0

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6

12 406 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

GV: D­¬ng ThÞ LÖ H­êng KIỂM TRA B IÀ CŨ 2 2 4 4 0 0 6 6 4 +1 + 1 = 3 + 2 + 1 = 5 + 1 + 0 = 4 + 0 + 2 = 6 6 6 6 + + 6 6 6 6 6 - 1 = 5 6 - 2 = 4 6 - 3 = 3 6 - 5 = 1 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3 Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n m 2010ă To¸n: PhÐp trõ trong ph¹m vi 6 To¸n: 6 – 1 = 5 6 – 2 = 4 6 – 4 = 2 6 – 5 = 1 6 – 3 = 3 Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 PhÐp trõ trong ph¹m vi 6 1 - - - - - - 6 6 6 6 6 6 3 4 1 5 2 0 23 5 1 4 6 TÝnh: 2 5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 3 = 6 5 = 6 2 = 6 3 =– – – 6 – 1 = 6 – 4 = 66 = 6 6 6 TÝnh: 1 5 4 2 3 0 3 6 – 4 – 2 = 6 – 2 – 1 = 6 – 2 – 4 = 6 – 1 – 2 = 0 0 3 3 TÝnh: 4 ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: 6 - 1 = 5 4 ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp: 6 - 2 = 4 [...]...Cñng cè –dÆn dß 1 §äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 6 2 VÒ nhµ häc thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 6 10 . 6 6 6 6 3 4 1 5 2 0 23 5 1 4 6 TÝnh: 2 5 + 1 = 4 + 2 = 3 + 3 = 6 5 = 6 2 = 6 3 =– – – 6 – 1 = 6 – 4 = 6 – 6 = 6 6 6 TÝnh: 1 5 4 2 3 0 3 6 – 4 – 2 = 6. CŨ 2 2 4 4 0 0 6 6 4 +1 + 1 = 3 + 2 + 1 = 5 + 1 + 0 = 4 + 0 + 2 = 6 6 6 6 + + 6 6 6 6 6 - 1 = 5 6 - 2 = 4 6 - 3 = 3 6 - 5 = 1 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3 Thø n¨m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6, Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6,

Hình ảnh liên quan

1. Đọc bảng trừ trong phạm vi 6 - Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6

1..

Đọc bảng trừ trong phạm vi 6 Xem tại trang 11 của tài liệu.