0

kiem tra chuong I hinh 9

5 305 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

TIT 19: KIM TRA 45 I. MC TIấU 1) Kin thc: H thc lng trong tam giỏc vuụng ; cỏc t s lng giỏc ca gúc nhn ; cỏc h thc gia cnh v gúc trong tam giỏc vuụng . 2) V k nng: + Thit lp c cỏc t s lng giỏc ca gúc nhn . +S dng bng s hoc mỏy tớnh tỡm t s lng giỏc ca mt gúc nhn cho trc v ngc li tỡm s o ca mt gúc nhon khi bit mt t s lng giỏc ca nú. + Vn dng mt cỏch linh hot cỏc h thc trong tam giỏc vuụng tớnh mt s yu t hoc gii tam giỏc vuụng . + Vn dng cỏc h thc trong tam giỏc vuụng gii cỏc bi toỏn thc t . 3) Thỏi : Vn dng ỳng cụng thc II. CHUN KIN THC Về kiến thức: - Hiểu cách chứng minh các hệ thức. - Hiểu các định nghĩa: sin, cos, tan, cot. - Biết mối liên hệ giữa tỉ số lợng giác của các góc phụ nhau. - Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông. Về kỹ năng: - Vận dụng đợc các hệ thức đó để giải toán và giải quyết một số trờng hợp thực tế. Vận dụng đợc các tỉ số lợng giác để giải bài tập. - Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính tỉ số lợng giác của một góc nhọn cho trớc hoặc số đo của góc khi biết tỉ số lợng giác của góc đó. - Vận dụng đợc các hệ thức trên vào giải các bài tập III. MA TRN CH CHUN KT - KN NHN BIT THễNG HIU VN DNG TNG TN TL TN TL TN TL 1. Một số hệ thức trong tam giác vuông. Về kiến thức: - Hiểu cách chứng minh các hệ thức. C1,2 2 0,5 0,5 Về kỹ năng: Vận dụng đợc các hệ thức đó để giải toán 2. Tỉ số l- ợng giác của góc nhọn. Về kiến thức: - Hiểu các định nghĩa: sin, cos, tan, cot. - Biết mối liên hệ giữa tỉ số lợng giác của các góc phụ nhau. C3,4 2 0,5 0,5 Về kỹ năng: - Vận dụng đợc các tỉ số lợng giác để giải bài tập. - Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính. C7 C5,6 C10 4 0,25 0,5 5 5,75 3. Hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông Về kiến thức: - Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông. C8 1 0,25 0,25 Về kỹ năng: - Vận dụng đợc các hệ thức trên vào giải các bài tập . C9 C11 2 2 1 3 TNG 2 4 1 2 2 11 0,5 1 2 0,5 6 10 IV. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm ( 2 đ). Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Cho ∆ ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 4, CH = 9. Độ dài AH bằng : A. 6 B. 36 C. 97 D. 13 Câu 2: Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 4, CH = 9. Độ dài AB bằng: A. 13 B. 36 C. D. 2 Câu 3: Cho ∆ABC vuông tại A. Chỉ ra một hệ thức sai: A. AB AC tgB = B. BC AC Bsin = C. BC AB Bcos = D. AC AB tgB = Câu 4: Cho ∆ABC vuông tại A hệ thức nào sau đây là đúng. A . cosC = AC AB B. tg B = AB AC C. cotgC= AC BC D. cotgB = AB AC Câu 5: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4. Khi đó sinC bằng: A. 3 5 B. 4 5 C. 5 3 D. 4 3 Câu 6: Chỉ ra một hệ thức sai: A. cos15 0 = sin75 0 B. tg65 0 .cotg65 0 = 1 C. tg20 0 = cotg60 0 D. cotgα = Câu 7: Cho ∆ABC vuông tại A, có BÂ = α, CÂ = β. Hệ thức nào sau đây sai ? A. α α =α cos sin tg B. cos β = sin(90 0 – α) C. sin 2 α + cos 2 α = 1 D. sin α = cos β Câu 8: Cho tam giác ABC vng tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng: A. AB = BC. cosC B. AC = BC . sin B C. AB = AC . tgB D. AC = AB.cotgB. II. Tự luận (8 đ) Câu 9 (2đ) Tam giác ABC có AB = 12 cm ; · · 0 0 ABC 40 ;ACB 30= = đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, AC Câu 10 (5đ) Cho tam giác ABC đường cao AH biết AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm. a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. b) Tính: AH, HB, HC, µ µ ,B C c) Phân giác của µ A cắt BC tại E. Tính BE, CE. Câu 11 (1đ) Cho tam giác ABC nhọn, AB = c, AC = b. Chứng minh rằng: b.sinC = c.sinB V. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM A. Trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 đa A D D B C C B B B. Tự LUậN Câu Đáp án Điểm 9 + Vẽ hình đúng: 0,5 + Tính đợc AH = 7,71 cm 0,75 + Tính đợc AC = 15,42 cm 0,75 10 + Vẽ hình đúng: 0,5 + Chứng minh đợc tam giác ABC vuông tại A 1 + Tính đợc AH = 4,8 cm 0,5 + Tính đợc HB = 3,6 cm 0,5 + HC = 6,4 cm 0,5 + = 53 0 0,5 + = 37 0 0,5 + Tính BE = cm 0,5 + Tính CE = cm 0,5 11 + Vẽ hình đúng: 0,25 CM đợc: b.sin C = c. sin B 0,75 Đề kiểm tra hình học 9 TIT 19 Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm ( 2 đ). Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Cho ∆ ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 4, CH = 9. Độ dài AH bằng : A. 6 B. 36 C. 97 D. 13 Câu 2: Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 4, CH = 9. Độ dài AB bằng: A. 13 B. 36 C. D. 2 Câu 3: Cho ∆ABC vuông tại A. Chỉ ra một hệ thức sai: A. AB AC tgB = B. BC AC Bsin = C. BC AB Bcos = D. AC AB tgB = Câu 4: Cho ∆ABC vuông tại A hệ thức nào sau đây là đúng. A . cosC = AC AB B. tg B = AB AC C. cotgC= AC BC D. cotgB = AB AC Câu 5: Cho ∆ABC vuông tại A có AB = 3, AC = 4. Khi đó sinC bằng: A. 3 5 B. 4 5 C. 5 3 D. 4 3 Câu 6: Chỉ ra một hệ thức sai: A. cos15 0 = sin75 0 B. tg65 0 .cotg65 0 = 1 C. tg20 0 = cotg60 0 D. cotgα = Câu 7: Cho ∆ABC vuông tại A, có BÂ = α, CÂ = β. Hệ thức nào sau đây sai ? A. α α =α cos sin tg B. cos β = sin(90 0 – α) C. sin 2 α + cos 2 α = 1 D. sin α = cos β Câu 8: Cho tam giác ABC vng tại A. Hệ thức nào sau đây là đúng: A. AB = BC. cosC B. AC = BC . sin B C. AB = AC . tgB D. AC = AB.cotgB. II. Tự luận (8 đ) Câu 9 (2đ) Tam giác ABC có AB = 12 cm ; · · 0 0 ABC 40 ;ACB 30= = đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, AC Câu 10 (5đ) Cho tam giác ABC đường cao AH biết AB = 6 cm, AC = 8 cm, BC = 10 cm. a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A. b) Tính: AH, HB, HC, µ µ ,B C c) Phân giác của µ A cắt BC tại E. Tính BE, CE. Câu 11 (1đ) Cho tam giác ABC nhọn, AB = c, AC = b. Chứng minh rằng: b.sinC = c.sinB . CM đợc: b.sin C = c. sin B 0,75 Đề kiểm tra hình học 9 TIT 19 Th i gian làm b i: 45 phút I. Trắc nghiệm ( 2 đ). Khoanh tròn chỉ một chữ c i đứng trước. vuụng gii cỏc bi toỏn thc t . 3) Th i : Vn dng ỳng cụng thc II. CHUN KIN THC Về kiến thức: - Hiểu cách chứng minh các hệ thức. - Hiểu các định nghĩa: sin,
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra chuong I hinh 9, kiem tra chuong I hinh 9,

Hình ảnh liên quan

- Biết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính. - kiem tra chuong I hinh 9

i.

ết sử dụng bảng số, máy tính bỏ túi để tính Xem tại trang 2 của tài liệu.
+ Vẽ hình đúng: 0,5 - kiem tra chuong I hinh 9

h.

ình đúng: 0,5 Xem tại trang 4 của tài liệu.