0

angieri1

35 225 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

TR­êNG THPT chuyªn KON TUM §Þa Lý 11 A5 Em h·y nªu ®Æc ®iÓm c¸c vïng c«ng nghiÖp Ên §é ? Angiªri DiÖn tÝch: 2,38 triÖu Km 2 D©n sè: 32,8 triÖu ng­êi (2003) Thñ ®«: Angiª Thu nhËp b×nh qu©n: 2195 USD (2003) - 3 mặt còn lại giáp 7 quốc gia ( .) - Nằm ở Bắc Phi Mở rộng quan hệ với các nước bằng đường biển, đường bộ. => Thuận lợi : I. Một quốc gia có phần lớn đất đai là hoang mạc và mức tăng dân số vẫn cao 1. Vị trí địa lí. - Phía Bắc giáp địa Trung Hải Bản đồ các nước Châu Phi I. Một quốc gia có phần lớn đất đai là hoang mạc và mức tăng dân số vẫn cao 1. Vị trí địa lí. 2. L nh thổ chia làm 2 bộ phận.ã Phía Bắc Phía Nam Địa hình Khí hậu Tài nguyên Giá trị kinh tế Phía Bắc Phía Nam Địa hình - Đồng bằng: Ôrăng, Angiê, Sêlip - Cao nguyên xen giữa sơn hệ Atlat - Núi: Atlat Ten, Atlat Xahara -Hoang mạc Xahara - Núi Ahacga Khí hậu Tài nguyên Giá trị kinh tế ¤r¨ng Sªlip C a o n g u y ª n A t l a t T e n A t l a t X a h a r a Hoang m¹c Xahara ( chiÕm 85%diÖn tÝch) Nói Ahacga Phía Bắc Phía Nam Địa hình - Đồng bằng: Ôrăng, Angiê, Sêlip - Cao nguyên xen giữa sơn hệ Atlat - Núi: Atlat Ten, Atlat Xahara -Hoang mạc Xahara - Núi Ahacga Khí hậu Địa Trung Hải (mùa hạ khô hạn, mùa đông ấm có mưa ) Khô hạn, khắc nghiệt Tài nguyên Giá trị kinh tế KhÝ hËu §Þa Trung H¶i (t 0 1 =13 0 C, t 0 6 =25 0 C, m­ a tb : 750mm/n) Kh¾c nghiÖt (t 0 max =80 0 C, cã n¬i nhiÒu n¨m kh«ng cã m­a)
- Xem thêm -

Xem thêm: angieri1,

Hình ảnh liên quan

I. Một quốc gia có phần lớn đất đai là hoang mạc và mức tăng dân số vẫn cao - angieri1

t.

quốc gia có phần lớn đất đai là hoang mạc và mức tăng dân số vẫn cao Xem tại trang 5 của tài liệu.
Địa hình Khí hậuKhí hậu - angieri1

a.

hình Khí hậuKhí hậu Xem tại trang 5 của tài liệu.