4,09 Sai Sai Sai Đúng Tự luận Bài Nội dung làm được Điểm chi tiết Tổng 3 Câu 13: . = 52).102322( −+− = ( ) =−− 52210 = 20 - 2 - 5 = .= 25 − 0,25 0,25 0,5 0,5 1, 5 điểm Câu 14: .<=> 1 − x = x-3 , ĐK x≥3 => x = 2 (loại) , x = 5 (thoả). Vậy x = 5 0,25 x 2 0,25 x 2 1điểm Câu 15: với a≥0 và a≠1 ta có A= )1)(1( aa −+ = 1 - a 0,5 x 2 1 4 Câu 16: Vẽ hình đúng cho c/m câu 16 Tính MO = 2cm; MC = 2 3 cm Chỉ ra CD = 2MO = .≈  6,93 (cm) 0,5 0,25 x2 0,25 0,25 1,5 Câu 17: Chỉ ra M là tr. điểm của AO &CD => ACOD là hình bình hành AO ⊥ CD => ACOD là hình thoi 0.5 0,25 0,25 1 Câu 18: Chỉ ra tam giác BCD đều => CD = BD => C ∈(D,DB) 0,5 0,5 1 Lưu ý: Bài hình nếu thiếu hình vẽ trừ nửa số điểm làm được, hình sai thì không chấm . Các cách giải khác nếu đúng và đầy đủ vẫn cho điểm tối đa. . VĨNH BẢO TRƯỜNG THCS TAM CƯỜNG Lời dặn hs: + Không chép lại đề + Không làm bài vào đề ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - Toán 9 Thời lượng làm bài : 60 phút Ngày kiểm. 13. Tính 52)10238( + Câu 14. Tìm x biết 93144 −= + xxx Câu 15. Thu gọn biểu thức A =         − − −         + + + 1 1 1 1 a aa a aa với
- Xem thêm -

Xem thêm: giưa kỳ 1(10-11) - Đề + Đáp án, giưa kỳ 1(10-11) - Đề + Đáp án,

Hình ảnh liên quan

Sử dụng hình vẽ cho sau đây để trả lời từ câu hỏi 5 đến câu hỏi 8 - giưa kỳ 1(10-11) - Đề + Đáp án

d.

ụng hình vẽ cho sau đây để trả lời từ câu hỏi 5 đến câu hỏi 8 Xem tại trang 1 của tài liệu.
4 Câu 16: Vẽ hình đúng cho c/m câu 16 Tính MO = 2cm;  MC = 23cm Chỉ ra CD = 2MO =  - giưa kỳ 1(10-11) - Đề + Đáp án

4.

Câu 16: Vẽ hình đúng cho c/m câu 16 Tính MO = 2cm; MC = 23cm Chỉ ra CD = 2MO = Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan