0

TRẮC NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC CÓ ĐAP ÁN

18 418 0
  • TRẮC NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC CÓ ĐAP ÁN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 17:37

TRẮC NGHIỆM, HÓA LÝ DƯỢC, CÓ ĐAP ÁN 1 Đo thể zeta có ý nghĩa với tính chất of hệ phân tán lỏng a Độ nhớt b Độ ổn định ( ζ đại lượng đặc trưng cho độ bền & keo tụ hệ keo Các yếu tố ảnh hưởng: lượng chất điện ly, pH, nồng độ chất keo nhiệt độ) c Độ tan d Kích thước tiểu phân Trong ứng dụng of siêu lọc ngồi để tinh chê hệ keo dùng để a Cô đặc dịch chiết dược liệu b Tinh chế enzyme ( pp siêu lọc dùng để cô đặc hệ keo & dd cao phân tử, tinh chế chế phẩm bền với nhiệt enzyme ( men), nội tiết tố ) c Lọc chất khó tan trạng thái bảo hòa d Lọc với lượng lớn & suất lọc cao Kích thước hệ phân tán phân tử: Hệ dị thể a > 0,1mm b 10-5cm 84 A, B, C sai 85 Trong hệ phân tán, hạt phân tán có hình dạng giống tương tự gọi là: a Hệ đơn phân tán ( kích thước giống nhau) b Hệ đơn dạng c Hệ đa phân tán d Hệ đa dạng 86 Dung dịch NaCl hòa tan hoàn toàn nước là: a Hệ vi dị thể b Hệ dị thể c Hệ đồng thể d Hệ pha 87 Một tiểu phân dạng khối lập phương có kích thước cạnh 1cm2 diện tích bềmặt 6cm2 Nếu chia tiểu phân thành khối vng nhỏ với cạnh 10-4cm tổng diện tích bề mặt là: a 60cm2 b 6.103cm2 c 6.104cm2 d 600cm2 88 Phản ứng bậc phản ứng: a Chỉ có sản phẩm tạo thành b Chu kỳ bán hủy phụ thuộc vào nồng độ c Có chu kỳ bán hủy tính theo cơng thức T ½ =0,963/ k d Tất sai 89 Chọn phát biểu a Phản ứng bậc đơn giản chiều phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồngđộ chất chu kỳ bán hủy không phụ thuộc nồng độ ban đầu b Phản ứng bậc đơn giản chiều phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồngđộ chất có trường hợp nồng độ ban đầu giống khác c Phản ứng bậc đơn giản chiều phản ứng có tốc độ phản ứng phụ thuộc nồng độ chất chu kỳ bán hủy phụ thuộc nồng độ ban đầu d A, B, C 90 Hằng số tốc độ phản ứng tăng khi: a Nhiệt độ phản ứng b Giảm nhiệt độ phản ứng c Đưa chất xúc tác vào phản ứng d A, C 91 Đặc điểm phản ứng bậc nhất: a Chu kỳ bán hủy T ½ = 0,693/ k b Thời gian để hoạt chất 10% hàm lượng ban đầu T90= k c Chu kỳ bán hủy không phụ thuộc vào nồng độ ban đầu d A, B, C 92 Nhúng đồng vào dung dịch AgNO3 khử tiêu chuẩn Ag+/Ag 0,799V Cu2+/Cu 0,337V thì: a Khơng có tượng xảy b Có phản ứng xảy Cu đóng vai trò chất khử Ag+ đóng vai trò chất oxy hóa c Có phản ứng xảy Ag đóng vai trò chất khử Cu đóng vai trò chất oxy hóa d Có phản ứng xảy Ag đóng vai trò oxy hóa Cu đóng vai trò chất khử 93 Cho sơ đồ pin sau: (–) Pt | H2 | H+ || Ag+ | Ag (+) a Cực âm : H2 → 2H+ + 2e b Cực dương : 2Ag+ + 2e– → 2Ag c Phản ứng tổng quát: H2 + 2Ag+ → 2H+ + 2Ag d A, B, C 94 Cho phản ứng: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) ∆H0 < Để thu nhiều NH3 ta nên: a Dùng áp suất cao, nhiệt độ cao b Dùng áp suất thấp, nhiệt độ cao c Dùng áp suất cao, nhiệt độ tương đối thấp d Dùng áp suất thấp, nhiệt độ thấp 95 Chọn câu a Muốn biết chiều phản ứng oxy hóa khử phải biết biến thiên entropy phản ứng b Một cặp oxy hóa khử có giá trị ϕ lớn dạng oxy hóa mạnh, dạng khử yếu c Một cặp oxy hóa khử có giá trị ϕ lớn dạng oxy hóa yếu, dạng khử mạnh d Một cặp oxy hóa khử có giá trị ϕ lớn hai dạng oxy hóa dạng khử yếu 96 Phản ứng I2(k) + H2(k) → 2HI, người ta nhận thấy: - Nếu tăng nồng độ H2 lên hai lần, giữ nguyên nồng độ I2 vận tốc tăng gấp đôi - Nếu tăng nồng độ I2 lên gấp 3, giữ nguyên nồng độ H2 vận tốc tăng gấp ba Phương trình vận tốc phản ứng là: a v = k[H2]2[I2] b v = k[H2]2[I2]2 c v = k[H2][I2] d v = k[H2]3[I2]2 97 Cho phản ứng 2NO(k) + O2(k) → 2NO2(k) Biểu thức thực nghiệm tốc độ phản ứng là: v = k[NO]2[O2] Chọn câu phát biểu a Phản ứng bậc O2 bậc NO b Phản ứng có bậc tổng quát c Khi giảm nồng độ NO hai lần, tốc độ phản ứng giảm hai lần d Khi tăng nồng độ NO2 ba lần, tốc độ phản ứng tăng ba lần 98 Theo công thức Van’t Hoff cho biết tốc độ phản ứng tăng lên: γ = Khi tăng nhiệt độ lên 100 độ a 59550 lần b 59049 lần c 59490 lần d 59090 lần 99 Ở 1500C phản ứng kết thúc 16 phút Tính thời gian phản ứng kết thúc nhiệt độ 800C Cho biết hệ số nhiệt độ phản ứng 2,5 a 136 b 13,6 c 163 d 16,3 100 Phản ứng phân hủy phóng xạ đồng vị bậc có chu kỳ bán hủy t1/2 = 60 năm Vậy thời gian cần thiết để phân hủy hết 87,5% đồng vị là: a 120 năm b 128 năm c 180 năm d 182 năm 101 Tốc độ phản ứng biểu thị sau: a Là biến đổi thành phần chất tham gia theo thời gian b Là biến đổi sản phẩm theo thời gian c Là biến đổi nồng độ chất tham gia theo thời gian d Là thay đổi thời gian theo nồng độ 102 Chọn phát biểu a Chất xúc tác chất làm thay đổi vận tốc phản ứng biến đổi chất phản ứng xảyra b Chất xúc tác chất làm thay đổi vận tốc phản ứng không biến đổi chất phảnứng xảy c Chất xúc tác chất làm thay đổi vận tốc phản ứng không biến đổi chất lượng phản ứng xảy d Chất xúc tác chất làm thay đổi vận tốc phản ứng biến đổi lượng phản ứngxảy 103 Điều kiện điện phân a Xảy oxy hóa khử chất b Các chất điện phân trạng thái nóng chảy hay dung dịch c Dưới tác dụng ánh sáng d Xảy oxy hóa bề mặt điện cực chất 104 Chọn phát biểu a Điện điện cực điện xuất bề mặt phân cách điện cực rắn với pha lỏng b Điện điện cực điện xuất bề mặt phân cách pha rắn c Điện điện cực điện xuất bề mặt phân cách dung dịch có nồngđộ khác d Điện điện cực điện xuất bề mặt phân cách điện cực rắn với pha rắn 105 Dung dịch điện ly dung dịch a Có khả dẫn điện b Các chất điện ly dung dịch điện ly phân ly thành ion c Có áp suất thẩm thấu nhỏ dung dịch thật d A, B 106 Độ dẫn điện đương lượng độ dẫn ion thể tích chứa: a Một đương lượng gam chất tan b Một mol chất tan c Mười đương lượng gam chất tan d Một phần mười đương lượng gam chất tan 107 λ ∞ đại lượng: a Độ dẫn điện riêng b Độ dẫn điện đương lượng c Độ dẫn điện đương lượng giới hạn d Độ dẫn điện đương lượng giới hạn dung dịch vơ lỗng 108 Cho: Zn + 2Fe3+ = Zn2+ + 2Fe2+ a Fe3+ chất oxy hóa Fe3+ + e → Fe2+ khử b Fe3+ chất oxy hóa Fe3+ + e → Fe2+ oxy hóa c Fe3+ chất khử Fe3+ + e → Fe2+ khử d B, C 109 Xét pin: Fe/ FeSO4 // CuSO4 /Cu, phản ứng sau: Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+ Phát biểu sau đúng? a Khối lượng Fe tăng b Khối lượng Cu giảm c Khối lượng Fe giảm d Dòng điện chuyển từ Zn sang Cu 110 Điện cực AgCl điều chế cách phủ lên kim loại Ag lớp muối AgCl nhúng vào dung dịch KCl (Ag/ AgCl/ KCl điện cực): a Loại b Loại c Loại d Loại 111 Phản ứng xảy điện cực Calomel a Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + Cl− b Hg2Cl2 + 2e = Hg + Cl− c Hg2Cl2 + 2e = Hg + Cl− d Hg2Cl2 + 2e = 2Hg + Cl− 112 Cho phản ứng: 3Ni + 2Fe3+ → 2Fe + 3Ni2+ Tìm ϕ0 Ni2+/Ni Biết E0 pinlà +0,194V ϕ0 Fe3+/Fe là: –0,036V a +0,158 V b –0,230 V c – 0,158 V d +0,266 V 113 Khi phản ứng pin điện hóa tự xảy thì: a ∆G = = − nEF b ∆G < = − nEF c ∆G > = − nEF d ∆G ≠ = − nEF 114 Keo Al(OH)3 & Fe(OH)3 điều chế = pp? a Phân tán trực tiếp b Phân tán học c Ngưng tụ = pp thay dung môi d Phân tán = pepti hóa e Ngưng tụ = pp hóa học 115 Khái niệm hệ keo nhất: a Hệ phân tán dính gồm tiểu phân từ 10-7-10-5 phân tán MT nước b Keo hệ dị thể gồm hạt có kích thước nhỏ từ 10-7-10-5, mắt thường phân biệt được, phân tán môi trường phân tán c Keo hệ dị thể gồm tiểu phân có kích thước nhỏ từ 10-7-10-5, phân tán môi trường phân tán d A,b,c e Tất sai 116 Khi cho bột lưu huỳnh vào nước ta a Hỗn dịch ( rắn phân tán MT lỏng) b Nhũ tương c Keo thân nước d Keo thân dịch e Keo lưu huỳnh f d & e 117 Keo lưu huỳnh điều chế bằng: (PP ngưng tụ thay thê dung môi) a Phân tán trực tiếp b Phân tán = hồ quang c Phân tán thay dung mơi d Phân tán pp hóa học e Tất sai 118 Khi tiểu phân hạt keo hấp phụ điện tích, thứ tự lớp từ vào trong: a Nhân, lớp khuếch tán, lớp ion đối, lớp tạo hiệu b Nhân, lớp ion đối, lớp tạo hiệu, lớp khuếch tán c lớp khuếch tán, lớp ion đối, lớp tạo hiệu, nhân d lớp tạo hiệu, lớp khuếch tán, lớp ion đối, nhân e lớp tạo hiệu, nhân, lớp ion đối, lớp khuếch tán 119 a b c d e 120 Cơng thức tính tốc độ sa lắng of tiểu phân hệ keo d: KL riêng hạt V= d0: khối lượng riêng môi trường g: gia tốc trọng trường r: bán kính hạt hình cầu : độ nhớt MT
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC CÓ ĐAP ÁN, TRẮC NGHIỆM HÓA LÝ DƯỢC CÓ ĐAP ÁN

Từ khóa liên quan