0

KHOI LUONG RIENG THANG 11-2010

17 358 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

1 Tổ : KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tiết 12: Bài 11: 2 I.KIỂM TRA BÀI CŨ: • * Hãy viết hệ thức giữa trọng lượngkhối lượng của cùng một vật ? • * Một Học sinh có khối lượng là 36kg sẽ có trọng lượng là bao nhiêu niutơn? • Trả lời: • * Hệ thức : P = 10m, trong đó: – P: Trọng lượng ( đơn vò niu tơn )N – m : Khối lượng ( đơn vò kilôgam)Kg • Cho biết: Tính: • m = 36kg P = ? Ta có hệ thức: P =10.m Thay số : P = 10 . 36 kg = 360 N. 3 • Ở Ấn Độ ,thời cổ xưa ,người ta đã đúc được một cái cột bằng sắt nguyên chất ,có khối lượng đến gần mười tấn . Làm thế nào để “cân” được chiếc cột đó? 4 Tiết 12: Bài 11. KHỐI LƯNG RIÊNG- TRỌNG LƯNG RIÊNG • * Những nội dung chính trong bài học hôm nay:  Khối lượng riêng. Tính khối lượng của các vật theo khối lượng riêng.  Trọng lượng riêng.  Xác đònh trọng lượng riêng của một chất.  Vận dụng công thức đã học để giải bài tập 5 Tiết 12: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I.KHỐI LƯỢNG RIÊNG.TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.Khối lượng riêng:     C1: Hãy chọn phương án xác định khói lượng của chiếc cột sắt ở Ấn Độ: A. Cưa chiếc cột Sắt thành nhiều đoạn nhỏ,rồi đem cân từng đoạn một. B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột ,xem nó bằng bao nhiêu mét khối ? Biết khối lượng của 1m 3 sắt nguyên chất thì ta sẽ tính được khối lượng của chiếc cột. C1 Thể tích của chiếc cột khoảng 0,9m 3 1dm 3 Sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg 1m 3 Sắt có khối lượng 7800 kg Vậy 0,9m 3 có khối lượng là ? Khối lượng chiếc cột sắt: 7800 kg / m 3 x 0,9m 3 = 7020 kg Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó. Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối. Kí hiệu là kg / m 3 . 2. Bảng Khối lượng riêng của một số chất: 6 Chất rắn Khối lượng riêngkg/m 3 Chất lỏng Khối lượng riêngkg/m 3 Chì 11300 Thuỷ ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhơm 2700 Et xăng 700 Đá ( khoảng) 2600 Dầu hoả ( khoảng) 800 Gạo ( khoảng) 1200 Dầu ăn khoảng) 800 Gỗ tốt ( khoảng) 800 Rượu,cồn khoảng) 790 7 Tiết 12: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I.KHỐI LƯỢNG RIÊNG.TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.Khối lượng riêng:         C1 Vậy 0,9m 3 có khối lượng là ? Khối lượng chiếc cột sắt: 7800 kg / m 3 x 0,9m 3 = 7020 kg 2. Bảng Khối lượng riêng của một số chất: Khối lượng riêng của Đá là 2600 kg / m 3 có nghĩa là: 1m 3 Đá có khối lượng là 2600 kg 3. Tính khối lượng của một vật theo Khối lượng riêng : C2 Hãy tính khối lượng của một khối Đá. Biết khối Đá có thể tích 0,5m 3 1m 3 Đá có khối lượng là 2600kg 0,5m 3 Đá có khối lượng là ?kg 2600kg/m 3 x 0,5m 3 = 1300kg C3 Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào các ô của công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng. - khối lượng riêng: D(kg/m 3 ). - Khối lượng : m ( kg ). - Thể tích : V ( m 3 ) = X V m D II.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG  Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là Trọng lượng riêng của chất đó. Đơn vị của trọng lượng riêng là Niu tơn trên mét khối (N/m 3 ) 8 Tiết 12: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I.KHỐI LƯỢNG RIÊNG.TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.Khối lượng riêng:         C1 Vậy 0,9m 3 có khối lượng là ? Khối lượng chiếc cột sắt: 7800 kg / m 3 x 0,9m 3 = 7020 kg 2. Bảng Khối lượng riêng của một số chất: Khối lượng riêng của Đá là 2600 kg / m 3 có nghĩa là: 1m 3 Đá có khối lượng là 2600 kg 3. Tính khối lượng của một vật theo Khối lượng riêng : C2 2600kg/m 3 x 0,5m 3 = 1300kg C3 = X V m D II.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG   C4 Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống: d = P V  d là ( 1 )…………………… P là ( 2 )…………………… V là ( 3 )…………………… Trọng lượng ( N ) Thể tích ( m 3 ) Trọng lượng riêng ( N/ m 3 ) ( 1 ) : trọng lượng riêng ( N/m 3 ) ( 3 ) : thể tích (m 3 ) ( 2 ) : trọng lượng ( N ) d = 10D III.XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT:  Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân.  C5 Dụng cụ gồm có : - Một quả cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó .Có một sợi chỉ buộc vào quả cân. - Một bình chia độ có GHĐ 250cm 3 ,miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào trong bình. Bình chứa khoảng 100cm 3 nước. - Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N . 1. Dùng lực kế xác định trọng lượng của quả cân : P. - Dùng bình chia độ xác định thể tích quả cân: V . - Áp dụng: d = P/V ta tính được trọng lượng riêng của quả cân. 9 Tiết 12: Bài 11: KHỐI LƯỢNG RIÊNG-TRỌNG LƯỢNG RIÊNG I.KHỐI LƯỢNG RIÊNG.TÍNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1.Khối lượng riêng:         C1 Vậy 0,9m 3 có khối lượng là ? Khối lượng chiếc cột sắt: 7800 kg / m 3 x 0,9m 3 = 7020 kg 2. Bảng Khối lượng riêng của một số chất: Khối lượng riêng của Đá là 2600 kg / m 3 có nghĩa là: 1m 3 Đá có khối lượng là 2600 kg 3. Tính khối lượng của một vật theo Khối lượng riêng : C2 2600kg/m 3 x 0,5m 3 = 1300kg C3 = X V m D II.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG  Áp dụng công thức: P = 10 x m  C4 ( 1 ) : trọng lượng riêng ( N/m 3 ) ( 3 ) : thể tích (m 3 ) ( 2 ) : trọng lượng ( N ) d = 10D III.XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT:   C5 IV VẬN DỤNG:  Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm 3 .  C6 V = 40dm 3 = 0,04m 3 D = 7800kg/m 3 m = ? P = ? Ta có công thức: m = D x V Thay số: m = 7800 x 0,04 = 312kg Thay số: P = 10 x 320 = 3200 N 10 Ghi nhớ: Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích ( 1m 3 ) chất đó: D = m/V. Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích ( 1m 3 ) chất đó: d = P/V. Đơn vị khối lượng riêng là kilogam trên mét khối ( kg/m 3 ). Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng : d = 10D. 
- Xem thêm -

Xem thêm: KHOI LUONG RIENG THANG 11-2010, KHOI LUONG RIENG THANG 11-2010,

Hình ảnh liên quan

2. Bảng Khối lượng riêng của một số chất: - KHOI LUONG RIENG THANG 11-2010

2..

Bảng Khối lượng riêng của một số chất: Xem tại trang 5 của tài liệu.
2. Bảng Khối lượng riêng của một số chất: - KHOI LUONG RIENG THANG 11-2010

2..

Bảng Khối lượng riêng của một số chất: Xem tại trang 7 của tài liệu.
2. Bảng Khối lượng riêng của một số chất: - KHOI LUONG RIENG THANG 11-2010

2..

Bảng Khối lượng riêng của một số chất: Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Bảng Khối lượng riêng của một số chất: - KHOI LUONG RIENG THANG 11-2010

2..

Bảng Khối lượng riêng của một số chất: Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Kẻ bảng mẫu báo cáo ở trang 40 SGK. - Đọc trước phần thực hành. - KHOI LUONG RIENG THANG 11-2010

b.

ảng mẫu báo cáo ở trang 40 SGK. - Đọc trước phần thực hành Xem tại trang 11 của tài liệu.