0

Giới thiệu về định mức tín nhiệm doanh nghiệp

13 526 4
  • Giới thiệu về định mức tín nhiệm doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2012, 15:05

Nội dung tài liệuMột vài câu hỏi cơ bản Mục đích của các tổ chức định mức tín nhiệm? Định mức tín nhiệm đánh giá cái gì? Tại sao hệ số tín nhiệm quốc gia lại quan trọng? Phương pháp Giới thiệu vềđịnh mức tín nhiệm doanh nghiệp Hà Nội8-11- 2005Trình bày:Patrick WinsburyChristina MaynesMoody’s Singapore2Một vài câu hỏi cơ bảnMục đích củacáctổ chức định mứctínnhiệm? Định mức tín nhiệm đánh giá cái gì? Tạisaohệ số tín nhiệm quốc gia lạiquantrọng? Phương pháp định mức tín nhiệm doanh nghiệp của Moody? 3Vai trò của công ty định mức tín nhiệm trên các thị trường tài chính4Ngân hàng với vai trò trung gianBên đi vayNhà đầu tư Ngân hàng5Thị trường vốn+ Chi phí trung gian thấp hơn Chuyển rủirotrựctiếp6Vai trò củacác công ty định mức tín nhiệm+Tăng tính hiệu quả của thị trường vốn +Giảm chi phí thông tin 7Định mức tín nhiệm đo lường gì?Định mức tín nhiệm không phảilà:Không phải là bình luận về giá cổ phiếuKhông phảilàlờikhuyếnnghị về việcmua, bánhay nắm giữ cổ phiếuKhông phải là sự bình luận về rủi ro thị trường Đánh giá tín nhiệm nhằm vào rủi ro tín dụng9Định mức tín nhiệm của Moody đo lường rủi ro tín dụng Khả năng của một công ty đáp ứng các nghĩa vụ về tài chính Đúng hạn Thanh toán Đầy đủ Thiệt hại ước tính =(Khả năng không trả nợ) x mức độ thiệt hại10Hệ thống đánh giá của Moody so sánh rủirotín dụng trên toàn thế giới của Moody’sDài hạnNgắn hạn AaaAa1Aa2Aa3A1A2A3Baa1Baa2Baa3Ba1Ba2Ba3B1B2B3Caa1Caa2Caa3CaCHạng - 1Hạng - 2Hạng - 3Không có hạngMức độ đầu tưMức không xếp hạng đầu tư Tiềm ẩn khả năngChậm thanh toán . củacáctổ chức định mứctínnhiệm? Định mức tín nhiệm đánh giá cái gì? Tạisaohệ số tín nhiệm quốc gia lạiquantrọng? Phương pháp định mức tín nhiệm doanh nghiệp. củacác công ty định mức tín nhiệm+ Tăng tính hiệu quả của thị trường vốn +Giảm chi phí thông tin 7Định mức tín nhiệm đo lường gì? Định mức tín nhiệm không
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu về định mức tín nhiệm doanh nghiệp, Giới thiệu về định mức tín nhiệm doanh nghiệp