0

bài giảng lịch sử 9

21 583 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẠC LIÊU TRƯỜNG THPT ĐỊNH THÀNH GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN QUỐC DŨNG SỞ GD&ĐT BẠC LIÊU TRƯỜNG THPT ĐỊNH THÀNH TIẾT 19 – BÀI 16 TIẾT 19 – BÀI 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925 NHỮNG NĂM 1919 - 1925 BàiBài cũ : : Hãy cho biết một số nét về Hãy cho biết một số nét về thân thế của Nguyễn Ái thân thế của Nguyễn Ái Quốc? Quốc? - Tên khai sinh là Nguyễn Sinh - Tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sau đi học đổi là Nguyễn Cung, sau đi học đổi là Nguyễn Tất Thành; sinh ngày 19 tháng 05 Tất Thành; sinh ngày 19 tháng 05 năm 1890 tai quê ngoại là làng năm 1890 tai quê ngoại là làng Hoàng Trù xã Kim Liên huyện Hoàng Trù xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An Nam Đàn tỉnh Nghệ An - Cha la cụ ông: Nguyễn Sinh Sắc - Cha la cụ ông: Nguyễn Sinh Sắc - Mẹ là bà: Hoàng Thị Loan - Mẹ là bà: Hoàng Thị Loan **Tiểu sử cúa Nguyễn Ái Quốc: **Tiểu sử cúa Nguyễn Ái Quốc: Ngày 5 tháng 6 năm 1911 Ngày 5 tháng 6 năm 1911 Nguyễn Tất Thành (lấy tên là Nguyễn Tất Thành (lấy tên là Văn Ba) rời bến Nhà Rồng ra đi Văn Ba) rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước tìm đường cứu nước BẾN CẢNG NHÀ RỒNG Trên con tàu Latouche tréville này Nguyễn Tất Thành Trên con tàu Latouche tréville này Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước đã ra đi tìm đường cứu nước Bài 16 Bài 16 . HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI . HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 1919-1925 TRONG NHỮNG NĂM TỪ 1919-1925 I. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP (1919 – 1923) I. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP (1919 – 1923) Sau chiến tranh thế giới thứ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất các nước đế quốc thắng nhất các nước đế quốc thắng trận đã làm gì? trận đã làm gì? - Ngày 18/6/1919, Người gửi đến Hội nghị Véc – xai - Ngày 18/6/1919, Người gửi đến Hội nghị Véc – xai Bản yêu sách Bản yêu sách của nhân dân An Nam. của nhân dân An Nam. Tại hội nghị Véc – xai Tại hội nghị Véc – xai Người đã làm gì? Người đã làm gì? Em hãy cho biết nội dung chủ Em hãy cho biết nội dung chủ yếu và tác động của Bản yêu yếu và tác động của Bản yêu sách của nhân dân An Nam? sách của nhân dân An Nam? -> Gây tiếng vang lớn. -> Gây tiếng vang lớn. Trong bài thơ “Người đi tìm đường của Trong bài thơ “Người đi tìm đường của nước” của nhà thơ Chế Lan Viên có đoạn: nước” của nhà thơ Chế Lan Viên có đoạn: “ “ .Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê nin, .Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê nin, Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp gấp Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin, Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin, Bác reo lên như nói cùng dân tộc, Bác reo lên như nói cùng dân tộc, Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi .” Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi .” Em hay cho biết đoạn thơ trên đề cập đến sự Em hay cho biết đoạn thơ trên đề cập đến sự kiện gì? kiện gì? [...]... yếu 6/ 192 5 xuất bản Báo thanh niên; Năm 192 7 tác phẩm của Hội VNCM thanh niên? Đường cách mệnh ra đời ⇒ Bí mật tuyên truyền về nước.; Năm 192 8 thực hiện chủ trương “Vô sản hoá” Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 191 9- 192 5 I NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) II NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ ( 192 3 - 192 4) III NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 192 4 - 192 5) - Cuối năm 192 4 Nguyễn... lập cho dân tộc đường giành độc Bức ảnh này ghi về sự kiện lịch sử TẠI NGUYỄN ÁI QUỐC nào? ĐẠI HỘI TUA ( 192 0) Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 191 9- 192 5 I NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) - Ngày 18/6/ 191 9, Người gửi đến Hội nghị Véc – xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam -> Gây tiếng vang lớn - Tháng 7/ 192 0 Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn... có tác dụng gì? Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 191 9- 192 5 I NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) II NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ ( 192 3 - 192 4) III NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 192 4 - 192 5) - Cuối năm 192 4 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc Bác Hồ rời Liên Xô vào thời - Tháng 6/ 192 5 thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh gian nào? Đi đâu? niên Hạt nhân là Cộng sản... Viết bài cho các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân, Bản án chế độ thực dân Pháp Pháp( 192 1- 192 3) nước, ở Người có những nin về nước, thức => Truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lê hoạt động gì? tỉnh nhân dân vùng lên đấu tranh Mục đích của những hoạt động nói trên? Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 191 9- 192 5 I NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) II NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ ( 192 3.. .Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 191 9- 192 5 I NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) - Ngày 18/6/ 191 9, Người gửi đến Hội nghị Véc – xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam -> Gây tiếng vang lớn - Tháng 7/ 192 0 Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc... trong hoạt động cách mạng của - Tháng 12/ 192 0 Người tham gia Đại hội của Đảng xã hội người? Pháp ở Tua, quyết định gia nhập quốc tế III và tham gia sáng lập ĐCS Pháp => Người đã trở thành người đảng viên cộng sản đầu tiên của Việt Nam Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM TỪ 191 9- 192 5 I NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) - Năm 192 1 sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa + Viết... ( 192 3 - 192 4) - Tháng 6/ 192 3 Người từ Pháp đến Liên Xô dự hội nghị Bác Hồ rời Paris sang Liên Xô Quốc tế nôngthời gian nào? Những hoạt vào dân - Năm 192 4 động chính lần V của Quốc tế cộng sản dự Đại hội của Người ở Liên Xô ( 192 3- 192 4)? ⇒ NguyễnNhững tài đã chuẩn bị về tư tưởng, chính trị Ái Quốc liệu (sách báo) cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam của Người được truyền về nước có tác dụng gì? Bài 16... đường TBCN Lựa chon con đường cứu nước theo xu hướng vô sản Đưa Việt Nam theo con đường XHCN Lập bảng về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 191 9 – 192 5 theo những nội dung sau: Địa điểm Thời gian Hoạt Ý động nghĩa XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ THEO DÕI BÀI GIẢNG NÀY ... hoạt động sản, có tổ chức chặt chẽ và có hệ thống Hội VNCM thanh niên? KL: Nguyễn Ái Quốc không chỉ trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, chính trị mà cả về tổ chức cho việc thành lập đảng vô sản ở Việt Nam BÀI TẬP THẢO LUẬN: Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước? -GỢI Ý: - Về hướng đi Về đối tượng - Về con đường cách mạng Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì... 191 9- 192 5 I NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) II NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ ( 192 3 - 192 4) III NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 192 4 - 192 5) - Cuối năm 192 4 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc - Tháng 6/ 192 5 thành lập Hội gì về Nam cách mạng thanh Em có nhận xét Việt tổ chức Hội niên Hạt nhân là Cộng sản Đoàn VNCM thanh niên? Vai trò của Nguyễn (SGK) * Hoạt động của Hội VNCMTN: Ái Quốc trong việc thành . 191 9- 192 5 TRONG NHỮNG NĂM TỪ 191 9- 192 5 I. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) I. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) - Ngày 18/6/ 191 9, Người gửi đến Hội nghị. 191 9- 192 5 TRONG NHỮNG NĂM TỪ 191 9- 192 5 I. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) I. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 191 9 – 192 3) - Ngày 18/6/ 191 9, Người gửi đến Hội nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 9, bài giảng lịch sử 9,

Hình ảnh liên quan

Lập bảng về những hoạt - bài giảng lịch sử 9

p.

bảng về những hoạt Xem tại trang 20 của tài liệu.