0

Bai du thi tinh tiet 26

19 443 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

C H À O M Ừ N G Q U Ý T H Ầ Y C Ô V Ề D Ự G I Ờ T H Ă M L Ớ P C H À O M Ừ N G Q U Ý T H Ầ Y C Ô V Ề D Ự G I Ờ T H Ă M L Ớ P GV: NguyÔn V nă Vi tệ líp 8c tr­êng thcs nga ®iÒn Chương 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC Tiết 26Bài 18 I. Mol là gì ? 6 .10 6 .10 23 23 nguyên tử nguyên tử sắt sắt 1 mol 1 mol nguyên tử nguyên tử sắt sắt 1 mol 1 mol phân tử phân tử nước nước 6 .10 6 .10 23 23 phân tử phân tử nước nước Mol là gì ?  Hãy phân biệt 2 cách viết sau: A . 1 mol H B . 1 mol H 2 (1 mol nguyên tử hiđro) (1 mol phân tử hiđro)  Bài 1 : Hãy cho biết - 1 mol nguyên tử hiđro có chứa nguyên tử hiđro - 1 mol phân tử khí oxi có chứa phân tử oxi - 2 mol nguyên tử đồng có chứa nguyên tử đồng - 3 mol phân tử nước có chứa phân tử nước - Vậy n mol nguyên tử (phân tử) có chứa số hạt vi mô tức là nguyên tử (phân tử) = Coõng thửực Soỏ haùt vi moõ = n . N = n . 6.10 23 Trong đó n là số mol N 3 N ? ? ? ? 2 N N n . N? bài tập 2 bài tập 2 : Em hãy chọn đáp án đúng : Em hãy chọn đáp án đúng 1) 3 mol H 2 có chứa : A, 3 N nguyên tử H 2 C, 6.10 23 nguyên tử H 2 B, 3 N phân tử H 2 D, 6.10 23 phân tử H 2 2) 1,5 mol Cu có chứa : A, 1 N nguyên tử Cu C, 9.10 23 nguyên tử Cu B, 1 N phân tử Cu D, 9.10 23 phân tử Cu bµi tËp 3 bµi tËp 3 : : A) TÝnh sè ph©n tö cã trong 0,5 mol ph©n tö H 2 O B) TÝnh sè mol cã trong 18.10 23 ph©n tö NaCl §¸p ¸n: A, Sè ph©n tö H 2 O = sè mol . 6.10 23 = 0,5 . 6.10 23 = 3.10 23 ph©n tö B, sè ph©n tö 6.10 23 Sè mol = = 6.10 23 18.10 23 = 3 mol 1 mol Fe 1 mol Cu Chương 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC Tiết 26Bài 18 I. Mol l g×à ? II. Khèi l­îng mol lµ g× ? Ai nhìn kĩ, hiểu nhanh :  56 g 2 g M H 2 O = M Fe = M H 2 = H 2 O Fe Fe H 2 N nguyên tử N phân tử N phân tử M M M Khối lượng mol (M) của 1 chất là gì ? 18 g 56 g 56 g 2 g 56 g 2 g 18 g 18 g . Vi tệ líp 8c tr­êng thcs nga ®iÒn Chương 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC Tiết 26 – Bài 18 I. Mol là gì ? 6 .10 6 .10 23 23 nguyên tử nguyên tử sắt sắt 1. 18.10 23 = 3 mol 1 mol Fe 1 mol Cu Chương 3 : MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC Tiết 26 – Bài 18 I. Mol l g×à ? II. Khèi l­îng mol lµ g× ? Ai nhìn kĩ, hiểu nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai du thi tinh tiet 26, Bai du thi tinh tiet 26,

Hình ảnh liên quan

Tìm hi uể bảng sau: - Bai du thi tinh tiet 26

m.

hi uể bảng sau: Xem tại trang 12 của tài liệu.