0

HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

18 356 0
  • HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 09:10

GiÁO VIÊN GiÁO VIÊN thùc hiÖn: thùc hiÖn: NGUY N thÞ chinhỄ NGUY N thÞ chinhỄ KIỂM TRA BÀI CŨ: P N M Q 70 o 110 o 70 o G F H E O S K T L C B A D 1. Phát biểu tính chất và dấu hiệu nhận biết của hình bình hành? Hình thang cân ?. * Trong các hình sau: a. Hình nào là hình bình hành? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 KIỂM TRA BÀI CŨ: P N M Q 70 o 110 o 70 o G F H E O S K T L C B A D 1. Phát biểu định nghĩa và tính chất của hình bình hành? 2. Trong các hình sau: a. Hình nào là hình bình hành? b. Hình nào là hình thang cân? Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 C B A D TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT Tứ giác ABCD có A = B = C = D = 90 0 ABCD là hình chữ nhật TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: C B A D A = B = C = D = 90 0 Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông ⇔ ⇔ ABCD là hình chữ nhật * Hình chữ nhật cũng là hình bình hành, hình thang cân. 2.Tính chất: TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: 2.Tính chất * Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành, hình thang cân. C B A D O d 2 d 1 * AB//CD, AD//BC AB = CD, AD = BC * A = B = C = D = 90 o * OA = OB = OC = OD * O là tâm đối xứng * d 1 , d 2 là hai trục đối xứng 3. Dấu hiệu nhận biết: 3. Dấu hiệu nhận biết: 3. Dấu hiệu nhận biết: 1)Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật 2)Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật 3)Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật 4) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: 2.Tính chất: C B A D O 3.Dấu hiệu nhận biết.(SGK) Chỉ với một chiếc compa có thể kiểm tra một tứ giác là hình chữ nhật hay không? *Cách 1: Kiểm tra nếu có AB = CD; AD = BC và AC BD thì kết luận tứ giác ABCD là hình chữ nhật. * Cách 2: Kiểm tra nếu OA = OB = OC = OD thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật. ABCD là Hình chữ nhật 2. ABCD là H.Tcân có một góc vuông 3. ABCD là HBH có một góc vuông 1. ABCD là tứ giác có ba góc vuông 4. ABCD là HBH có hai đường chéo bằng nhau ⇔ ⇔ Bài tập1: Phát biểu sau đúng hay sai? Câu hỏi Đúng Sai S Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật [...]... vuông là hình chữ nhật S Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật S B Bài tập 1: Các phát biểu sau đúng hay sai? A Câu hỏi C D Đúng Sai Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật S Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật S S A Bài tập 1: Các phát biểu sau đúng hay sai? D Câu hỏi B O C Đúng S Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật Hình thang... Câu hỏi B O C Đúng S Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật S Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình chữ nhật Sai S Đ 4) Áp dụng vào tam giác ?3 a.Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao? b So sánh các độ dài AM và BC A AM = B BC 2 C M D Trong một tam giác vuông, đường... Cho tam giác ABC có Â = 900; AB = 6cm; AC = 8cm M là trung điểm của BC a)Tính độ dài trung tuyến AM b) Vẽ MH ⊥AB; MK ⊥ AC Tứ giác AHMK là hình gì? Vì sao? A H B K M C + Học thuộc định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật và các định lí áp dụng vào tam giác vuông + Giải các bài tập 58; 59;60;61;62 SGK ... ABDC là hình gì? Vì sao? b So sánh các độ dài AM và BC A AM = B BC 2 C M D Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền 4) Áp dụng vào tam giác ?4 a.Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao? b Tam giác ABC là tam giác gì ? A B C M D Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác đó là tam giác vuông 4) Áp dụng vào tam giác  Trong một . là hình chữ nhật * Hình chữ nhật cũng là hình bình hành, hình thang cân. 2.Tính chất: TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: 2.Tính chất * Hình chữ nhật. HÌNH CHỮ NHẬT Tứ giác ABCD có A = B = C = D = 90 0 ABCD là hình chữ nhật TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: C B A D A = B = C = D = 90 0 Hình chữ nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16., HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16., HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

Hình ảnh liên quan

1. Phát biểu tính chất và dấu hiệu nhận biết của hình bình hành? Hình thang cân ?. - HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

1..

Phát biểu tính chất và dấu hiệu nhận biết của hình bình hành? Hình thang cân ? Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Phát biểu định nghĩa và tính chất của hình bình hành? - HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

1..

Phát biểu định nghĩa và tính chất của hình bình hành? Xem tại trang 3 của tài liệu.
TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

16.

HÌNH CHỮ NHẬT Xem tại trang 5 của tài liệu.
TIẾT 16 : HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: 2.Tính chất: CBADO - HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

16.

HÌNH CHỮ NHẬT 1.Định nghĩa: 2.Tính chất: CBADO Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình thang có một góc vuông là hình chữ - HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

Hình thang.

có một góc vuông là hình chữ Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật - HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

Hình thang.

có một góc vuông là hình chữ nhật Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật - HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

gi.

ác có hai góc vuông là hình chữ nhật Xem tại trang 13 của tài liệu.
a.Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao? - HÌNH CHỮ NHẬT Tiết 16.

a..

Tứ giác ABDC là hình gì? Vì sao? Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan