0

B3. Thu thap du lieu nghien cuu (3 báo cáo)

31 446 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

1 B3. Đo lường - Thu thập dữ liệu 1. Thu thập dữ liệu 2. Độ tin cậy và độ giá trị 3. Kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu. 4. Kiểm chứng độ giá trị của dữ liệu 2 1. Thu thập dữ liệu Có 3 dạng dữ liệu cần thu thập khi nghiên cứu: 1. Kiến thức Biết, hiểu, vận dụng 2. Hành vi Kỹ năng, sự tham gia, thói quen, khả năng. 3. Thái độ Hứng thú, tích cực tham gia, quan tâm, ý kiến. Lưu ý: căn cứ vào vấn đề NC để lựa chọn dạng dữ liệu cần thu thập phù hợp 3 Các phương pháp thu thập dữ liệu Đo lường Phương pháp 1. Kiến thức Sử dụng các bài kiểm tra thông thường hoặc các bài kiểm tra được thiết kế đặc biệt. 2. Hành vi Thiết kế thang xếp hạng hoặc bảng kiểm quan sát 3. Thái độ Thiết kế thang thái độ 4 Đo kiến thức • Các bài thi cũ, các bài kiểm tra thông thường trong lớp Các bài kiểm tra có thể sử dụng trong NC gồm: Vì: không mất công xây dựng và chấm điểm bài kiểm tra mới; Các kết quả nghiên cứu có tính thuyết phục cao hơn vì đó là các hoạt động bình thường trong lớp học. Điều này làm tăng độ giá trị của dữ liệu thu được. • Với một số NC, cần có các bài kiểm tra được thiết kế riêng (ND NC không có trong SGK, chương trình hoặc PP mới…) 5 Đo hành vi Có thể đo các hành vi của học sinh như: • đi học đúng giờ • sử dụng ngôn ngữ • ăn mặc phù hợp • giơ tay trước khi phát biểu • nộp bài tập đúng hạn • tham gia vào hoạt động nhóm • . 6 Đo kĩ năng Có thể đo các kĩ năng của học sinh như: • Sử dụng kính hiển vi (hoặc các dụng cụ khác) • Sử dụng công cụ khi thực hành • Chơi nhạc cụ • Đánh máy • Đọc một trích đoạn • Đọc diễn cảm bài thơ hoặc đoạn hội thoại • Thuyết trình • … 7 Đo hành vi/kĩ năng Collect data on student’s performance or behavior Rating scales Observation Checklists Thu thập dữ liệu về hành vi/kĩ năng của học sinh Thang xếp hạng Bảng kiểm quan sát Tương tự thang đo thái độ nhưng tập trung vào hành vi/kĩ năng có thể quan sát được. Liệt kê theo trình tự các hành vi/kĩ năng cụ thể để HS trả lời. Các câu hỏi có dạng câu lựa chọn Có/Không hoặc Có mặt/ Vắng mặt . 8 Đo hành vi: Ví dụ Công cụ đo Ví dụ 1 Thang xếp hạng Tần suất mượn sách trong thư viện nhà trường của HS đó trong 1 tháng vừa qua thế nào? Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Hiếm khi Không bao giờ 2 Bảng kiểm quan sát Học sinh đó xung phong lên bảng giải bài tập Toán trong lớp. Có Không 9 Đo thái độ • Gồm 8-12 câu hỏi theo dạng thang Likert • Mỗi câu hỏi gồm: - Một mệnh đề mô tả/ đánh giá liên quan đến đối tượng được đo thái độ - Thang đo với 5 mức độ được sử dụng phổ biến • Các dạng phản hồi có thể sử dụng: đồng ý, tần suất, tính tức thì tính cập nhật, tính thiết thực Thang đo thái độ 10 Đo thái độ • Các dạng phản hồi: Thang đo thái độ Đồng ý Hỏi về mức độ đồng ý Tần suất Hỏi về tần suất thực hiện một nhiệm vụ Tính tức thì Hỏi về thời điểm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Tính cập nhật Hỏi về thời điểm thực hiện nhiệm vụ gần nhất Tính thiết thực Hỏi về cách sử dụng các nguồn lực (VD: thời gian rảnh rỗi, tiền thưởng .). [...]... tin cậy có giá trị rất cao vì rSB = 0.96 cao hơn giá trị 0.7 Chúng ta kết luận các dữ liệu thu được là đáng tin cậy  26 4 Kiểm chứng độ giá trị của dữ liệu Có 3 cách kiểm chứng độ giá trị:  Độ giá trị nội dung  Độ giá trị đồng quy  Độ giá trị dự đoán 27 Kiểm chứng độ giá trị của dữ liệu 1 Độ giá trị nội dung • • • Xem xét liệu các câu hỏi có phản ánh các vấn đề, khái niệm hoặc hành vi cần đo trong... giá trị của dữ liệu 3 Độ giá trị dự báo • Tương tự như độ giá trị đồng quy nhưng có định hướng tương lai • Các điểm số đạt được trong nghiên cứu phải tương quan với điểm số bài kiểm tra môn học sắp tới 30 Một số lưu ý khi áp dụng • Xác định công cụ đo /thu thập dữ liệu để đo đúng vấn đề cần NC • Độ tin cậy và độ giá trị là chất lượng của dữ liệu, không phải công cụ thu thập dữ liệu • Kiểm chứng độ tin... tin cậy: Ví dụ Đo cân nặng của bạn A Ngày Cân nặng (kg) 1 58 2 65 3 62 Có điều gì đó bất ổn bởi cân nặng không thể thay đổi quá nhanh như vậy! 16 Độ giá trị Độ giá trị là tính xác thực của các dữ liệu thu thập được Các dữ liệu có giá trị là phản ánh trung thực kiến thức/hành vi/thái độ cần đo 17 Độ tin cậy và giá trị Tin cậy Không có giá trị Giá trị Không tin cậy Không tin cậy Không có giá trị Tin cậy... kiểm tra phải tương tự nhau hoặc có độ tương quan cao 20 3 Kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu 2 Sử dụng các dạng đề tương đương Đối với phương pháp này, cần tạo ra hai dạng đề khác nhau của cùng một nội dung kiểm tra Cùng một nhóm thực hiện cả hai bài kiểm tra trong cùng một thời điểm Tính độ tương quan giữa điểm của hai bài kiểm tra để xác định tính nhất quán của hai dạng đề 21 3 Chia đôi dữ liệu: • . 1 B3. Đo lường - Thu thập dữ liệu 1. Thu thập dữ liệu 2. Độ tin cậy và độ giá trị 3. Kiểm chứng. của dữ liệu. 4. Kiểm chứng độ giá trị của dữ liệu 2 1. Thu thập dữ liệu Có 3 dạng dữ liệu cần thu thập khi nghiên cứu: 1. Kiến thức Biết, hiểu, vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: B3. Thu thap du lieu nghien cuu (3 báo cáo), B3. Thu thap du lieu nghien cuu (3 báo cáo),

Hình ảnh liên quan

2. Hành vi Thiết kế thang xếp hạng hoặc bảng kiểm quan sát  - B3. Thu thap du lieu nghien cuu (3 báo cáo)

2..

Hành vi Thiết kế thang xếp hạng hoặc bảng kiểm quan sát Xem tại trang 3 của tài liệu.
Thang xếp hạng Bảng kiểm quan sát - B3. Thu thap du lieu nghien cuu (3 báo cáo)

hang.

xếp hạng Bảng kiểm quan sát Xem tại trang 7 của tài liệu.
2 Bảng kiểm - B3. Thu thap du lieu nghien cuu (3 báo cáo)

2.

Bảng kiểm Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng dưới đây là ví dụ về thang đo với 15 học sinh (A-O) trả lời 10 câu  hỏi (Q1-Q10) - B3. Thu thap du lieu nghien cuu (3 báo cáo)

Bảng d.

ưới đây là ví dụ về thang đo với 15 học sinh (A-O) trả lời 10 câu hỏi (Q1-Q10) Xem tại trang 24 của tài liệu.