Môn Dich nang cao 3 VDHM HN

18 324 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 16:00

and choose the correct meaning of extreme poverty Chọn câu trả lời: a Nghèo đói cực b Mức nghèo đói cao c Nghèo đói d Đặc biệt đói nghèo and choose the correct translation Chọn câu trả lời: a Tuần trước, Tổ chức cho vay quốc tế công bố Chỉ số Phát triển Thế giới hàng năm Hàng trăm số sử dụng để đo lường tiến khu vực giáo dục, y tế, nghèo đói, mơi trường thương mại b Tuần trước, Ngân hàng quốc tế công bố Chỉ số Phát triển Thế giới hàng năm Hàng trăm số sử dụng để đánh giá tiến lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo đói, mơi trường thương mại c Tuần trước, người cho vay quốc tế công bố Chỉ số Phát triển Thế giới sớm Hàng trăm số sử dụng để đo lường tiến lĩnh vực giáo dục, y tế, nghèo đói, mơi trường thương mại d Tuần trước, người cho vay quốc tế công bố Chỉ số Phát triển Thế giới hàng năm Hàng trăm số sử dụng để đo lường tiến lĩnh vực giáo dục, y tế, nghèo đói, mơi trường thương mại and choose the correct translation Chọn câu trả lời: a Báo cáo LHQ nói dân số già khắp nơi giới nhanh nước phát triển Ở quốc gia này, người sống - trung bình - sáu mươi tám năm b Báo cáo LHQ cho già hóa dân số diễn khắp giới Sự gia tăng nhanh nước phát triển Ở quốc gia tuổi thọ trung bình sáu tám c Báo cáo LHQ nói người thể già tất phần giới Sự gia tăng nhanh chóng nhanh nước phát triển Ở quốc gia này, người sống trung bình - sáu mươi tám năm d Báo cáo LHQ nói người già khắp nơi giới Sự gia tăng nhanh chóng nhanh nước phát triển Ở quốc gia này, người sống - trung bình – tám mươi sáu again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Chuyến thăm ông dự kiến củng cố mối quan hệ kinh tế chiến lược ngày phát triển Hoa Kỳ Việt Nam b Chuyến thăm ông dự kiến giúp tăng cường kinh tế tăng trưởng mối quan hệ chiến lược Hoa Kỳ Việt Nam c Chuyến thăm ông mong chờ tăng cường mối quan hệ kinh tế chiến lược ngày tăng Hoa Kỳ Việt Nam d Chuyến thăm ông nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế chiến lược Hoa Kỳ Việt Nam and choose the core of the translation Chọn câu trả lời: a VN is developng faster b The aging population is much faster c The demographic dividend is much faster d The change is much faster and choose the best suitable translation for vấn đề nảy sinh an sinh xã hội Chọn câu trả lời: a rising problems of social security b Raising problems of social security c risen problems with society security d arising problems facing social security and fill the missing word in the translation below: Các quốc gia cần chuẩn bị cho…………? Một báo cáo Liên hợp quốc kêu gọi quốc gia trả lời câu hỏi Chọn câu trả lời: a người nghèo b Những người già c thời kỳ già hóa dân số d thời kỳ dân số già and choose the correct sentence of translation to follow Nhật Bản có dân số già giới Chọn câu trả lời: a Ba mươi phần trăm người Nhật người cao tuổi b Ba mươi phần trăm người Nhật người trưởng thành c Mười ba phần trăm người Nhật người cao tuổi d Ba mươi phần trăm dân số giới người cao tuổi and choose the correct words to fill in the blanks: China and India have used ……… programs to help reduce population growth But researchers say such efforts will have harmful, … effect Chọn câu trả lời: a Farming planning / long-term b Family planning / low- tone c Farming planning / long-time d Family planning / long- term again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Ten member countries of the ASEAN and six key economic partners of the bloc are China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and India (ASEAN + 6) on May started the first round of negotiations towards the establishment of Comprehensive Economic Partnership Agreement b On May 9th, ten ASEAN members and its six key economic partners China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and India (ASEAN plus 6) started the first round of negotiations on Comprehensive Economic Partnership Agreement c Ten ASEAN members and their six key economic partners which are China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and India (ASEAN plus 6) has started the first round of negotiations on May 9th towards the establishment of Comprehensive Economic Partnership Agreement d Ten member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and six key economic partners of the bloc China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and India (also known as ASEAN + 6) May started the first round of negotiations towards the establishment of Comprehensive Economic Partnership Agreement Fill the suitable words in the blanks: …… is important for the interpreter to retain what he/she has just heard, while a good ……… helps genuine understanding and an accurate conveying of the message The interpreter needs a good… to retain what he or she has just heard and a good …….to put the information into context Chọn câu trả lời: a short-term memory/ short-term memory/ long- term memory/ short-term memory/ b short-term memory/ long- term memory/ short-term memory/ long- term memory c long-term memory/long- term memory/ short-term memory/short-term memory d long- term memory/ short-term memory/ long- term memory/ short-term memory The correct sequence of memorizing process in consecutive interpretation is: Chọn câu trả lời: a Encode- - retrieve – store- decode b Encode- store- retrieve - decode c Encode- - decode retrieve - store d Store- encoderetrieve - decode again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Việt Nam lên điển hình thành cơng châu Á b Việt Nam làm câu chuyện thành công châu Á c Việt Nam lên câu chuyện lớn thành công châu Á d Việt Nam tạo thành công lớn châu Á and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Việt Nam chuyển , đất nước đóng vai trò ngày quan trọng vấn đề khu vực toàn cầu b Khi Việt Nam tự thay đổi , đất nước đặt vai trò ngày quan trọng lên vấn đề khu vực tồn cầu c Khi Việt Nam chuyển , đất nước đóng vai trò ngày quan trọng lên vấn đề khu vực toàn cầu d Khi Việt Nam tự biến đổi, đất nước đạt vai trò ngày quan trọng vấn đề khu vực giới Which skill(s) should be necessary to an interpreter? Chọn câu trả lời: a Listening b All the above c Note-taking d Speaking and choose the correct translation Chọn câu trả lời: a Ngân hàng Thế giới cho biết hầu phát triển đạt tiến quan trọng hướng tới Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Liên hợp quốc b Ngân hàng Thế giới nói nước phát triển có nhiều tiến triển quan trọng Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Liên hợp quốc c Ngân hàng Thế giới cho biết hầu phát triển có tiến quan trọng Mục tiêu LHQ phát triển d Ngân hàng Thế giới cho biết hầu phát triển tạo tiến quan trọng để xây dung Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Liên hợp quốc.x Which is the definition of consecutive interpretation? Chọn câu trả lời: a The interpreter speaks after the source-language speaker has finished speaking b c A source-language interpreter interprets the text to a language common to every interpreter, who then render the message to their respective target languages d The interpreter renders the message in the target-language as quickly as he or she can formulate it from the source language, while the source-language speaker continuously speaks e The interpreting involves relaying what is spoken to one, between two, or among many people to decide which sentence you hear Chọn câu trả lời: a Jose Miguel Guzman is head of the US’s Population and Development Branch He says people are living longer for many reasons b Jose Miguel Guzman is heart of the UN’s Population and Development Branch He says people are living longer for many reasons c Jose Miguel Guzman is head of the UN’s Population and Development Brand He says people are living slower for many reasons d Jose Miguel Guzman is head of the UN’s Population and Development Branch He says people are living longer for many reasons and decide which sentence you have heard Chọn câu trả lời: a President Barack Obama's three-time visit to Vietnam starts on Monday b President Barack Obama's two -day visit to Vietnam starts on Monday c President Barack Obama's three-day visit to Vietnam starts on Monday d President Barack Obama's three-day visit to Vietnam stops on Monday Which is true about memory? Chọn câu trả lời: a Memory can not be improved b Memory can be split in two types: short and long term memory c Memory is short long term d Memory is long term again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Việt Nam 10 quốc gia ký kết Hiệp ước Thái Bình Dương (TPP) Hoa Kỳ b Việt Nam 12 quốc gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Mỹ khởi xướng c Việt Nam 21 quốc gia ký kết Hợp tác Nam Thái Bình Dương (TPP) Hoa Kỳ d Việt Nam 20 quốc gia ký kết Hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Hoa Kỳ and fill in the number you have heard: …… countries Chọn câu trả lời: a 10 b 21 c 20 d 12 and choose the main verb of the sentence Chọn câu trả lời: a Has impact b Has made c Has emerged d Has image again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Việt Nam có mức xuất sang Hoa Kỳ cao thành viên khác Liên hiệp Quốc gia Đông Nam Á b Việt Nam có mức nhập từ Hoa Kỳ cao thành viên khác Hiệp hội Đơng Nam Á c Việt Nam có mức xuất sang Hoa Kỳ cao thành viên khác Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á d Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ nhiều sang thành viên khác Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á and choose the correct phrase that you have heard Chọn câu trả lời: a Highest levels of support to the U.S b high levels of transport ports to the U.S c higher levels of exports to the U.K d higher levels of exports to the U.S and choose key words of the sentence Chọn câu trả lời: a ASEAN and important partners started negotiation on economic cooperation b ASEAN countries started negotiation on RCEP c ASEAN plus started negotiation on RCEP d ASEAN’s important partners started negotiation on RCEP and fill the missing words in the phrase: the growing economic and …… relationship Chọn câu trả lời: a straight forward b strategic c strenghthened d stressful and choose the main verb of the sentence and its meaning Chọn câu trả lời: a slow- làm giảm b is endangering –đang đe dọa c grow: tăng trưởng d end(ing)- chấm dứt and dicide which is the correct translation of “số người sáu mươi tuổi trở lên” Chọn câu trả lời: a The number of over 60s b A number of people more than 60 years up c The number of people aged 60 and over d A number of people from 60 years old up Which does not refer to job of an interpreter? Chọn câu trả lời: a An Interpreter functions as a facilitator between speaker and listener, both linguistically and diplomatically b An interpreter works with spoken words in a particular context c None of the above d An Interpreter transfers a written text from one language to another and choose the best suitable Vietnanmese equivalent for “Doha Development Agenda” Chọn câu trả lời: a Tiến trình Phát triển Doha b Chương trình Nghị Phát triển Doha c Chương trình hội thảo Phát triển Doha d Chương trình Phát triển Doha again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Các vòng đàm phán bắt đầu vào năm 1947, vòng tập trung vào lĩnh vực thương mại khác b Các vòng bắt đầu vào năm 1940, vòng tập trung vào lĩnh vực thương mại khác c Các vòng đàm phán kết thúc vào năm 1947, vòng tập trung vào lĩnh vực thương mại khác d Các vòng đàm phán năm 1947, vòng tập trung vào lĩnh vực thương mại khác again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Các quốc gia phát triển muốn nước công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp mà nhà phê bình cho làm giảm giá thị trường giới b Các quốc gia phát triển mong muốn nước công nghiệp chấm dứt hỗ trợ nơng nghiệp mà theo nhà phê bình làm giảm giá thị trường giới c Các quốc gia phát triển muốn nước công nghiệp chấm dứt hỗ trợ nông nghiệp mà nhà phê bình cho việc chấm dứt làm giảm giá thị trường giới d Các quốc gia phát triển muốn nước công nghiệp chấm dứt hỗ trợ nơng nghiệp mà nhà phê bình cho làm giảm giá thị trường giới again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Vietnam economy forcast to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually down to 6.5% in 2017 b Vietnam economy is forecasted to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease to 6.5% in 2017 c Vietnam economy is predict to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease 6.5% in 2017 d Vietnam economy is predicted to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease 6.5% in 2017 and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Về lâu dài, Việt Nam nâng cao chất lượng gạo muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc b Về lâu dài, Việt Nam tăng sản lượng lượng gạo muốn mở rộng thị trường Trung Quốc c Về lâu dài, Việt Nam nâng cao chất lượng gạo muốn mở rộng thị trường sang Trung Quốc d Về lâu dài, Việt Nam nâng cao chất lượng gạo muốn mở rộng thị phần Trung Quốc and fill in the blanks the missing words: “trade ministers ……and free trade opponents …….” Chọn câu trả lời: a Agreed / raised it up b Disagreed/ raised it up c Against/ rioted d Argued / rioted and choose the best suitable English equivalent for “duy trì tốc độ tăng trưởng 6.7%” Chọn câu trả lời: a remain a growth rate of 6.7% in 2016 b maintain a growth rate of 6.7% in 2016 c maintain a growth speed of 6.7% in 2016 d keep a growth rate 6.7% in 2016 Which statement is not true about coping tactics? Chọn câu trả lời: a Coping tactics can lower negative impacts of difficulties faced by interpreter.” b Coping tactics can minimize negative impacts of difficulties faced by interpreter c Coping tactics can reduce negative impacts of difficulties faced by interpreter d Coping tactics can maximize negative impacts of difficulties faced by interpreter Choose the suitable word to fill in the blank: When producing the interpretation, …… to the audience is necessary Chọn câu trả lời: a eye contact b shouting c laughing d shaking hand again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Hai mươi mốt vấn đề liệt kê Chương trình Nghị Phát triển Doha, nhiên, đề cập nông nghiệp b Hai mươi mốt vấn đề liệt kê Chương trình Nghị Phát triển Doha Tuy nhiên, vấn đề trọng tâm nông nghiệp c Hai mươi mốt vấn đề liệt kê Chương trình Nghị Phát triển Doha, có nơng nghiệp d Hai mươi mốt vấn đề liệt kê Chương trình Nghị Phát triển Doha nhiên, liên quan đến nông nghiệp and decide which sentence you have heard Chọn câu trả lời: a The W.T.O was created in nineteen ninety-five after the eighteenth round of world trade talks b The W.T.O was created in nineteen ninetyfive after the eight rounds of world trade talks c The W.T.O was created in nineteen ninety five years after the eighth round of world trade talks d The W.T.O was created in nineteen ninety-five after the eighth round of world trade talks and choose the main verb of the sentence you have heard Chọn câu trả lời: a say b end c drive down d want Which can not be a good behavior tactic in interpretation? Chọn câu trả lời: a Focus is a must in interpreting Once we get loss, it may affect the next information in the case where the previous information relates with the next one b Apart from the language competence that the interpreters should have, they should also care about the code ethics c Relax mind during the work and don’t let other things distract our concentration d When producing the interpretation, never pay attention to the language style again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a WTO cố gắng để phát động vòng đàm phán thứ chín Seattle vào năm1999 Nhưng trưởng thương mại không đồng ý đối thủ tự thương mại loạn.(Đáp án sai) b WTOđã cố gắng để khởi động vòng đàm phán thứ chín Seattle vào năm1990 Nhưng trưởng thương mại không thống ý kiến người chống thương mại tự biểu tình(Đáp án sai) c WTO cố gắng để khởi động vòng đàm phán thứ chín Seattle vào năm1999 trưởng thương mại không thống ý kiến người chống thương mại tự biểu tình phản đối d WTO cố gắng để khởi động vòng đàm phán thứ mười chín Seattle vào năm1999 Nhưng trưởng thương mại phản đối đối thủ tự thương mại loạn again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Các phủ cần hành động để quyền người gắn với nước b Các phủ cần hành động để người dân có quyền tiếp cận nước c Các phủ cần hành động để nước cho người d Các phủ cần hành động để làm cho nước quyền người and choose the main verb and its meaning Chọn câu trả lời: a Dâng/ rise b Gây ra/ cause c Thay đổi /change d Tăng / increase and decide which sentence you have heard Chọn câu trả lời: a The United Nations Development Program says the world is facing a worker crisis b The United Nations Development Program says the world is facing a water price increase c The United Nations Development Program says the world is facing a water crisis d The United States Development Program says the world is facing a water crisis again and identify cause/s of health problems Chọn câu trả lời: a lack of waste removal systems b lack of water and unclean water c unclean water d unclean water and lack of waste removal systems again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Hàng năm, hai triệu trẻ em chết bệnh nguồn nước khơng sẽ(Đáp án sai) b Hàng năm, chêt hai triệu trẻ em liên quan đến bệnh nước bẩn gây c Hàng năm, hai triệu trẻ em chết bệnh gây nước bị bẩn d Hàng năm có hai triệu trẻ em chết bệnh nước bẩn gây and choose the number you have heard Chọn câu trả lời: a two million b two billion c three million d three billion again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Khủng hoảng chăm sóc sức khoẻ làm giảm tăng trưởng kinh tế nhiều nước phát triển b Cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khoẻ làm giảm tăng trưởng kinh tế nhiều nước phát triển c Chi phí chăm sóc sức khoẻ làm giảm tăng trưởng kinh tế nhiều nước phát triển d and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Ngân hàng Thế giới cho biết việc giải vấn đề biến đổi khí hậu cần đến hàng trăm tỷ đô la từ nguồn tài cơng tư nhân b Ngân hàng Thế giới cho biết việc giải vấn đề biến đổi khí hậu cần đến hàng trăm triệu đô la năm tài cơng tư nhân c Ngân hàng Thế giới cho biết việc giải vấn đề biến đổi khí hậu cần đến trăm tỷ la từ tài cơng tư nhân d Ngân hàng Thế giới cho biết việc giải vấn đề biến đổi khí hậu cần đến hàng trăm tỷ la tài cơng tư nhân cung cấp Which is not the advantage of note taking in interpretation? Chọn câu trả lời: a Keeping the facts in order b Helping you deliver the message more smoothly c Saving time d Relaxing again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Climate change has been causing a lot of changes in Vietnam b Climate change has been causing a lot of changes in Vietnam, as the annual average temperature has increased by 0.5 ° C within 70 years, the sea level risen about 20cm within 20 years c Climate change has been causing a lot of changes in Vietnam, as the annual average temperature has risen by 0.5 ° C in 70 years, the sea level raised about 20cm in 20 years d Climate change has been causing a lot of changes in Vietnam, as the annually average temperature has risen by 0.5 ° C in 70 years, sea level higher about 20cm in 20 years and choose the suitable word to fill in the sentence : Governments need to take action to make water a ……… Chọn câu trả lời: a Human rice b Human fine c Human right d Human life and choose the main verb of the sentence you have heard Chọn câu trả lời: a reduce b Develop c Grow d None of the above again and choose the best suitable translation Chọn câu trả lời: a Gần nửa số người nước phát triển gặp phải vấn đề sức khoẻ nước bẩn thiếu hệ thống xử lý chất thải b Gần nửa số người nước phát triển phải chịu đựng vấn đề sức khoẻ nước bẩn thiếu hệ thống xả thải c Gần nửa số người nước phát triển phải chịu đựng vấn đề sức khoẻ nước khơng lãng phí hệ thống xử lý d Gần nửa số người nước phát triển phải chịu đựng vấn đề sức khoẻ nước bẩn thiếu hệ thống tách chất thải Fill the suitable word in the blank: Note taking plays a …… role in supplementing our short term memory and comprehension.” Chọn câu trả lời: a essential b small c tiny d unnecessary and decide Vietnanmese equivalent for “different areas of trade” Chọn câu trả lời: a Các lĩnh vực thương mại khác b Các khu vực thương mại khác c Các lĩnh vực khác thương mại d Các diện tích thương mại khác You should not note down Chọn câu trả lời: a main ideas b Any word you here c numbers d Key words ... phần trăm người Nhật người cao tuổi b Ba mươi phần trăm người Nhật người trưởng thành c Mười ba phần trăm người Nhật người cao tuổi d Ba mươi phần trăm dân số giới người cao tuổi and choose the... xuất sang Hoa Kỳ cao thành viên khác Liên hiệp Quốc gia Đơng Nam Á b Việt Nam có mức nhập từ Hoa Kỳ cao thành viên khác Hiệp hội Đông Nam Á c Việt Nam có mức xuất sang Hoa Kỳ cao thành viên khác... Việt Nam nâng cao chất lượng gạo muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc b Về lâu dài, Việt Nam tăng sản lượng lượng gạo muốn mở rộng thị trường Trung Quốc c Về lâu dài, Việt Nam nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn Dich nang cao 3 VDHM HN, Môn Dich nang cao 3 VDHM HN