0

Công bố thông tin QD mien nhiem TGD

1 66 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2017, 05:31

rY Prsrco siNH EINH cONc Tr!_O rnAN ToNG cONc CQNG 56: 80/QE-HDQT noa xA HQr CHU NGHIA VrET NAM DQi I6p Tq - Hqnh ph.uc Binh Dinlt, ngdy 0l thdng I I ndm 2017 QUYET DINH VO viQc miSn nhiQm T6ng Gi6m tl6c T6ng cdng fy PISICO Binh Dinh CHU TICH HQI OONC QUAN TRI TONG CONG TY PISICO BINH EINH - CONG TY CO PHAN aAttaAx Cdn cri DiAu lQ T0ng c0ng ty PISICO Binh Dinh - CTCP hi6n hdnh; ZSntq-HEQT ngey 3lllOl2OlT ctaHQi d6ng quin trf T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - COng ty cO phAn, Cin cri Nghi qnytit sO , aUYET D[NH: ",' Didu MiSn nhiQm chric vp Tdng GiSm d6c Tdng'c6ng ty PISICO Binh Einh - C6ng ry phen d6i voi 6ng Nguya"ia" Binh Thdi gian: fe tt ngdy 01 th6ng tl ndm2OlT Di6u Ong Nguy6n T6n Binh c6 tr6ch nhiQm thr,rc hiQn c6ng t6c bdn giao nhi6m vu, h6 sc, sO s6ch, tlri sin, nhdn sp vir c6c'v6n OO tien quan d6n T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - COng ty cO phAn OOi vOi qui trinh ldm'vi6c minh cho T6ng Gi6m d6'c dugc bO nhiQm m6i ngdy 0tltll20l7 Di6u Thenh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ban TOng Gi6m d6c, Gi6m d6c c6c ctcrn vi hpch to6n php thuQc vd 6ng NguySn T6n Binh thi hdnh q.,y6t dinh ndy./ No'i TM HqI DONG QUAN TRI CHU TICH rtlttrt: - Nhu Ei6u 3; - Ban ki6m soit; - Don vi c6 v6n PISICO (06 Ui60; - Wiibsite pisico (C6ng UO fD; - Ltru: VT, HDQT Lflm Dinh An
- Xem thêm -

Xem thêm: Công bố thông tin QD mien nhiem TGD,

Từ khóa liên quan