0

Giáo trình Hàng hải Thiên văn - P6

16 341 3
  • Giáo trình Hàng hải Thiên văn - P6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 15:21

Thiên văn học dự đoán vị trí tương lai và chuyển động của các thiên thể, tìm hiểu và giải thích các hiện tượng vật lý trong không gian. Hàng hải thiên văn quan tâm đến hệ toạ độ thiên cầu, thờ 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Hàng hải Thiên văn - P6, Giáo trình Hàng hải Thiên văn - P6