0

Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

3 422 2
  • Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 23:29

18 2.5 Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ: 2.5.1 Tài khoản sử dụng: a. TK 211 “Tài sản cố đònh hữu hình”: Dùng để phản ánh giá trò hiện có và tình hình biến động của toàn bộ tài sản cố đònh hữu hình của đơn vò theo nguyên giá. Nội dung và kết cấu TK 211 TK 211 SDĐK - Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do mua sắm, do hoàn thành xây dựng cơ bản bàn giao đưa vào sử dụng, do được cấp phát, do được tặng, biếu, viện trợ . - Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bò thêm hoặc do cải tạo, nâng cấp. - Các trường hợp khác làm tăng nguyên giá của TSCĐ ( đánh giá lại TSCĐ ) -Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do điều chuyển cho đơn vò khác, do nhượng bán, thanh lý hoặc do những lý do khác (mất .) -Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do tháo dở bớt một số bộ phận. -Các trường hợp khác làm giảm nguyên giá của TSCĐ (đánh giá lại TSCĐ) SDCK : Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở đơn vò. b. TK 213”TSCĐ vô hình “ : Dùng để phản ánh giá trò hiện có và tình hình biến động của toàn bộ tài sản cố đònh vô hình của đơn vò theo nguyên giá. TK 213 SDĐK Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm SDCK: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở đơn vò. 2.5.2 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 19 Sơ đồ : Kế toán tăng TSCĐ a) Do mua sắm từ các nguồn kinh phí hoặc các quỹ 1d,2c) Rút dự toán chi hoạt động, chương trình, dự án để mua TSCĐ 431 đưa vào sử dụng 1c,2b) Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của NN 461,462,465 111,112,331…. 2411 1a) MuaTSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử 1b) Lắp đặt, chạy thử hoàn thành 211 2a) Mua TSCĐ đưa vào sử dụng ngay Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 466 661 ,008,009 1c,2b) Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động 1c,2b) Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí dự án 1c,2b) Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB 1c,2b) Nếu mua TSCĐ bằng các quỹ dùng cho hoạt động HCSN, phúc lợi 441 635 662 20 b) Do được tài trợ, biếu tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước: 461 211 1a) Nhận được TSCĐ do được biếu, tặng, tài trợ Đồng thời 466 661 1b) Tăng nguồn kinh phi đã hình thành TSCĐ & tính vào chi hoạt động c.Do được cấp trên cấp kinh phí bằng TSCĐ : Hoặc nếu được cấp kinh phí theo đơn đặt hàng bằng TSCĐ 466 661 662 635 1b) Nếu được cấp kinh phí hoạt động bằng TSCĐ Hoặc nếu được cấp kinh phí dự án bằng TSCĐ Giá trò hao mòn Giá trò còn lại Nguyên giá 461,462,465 211 214 1a) Khi nhận TSCĐ mới do cấp trên cấp Hoặc khi nhận TSCĐ đã sử dụng do cấp trên cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ, Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

Hình ảnh liên quan

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

ng.

thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Xem tại trang 2 của tài liệu.
1b) Tăng nguồn kinh phi đã hình thành TSCĐ & tính vào chi hoạt động - Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

1b.

Tăng nguồn kinh phi đã hình thành TSCĐ & tính vào chi hoạt động Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan