tiết 95-96 phản ứng hạt nhân

18 388 1
tiết 95-96 phản ứng hạt nhân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TiÕt 95-96 TiÕt 95-96 Ph¶n øng h¹t Ph¶n øng h¹t nh©n nh©n Có cách nào tạo ra và điều khiển được các quá trình biến đôi hạt nhân hay không? Néi dung Néi dung : : • Phản ứng hạt nhân • Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân • Năng lượng trong phản ứng hạt nhân . • Hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng 1.Ph¶n øng h¹t nh©n 1.Ph¶n øng h¹t nh©n Năm 1909, Rơdơpho dùng hạt α bắn phá nitơ . Kết quả là N bò phân rã và biến đổi thành ôxi và hiđrô. b-Đònh nghóa: Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân Hãy nêu đònh nghóa Phản ứng hạt nhân ? a- Thí nghiệm của Rutherford Phóng xạ có phải là phản ứng hạt nhân khơng? Tìm hiểu các loại phản ứng hạt nhân 1-Phản ứng hạt nhân 1-Phản ứng hạt nhân Hai phản ứng hạt nhân: Phản ứng tự phân rã của một hạt nhân không bền. ví dụ? Phản ứng trong đó các hạt nhân tương tác với nhau các hạt khác. ví dụ? Phương trình tổng quát của PƯHN: A + B C + D Hãy giải thích các ký hiệu? A, B là các hạt tương tác; C, D là các hạt sản phẩm. Trường hợp phóng xạ phương trình được viết như thế nào? 1-Ph¶n øng h¹t nh©n 1-Ph¶n øng h¹t nh©n  Tr­êng hỵp phãng x¹ ph­¬ng tr×nh ph¶n øng HN: A → B + C H·y gi¶i thÝch c¸c ký hiƯu? B- Phản ứng hạt nhân tạo nên đồng vị phóng xạ nhân tạo + Năm 1934, Giôliô Quyri dùng hạt α bắn phá nhôm, phản ứng t o ra ng v P30 và neutron. ạ đồ ị Điều đặc sắc là P30 không bền, có tính phóng xạ β+ : Nguyên tử P30 không có trong thiên nhiên nên gọi là đồng vò phóng xạ nhân tạo 1-Phản ứng hạt nhân 1-Phản ứng hạt nhân Traỷ lụứi C1 Trong phản ứng hoá học, chỉ có lớp vỏ electron trong nguyên tử bị thay đổi: Hoặc thêm vào, bớt đi, hoặc góp chung với các nguyên tử kháckhông ảnh hưởng gì đến hạt nhân nguyên tử Các phản ứng hạt nhân thì làm thay đổi thành phần hạt nhân nguyên tử, nguyên tố này có thể biến đổi thành nguyên tố kia. 238 4 234 92 2 90e U H Th + Traỷ lụứi C2 2.§Þnh lt b¶o toµn trong ph¶n øng h¹t nh©n 2.§Þnh lt b¶o toµn trong ph¶n øng h¹t nh©n nPAlHe 1 0 30 15 27 13 4 2 +→+ 30 0 30 15 1 14 i P e s→ + Đònh luật bảo toàn nghiệmđúng trong điều kiện nào? Với hệ kin các hạt nhân tương tác A + B thì có các đònh luật bảo toàn nào? a- Định luật bảo tồn số nuclon b- Định luật bảo tồn điện tích Trả lời C3 A 1 + A 2 = A 3 + A 4 Z 1 + Z 2 = Z 3 + Z 4 Trả lời C4 3 1 2 4 1 2 3 4 A A A A Z Z Z Z A B C D+ → + 2.Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân 2.Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân c- nh lut bo ton nng lng ton phn (khụng cú nh lut bo ton khi lng ngh) +Phng trỡnh? 2 , 2 d d W ( ) W ( ) A B C D m m c m m c+ + = + + d- nh lut bo ton ng lng +Phng trỡnh? A B C D p p p p+ = + uur uur uur uur 3-Năng lượng trong phản ứng hạt nhân 3-Năng lượng trong phản ứng hạt nhân • Trong phản ứng hạt nhân: A + B → C + D • Giả thiết A, B đứng yên • Gọi m 0 = m A + m B , m = m C + m D Vì sao m 0 ≠ m ? Điều này dẫn đến hệ quả gì? • Số khối bảo toàn, nhưng độ hụt khối các hạt nhân khác nhau → Khối lượng nghỉ không bảo toàn nên m 0 ≠ m • Hai trường hợp có thể xảy ra: a- m < m 0 Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần cho ta kết quả gì? Phản ứng tỏa một năng lượng W = (m 0 – m )c 2 Các hạt sinh ra bền hơn các hạt ban đầu [...]...3-Năng lượng trong phản ứng hạt nhân Nhận định thế nào về phản ứng? b- m > m0 Phản ứng khơng tự xảy ra để phản ứng xảy ra cần cung cấp cho A và B mơt động năng W và các hạt C,D có động năng Wd Theo Định luật bảo tồn năng lượng tồn phần : W + m0c2 = mc2 + Wd Phản ứng thu năng lượng +Cần điều kiện nào để phản ứng xảy ra? ΔW = W – Wd = (m – m0)c2 +Khi đó theo Định... α, vị trí hạt nhân con so với hạt nhân mẹ thì: A tiến 2 ơ trong bảng phân loại tuần hồn B lùi 2 ơ trong bảng phân loại tuần hồn C lùi 1 ơ trong bảng phân loại tuần hồn D tiến 1 ơ trong bảng phân loại tuần hồn CỦNG CỐ Câu 2 Cho phản ứng hạt nhân : 37 Cl + X → n + 37 Ar 17 18 hạt nhân X là : A proton B nơtron C electron D pozitron CỦNG CỐ Câu 3 Phát biểu nào sau đây là sai? Trong phản ứng hạt nhân: A Có... nơtron C electron D pozitron CỦNG CỐ Câu 3 Phát biểu nào sau đây là sai? Trong phản ứng hạt nhân: A Có sự biến đổi của các hạt nhân ban đầu thành các hạt nhân khác B Tổng số prôtôn ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau C Tổng đại số điện tích ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau D Không có đònh luật bảo toàn khối lượng CỦNG CỐ Câu 4 3 Cho ph¶n øng h¹t nh©n 1T + X →α + n h¹t nh©n... để phản ứng xảy ra? ΔW = W – Wd = (m – m0)c2 +Khi đó theo Định luật bảo tồn năng lượng Cáctồntạo ra PT được hơn thế nào? Kết quả? hạt phần kém bền viết 4- Hai lo¹i ph¶n øng h¹t nh©n táa n¨ng l­ỵng Điều kiện đểra khi Các hạt sinh ra nhânhơn các hạt PƯHN xảy xảy ra phản ứng hạt bền tỏa năng lượng? ban đầu a, Ph¶n øng nhiƯt h¹ch: Lµ ph¶n øng trong ®ã hai h¹t nh©n rÊt nhĐ kÕt hỵp víi nhau ®Ĩ thµnh h¹t nh©n . dung : : • Phản ứng hạt nhân • Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân • Năng lượng trong phản ứng hạt nhân . • Hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng. nghóa Phản ứng hạt nhân ? a- Thí nghiệm của Rutherford Phóng xạ có phải là phản ứng hạt nhân khơng? Tìm hiểu các loại phản ứng hạt nhân 1 -Phản ứng hạt nhân

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:26

Hình ảnh liên quan

A. tiến 2ụ trong bảng phõn loại tuần hoàn    B. lựi 2 ụ trong bảng phõn loại tuần hoàn    C - tiết 95-96 phản ứng hạt nhân

ti.

ến 2ụ trong bảng phõn loại tuần hoàn B. lựi 2 ụ trong bảng phõn loại tuần hoàn C Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan