0

Bài tập 5 – C# Windows Form Application - Basic

4 795 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 10:21

Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 1 - TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Khoa Công Nghệ Thông Tin Môn: Lập trình Windows  Bài tập 5 C# Windows Form Application - Basic Mục tiêu: - Sử dụng Visual Studio .NET 2005 (hoặc 2008) tạo ứng dụng dạng Windows Forms. - Tạo ứng dụng Windows Form với các thành phần cơ bản - Sử dụng TextBox với thuộc tính PasswordChar - Sử dụng các button với sự kiện click - Sử dụng kiểu dữ liệu DateTime để hiện thị thông tin ngày tháng Nội dung: Xây dựng ứng dụng theo yêu cầu sau: Một phòng lab muốn thiết lập một Sercurity Panel đặt bên ngoài cửa. Chỉ cho phép những các các nhân có trách nhiệm mới được vào và mỗi lần đăng nhập họ phải nhập các sercurity code được cung cấp. Những sercurity code (hay còn gọi là access code) sau được xem là hợp lệ và cung cấp cho các nhóm nhân viên như bảng sau: Value Group 1645 or 1689 Technicians 8345 Custodians 9998, 1006 - 1008 Scientist Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 2 - Một khi nhập access code thì sẽ có hai trạng thái: granted hoặc denied. Tất cả thông tin truy cập sẽ được hiển thị trong một khung thông tin bên dưới keypad. Nếu access là granted thì ngày, thời gian, group (technician, custodian, scientist) sẽ được hiển thị ở khung thông tin. Trường hợp access là denied thì ngày, giờ và thông tin “Access denied” sẽ hiển thị ở khung bên dưới. Ngoài ra user nếu chỉ nhấn một con số sercurity code thì sẽ hiển thị ra thông báo là ngày, giờ và “Restricted Access”. Hình 1 minh họa giao diện của ứng dụng Security Panel Hình1 : Giao diện của ứng dụng Security Panel Hướng dẫn: 1. Tạo ứng dụng Windows Forms Application … 2. Thiết kế Form như hình 1 minh họa a. Mô tả các control trên form như sau Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 3 - Hình 2: Mô tả các control trên form b. Thiết lập thuộc tính PasswordChar của TextBox Security Code là “*” Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 4 - Hình 3: Thiết lập thuộc tính PasswordChar của txtSecurityCode 3. Phần tiếp theo viết xử lý cho các button trên Form (Sinh viên tự làm…) Nâng cao: - Bổ sung chức năng log file: tất cả thông tin login dù access granted hay denied đều được ghi nhận vào file dạng text. File này được lưu trữ cùng với thư mục của ứng dụng.        . trình Windows  Bài tập 5 – C# Windows Form Application - Basic Mục tiêu: - Sử dụng Visual Studio .NET 20 05 (hoặc 2008) tạo ứng dụng dạng Windows Forms. -. dụng Windows Forms Application … 2. Thiết kế Form như hình 1 minh họa a. Mô tả các control trên form như sau Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập 5 – C# Windows Form Application - Basic,

Hình ảnh liên quan

Hình1 minh họa giao diện của ứng dụng Security Panel - Bài tập 5 – C# Windows Form Application - Basic

Hình 1.

minh họa giao diện của ứng dụng Security Panel Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2: Mô tả các control trên form - Bài tập 5 – C# Windows Form Application - Basic

Hình 2.

Mô tả các control trên form Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3: Thiết lập thuộc tính PasswordChar của txtSecurityCode 3.Phần tiếp theo viết xử  lý cho các button trên Form (Sinh viên t ự  làm…)  - Bài tập 5 – C# Windows Form Application - Basic

Hình 3.

Thiết lập thuộc tính PasswordChar của txtSecurityCode 3.Phần tiếp theo viết xử lý cho các button trên Form (Sinh viên t ự làm…) Xem tại trang 4 của tài liệu.