0

CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN

18 2,207 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 05:10

SỞ GD & ĐT ĐĂK LĂK TRƯỜNG THPT Y JUT TRƯỜNG THPT Y JUT GIÁO ÁN NGỮ VĂN KHỐI 10 – BAN CƠ BẢN GIÁO ÁN NGỮ VĂN KHỐI 10 – BAN CƠ BẢN Tên bài dạy: Tên bài dạy: CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN ĐỀN TẢN VIÊN (“Tản viên phán sự lục”–Trích “ Truyền kỳ mạn lục” ) TPPTCT : 70 (Đọc thêm) Nguyễn Dữ Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Nguyệt I / Đọc – hiểu văn bản: - Đọc phần tiểu dẫn. - Hãy tóm lược những nội dung cơ bản về cuộc đời tác giả ? 1. Vài nét về tác giả: - Nguyễn Dữ ( còn gọi là Nguyễn Tự ), sống vào khoảng thế kỷ XVI – chưa rỏ năm sinh năm mất. Quê ông ở Hải Dương. - Xuất thân trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Ông từng làm quan một thời gian ngắn, sau về ở ẩn. Tác phẩm nổi tiếng : “ Truyền kỳ mạn lục” - Truyện truyền kỳ được hiểu như thế nào ? 2. Thể loại truyền kỳ: - - Truyền Truyền kỳ kỳ là là một một thể thể loại loại văn văn xuôi xuôi tự tự sự sự thời thời trung trung đại đại phản phản ánh ánh hiện hiện thực thực qua qua những những yếu yếu tố tố kỳ kỳ lạ lạ , , hoang hoang đường đường . . Đặc điểm của truyện kỳ: + + Thế giới con người trần tục và thế giới cõi âm có sự tương giao (thánh thần, ma quỉ…). Ví Ví dụ dụ : : hình hình ảnh vũ ảnh vũ Nương Nương hiện hiện về về phần phần cuối cuối tác tác phẩm phẩm “ “ Truyện Truyện người người con con gái gái Nam Nam Xương”… Xương”… + + Cốt Cốt lõi lõi của của hiện hiện thực thực + + quan quan niệm niệm thái thái độ độ của của tác tác giả giả có có thể thể tìm tìm thấy thấy sau sau những những tình tình tiết tiết phi phi hiện hiện thực thực . . - - Truyền Truyền kỳ kỳ mạn mạn lục lục của của Nguyễn Nguyễn Dữ Dữ : : Truyện Truyện “ “ Truyền Truyền kỳ kỳ mạn mạn lục” lục” của của Nguyễn Nguyễn Dữ Dữ ra ra đời đời vào vào thời thời điểm điểm nào nào ? ? Tác Tác phẩm phẩm được được viết viết bằng bằng chữ chữ Hán Hán hay hay chữ chữ Nôm Nôm ? ? Là Là tác tác phẩm phẩm viết viết bằng bằng chữ chữ Hán Hán . . Gồm Gồm 20 20 truyện truyện , , ra ra đời đời vào vào đầu đầu thế thế kỷ kỷ XVI XVI . . Mục Mục đích đích sáng sáng tác tác của của Nguyễn Nguyễn Dữ Dữ : : + + Phê Phê phán phán , , vạch vạch trần trần các các tệ tệ nạn nạn xã xã hội hội dưới dưới các các thời thời : : Lí Lí , , Trần Trần , , Hồ Hồ , , Lê Lê . . + + Thể Thể hiện hiện thái thái độ độ cảm cảm thông thông với với số số phận phận bi bi thảm thảm của của những những người người nhỏ nhỏ bé bé trong trong xã xã hội hội , , bi bi kịch kịch tình tình yêu yêu mà mà thường thường thiệt thiệt thòi thòi rơi rơi vào vào người người phụ phụ nữ nữ . . II II / / Đọc Đọc – – tìm tìm hiểu hiểu , , khám khám phá phá văn văn bản bản : : - Đọc Đọc văn văn bản bản . . - - Tóm Tóm tắt tắt nội nội dung dung văn văn bản bản . . Ngô Tử Văn đốt đềnđền thờ Ngô Tử Văn đốt đềnđền thờ Thổ thần song đã bò hồn tên Thổ thần song đã bò hồn tên tướng giặc chiếm đóng – Chàng tướng giặc chiếm đóng – Chàng bò sốt, mộng mò gặp hồn tướng bò sốt, mộng mò gặp hồn tướng giặc đe doạ Gặp hồn Thổ giặc đe doạ Gặp hồn Thổ thần chỉ cách hành động Tử thần chỉ cách hành động Tử Văn đến Diêm Vương, đối mặt Văn đến Diêm Vương, đối mặt với q Dạ Xoa, với Diêm với q Dạ Xoa, với Diêm Vương đầy quyền lực Tử Vương đầy quyền lực Tử Văn đã chiến thắng, đđược giữ Văn đã chiến thắng, đđược giữ chức phán sự đền Tản Viên. chức phán sự đền Tản Viên. 1. 1. Sự Sự kiên kiên định định chính chính nghĩa nghĩa của của Ngô Ngô Tử Tử Văn Văn : : - - Tử Tử Văn Văn là là ai ai ? ? Tính Tính cách cách được được giới giới thiệu thiệu như như thế thế nào nào ? ? - Tử Tử Văn Văn ( ( tên tên là là Soạn Soạn ). ). + + Là Là người người ở ở huyện huyện Yên Yên Dũng Dũng , , đất đất Lạng Lạng Giang Giang . . + + Có Có tính tính khí khí “ “ Khẳng Khẳng khái khái , , nóng nóng nảy… nảy… cương cương trực” trực” . . - - Biểu Biểu hiện hiện của của tính tính cách cách trên trên như như thế thế nào nào ? ? Gợi Gợi ý ý : + : + Tử Tử Văn Văn có có hành hành động động gì gì ? ? Thái Thái độ độ của của Tử Tử Văn Văn trước trước lời lời đe đe doạ doạ của của hung hung thần thần ? ? Thái Thái độ độ khi khi gặp gặp quỉ quỉ và và đối đối mặt mặt với với Diêm Diêm Vương Vương ở ở âm âm phủ phủ ? ? - - Biểu Biểu hiện hiện của của sự sự nóng nóng nảy nảy , , khẳng khẳng khái khái , , cương cương trực trực : : + + Tức Tức giận giận trước trước sự sự “ “ hưng hưng yêu yêu , , tác tác quái” quái” của của hung hung thần thần . . + + Quyt Quyt tr tr hi hi cho cho dõn dõn bng bng hnh hnh ng ng t t n n . . + + im im nhiờn nhiờn khụng khụng h h khip khip s s trc trc li li e e do do ca ca hung hung thn thn . . + + Gan Gan d d trc trc bn bn qu qu D D Xoa Xoa v v quang quang cnh cnh ci ci õm õm , , thn thn nhiờn nhiờn bỡnh bỡnh tnh tnh trc trc Diờm Diờm Vng Vng . . - - Kt Kt qu qu hnh hnh ng ng ca ca T T Vn Vn nh nh th th no no ? ? Tửỷ Vaờn ủaừ chieỏn thaộng. Tửỷ Vaờn ủaừ chieỏn thaộng. - - S S chin chin thng thng ca ca T T Vn Vn l l s s chin chin thng thng ca ca th th lc lc no no ? ? Cú Cú ý ý ngha ngha gỡ gỡ ? ? ( ( cõu cõu 1 - 1 - phn phn hng hng dn dn bi bi hc hc ) ) Tho Tho lun lun chn chn ỏp ỏp ỏn ỏn Đáp Đáp án án : : b b & & d d , , câu câu đúng đúng là là câu câu e e . . + + Thể Thể hiện hiện sự sự khẳng khẳng khái khái , , chính chính trực trực , , dũng dũng cảm cảm , , muốn muốn vì vì dân dân trừ trừ hại hại . . + + Vừa Vừa thể thể hiện hiện tinh tinh thần thần dân dân tộc tộc mạnh mạnh mẽ mẽ qua qua việc việc diệt diệt trù trù hồn hồn tên tên giặc giặc xâm xâm lược lược hung hung bạo bạo , , bảo bảo vệ vệ thổ thổ thần thần nước nước Việt Việt . . Giải Giải thích thích nguyên nguyên nhân nhân lựa lựa chọn chọn : : + + Câu Câu c c : : hoàn hoàn toàn toàn sai sai vì vì Tử Tử Văn Văn không không đốt đốt đền đền một một cách cách vô vô cớ cớ . . + + Câu Câu a a : : chỉ chỉ đúng đúng một một phần phần vì vì Tử Tử Văn Văn chỉ chỉ đả đả phá phá sự sự ngu ngu tín tín vào vào những những thần thần ác ác , , bất bất chính chính , , không không đả đả phá phá tập tập tục tục thờ thờ Thần Thần nói nói chung chung . . - - Ý Ý nghĩa nghĩa hành hành động động của của Tử Tử Văn Văn : : + + khẳng khẳng định định niềm niềm tin tin “ “ chính” chính” nhất nhất định định thắng thắng “ “ tà” tà” . . + + Thể Thể hiện hiện tinh tinh thần thần dân dân tộc tộc mạnh mạnh mẽ mẽ . . 2. 2. Ngụ Ngụ ý ý phê phê phán phán của của truyện truyện : : - - Tại Tại sao sao có có vụ vụ kiện kiện ở ở cõi cõi âm âm ? ? ( ( vì vì tên tên tướng tướng giặc giặc kiện kiện Tử Tử Văn Văn đốt đốt đền đền ). ). - - Hồn Hồn tên tên tướng tướng giặc giặc đã đã làm làm những những điều điều gì gì ? ? ( ( Giả Giả mạo mạo thổ thổ thần thần làm làm hại hại dân dân , , qua qua mặt mặt Diêm Diêm Vương Vương ). ). _ _ Tại Tại sao sao hồn hồn tên tên tướng tướng giặc giặc gây gây tội tội ác ác như như thế thế mà mà vẫn vẫn tồn tồn tại tại ? ? - Vì Vì : + : + Diêm Diêm Vương Vương không không hề hề hay hay biết biết . . + + Các Các thần thần ở ở đền đền miếu miếu Lân Lân cận cận ăn ăn đút đút nên nên bao bao [...]... những bất cơng trong xã hội đương thời - Chức phán sự là gì ? Tại sao Tử Văn được nhận chức này ? Chi tiết nào thể hiện rõ cảnh Tử Văn nhận chức ? ( chức quan xem xét về các vụ kiện tụng – giúp việc cho người xử án thực hiện cơng lí Tử Văn nhận chức này bởi chàng dũng cảm bảo vệ chân lý, chính nghĩa) -Việc nhận chức phán sự của Tử Văn có ý nghĩa gì? (Đó là sự thưởng cơng xứng đáng, có ý nghĩa noi...che cho kẻ ác, vì các phán quan của Diêm Vương chưa làm hết trách nhiệm, khơng theo sát thực tế - Vậy truyện nhằm phê phán đối tượng nào ? - Phê phán hồn ma tên tướng giặc xảo quyệt – kẻ giả mạo Thổ thần ( Bản chất tham lam, lúc sống cũng như khi chết, đáng bị vạch mặt và trừng trị ) - Diêm Vương và các phán quan đại diện cho cơng lý bị “lấp tai, che mắt” - Bọn... ác cái xấu Chỉ có đấu tranh một cách dũng cảm mới đem lại phần thắng cho chính nghĩa - Tác giả xây dựng nhiều 3 Nghệ thuật kể chuyện: ình huống truyện tạo cảm giác hồi hộp, lo âu, có lúc đến cao trào ròi giải quyết một cách khéo léo Đó là những tình tiết nào ? ( + Tử Văn đốt đền mọi người lắc đầu, lè lưỡi, lo sợ thay… - dự báo những điều khác thường sẽ xảy ra đối với Tử Văn + Câu chuiyện được thắt... Hãy so sánh việc xử kiện ở tác phẩm này và tác phẩm thuộc thể loại truyện cười dân gian “ Nhưng nó phải bằng hai mày”, rút ra ý nghĩa của vấn đề ? -Khơng gian : Cơng đường Trần gian Âm phủ -Đối tượng, sự việc : Cải đút tiền Tử Văn cương trực, rắn rỏi, chiến đấu đến cùng Thua kiện Chiến thắng - Rút ra ý nghĩa của vấn đề: khơng nên tiếp tay cho kẻ xấu mà phải dũng cảm, chiến đấu đến cùng vì lẽ phải . BAN CƠ BẢN Tên bài dạy: Tên bài dạy: CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN ĐỀN TẢN VIÊN ( Tản viên phán sự lục”–Trích “ Truyền kỳ mạn lục”. thắng, đđược giữ Văn đã chiến thắng, đđược giữ chức phán sự đền Tản Viên. chức phán sự đền Tản Viên. 1. 1. Sự Sự kiên kiên định định chính chính nghĩa nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN, CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ ĐỀN TẢN VIÊN,

Hình ảnh liên quan

tiêu cực cực ởở cõi cõi âm âm là là hình hình - CHUYỆN CHỨC PHÁN SỰ              ĐỀN TẢN VIÊN

ti.

êu cực cực ởở cõi cõi âm âm là là hình hình Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan