0

cấu tạo trong thân non

13 582 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Yêu cầu: - Quan sát tranh: Cấu tạo trong của thân non - Nghiên cứu thông tin sgk -> Trình bày cấu tạo trong của thân non Vỏ Trụ giữa Biểu bì Thịt vỏ Mạch rây Mạch gỗ Ruột Trao đổi nhóm và hoàn thành bảng: cấu tạo và chức năng các bộ phận của thân non - Chứa chất dự trữ- Gồm những tế bào có vách mỏng - Vận chuyển nước và muối khoáng - Mạch gỗ: gồm những tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào - Vận chuyển chất hữu cơ - Mạch rây: gồm những tế bào sống, vách mỏng Một vòng bó mạch Trụ giữa Ruột - Dự trữ - Tham gia quang hợp - Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn - Một số tế bào chứa chất diệp lục Bảo vệ các bộ phận bên trong Gồm 1 lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau Biểu bì Vỏ Thịt vỏ Chức năng của từng bộ phận Cấu tạo từng bộ phậnCác bộ phận của thân non Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ - Vỏ (biểu bì và thịt vỏ) - Trụ giữa (mạch rây, mạch gỗ và ruột) Khác nhau: Giống nhau: Rễ( miền hút) Thân non Biểu bì có lông hút Biểu bì không có lông hút Thịt vỏ không có diệp lục Thịt vỏ có diệp lục Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ Mạch rây ở ngoài và mạch gỗ ở trong [...]... 3 4 5 1 BộHút nước của thân cóthânhoà tan 2 Loạiphận nàovà muối khoángvận chuyểntrữ nào làm nhiệm chứcnon? dự vụ năng 5 mạch của mạch 4 Các 7 Vị trí ngọnmạch gỗ ởở thân non? nào? bóVị trí của có chức năng gì? thế 3 Chồi ở rễ đượcrây xếp như mạch sắp 6 và do bộ gia quang đảm nhiệm? tham phận nào hợp nước và muối khoáng hoà tan KEY Chọn câu trả lời đúng về cấu tạo trong của thân non 1 A – Vỏ gồm thịt... chuyển nước và muối khoáng D - Vỏ bảo vệ các bộ phận bên trong, dự trữ, tham gia quang hợp 3 A – Trụ giữa gồm: mạch gỗ, mạch rây xếp xen kẽ và ruột B – Trụ giữa gồm một vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột C - Trụ giữa gồm biểu bì, 1 vòng bó mạch, ruột D - Trụ giữa gồm thịt vỏ, 1 vòng bó mạch, ruột 4 A – Trụ giữa: bảo vệ thân cây B – Trụ giữa: dự trữ, tham gia quang hợp C – Trụ . Yêu cầu: - Quan sát tranh: Cấu tạo trong của thân non - Nghiên cứu thông tin sgk -> Trình bày cấu tạo trong của thân non Vỏ Trụ giữa Biểu bì Thịt. rây ở thân non? N G O IÀ 1 2 3 54 7. Vị trí của mạch gỗ ở thân non? T R O GN T H Â N O N N KEY Chọn câu trả lời đúng về cấu tạo trong của thân non 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu tạo trong thân non, cấu tạo trong thân non,

Hình ảnh liên quan

Trao đổi nhóm và hoàn thành bảng: cấu tạo và chức năng các bộ phận của thân non - cấu tạo trong thân non

rao.

đổi nhóm và hoàn thành bảng: cấu tạo và chức năng các bộ phận của thân non Xem tại trang 6 của tài liệu.