BIÊN BẢN THI KHẢO SÁT CL LỚP 5

8 2,675 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 00:10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********** BIÊN BẢN MỞ BÌ ĐỰNG ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 5 NĂM HỌC: 2008-2009 Vào lúc 7 giờ ngày … tháng 05 năm 2009. Tại trường TH Mạc Thò Bưởi. Ban khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Mạc Thò Bưởi xã Eakmút, huyện Eakar. Được thành lập theo QĐ số …… của Trưởng phòng GD huyện Eakar kí ngày … tháng 5 năm 2009. Đã tiến hành mở bì đựng đề thi khảo sát lớp 5, năm hoc 2008 - 2009. Thành phần gồm : 1/ ng Lê Minh Hân - Hiệu Trưởng - Trưởng ban 2/ Bà Vũ Thò Hoa - Hiệu Phó - Thư ký Và các ông ( Ba)ø có tên trong quyết đònh làm thành viên ban khảo sát. - Người làm chứng: 1/ Bà Đỗ Thò Viền - Giáo viên dạy lớp 4 2/ Em Vũ Thò Thu Trang - HS lớp 5A NỘI DUNG Bì đựng đề thi và đáp án :………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Cắt mở bì đựng đề thi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thư ký Trưởng banTHỊ HOA LÊ MINH HÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********** BIÊN BẢN PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI KHẢO SÁT LỚP 5 - NĂM HỌC: 2008-2009 Vào lúc 7 giờ ngày … tháng 05 năm 2009. Tại văn phòng trường TH Mạc Thò Bưởi. Ban khảo sát chất lượng học sinh lớp 5, đã tiến hành họp phân công giám thò coi thi. Thành phần gồm : 1/ ng Lê Minh Hân - Hiệu Trưởng - Trưởng ban 2/ Bà Vũ Thò Hoa - Hiệu Phó - Thư ký Và các ông ( Ba)ø có tên trong quyết đònh làm thành viên ban khảo sát NỘI DUNG Phân công giám thò coi thi Phòng thi Môn Tiếng việt Môn Toán Ghi chú Họ và tên GV Họ và tên GV Phòng 1 GT1: GT1: GT2: GT2: Phòng 2 GT1: GT1: GT2: GT2: - Hướng dẫn cách đánh số báo danh : Từ trong ra - trên xuống - hàng ngang 1 ……… 2; 3 ……… 4 , 5 ……… 6 Cuộc họp kết thúc vào lúc …… giờ cùng ngày. Thư ký Trưởng banTHỊ HOA LÊ MINH HÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************ BIÊN BẢN DIỄN BIẾN KỲ THI KHẢO SÁT KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC SINH LỚP 5 - NĂM HỌC: 2008-2009 Vào lúc …… giờ … ngày ………… tháng 5 năm 2009. Tại văn phòng trường tiểu học Mạc Thò Bưởi, xã Eakmút. Ban khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 năm học 2008- 2009, Được thành lập theo QĐ số …… của Trưởng phòng GD huyện Eakar kí ngày … tháng 5 năm 2009, đã tổ chức kì thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 5. Thành phần gồm : 1/ ng Lê Minh Hân - Hiệu Trưởng - Trưởng ban 2/ Bà Vũ Thò Hoa - Hiệu Phó - Thư ký Và các ông ( Bà)ø có tên trong quyết đònh làm thành viên ban khảo sát. NỘI DUNG I- Họp hội đồng khảo sát 1. ng Lê Minh Hân - Trưởng ban khảo sát thông qua QĐ thành lập Ban khảo sát ( Có QĐ kèm theo) 2. ng Lê Minh Hân - Trưởng ban khảo sát thông qua quy chế thi và quán triệt tinh thần nhiệm vụ coi thi. II- Phân công giám khảo. ( Có biên bản riêng) III - Mở bì đựng bài thi môn Tiếng việt ( ………giờ đến ……giờ) IV- Thu bài, niêm phong môn Tiếng việt……………………… bài V- Mở bì đựng bài thi môn Toán ( ………giờ đến ……giờ) VI- Thu bài thi , niêm phong môn Toán…………………bài VII- Niêm phong toàn bộ bài thi VIII- Họp hội đồng đánh giá tổng kết quá trình tổ chức khảo sát kết quả học tập của học sinh lớp 5. - Số thí sinh đăng ký dự thi :………………………………………………………………………………………………………… - Số thí sinh có mặt :…………………………………………………………………………………………………………………………. - Số thí sinh vắng mặt:……………………………………………………………………………………………………………………… - Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Diễn biến kỳ thi :……………………………………………………………………………………………………………………………… Đánh gía nhận xét chung - Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Tồn tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thư ký Các thành viên Trưởng banTHỊ HOA LÊ MINH HÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************ TỔ GIAO NHẬN BÀI THI KHẢO SÁT KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC SINH LỚP 5 - NĂM HỌC: 2008-2009 PHÒNG NGƯỜI GIAO KÝ TÊN NGƯỜI NHẬN KÝ TÊN Phòng 1 Phòng 2 Thư kí Trưởng banTHỊ HOA LÊ MINH HÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************ TỔ THU BÀI THI KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 5 NĂM HỌC: 2008-2009 Phòng số 1 Số báo danh từ số …………………………đến số …………………… TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NTNS SỐ TỜ KÝ NỘP GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng cộng : …………bài…………….tờ GIÁM KHẢO 1 GIÁM KHẢO 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************ TỔ THU BÀI THI KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 5 NĂM HỌC: 2008-2009 Phòng số 2 Số báo danh từ số …………………………đến số …………………… TT SBD HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NTNS SỐ TỜ KÝ NỘP GHI CHÚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng cộng : …………bài…………….tờ GIÁM KHẢO 1 GIÁM KHẢO 2 . ********** BIÊN BẢN MỞ BÌ ĐỰNG ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 5 NĂM HỌC: 2008-2009 Vào lúc 7 giờ ngày … tháng 05 năm 2009. Tại trường TH Mạc Thò Bưởi. Ban khảo sát chất. do – Hạnh phúc ********** BIÊN BẢN PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI KHẢO SÁT LỚP 5 - NĂM HỌC: 2008-2009 Vào lúc 7 giờ ngày … tháng 05 năm 2009. Tại văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN THI KHẢO SÁT CL LỚP 5, BIÊN BẢN THI KHẢO SÁT CL LỚP 5, BIÊN BẢN THI KHẢO SÁT CL LỚP 5