0

BAI 12 MÔI TRƯỜNG

24 290 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2013, 01:27

Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Giáo dục công dân Khối 11 Tô Văn Hùng BÀI 12 CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường và vò trí của nó II.Tình hình tài nguyênvà môi trường ở nước ta. III. Mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ MT IV.Phương hướng biện pháp nhằm bảo vệ . V.- trách nhiệm của công dân NỘI DUNG BÀI HỌC Quan sát hình sau và cho nhận xét về nguồn tài nguyên, thiên nhiên của nước ta I – Tình hình tài ngun, mơi trường ở nước ta hiện nay • Khoáng sản phong phú • Đất đai màu mỡ • Rừng có nhiều loài quý hiếm • Biển rộng lớn, phong cảnh đẹp, có nhiều hải sản quý • Không khí, ánh sáng, nguồn nước dồi dào => Nước ta có nguồn tài nguyên phong phú, thuận lợi cho sự phát triển đất nước Tuy nhiên quá trình khai thác chưa được hợp lí nên đã làm cho tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, môi trường ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Về tài nguyên: Khoáng sản cạn kiệt Diện tích rừng bị thu hẹp. Chất lượng đất giảm, đất canh tác bị thu hẹp Tài nguyên biển suy giảm Về môi trường: Ô nhiễm nước, không khí, đất Môi trường biển bị ô nhiễm Thiên tai ngày càng tăng Nguyên nhân [...]... Tình hình tài ngun, mơi trường ở nước ta hiện nay Tuy nhiên q trình khai thác chưa được hợp lí nên đã làm cho tài ngun thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, mơi trường ngày càng ơ nhiễm nghiêm trọng 2.- Chính sách tài ngun và bảo vệ mơi trường  Là những chủ trương biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề về tài nguyên môi trường ở nước ta góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu... toàn cầu Em có cho rằng, bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước hay không? Tại sao? II Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài ngun và bảo vệ mơi trường  1 Mục tiêu - Sử dụng hợp lí tài ngun thiên nhiên - Ngăn chặn các hành vi hủy hoại mơi trường và từng bước nâng cao chất lượng mơi trường Để bảo vệ tài ngun – mơi trường, Nếu em là nhà nước em... thiên nhiên và bảo vệ môi trường Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường BỘ LUẬT HÌNH SỰ: Điều 195: “Tội vi phạm các quy đònh về bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm trọng: Người nào vi phạm các quy đònh về giữ gìn vệ sinh công cộng, về phòng ngừa và chống dòch bệnh, về bảo vệ môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng thì bò phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bò phạt... suy thối đất và ơ nhiễm mơi trường e.- Áp dụng cơng nghệ hiện đại để khai thác tài ngun và xử lý chất thải  III.- Trách nhiệm của cơng dân đối với chính sách tài ngun và bảo vệ mơi trường Bảo vệ tài ngun, mơi trường đang là vấn đề bức thiết của tồn thế giới Vì vậy, trách nhiệm của mỗi người cơng dân là a) Chấp hành chính sách bảo vệ tài ngun và mơi trường, luật bảo vệ mơi trường b) Tích cực tham gia...I – Tình hình tài ngun, mơi trường ở nước ta hiện nay 1.- Tài ngun mơi trường là gì?  Mơi trường Môi trường là các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất, sự tồn tại và phát triển... họat động bảo vệ tài ngun, mơi trường ở đại phương c) Đơng viên người khác cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ tài ngun mơi trường HIẾN PHÁP NĂM 1992: Điều 29: “Cơ quan nhà nước, đơn vò vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải thực hiện các quy đònh của nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Nghiêm cấm mọi hành động... hướng của mình II Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài ngun và bảo vệ mơi trường 2.- Phương hướng  a.- Coi trọng cơng tác nghiên cứu khoa học và cơng nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ mơi trường 2.- Phương hướng  b.- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ơ nhiễm, cải thiện mơi trường, bảo tồn thiên nhiên Tăng tỷ lệ che phủ rừng Chống ơ nhiễm 2.- Phương hướng  c.-... thì bò phạt tù từ một năm đến năm năm.” Củng cố Bảo vệ tài ngun, mơi trường là : Tố cáo các hành vi chặt phá rừng, xả rác bừa bãi Những ý kiến sau đúng hay sai ? Đúng Sai X Là trách nhiệm của nhà nước X Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất ảnh hưởng xấu đến mơi trường X Các ngành sản xuất phải xử lí chất thải trước khi thải ra mội trường X Chúc các em học tốt . Trường THPT Lê Quý Đôn Giáo án Giáo dục công dân Khối 11 Tô Văn Hùng BÀI 12 CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Chính sách. VỆ MÔI TRƯỜNG I. Chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường và vò trí của nó II.Tình hình tài nguyênvà môi trường ở nước ta. III. Mục tiêu chính sách tài
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 12 MÔI TRƯỜNG, BAI 12 MÔI TRƯỜNG,

Hình ảnh liên quan

II.Tình hình tài nguyênvà môi trường ở nước ta.                III. Mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ MT - BAI 12 MÔI TRƯỜNG

nh.

hình tài nguyênvà môi trường ở nước ta. III. Mục tiêu chính sách tài nguyên và bảo vệ MT Xem tại trang 3 của tài liệu.
Quan sát hình sau và cho nhận xét về nguồn tài nguyên, thiên nhiên  - BAI 12 MÔI TRƯỜNG

uan.

sát hình sau và cho nhận xét về nguồn tài nguyên, thiên nhiên Xem tại trang 4 của tài liệu.
I – Tình hình tài nguyên, mơi trường ở nước ta hiện nay - BAI 12 MÔI TRƯỜNG

nh.

hình tài nguyên, mơi trường ở nước ta hiện nay Xem tại trang 10 của tài liệu.
I – Tình hình tài nguyên, mơi trường ở nước ta hiện nay 1.- Tài nguyên mơi trường là gì? - BAI 12 MÔI TRƯỜNG

nh.

hình tài nguyên, mơi trường ở nước ta hiện nay 1.- Tài nguyên mơi trường là gì? Xem tại trang 11 của tài liệu.
BỘ LUẬT HÌNH SỰ: - BAI 12 MÔI TRƯỜNG
BỘ LUẬT HÌNH SỰ: Xem tại trang 20 của tài liệu.