0

BẢNG CÔNG THỨC MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HVTC

13 3,043 82
  • BẢNG CÔNG THỨC MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HVTC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2018, 18:33

BẢNG CÔNG THỨC MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HVTC (Tải về để xem với chất lượng tốt nhất) MƠN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Phân tích tiêu LG (Lợi nhuận gộp) Tên sp A B Sản lượng Kỳ pt Kì gốc Giá vốn đvị Kỳ pt Kỳ gốc Giá bán đvi Kỳ pt Kỳ gốc LN gộp đvi Kỳ pt Kỳ gốc Chỉ tiêu Kỳ phân tích Kỳ gốc LG LG1 = DTT1 – GVHB1 LG0 = DTT0 – GVHB0 Is LGs (số lượng tiêu thụ) LG0 * Is – LG0 LGkc (kết cấu) LGlg (lợi nhuận gộp đơn vị) Trong LGg LGgv Trong Δgv(còn lại) = LGgv – Δgv(CQ or KQ) Tổng hợp ΔLG = LGs + LGkc + LGlg HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Chênh lệch ΔLG Phân tích Khả toán Chỉ tiêu HS KNTT tổng quát = Tổng TS / Tổng NPT HS KNTT ngắn hạn = TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn HS KNTT nhanh = Tiền tương đương tiền / Nợ ngắn hạn HS KNTT lãi vay = EBIT / Lãi vay phải trả kỳ HS KNTT chi trả nợ NH = Lưu chuyển tiền kỳ (NC) / Nợ ngắn hạn bình quân HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Cuối kỳ Đầu kỳ Chênh lệch Kỳ phân tích Kỳ gốc Chênh lệch Phân tích tốc độ luân chuyển Vốn Kinh Doanh (do ảnh hưởng nhân tố LCT Skd) Chỉ tiêu Kỳ phân tích LCT DTT1+ DTTC1 + TNK1 Kỳ gốc DTT0+ DTTC0 + TNK0 Chênh lệch ΔLCT d Skd ΔSkd SVkd ΔSVkd Kkd Ảnh hưởng nhân tố Skd ΔKkd Ảnh hưởng nhân tố LCT Tổng hợp ΔSVkd = ΔSVkd(Skd) + ΔSVkd(LCT) ΔKkd = ΔKkd(Skd) + ΔKkd(d) Xác định vốn tiết kiệm (lãng phí) - STK STK = ΔK * d1 Phân tích tốc độ luân chuyển Vốn Kinh Doanh (do ảnh hưởng nhân tố Hđ Tốc độ luân chuyển VLĐ) Chỉ tiêu Kỳ phân tích HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Kỳ gốc Chênh lệch LCT DTT1+ DTTC1 + TNK1 DTT0+ DTTC0 + TNK0 ΔLCT d Skd ΔSkd SVkd ΔSVkd Kkd ΔKkd Sld ΔSld SVld ΔSVld Kld Hđ Ảnh hưởng nhân tố Hđ ΔSVkd(Hd) = (Hd1 – Hd0) * SVld0 ΔKld ΔHd Ảnh hưởng nhân tố tốc độ luân chuyển VLĐ ΔSVkd(SVld) = Hd1 * (SVld1 – SVld0) Tổng hợp ΔSVkd = ΔSVkd(Hd) + ΔSVkd(SVld) ΔKkd = ΔKkd (Hd) + ΔKkd(Kld) Phân tích khả sinh lời hoạt động: Chỉ tiêu ROS = NP (lợi nhuận sau thuế) / LCT Hht (hệ số sinh lời trước lãi vay thuế) = EBIT / LCT Hbh (hệ số sinh lời từ hoạt động bán hàng) = LN hoạt động bán hàng / DTT HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Kỳ phân tích Kỳ gốc Chênh lệch Hhtc (hệ số sinh lời từ hoạt động tài chính) = LN hoạt động tài / Doanh thu tài LN hoạt động bán hàng = DTT – Chi phí hoạt động bán hàng LN hoạt động tài = DT tài – Chi phí tài Phân tích tiêu khả sinh lời ròng tài sản – ROA (do ảnh hưởng nhân tố NP TSbq) Chỉ tiêu Kỳ phân tích Kỳ gốc NP NP1 NP0 TSbq HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Chênh lệch ΔNP ΔTSbq ROA ΔROA Ảnh hưởng nhân tố TSbq Ảnh hưởng nhân tố NP Tổng hợp ΔROA = ΔROA(TSbq) + ΔROA(NP) Phân tích tiêu khả sinh lời ròng tài sản – ROA (do ảnh hưởng nhân tố ROS SVkd) Chỉ tiêu Kỳ phân tích Kỳ gốc NP NP1 NP0 TSbq HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Chênh lệch ΔNP ΔTSbq ROA ΔROA LCT DTT1+ DTTC1 + TNK1 DTT0+ DTTC0 + TNK0 ΔLCT ROS ΔROS SVkd ΔSVkd Ảnh hưởng nhân tố SVkd ΔROA(SVkd) = (SVkd1 – SVkd0) * ROS0 Ảnh hưởng nhân tố ROS ΔROA(ROS) = SVkd1 * ( ROS1 – ROS0 ) Tổng hợp ΔROA = ΔROA(SVkd) + ΔROA(ROS) Chỉ tiêu NP Phân tích khả sinh lời ròng tài sản – ROA (do ảnh hưởng nhân tố Hd, SVld, Hcp ) Kỳ phân tích Kỳ gốc NP1 NP0 TSbq HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Chênh lệch ΔNP ΔTSbq Sld ΔSld ROA ΔROA Hd ΔHd LCT DTT1+ DTTC1 + TNK1 DTT0+ DTTC0 + TNK0 ΔLCT Hcp ΔHcp SVld ΔSVld Ảnh hưởng nhân tố Hd ΔROA(Hd) = (Hd1 – Hd0 ) * SVld0 * (1 – Hcp0) Ảnh hưởng nhân tố SVld ΔROA(SVld) = Hd1 * (SVld1 – SVld0) * (1 – Hcp0) Ảnh hưởng nhân tố Hcp ΔROA(Hcp) = Hd1 * SVld1 (Hcp0 – Hcp1) Tổng hợp ΔROA = ΔROA(Hd) + ΔROA(SVld) + ΔROA(Hcp) Phân tích khả sinh lời VCSH – ROE ( ảnh hưởng nhân tố Htt, Hđ, SVld, Hcp ) ROE = 1/Htt * Hd * SVld * (1 – Hcp) Chỉ tiêu NP VCbq ROE Kỳ phân tích Kỳ gốc NP1 NP0 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Chênh lệch ΔNP ΔVCbq ΔROE TSbq ΔTSbq Sld ΔSld Htt ΔHtt Hd ΔHd LCT DTT1+ DTTC1 + TNK1 DTT0+ DTTC0 + TNK0 ΔLCT Hcp ΔHcp SVld ΔSVld Ảnh hưởng nhân tố Htt Ảnh hưởng nhân tố Hđ Ảnh hưởng nhân tố SVld Ảnh hưởng nhân tố Hcp Tổng hợp ΔROE = ΔROA(Htt) + ΔROA(Hd) + ΔROA(SVld) + ΔROA(Hcp) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 10 Phân tích nhân tố khả sinh lời VCSH – ROE ( ảnh hưởng nhân tố (Hn, i, ROAe t) Chỉ tiêu NP VCbq ROE NPTbq Hn Kỳ phân tích Kỳ gốc NP1 NP0 TSbq HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Chênh lệch ΔNP ΔVCbq ΔROE ΔNPTbq ΔHn ΔTSbq EBIT EBT1 + I1 EBT0 + I0 ΔEBIT ROAe Δ ROAe i Δi t Δt Ảnh hưởng nhân tố Hn (Hệ số nợ vốn chủ) ΔROE(Hn) = (Hn1 – Hn0) * (ROAe0 – i0) * (1 – t0) Ảnh hưởng nhân tố ROAe (Mức sinh lời kinh tế tài sản) ΔROE(ROAe) = (Hn1 + 1) * (ROAe1 – ROAe0) * (1 – t0) Ảnh hưởng nhân tố i (chi phí sử dụng nợ) ΔROE(i) = – Hn1 * (i1 – i0) * (1 – t0) Ảnh hưởng nhân tố t (thuế suất thuế TNDN) ΔROE(t) = - [ROAe1 + Hn1 * (ROAe1 – i1)] (t1 – t0) Tổng hợp ΔROE = ΔROE(Hn) + ΔROE(ROAe) + ΔROE(i) + ΔROE(t) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 11 Phân tích tốc độ ln chuyển vốn lưu động ( HTK, vốn toán, vốn tiền)  Tốc độ luân chuyển vốn lưu động  Tốc độ luân chuyển HTK  Tốc độ luân chuyển vốn toán  Tốc độ luân chuyển vốn tiền HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ... hàng LN hoạt động tài = DT tài – Chi phí tài Phân tích tiêu khả sinh lời ròng tài sản – ROA (do ảnh hưởng nhân tố NP TSbq) Chỉ tiêu Kỳ phân tích Kỳ gốc NP NP1 NP0 TSbq HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Chênh lệch... LN hoạt động bán hàng / DTT HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Kỳ phân tích Kỳ gốc Chênh lệch Hhtc (hệ số sinh lời từ hoạt động tài chính) = LN hoạt động tài / Doanh thu tài LN hoạt động bán hàng = DTT – Chi... bình qn HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Cuối kỳ Đầu kỳ Chênh lệch Kỳ phân tích Kỳ gốc Chênh lệch Phân tích tốc độ luân chuyển Vốn Kinh Doanh (do ảnh hưởng nhân tố LCT Skd) Chỉ tiêu Kỳ phân tích LCT DTT1+ DTTC1
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG CÔNG THỨC MÔN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HVTC,

Từ khóa liên quan