0

Thực hiện tính toán trên trang tính

15 417 8
  • Thực hiện tính toán trên trang tính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 06:10

Phép toán Cộng Trừ Nhân Chia Luỹ thừa Phần trăm Toán học + -  : 6 2 % Chương trình bảng tính + - * / 6^2 % 1. S d ng công th c đ tính toánử ụ ứ ể  Trong b¶ng tÝnh sö dông c¸c phÐp tÝnh : +, -, *, /, ^, % . ®Ó tÝnh to¸n. Trong bảng tính các phép tính toán cũng được thực hiện theo trình tự nhất định: - Các phép toán trong dấu ngoặc đơn () được thực hiện trước. - Các phép nâng lên lũy thừa, các phép nhân, phép chia, cuối cùng là các phép cộng, trừ thực hiện sau. - Thứ tự thực hiện lần lượt từ trái qua phải. 1. S d ng cụng th c tớnh toỏn EXCEL Gi s ta cn tớnh giỏ tr ca biu thc sau trờn chng trỡnh bng tớnh Excel: (15+5)/2 1. Sử dụng công thức để tính toán. EXCEL Vậy theo em tại sao kết quả lại không ra? Để hiểu được tại sao kết quả tính toán của biểu thức không thực hiện được chúng ta cùng đi tìm hiểu tiếp phần 2: Nhập công thức 2. Nh p cụng th c Dấu = là dấu đầu tiên cần gõ khi nhập công thức vào một ô tính. - Có 4 bước để nhập công thức vào ô tính. b1: Chọn ô tính cần nhập công thức b2: Gõ dấu = b3: Nhập công thức b4: Nhấn Enter để kết thúc Bài tập trắc nghiệm A A D, C, B, A. B B A, C, B, D D D C, D, B, A C C B, D, A, C Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính a. Nhấn Enter c. Gõ dấu = b. Nhập công thức d. Chọn ô tính A A D, C, B, A. B B A, C, B, D D D C, D, B, A C C B, D, A, C KQ Bµi 1: S pắ xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính a. Nhấn Enter c. Gõ dấu = b. Nhập công thức d. Chọn ô tính Tæ 1: Tæ 2: Tæ 3: Tæ 4: Tæ 5: Tæ 6: A A (7 + 9)/2 B B = (7 + 9):2 D D = 9+7/2 C C = (7 +9 )/2  Trong c¸c c«ng thøc nhËp vµo « tÝnh ®Ó tÝnh biÓu thøc (9+7)/2 th× c«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng? A A (7 + 9)/2 B B = (7 + 9):2 D D = 9+7/2 C C = (7 +9 )/2 KQ  Trong c¸c c«ng thøc nhËp vµo « tÝnh ®Ó tÝnh biÓu thøc (9+7)/2 th× c«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng? Tæ 1: Tæ 2: Tæ 3: Tæ 4: Tæ 5: Tæ 6: Bµi 3: Thùc hiÖn tÝnh to¸n trªn trang tÝnh 1. Sö dông c«ng thøc ®Ó tÝnh to¸n. 2. NhËp c«ng thøc. LuyÖn tËp: TÝnh to¸n c¸c biÓu thøc sau trªn trang tÝnh. a. (12 + 25)/2 b. (24 + 2)*2/(20 - 4) [...]...Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính 1 Sử dụng công thức để tính toán - Kí hiệu các phép tính toán: +, -, *, /, % -Thực hiện tính toán các biểu thức trong () trước, phép nâng lên lũy thừa, rồi đến phép nhân, chia, cộng, trừ, các phép tính thực hiện lần lượt từ trái qua phải 2 Nhập công thức - 4 bước để nhập công thức vào ô tính b1: Chọn ô tính cần nhập công thức b2: Gõ . (12 + 25)/2 b. (24 + 2)*2/(20 - 4) Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính 1. Sử dụng công thức để tính toán. 2. Nhập công thức. Tiết sau tiếp tục. to¸n. Trong bảng tính các phép tính toán cũng được thực hiện theo trình tự nhất định: - Các phép toán trong dấu ngoặc đơn () được thực hiện trước. - Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện tính toán trên trang tính, Thực hiện tính toán trên trang tính, Thực hiện tính toán trên trang tính

Hình ảnh liên quan

Chương trỡnh bảng tớnh - Thực hiện tính toán trên trang tính

h.

ương trỡnh bảng tớnh Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan