0

Mẫu 1 HSĐV Lý lịch Đảng viên

18 2,032 59

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2019, 22:26

Ảnh SƠ LƯỢC LÝ LỊCH Họ tên dùng: Nam, Nữ Họ tên khai sinh: Bí danh: Sinh ngày .tháng năm 19 Nơi sinh: Quê quán: Nơi nay: Dân tộc: Tôn giáo: Nghề nghiệp thân nay: Trình độ nay: - Giáo dục phổ thơng: - Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: + Chuyên môn, nghiệp vụ: + Học vị: .Học hàm: - Lý luận trị: - Ngoại ngữ: Ngày nơi vào Đoàn TNCSHCM: Ngày nơi vào Đảng CSVN: Ngày nơi cơng nhận thức: Người giới thiệu vào Đảng: – Người giới thiệu thứ nhất: – Người giới thiệu thứ hai: LỊCH SỬ BẢN THÂN LỊCH SỬ BẢN THÂN NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc , đâu NHỮNG CƠNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc , đâu NHỮNG CƠNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc , đâu NHỮNG CƠNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc , đâu NHỮNG CƠNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc , đâu NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc , đâu ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ NHỮNG TRƯỜNG LỚP ĐÀO TẠO ĐÃ QUA Tên trường Ngành học tên lớp học, Hình thức học Từ tháng năm Văn đến tháng năm chứng ĐI NƯỚC NGOÀI Từ tháng năm đến tháng năm Lí do, hình thức KHEN THƯỞNG Cấp định Tháng năm Lí do, hình thức Cấp định KỶ LUẬT Tháng năm Lí do, hình thức 10 Cấp định HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 11 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 12 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 13 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 14 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 15 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 16 CAM ĐOAN KÍ TÊN Ngày tháng .năm Ký tên 17 CHỨNG NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ Ngày tháng .năm T/M 18 ... thức 10 Cấp định HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 11 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 12 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 13 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 14 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 15 HỒN CẢNH GIA ĐÌNH HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 16 ...LỊCH SỬ BẢN THÂN LỊCH SỬ BẢN THÂN NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA Từ tháng năm đến tháng năm Làm việc ,... GIA ĐÌNH HỒN CẢNH GIA ĐÌNH 16 CAM ĐOAN KÍ TÊN Ngày tháng .năm Ký tên 17 CHỨNG NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ Ngày tháng .năm T/M 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu 1 HSĐV Lý lịch Đảng viên,