0

chat ran ket tinh

21 490 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Xin kÝnh ch o c¸c thÇy c« à Xin kÝnh ch o c¸c thÇy c« à Õn d gi th¨m lípđ ự ờ Õn d gi th¨m lípđ ự ờ CH NG VIIƯƠ : ChÊt r¾n vµ chÊt láng Sù chuyÓn thÓ CH T R N K T TINH-CH T Ấ Ắ Ế Ấ R N VẮ O NH ĐỊ HÌNH TIEÁT 59-BAØI 34 TiÕt 59-BAØI 34 :CHÊT R¾N K T TINH – CHÊT R¾N V« NH H×NHẾ ĐỊ I. CHÊT R¾N KÕT TINH 1. CÊu tróc tinh thÓ (Tinh thÓ) • Tinh thÓ: Tiết 59: CHấT RắN K T TINH CHấT RắN Vô NH HìNH I. CH T R N K T TINH 1. Cấu trúc tinh thể (Tinh thể) Tinh thể: - Cấu tạo từ các hạt ( nguyên tử, phân tử , iôn) có dạng hình học xác định - Các hạt sắp xếp trong không gian theo trật tự nhất định , mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vũ trớ caõn baống. - Các hạt tương tác với nhau bởi các lực tương tác phân tử - Kích thước tinh thể tuỳ thuộc vào điều kiện hình thành. Chất rắn kết tinh: Là chất rắn có cấu trúc tinh thể C1:Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình nóng chảy hay đông đặc? TiÕt 59: CHÊT R¾N K T TINH – CHÊT R¾N V« NH H×NHẾ ĐỊ I. CH T R N K T TINHẤ Ắ Ế 1. CÊu tróc tinh thÓ (Tinh thÓ) • Tinh thÓ: • ChÊt r¾n kÕt tinh: • VÝ dô: Tinh thÓ muèi ¨n TiÕt 59: CHÊT R¾N K T TINH – CHÊT R¾N V« NH H×NHẾ ĐỊ I. CH T R N K T TINHẤ Ắ Ế 1. CÊu tróc tinh thÓ (Tinh thÓ) 2. C¸c ®Æc tÝnh cña chÊt r¾n kÕt tinh So s¸nh cÊu tróc m¹ng tinh thÓ cña hai chÊt sau? RÊt cøng vµ kh«ng dÉn ®iÖn Kh¸ mÒm vµ dÉn ®iÖn CHẤT RẮN KẾT TINH CÓ NHỮNG ĐẶC TÍNH GÌ VÀ CHÚNG CÓ MẤY LOẠI? TiÕt 59: CHÊT R¾N K T TINH – CHÊT R¾N V« NH H×NHẾ ĐỊ I. CH T R N K T TINHẤ Ắ Ế 1. CÊu tróc tinh thĨ (Tinh thĨ) 2. C¸c ®Ỉc tÝnh cđa chÊt r¾n kÕt tinh • Cïng mét lo¹i h¹t nh­ng do cÊu tróc tinh thĨ kh¸c nhau nªn tÝnh chÊt vËt lÝ kh¸c nhau. • Cã nhiƯt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh • ChÊt r¾n kÕt tinh : gåm chÊt ®¬n tinh thĨ vµ chÊt ®a tinh thĨ. * ChÊt ®¬n tinh thĨ: (Mi, th¹ch anh, kim c­¬ng…) * ChÊt ®a tinh thĨ: C¸c kim lo¹i ( Fe, Al,Zn…) vµ hỵp kim - CÊu t¹o tõ mét tinh thĨ - Cã tÝnh dÞ h­íng. - CÊu t¹o tõ nhiỊu tinh thĨ - Cã tÝnh ®¼ng h­íng. NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA NƯỚC ĐÁ LÀ BAO NHIÊU ĐỘ C? • C2:Tại sao chất rắn đơn tinh thể có tính dò hướng,còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng? [...]...TiÕt 59: CHÊT R¾N KẾT TINH – CHÊT R¾N V« ĐỊNH H×NH I CHẤT RẮN KẾT TINH 1 CÊu tróc tinh thĨ (Tinh thĨ) 2 C¸c ®Ỉc tÝnh cđa chÊt r¾n kÕt tinh 3 øng dơng cđa c¸c chÊt r¾n kÕt tinh * C¸c chÊt ®¬n tinh thĨ: •Si và Ge đ­ỵc dïng lµm linh kiƯn b¸n dÉn ( ®ièt, trandito c¸c m¹ch vi ®iƯn tử…).Kim cương dùng lµm mòi khoan, dao c¾t kÝnh, ®¸ mµi… * C¸c chÊt ®a tinh thĨ: • Trong c¸c ngµnh c«ng nghƯ:... ®Þnh h×nh, võa lµ chÊt kÕt tinh ( L­u hnh, ®­êng…) TiÕt 59: CHÊT R¾N KẾT TINH – CHÊT R¾N V« ĐỊNH H×NH Cđng cè, vËn dơng C©u 2: B¶ng ph©n lo¹i vµ so s¸nh c¸c ®Ỉc tÝnh cđa c¸c chÊt r¾n kÕt tinh vµ chÊt r¾n v« ®Þnh h×nh ChÊt r¾n ChÊt v« ®Þnh h×nh ChÊt kÕt tinh * Cã cÊu tróc tinh thĨ * Cã nhiƯt ®é n/c x¸c ®Þnh §¬n tinh thĨ §a tinh thĨ DÞ h­íng §¼ng h­íng * Kh«ng cã cÊu tróc tinh thĨ * Kh«ng cã nhiƯt ®é... ®­êng, ®ãng tµu, ®iƯn vµ ®iƯn tư, s¶n xt ®å gia dơng… TiÕt 59: CHÊT R¾N KẾT TINH – CHÊT R¾N V« ĐỊNH H×NH I CHẤT RẮN KẾT TINH 3 øng dơng cđa c¸c chÊt r¾n kÕt tinh TiÕt 59: CHÊT R¾N KẾT TINH – CHÊT R¾N V« ĐỊNH H×NH I CHÊT R¾N KÕT TINH II CHÊT R¾N v« ®Þnh h×nh 1 VÝ dơ: Thủ tinh, nhùa ®­êng, c¸c chÊt dỴo… 2 §Ỉc ®iĨm: - Kh«ng cã cÊu tróc tinh thĨ ChÊt r¾n v« ®Þnh h×nh cã tÝnh - Cã tÝnh ®¼ng h­íng dÞ h­íng kh«ng?... h­íng TiÕt 59: CHÊT R¾N KẾT TINH – CHÊT R¾N V« ĐỊNH H×NH Cđng cè, vËn dơng C©u 1: Ph©n lo¹i chÊt r¾n theo c¸ch nào d­íi đ©y là ®óng? A Chất rắn tinh thể và chất rắn vơ định hình B Chất rắn kết tinh chất rắn vơ định hình C Chất rắn đa tinh thể và chất rắn vơ định hình D Chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể • Câu 2.Đặc điểm nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh? •A.Có dạng hình học... cấu trúc tinh thể •C.Có nhiệt độ nóng chảy không xác đònh •D.Có nhiệt độ nóng chảy xác đònh • Câu 3.Đặc điểm và tính chất nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô đònh hình? • • • • A.Có dạng hình học xác đònh B.Có cấu trúc tinh thể C.Có tính dò hướng D.Không có nhiệt độ nóng chảy xác đònh TiÕt 59: CHÊT R¾N KẾT TINH – CHÊT R¾N V« ĐỊNH H×NH H­íng dÉn vỊ nhµ -So s¸nh chÊt ®¬n tinh thĨ vµ chÊt ®a tinh thĨ... chảy xác đònh TiÕt 59: CHÊT R¾N KẾT TINH – CHÊT R¾N V« ĐỊNH H×NH H­íng dÉn vỊ nhµ -So s¸nh chÊt ®¬n tinh thĨ vµ chÊt ®a tinh thĨ - So s¸nh chÊt kÕt tinh vµ chÊt v« ®Þnh h×nh - LÊy c¸c vÝ dơ vỊ chÊt kÕt tinh vµ chÊt v« ®Þnh h×nh -Đọc thêm phần “em có biết?” trang 187 sgk -Đọc trước bài:BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN . CÊu tróc tinh thÓ (Tinh thÓ) • Tinh thÓ: Tiết 59: CHấT RắN K T TINH CHấT RắN Vô NH HìNH I. CH T R N K T TINH 1. Cấu trúc tinh thể (Tinh thể) Tinh thể:. CHÊT R¾N K T TINH – CHÊT R¾N V« NH H×NHẾ ĐỊ I. CH T R N K T TINH Ắ Ế 1. CÊu tróc tinh thÓ (Tinh thÓ) • Tinh thÓ: • ChÊt r¾n kÕt tinh: • VÝ dô: Tinh thÓ muèi
- Xem thêm -

Xem thêm: chat ran ket tinh, chat ran ket tinh,

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Bảng phân loại và so sánh các đặc tính của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. - chat ran ket tinh

u.

2: Bảng phân loại và so sánh các đặc tính của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình Xem tại trang 16 của tài liệu.